Jump to content

1924_11_16 Каква роль играятъ противорѣчията въ живота. Влияние на планетитѣ / Ролята на противорѣчията. Влияние на планетитѣ


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Новитѣ схващания на ученика". Специаленъ (младежки) окултенъ класъ.

Година IV (1924–1925 г.). Първо издание. София,

Издателска къща „Жануа-98“, 2005.
Книгата за теглене - PDF

Съдържание

 

КАКВА РОЛЬ ИГРАЯТЪ ПРОТИВОРѢЧИЯТА ВЪ ЖИВОТА

 

 ВЛИЯНИЕ НА ПЛАНЕТИТѢ

 

 

Любовьта ражда Доброто.

Доброто внася въ насъ Животъ, Свѣтлина и Свобода.

 

Размишление.

 

Прочетоха се темитѣ “Основнитѣ мисли отъ I лекция тази година”.

 

Какъ бихте означили противорѣчията съ единъ математически знакъ? (-Отъ знака на опозицията може да си послужимъ: l699_f1.jpg или l699_f4.jpg.) А какъ бихте изразили съгласието математически? l699_f3.jpg или l699_f4.jpg)

 

Каква роль играятъ противорѣчията въ природата? Защото всѣко противорѣчие си има извѣстна роль. Дѣ се раждатъ противорѣчията? Нали при сили, които сѫ еднакви? Двѣ положителни сили сѫ въ противорѣчие. Защо? (-Положително и положително се отблъскватъ.) Има двѣ течения на електричеството: Едно положително течение на електричеството отъ центъра на Слънцето; и друго положително електричество - отъ центъра на Земята. Когато тѣ се срѣщатъ, се отблъскватъ, понеже електричеството, което иде отъ Слънцето, иска да проникне центъра на Земята, да направи единъ цѣлъ крѫгъ; и елекричеството, което иде отъ центъра на Земята и то иска да направи единъ крѫгъ, и като се срѣщатъ, тѣ се спиратъ въ своите дѣйствия. Защо? Има противорѣчие. Тогава на помощь на това противорѣчие идатъ двѣ други течения: едно магнетическо течение отъ Слънцето и друго магнетическо течение отъ Земята. Тѣ идатъ и отклоняватъ еченията на електричеството. Едното отклонява електрическото течение на Слънцето въ дѣсно, а другото отклонява електрическото течение на Земята въ лѣво. И ние казваме: Положително съ отрицателно се съединяватъ. Схващате ли идеята каква е? Сега туй обяснение ще го вземете като една математическа вѣроятность. Вие сами ще мислите върху тия течения. Азъ ги турямъ въ закона на математическитѣ вѣроятности. Ето защо трѣбва да работите, защото въ окултната наука никога не може да се приеме нѣщо, което не е доказано. А всѣко нѣщо вие можете да го провѣрите въ себе си.

 

 

l699_f5.jpg

 

 

Сега тия течения, които идатъ отъ Слънцето, проникватъ въ цѣлата слънчева система. Отъ Слънцето минава единъ крѫгъ, който минава прѣзъ центъра на Меркурий. Послѣ другъ крѫгъ, който минава прѣзъ центъра на Венера и т.н. прѣзъ всичкитѣ центрове на планетитѣ. Това сѫ все електрически течения, които правятъ тия крѫгове. Но такова едно съчетание: всички планети да бѫдатъ на една права линия се случва много рѣдко. Но прѣдставете си, че тѣ сѫ въ разни положения, както е обикновено, разбирате ли тогава какъ се влияе на Земята? Това сѫ течения отъ Слънцето, които отиватъ къмъ всичкитѣ планети.

 

 

l699_f6.jpg

 

А има и други течения отъ разнитѣ планети къмъ Земята. Да допуснемъ, че нѣкой отъ васъ е подъ влиянието на Юпитеръ, значи 482 милиона мили е далечъ отъ Слънцето, той нѣма да бѫде жежъкъ темпераментъ, нѣма да има темперамента на Венера, т.е. тия електрически течения се различаватъ, за-щото тия токове, които излизатъ отъ Слънцето, не сѫ едни и сѫщи. Това сѫ течения, които идатъ отъ други сфери, от други свѣтове. Трѣбва да се начертае и друга една картина, да видите какъ Слънцето съставлява часть на друго едно слънце и около него има такива течения, но тия течения сѫ по-интензивни, по-силни въ своитѣ трептения. А тия течения на Слънцето тѣ сѫ вторични, тѣ сѫ които влияятъ на хората.

 

Ако нѣкой човѣкъ е накрая на слънчевата система, питамъ: за колко врѣме ще дойде свѣтлината до него? Свѣтлината иде на Земята за 8 минути, нали? Тогава до Юпитеръ за колко минути ще иде? - Приблизително за 40 минути. До Стаурнъ? Тъй че до послѣдната планета ще вземе около 5 часа, докато стигне. Ако вие се намирате подъ влиянието на Юпитеръ, Слънцето или тази интелигентна свѣтлина ще ви повлияе другояче, отчасти ще повлияе тя на вашето развитие, само на нѣкои части на вашия мозъкъ ще повлияе. А какъ ще ви повлияе Юпитеръ? Ще повлияе на личнитѣ ви чувства, послѣ ще повлияе донѣкѫдѣ на милосердието. Но неговото влияние нѣма да подигне всички чувства у васъ, нѣма да повлияе на цѣлото развитие на вашия организъмъ. Затова трѣбва всички планети да влияятъ върху васъ.

 

И такива влияния има отъ всичкитѣ планети. Това сѫ слънчеви течения и вие сте единъ фокусъ, дѣто всичкитѣ тия течения по цѣлия космосъ се събиратъ въ васъ и ако нѣкой, който може да види, ви погледне, ще види колко много крѫгове има около васъ, това сѫ все различни влияния, различни течения. И вие мязате като омотанъ въ една паяжина съ хиляди нишки отъ главата до петитѣ, така ще бѫдете опасани. И това сѫ все влияния, които даватъ потикъ на вашитѣ чувства, на вашето тѣло. И всичкитѣ тия нишки трѣбва да ги пазите. Ако нѣкой пѫть скѫсате една нишка - има сѫщества, които ще ви спратъ. Има такова спиране въ еволюцията, докато дойдатъ други сѫщества, да я съединятъ, всички нишки се спиратъ. Когато нѣкой скѫса нѣкоя нишка той се спи ра и цѣлата раса спира, всичко около него е въ застой, а другитѣ, които не сѫ спрени, се развиватъ.

 

Като ви рекохъ, че трѣбва да живѣете добрѣ, подразбирамъ, понеже не знаете тази дълбока наука, да не скѫсате тия нишки, защото щомъ скѫсате, ще се спре развитието ви. Нѣкои казватъ: “Азъ мога да скѫсамъ една нишка.” Лѣсно се кѫса нишката, но мѫчно се вързва. И въ този смисълъ може да се каже, че човѣкъ е изтъканъ. Цѣлия космосъ тъче. Всички тия течения тъкатъ човѣка.

 

Сега азъ ви давамъ тази идея, за да бѫдете въ живота си сериозни - туй, което ви е дадено, да го пазите. Ще си кажешъ въ себе си: “Туй нѣма да го изгубя азъ!” Тази е мисъльта, която искамъ да ви дамъ за сериозностьта въ вашето развитие. Човѣкъ постоянно се мѣни. Всѣки день вие ще бѫдете подъ влиянието на разнитѣ планети. Човѣкъ постоянно се движи и попада подъ разнитѣ влияния. Всички хора се движатъ въ разни посоки: едни отиватъ къмъ Слънцето, други се връщатъ отъ тамъ. И тъй постоянно движение има въ разнитѣ посоки. Да кажемъ сутринъ сте подъ влиянието на Меркурий. Слѣдъ туй може да попаднете подъ влиянието на Венера или на Юпитеръ и т.н. Но прѣзъ цѣлия день влиянията на всичкитѣ планети ще минатъ прѣзъ вашия организъмъ и вечерно врѣме, като заспите и тогава вашия астраленъ двойникъ ще бѫде пакъ подъ влияние на тия течения, само че въ друга форма. Тъй щото и когато сте буденъ и когато спите, цѣлата природа работи върху васъ.

 

Законътъ на развитието поставя човѣка въ хармония отъ тия влияния въ слънчевата система. Щомъ се скѫсатъ нѣкои от тия нишки, тогава става подпушване и у човѣка се явяватъ извѣстни кармически послѣдствия. Запримѣръ, ако влиянията на Марсъ станатъ господствующи въ живота на нѣкой човѣкъ, той ще стане воененъ, ще мисли само за войни, какъ да се бие. И тогава, за да го изцѣримъ, какво трѣбва да направимъ? Трѣбва да го туримъ въ влиянието на друга планета. Като дойдатъ влиянията на Юпитеръ върху него до извѣстно врѣме той ще бѫде благоразуменъ, ще се самовла да, но щомъ тия влияния взематъ надмощие, той става горделивъ и се счита като главния богъ Юпитеръ - заповѣдва и др. А, за да го излѣкуваме, трѣбва да измѣнимъ влиянията. Нѣкои отъ тия планети дѣйствуватъ религиозно върху човѣка, но ако дълго врѣме прѣкара тамъ, неговиятъ умъ съвсѣмъ може да се разшири, той ще се зарази съ нѣкои егоцентрични религиозни вѣрвания. Затуй и отъ тамъ ще го измѣстимъ. Човѣкъ трѣбва постоянно да отива къмъ Слънцето и да се връща до нѣкоя планета, но винаги ще трѣбва да прави едно движение къмъ Слънцето. Изискватъ се строги правила, защото който не знае тѣзи правила може за влѣзе въ нѣкой тренъ и да го закара тамъ, дѣто не трѣбва. Значи, трѣбва да знаешъ тарифата, тукъ-тамъ нѣма. Като влѣзнешь въ тия течения, трѣбва да бѫдешь много точенъ, защото другояче можешъ да влезнешъ въ нѣкое течение и да отидешъ тамъ, дѣто не трѣбва.

 

Та влиянията на всичкитѣ тия планети образуватъ Слънчевата система. Нѣкои влияятъ положително, други - отрицателно и тъй съграждатъ темперамента на човѣка. Всѣки единъ темперментъ е лошъ, когато не е съграденъ добрѣ. Когато сангвиническиятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво отъ това нѣма. Когато нервниятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво отъ това нѣма. Когато холерическиятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво отъ това нѣма. Когато флегматическиятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво отъ това нѣма. Слѣдователно тѣ се балансиратъ, двата отиватъ съ положителнитѣ течения и другитѣ два отиватъ съ отрицателнитѣ течения и между тѣхъ има едно преплитане, ставатъ силови обмѣни. Всѣки единъ темпераментъ си има извѣстенъ органъ, който е най-силно развитъ. А тия органи сѫ центъра на тия сили, които функциониратъ въ живата природа. И всички вие сте подъ тѣхно влияние.

 

Сега вие можете да кажете: “Менъ не ми трѣбва астрология, азъ не се занимавамъ съ това.” Ти можешъ да не се занимавашъ, но небето се занимава съ тебе. Ще каже една топка на дѣтето: “Азъ нищо не искамъ да зная за тебе.” Но дѣтето казва: “Азъ искамъ да се занимавамъ съ тебе.” Топкитѣ трѣбва да разбиратъ туй свойство: магнетическото влияние на цвѣтовете. Ако една топка е червена, за да се избави отъ дѣцата, тя трѣбва да измѣни цвѣта си, тогава тѣ ще я захвърлятъ и тя ще е свободна. Слѣдователно вие трѣбва да разбирате влиянието на тия планети, понеже тѣ, като ви взематъ въ своя крѫгъ, вие като една топка ще скачате и послѣ ще се научите дѣйствително, че трѣбва да разбирате астрологията.

 

Астрологията се занимава съ физиологическия процесъ на човѣшкото развитие. А тия процеси вие трѣбва да ги знаете. Това е едно основно знание вѫтрѣ въ окултната наука. И всѣки единъ, който иска да има единъ нормаленъ умъ, едно нормално сърдце, трѣбва да разбира тия влияния на планетитѣ. Знаете ли какво нѣщо е нормаленъ умъ? Нормаленъ умъ наричамъ азъ, който не се стрѣска отъ мѫчнитѣ задачи въ живота. А нормално сърдце наричамъ, което не се дразни отъ малкитѣ работи. Сърдцето трѣбва да чувствува. Можешъ да чувствувашъ болка, можешъ да страдашъ, то е въ реда на нѣщата, но да се стрѣскашъ, това не е позволено. Въ природата нѣма стрѣскане. Стрѣскането произвеждаме ние. Въ природата има страдания, интензивни страдания, но стрѣскане тамъ нѣма. Стрѣскането, това е единъ опасенъ процесъ на отскачане, на прѣкѫсване, а туй прѣкѫсване е много ужасно. Седи нѣкой, стрѣсне се: “Какво ще стане съ менъ?” Че като се стрѣска, стрѣска, най-после отъ него нищо не остава. Сътрѣсенията, стрѣсканията, тѣ сѫ за човѣка удари. Затуй ще избѣгнете стрѣсканията. А за да се избѣгнатъ тѣ, човѣкъ трѣбва да има вѣра въ великия законъ, който работи въ Божествения свѣтъ. Понеже всичко туй прѣдставлява една разумна система, тия планети сѫ ги образували разумни сѫщества и тия течения сѫ подъ строгия контролъ на тѣзи сѫщества и чрѣзъ тѣхъ тѣ влияятъ прѣзъ пространството на хората. Когато единъ възвишенъ духъ иска да ви повлияе въ една насока, ще бутне извѣстенъ бутонъ и ще изпрати тия течения, ще ти помогне. А когато иска да те спре, пакъ ще бутне единъ бутонъ, противоположно дѣйствие ще прати. Тъй щото тѣ ще си служатъ съ тѣзи течения или да ви подтикнатъ къмъ добро или да спратъ направлението на вашата мисъль или вашето желание.

 

Та ще се съобразявате съ онзи великъ законъ на космоса, който дѣйствува хармонично въ всички направления. Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всички трѣбва да знаете кой отъ коя планета повече се влияе. Тогава съобразно тази система нареждайте се по мѣстата си. Ще се научите отъ астрологията кой съ кого се допълня, кои си противодѣйствуватъ и кой трѣбва да влѣзне помежду, за да се примирятъ. Тъй искамъ да бѫдете наредени въ класа. Ще туримъ тази система на нареждане.

 

Сега една задача ще ви дамъ: Астрологически да се наредите. Колко души отъ васъ разбирате астрологията, сега ще ви дамъ работа. Горѣ-долу всѣки да знае подъ какво влияние пада. Венера съ кого върви? - Съ Марсъ. Меркурий? - Съ Юпитеръ. Слънцето? - Съ Меркурий и Луната. Сатурнъ - съ Юпитеръ и т.н., ще ги хармонираме. Да видимъ нѣма ли да тръгне. Ще направимъ единъ опитъ. Тогава до слѣдующия пѫть ще може ли всѣки единъ отъ васъ да знае подъ чие влияние пада. Само точно да се опрѣдѣлятъ типоветѣ. Помежду васъ може и по другъ начинъ да се постигне хармония. Ако всѣки седне съ когото обича приблизително пакъ може да си хармонирате. Но понеже вашата обичь се мѣни, постоянно ще си мѣните мѣстата. Нѣкои ученици отъ първитѣ чинове, слѣдъ извѣстно врѣме, ще ги намѣрите най-накрая. А други, отъ послѣднитѣ чинове, гледашъ ги, дошли до най-прѣдния редъ. И тогава този ученикъ ще го нарекатъ малко ексцентриченъ. А то е едно желание у него да намѣри нѣкого съ когото да си хармонира. Това е единъ вѫтрѣшенъ стремежъ. Ние ще направимъ единъ опитъ, за да се избѣгне това натегнато състояние, което се заражда у васъ сега въ класа. Натегнатото състояние седи въ това: извѣстни стари идеи, които имате отъ свѣта, носите ги съ себе си, и сега новитѣ идеи влизатъ въ сблъскване съ вашия умъ. А ние не искаме да има никакво сблъскване, затова въ вашия умъ трѣбва да има мѣсто за всѣка идея, за да не става никакво сблъскване. Щомъ идеитѣ се сблъскатъ, тѣ не могатъ да произведатъ този хармониченъ резултатъ, който се очаква при новитѣ идеи. Този начинъ на разсѫждение ще ви повлияе да се образува едно хубаво настроение на духа ви.

 

Често онѣзи, които слѣдватъ окултната наука, но не сѫ запознати много добрѣ съ тия клонове на науката (астрология, хиромантия, френология и др.), та когато въ живота ви нападне една меланхолия или обезсърчение, едно рѣзко промѣняване отъ едно състояние въ друго, не могатъ да си помогнатъ. Напримѣръ ако нѣкой мине отъ едно религиозно състояние въ негативно състояние къмъ Сатурнъ, веднага той ще се обезвѣри и трѣбва да дѣйствуватъ върху него тия магнетични влияния на Слънцето, да му се отклони ума отъ тѣзи отрицателни мисли и той ще се хармонира. Казва нѣкой: “Не вѣрвамъ въ нищо.” Но утрѣ, щомъ го извадите отъ това течение, ще каже: “Азъ съмъ се заблуждавалъ.” Защото въ свѣта има едно перспективно отклонение: може да видимъ нѣщата, които никакъ не сѫществуватъ и да считаме упражненията за реалность. Там е опасностьта. А когато виждаме и самитѣ реалности, нѣма опасность.

 

Та, понеже вие сте млади, крѣхки сте още, вашиятъ организъмъ е крехъкъ, вие не може да издържате, вашитѣ мозъци не сѫ тъй гъвкави, за да могатъ да издържатъ ония силни движения, които нѣкой пѫть се намиратъ въ природата. Постоянно трѣбва да се калите, но да се калите правилно. Мозъкътъ ви да се кали, да стане гъвкавъ, еластиченъ, издръжливъ, за да можете да използвате теченията и като влѣзете въ живота, да бѫдете приготвени за всичкитѣ противорѣчия, които може да срѣщнете и да може да побѣждавате, не да бѫдете побѣдени. Като влѣзете въ свѣта нѣма да ви посрѣщнатъ съ финикови вѣйки и много пѫти ще ви посрѣщнатъ много недружелюбно и тогава трѣбва да разбирате какъ трѣбва да постѫпвате.

 

Нѣкои казватъ: “Да се изолирамъ.” Какъ ще се изолирате? Казвате: “Азъ постникъ ще стана.” При майка си и при баща си да се изолирашъ, но влѣзнете въ нѣкое село, гладенъ сте, имате нужда, какъ ще се изолирашъ тогава? Нѣмате срѣдства, не сте свикнали и да просите, какъ ще посѫпите? Да кажемъ, най-послѣ сте заставенъ да влѣзнете въ нѣкой дворъ. Хубаво, сега начина: какъ ще си поискате хлѣба? Ако сте единъ цигуларъ, ще си извадите гъдулката и ще свирите, или ако знаете едно изкуство, може да работите, ще влѣзете въ двора, ще видите отъ какво има нужда този човѣкъ, ще му свършите работата и той ще ви помогне. Пъкъ, ако нѣмате никакво изкуство, ще постѫпите прѣмо, да кажете, че имате нужда, нищо повече. Но все таки едно изкуство трѣбва да знаете.

 

Изкуствата произтичатъ отъ планетите. Меркурий ще ви научи да бѫдете търговецъ. Какво може да ви научи Юпитеръ, кое изкуство поддържа той? (-Висшата търговия, финансиитѣ, дипломация.) Сатурн? (-Той го бива за началникъ на отдѣлението, послѣ и дребнитѣ занаяти, обущарь…) А Слънцето има отношение къмъ изкуството, около държавницитѣ, около двора завзема все по-блѣстящи служби, а между ученитѣ има отношение къмъ изкуствата. Първичната идея, която сѫществува въ космоса, разбира: къмъ Божествения дворъ, къмъ Божествената държава трѣбва да се движимъ. А понеже хората сѫ забравили тази Божествена държава, тѣ гледатъ на тази държава, която хората сѫ създали. А първичното чувство е къмъ Божествената държава, къмъ Бога. Трѣбва да знаете, че всичко въ космоса има съвсѣмъ друго прѣдназначение, отколкото тукъ на земята.

 

Сега може да направите този чертежъ съ краски да се различаватъ тия крѫгове, може да употрѣбите 7-тѣхъ цвѣта на дѫгата. Може вмѣсто на крѫговетѣ да турите тѣзи цвѣтове на планетитѣ.

 

Сега да дойдемъ до противорѣчията. Противорѣчията въ свѣта, това сѫ възможноститѣ, въ които вие можете да се развивате. Междинитѣ, това сѫ мѣстата, дѣто човѣшкиятъ умъ, човѣшкото сърдце може да се развива и расте. Всѣко противорѣчие дава една възможность на човѣка. Запримѣръ роди се едно противорѣчие въ живота, но туй противорѣчие ще ти даде една нова мисъль. Значи, дава една нова възможность. Противорѣчията сѫществуватъ и въ науката, но това сѫ възможности за ученитѣ хора да се родятъ нови идеи. Противорѣчия въ науката, това е една възможность за нови изслѣдвания. Противорѣчия сѫществуватъ и въ духовния свѣтъ. Тѣ сѫществуватъ и въ невидимия свѣтъ и тѣ даватъ възможность за истини, които намъ сѫ потрѣбни. Та тия естествени противорѣчия вие ще ги считате като възможности, нѣма да се оплаквате. Най-първо ще разгледате обективно туй противоречие и ако то не може да ви донесе никаква полза, то не е противорѣчие. Защото естественитѣ противорѣчия, въ природата всѣкога носятъ полза. Използвайте тия противорѣчия, тѣ даватъ възможность за растене.

 

А тамъ дѣто сѫществува хармония, тамъ вече човѣкъ може да се прояви. При хармонията и при радостьта човѣкъ е свободенъ, тамъ може да прояви своята воля. А противорѣчията му даватъ само възможность да може да прояви една идея. А при хармоничнитѣ съвпадения астрологически тия противорѣчия ни даватъ възможность да се проявимъ като разумни сѫщества, като сѫщества, които сме свободни. Тѣ сѫ моменти само, защото трѣбва да знаете въ този законъ свободата нѣма врѣме и пространство. Духовниятъ и физическиятъ свѣтъ се отличаватъ по двѣ нѣща: врѣмето и пространството въ духовния свѣтъ е несъизмѣримо, а врѣмето и пространството въ физическия свѣтъ е съизмѣримо. Слѣдователно нашето врѣме и пространство въ духовния свѣтъ не сѫществува, понеже е съизмѣримо, а въ духовния свѣтъ съизмѣрими нѣща не сѫществуватъ. Тѣ сѫ отражения.

 

Какви сѫ възможноститѣ на едно сѫщество отъ духовния свѣтъ? Всѣки единъ отъ васъ си прѣдставя сега Георги Марковъ. Но има още единъ Георги Марковъ. Този Георги Марковъ тукъ на физическото поле не може да посѣти тия планети, той може само да ги гледа и да си мисли за тѣхъ; а онзи Георги Марковъ въ духовния свѣтъ ще му вземе наймного два часа да иде при всичкитѣ планети да ги разгледа и да се върне. Тъй щото въ възможноститѣ на този Георги Марковъ и на онзи Георги Марковъ има разлика. Това се отнася до всинца ви. Не е само за Георги Марковъ. Та когато се върне онзи Георги Марковъ разправя на този Георги Марковъ какво има по планетитѣ. А този Георги Марковъ долу слуша и казва: “Не те разбирамъ.” А онзи казва: “Нѣма нищо, ще се разберемъ по-нататъкъ.” Всѣки день иде той и по единъ или другъ начинъ се старае по малко да разкрие отъ това, което е видѣлъ. А понеже разполага съ едно несъизмѣримо врѣме и пространство, той е търпеливъ. А, че ти си разбиралъ малко, той е доволенъ и на това. Постоянно идва при този Георги Марковъ на земята, разправя му и пакъ се връща на планетитѣ. Най-послѣ този Георги Марковъ почва да се радва и казва: “Нѣкаква идея ми дойде.” Той се вдъхновява, това е поетическиятъ гений.

 

Всѣки има по единъ гений, само трѣбва да го долавя. Това не е нѣщо фиктивно, това е една дѣйствителна истина. Тѣ го наричатъ ангелъ хранитель. Той е толкова интелигентенъ, толкова свѣтло лице има, такъвъ гласъ, такива трептения има около него и отъ него диша животъ. И когато иде, всѣкога се усѣщашъ радостенъ, всичко ти е свѣтло; пъкъ като си заминава, си неразположенъ духомъ. Той като идва си радостенъ, като си заминава - скърбенъ си, усѣщашъ се стѣсненъ въ сърдцето. Той все ходи по планетитѣ, не само по планетитѣ, но и още по-далече ходи той и се връща. Нѣкой пѫть и той ще те пита: “Я, ми кажи ти нѣщо сега изъ твоя животъ.” И ти почнешъ да му разправяшъ тѫгитѣ си и скърбитѣ, а той седне и те слуша и почне да смѣта, смѣта. Послѣ бутне едно бутонче и веднага се измѣнятъ теченията, тебе ти свѣтне. Но дълго врѣме ще му разправяшъ и нѣма да го лъжешъ. Той казва: “Право казва.” И записва всичко каквото му кажешъ. Понеже, ако право казвашъ - и резултатътъ ще бѫде правъ. Ако криво казвашъ - и резултатътъ ще бѫде кривъ.

 

Та невидимиятъ свѣтъ или духовниятъ свѣтъ взема живо участие за разумнитѣ хора на земята, които разбиратъ, всѣки день ги посѣщаватъ. Затуй ние искаме да приготвимъ условия да разбирате вече небесния езикъ. А той, ангелътъ говори отлично на твоя езикъ, той много добрѣ те разбира и отлично говори на езика ти. Той, като дойде при тебе, нѣма да те кара да учишъ неговия езикъ, ти, като идешъ горѣ, тогава ще учишъ неговия езикъ, но щомъ дойде Духътъ, той говори отлично на твоя езикъ.

 

Сега да направимъ едно малко упражнение: Сега прѣдставете си, че рѫцѣтѣ ви сѫ въ Слънцето. Ще направите единъ малъкъ крѫгъ да обхванете първата система - Меркурий. Като се прави този крѫгъ съ рѫцѣтѣ произнася се: “Меркурий”; вториятъ крѫгъ - малко по-голѣмъ: “Венера”; третиятъ крѫгъ - още по-голѣмъ: “Земята” и т.н. Крѫговетѣ ставатъ все по-голѣми: “Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ, Нептунъ.” (Рѫцѣтѣ сѫ напрѣдъ.) Сега ще кажете тъй: “Всичко каквото Богъ е вложилъ въ Вселената, благото, което е определилъ за насъ, да дойде и да се реализира въ нашата душа.”

 

Съ крѫгове на рѫцѣтѣ ще кажете: “Аминъ, тъй да бъде!”

 

Аминъ, то значи: Всичко тъй да бъде. Всичко тъй, както е написано, тъй да бѫде. Аминъ е дума, която не може да се прѣведе, тя е свещена дума, която включва всичко хубаво и Божествено въ насъ.

 

IV година

5 школна лекция на I-ви Окултенъ Младежки Класъ

16.XI.1924 год. 8 часа вечерьта,

София

 

 

--------------------------------------------------------------------------

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕКЦИЯТА:

 

Каква роль играятъ противорѣчията въ природата?

Четиритѣ течения въ вселената.

Чертежъ I. Течение отъ Слънцето къмъ планетитѣ.

Влияние на планетитѣ.

Слънцето съставлява часть на друго едно слънце, невидимо за насъ.

Хиляди нишки около нашето тѣло.

Причини на подпушване. Законъ на равновѣсието.

Постоянно трѣбва да се пази връзка съ Слънцето.

Нужно ли е изучаването на астрологията?

Що е нормаленъ умъ и нормално сърдце?

Какъ помагатъ възвишенитѣ сѫщества чрѣзъ теченията?

Система за нареждане въ връзка съ планетитѣ.

Можемъ ли да се изолираме?

Що прѣдставляватъ за насъ противорѣчията?

Врѣмето и пространството въ духовния и физическия свѣтъ.

Какви сѫ възможноститѣ на едно сѫщество отъ духовния свѣтъ.

Невидимиятъ свѣтъ взема ли живо участие за живота на разумнитѣ?

Упражнения съ планетитѣ.

Думитѣ: “ … “

Що значи “Аминъ”?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

От книгата "Лекции на младежкия окултенъ класъ ".

Специаленъ (младежки) окултенъ класъ, (петъ книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.
Издание на просвѣтния комитетъ, София, 1927 - 1928 г.
Книгата за теглене - PDF
Съдържание

 

Ролята на противорѣчията.

Влияние на планетитѣ.

 

  „Любовьта ражда доброто.“

  — Доброто носи за насъ животъ, свѣтлина и свобода.

Размишление.

 

  Прочетоха се нѣколко отъ работитѣ върху темата: „Основнитѣ мисли отъ 1-та тазгодишна лекция.“

  Съ какъвъ математически законъ бихте изразили противорѣчията? (— Ние можемъ да си послужимъ съ знака на опозицията о — о. Какъ бихте изразили математически съгласието? (— Съ слѣдния знакъ: о — или съ знака на равенството (=).

  Каква роль играятъ противорѣчията въ природата? Всѣко противорѣчие играе извѣстна роль въ природата и въ живота. Дѣ се раждатъ противорѣчията? — При еднаквитѣ сили. Обикновено двѣ положителни сили биватъ въ противорѣчие. Щомъ се срещнатъ, тѣ се отблъскватъ. И въ електричеството има двѣ положителни течения: едното течение иде отъ центъра на слънцето, а другото иде отъ центъра на земята. Когато се срещнатъ, тѣ се отблъскватъ, понеже електричеството, което иде отъ  слънцето, иска да проникне центъра на земята и да направи единъ цѣлъ крѫгъ сѫщо тъй и електричеството, което иде отъ центъра на земята, иска да направи единъ крѫгъ и като се срещнатъ, тѣ се спиратъ въ своитѣ дѣйствия. Защо? — Противорѣчие има между тѣхъ. Тогава, въ помощь на това противорѣчие идватъ други двѣ магнетични течения: едното иде отъ слънцето, а другото отъ земята. Тѣ отклоняватъ теченията на електричеството. Едното отклонява електрическото течение на слънцето въ дѣсно, а другото отклонява електрическото течение на земята въ лѣво. И ние казваме тогава: положително съ отрицателно се съединяватъ. Схващате ли каква е идеята? Ще вземете туй обяснение като една математическа вѣроятность. Вие сами ще мислите върху тия течения. Азъ ги поставямъ въ закона на математическитѣ вѣроятности. Вие трѣбва да работите, понеже въ окултната наука никога не се приема нѣщо, което не е доказано, а вие можете да провѣрите всѣко нѣщо въ себе си.

1924-11-16-19_fig3.png

      Теченията на слънчевите енергии до всички планети

 

И тъй, тия течения, които идватъ отъ слънцето, проникватъ и въ цѣлата слънчева система. Отъ слънцето излиза единъ крѫгъ, който минава прѣзъ центъра на Меркурий. Послѣ излиза другъ крѫгъ, който минава прѣзъ центъра на Венера и т. н. Значи, отъ слънцето излизатъ крѫгове, които минаватъ прѣзъ всичкитѣ центрове на планетитѣ. Това сѫ все електрически течения, които правятъ тия крѫгове. Но много рѣдко се случва такова съчетание, при което всички планети да бѫдатъ на една права линия. Обикновено тѣ сѫ въ разни положения. Знаете ли тогава, какво влияние ще укажатъ тѣ върху земята?

           

1924-11-16-19_fig4.png

    Теченията на енергиитѣ на различнитъ планети до земята

 

Значи, има разни течения отъ слънцето, които отиватъ къмъ всички планети, но има и други течения отъ разнитѣ планети къмъ земята. Да допуснемъ, че нѣкой отъ васъ е подъ влиянието на Юпитеръ, който е 432 милиона мили далечъ отъ слънцето. Такъвъ човѣкъ нѣма да бѫде горещъ темпераментъ, нѣма да има темперамента на Венера, защото електрическитѣ и магнетически течения, които идватъ Отъ Юпитеръ се различаватъ отъ тия токове, които излизатъ отъ слънцето — не сѫ едни и сѫщи. Това сѫ течения, които идватъ отъ други сфери, отъ другия свѣтъ. Може да се нарисува и друга картина, да видите, какъ слънцето съставлява часть отъ друго едно слънце, около което сѫщо тъй има течения, но тѣ сѫ по-интенсивни въ своитѣ трептения. И тъй, теченията на нашето слънце сѫ вторични. Тѣ сѫ, които влияятъ на хората. Ако нѣкой човѣкъ е накрая на слънчевата система, питамъ: за колко врѣме ще дойде свѣтлината до него? Слънчевата свѣтлина иде на земята за осемь минути. Тогава за колко минути ще отиде до Юпитеръ? — Приблизително за 40 минути. Тъй че слънчевата свѣтлина ще употрѣби около 4 ½ часа, докато стигне до най-отдалечената планета въ вселената. Ако вие се намирате подъ влиянието на Юпитеръ, то слънцето, или тази интелигентна свѣтлина ще повлияе другояче върху вашето развитие. Тя ще повлияе само върху нѣкои части отъ вашия мозъкъ. Какъ ще ви повлияе Юпитеръ? — Той ще повлияе на личнитѣ ви чувства, а донѣкѫдѣ и на милосърдието. Неговото влияние нѣма да се отрази върху цѣлото ви развитие. Затова, всички планети трѣбва да влияятъ върху васъ. И така е въ дѣйствителность. Всѣка планета указва по-голѣмо или по-малко влияние върху васъ. Това сѫ слънчеви течения. И вие сте единъ фокусъ, дѣто всички тия течения отъ цѣлия козмосъ се събиратъ въ васъ. И ако ви погледне нѣкой ясновидецъ, ще види много крѫгове около васъ. Това сѫ все различни влияния, различни течения. И вие мязате на мушица, омотана отъ главата до петитѣ въ паяжина, съ хиляди нишки. Така сте опасани и вие отъ много крѫгове на разни планети. И това сѫ все влияния, които даватъ потикъ на вашитѣ чувства и дѣйствия. Вие трѣбва да пазите всичкитѣ тия идеи. Ако нѣкой пѫть скѫсате една отъ тия нишки, ще дойдатъ сѫщества, които ще ви спратъ въ еволюцията. И вие не ще можете да се развивате, докато не дойдатъ други сѫщества да съединятъ скѫсаната нишка. Тъй че, щомъ нѣкой човѣкъ скѫса една отъ тия нишки, той се спира въ своето развитие, спира се и цѣлата раса, всичко около него е въ застой.

  Като ви казвамъ, че трѣбва да живѣете добрѣ, съ това подразбирамъ, да не кѫсате тия нишки. Като не знаете тази дълбока наука, щомъ скѫсате една отъ тия нишки, развитието ви ще спре. Нѣкой казватъ: азъ мога да скѫсамъ една нишка. Можешъ, защо не, но трѣбва да знаешъ, че нишката се кѫса лесно, а мѫчно се вързва. И въ тази смисъль, може да се каже, че човѣкъ е изтъканъ. Цѣлиятъ козмосъ тъче. Всички тия течения изтъкаватъ човѣка.

  Сега, азъ ви давамъ тази идея, за да бѫдете сериозни въ живота си, да пазите това, което ви е дадено. Ще кажешъ: азъ нѣма да загубя това, което Богъ ми е далъ! Азъ искамъ да ви дамъ тази мисъль за вашето сериозно развитие. Вие ще бѫдете всѣки день подъ влиянието на разнитѣ планети. Човѣкъ постоянно се движи и попада подъ разнитѣ влияния на планетитѣ, вслѣдствие на което постоянно се мѣни. Всички хора се движатъ въ разни посоки: едни отиватъ къмъ слънцето, други се връщатъ оттамъ. И тъй, има постоянно движение на хората въ различни посоки. Да кажемъ, че сутринь сте подъ влиянието на Меркурий. Слѣдъ това може да попаднете подъ влиянието на Венера или на Юпитеръ и т. н. Прѣзъ цѣлия день, обаче, влиянията на всички планети ще минатъ прѣзъ вашия организъмъ. И вечерно врѣме, като заспите, вашиятъ астраленъ двойникъ ще бѫде пакъ подъ влиянието на тия течения, само че въ друга форма. Тъй щото, и когато сте будни, и когато спите, цѣлата природа работи върху васъ. Законътъ на развитието поставя човѣка въ хармония съ влиянията на слънчевата система. Щомъ се скѫсатъ нѣкои отъ тия нишки, у човѣка става подпушване и се явяватъ извѣстни кармически послѣдствия. Запримѣръ, ако влиянията на Марсъ станатъ господствуващи въ живота на нѣкой човѣкъ, той ще стане воененъ, ще мисли само за войни и за бой. И тогава, какво трѣбва да направимъ, за да измѣнимъ такъвъ човѣкъ, т. е. да го освободимъ отъ тия влияния? — Трѣбва да го туримъ подъ влиянието на друга планета. Като дойдатъ върху него влиянията на Юпитеръ, до извѣстно врѣме той ще бѫде благоразуменъ, ще се самовлада, но щомъ тия влияния взематъ надмощие, той става горделивъ и започва да се смѣта като главния Богъ Юпитеръ — на всички заповѣдва. За да го освободимъ отъ тия влияния, трѣбва да го поставимъ на други, по-благоприятни. Нѣкои отъ планетитѣ дѣйствуватъ върху религиознитѣ чувства на човѣка, но ако прѣкара дълго врѣме тамъ, неговиятъ умъ може да се разшири много, той ще се зарази отъ нѣкои ексцентрични религиозни вѣрвания. Затова ще го измѣстимъ и оттамъ. Човѣкъ трѣбва постоянно да отива къмъ слънцето и оттамъ къмъ нѣкоя планета, но винаги ще трѣбва да прави движения къмъ слънцето. Но затова се изискватъ строги правила. Който не знае тѣзи правила, може да влѣзе въ нѣкой тренъ и да го закара тамъ, дѣто не трѣбва и дѣто не е мислилъ. Значи, трѣбва да знаемъ тарифата, за да пѫтуваме, а да не вървимъ произволно. Като влѣзешъ въ тия течения, трѣбва да бѫдешъ много точенъ, защото иначе можешъ да влѣзешъ въ друго нѣкое течение и да останешъ тамъ, дѣто не трѣбва.

  Та влиянията на всички тия планети образуватъ слънчевата система. Нѣкой влияятъ положително, други отрицателно и тъй съграждатъ темперамента на човѣка. Всѣки темпераментъ е лошъ, когато не е съграденъ добрѣ. Когато сангвиническиятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво нѣщо отъ това нѣма. Когато нервниятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво нѣщо отъ това нѣма. Когато холеричниятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво нѣщо отъ това нѣма. Когато флегматическиятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво нѣщо отъ това нѣма. Слѣдователно, тѣ се балансиратъ помежду си. Първитѣ два темперамента отиватъ съ положителнитѣ течения, а другитѣ два отиватъ съ отрицателнитѣ течения и между тѣхъ става едно прѣплитане, една обмѣна на енергия. Всѣки темпераментъ си има извѣстенъ органъ, който е най-силно развитъ. Тия органи сѫ центъръ на сили, които функциониратъ въ живата природа. Всички вие сте подъ влияние на тия сили.

  Сега, вие може да кажете: не ми трѣбва астрология, азъ нѣма да се занимавамъ съ нея. Ти можешъ да не се занимавашъ, но небето се занимава съ тебе. Това е все едно, нѣкоя дѣтска топка да каже на дѣтето: азъ нищо не искамъ да зная за тебе. Дѣтето, обаче, казва: азъ искамъ да се занимавамъ съ тебе. Топкитѣ трѣбва да разбиратъ магнетическото влияние на цвѣтоветѣ. Ако една топка е червена, то за да се избави отъ дѣцата, трѣбва да измѣни цвѣта си. Щомъ не е червена, тѣ ще я захвърлятъ, и тя ще е свободна. Слѣдователно, вие трѣбва да разбирате влиянието на планетитѣ, защото, като ви взематъ въ своя крѫгъ, вие ще бѫдете за тѣхъ като една топка и ще скачате, но послѣ ще се научите, че трѣбва да разбирате астрологията.

  Астрологията се занимава съ физиологическия процесъ на човѣшкото развитие. Вие трѣбва да знаете тѣзи процеси. Това е едно основно знание въ окултната наука. И всѣки, който иска да има нормаленъ умъ, едно нормално сърце, трѣбва да разбира влиянията на планетитѣ. Знаете ли какво нѣщо е нормаленъ умъ? Азъ наричамъ нормаленъ умъ този, който не се стрѣска отъ мѫчнитѣ задачи въ живота. Нормално сърце наричамъ пъкъ това, което не се дразни отъ малкитѣ работи. Сърцето трѣбва да чувствува. Можешъ да чувствувашъ болка, можешъ да страдашъ, то е въ реда на нѣщата, но да се стрѣскашъ, това не е позволено. Въ природата нѣма стрѣскане. Ние произвеждаме стрѣскането. Въ природата има интенсивни страдания, но стрѣскане нѣма. Стрѣскането е единъ опасенъ процесъ на отскачане, на прѣкѫсване, а туй прѣкѫсване е опасно нѣщо. Нѣкой седи, стрѣска се и казва: какво ще стане съ менъ? И като се стресне веднъжъ, дважъ и повече пѫти, най-послѣ нищо не остава отъ него. Сътресенията, стрѣсканията, сѫ удари за човѣка. Затуй ще избѣгвате стрѣсканията, а за да се избегнатъ, човѣкъ трѣбва да има вѣра въ великия законъ, който работи въ Божествения свѣтъ. Всички планети прѣдставляватъ една разумна система. Тѣ сѫ образувани отъ разумни сѫщества, затова тѣзи течения сѫ подъ строгия контролъ на тѣзи сѫщества и чрѣзъ тѣхъ тѣ влияятъ на хората прѣзъ пространството. Когато единъ възвишенъ духъ иска да ви повлияе въ една насока, той ще бутне извѣстенъ бутонъ и ще изпрати тия течения — чрѣзъ тѣхъ ще ви помогне; когато пъкъ иска да ви спре въ пѫтя, ще бутне другъ бутонъ и ще ви прати противодѣйствуваще влияние. Тъй щото, тѣ си служатъ съ тѣзи течения или да ви подтикнатъ къмъ добро, или да спратъ направлението на вашата мисъль, или на вашето желание.

  Та ще се съобразявате съ онзи великъ законъ на козмоса, който дѣйствува хармонично въ всички направления. Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всѣки за себе си трѣбва да знае отъ кои планети се влияе повече. Тогава, съобразно тази система, трѣбва да се нареждате на мѣстата си въ класа. Ще се научите отъ астрологията, кой съ кого се допълня, кои си противодѣйствуватъ и кой трѣбва да влѣзе помежду имъ, за да се примирятъ. Тъй искамъ да бѫдете наредени въ класа.

  Сега ще ви дамъ една задача: за слѣдния пѫть да се наредите астрологически. Колко души отъ васъ разбиратъ отъ астрология? На тия, които разбиратъ, ще имъ дамъ работа. Всѣки отъ васъ трѣбва да знае приблизително подъ какво влияние спада. Венера съ кого върви? — Съ Марсъ. Меркурий? — Съ Юпитеръ. Слънцето? — Съ Меркурий и Луната. Сатурнъ? — Съ Юпитеръ. Ще се опитате по такъвъ начинъ да се хармонирате, да видимъ, какъ ще тръгне работата. Ще направимъ единъ опитъ. Тогава ще можете ли до слѣдния пѫть всѣки отъ васъ да знае, подъ чие влияние спада? Типоветѣ трѣбва да се опрѣдѣлятъ точно. Хармонията помежду ви може да се постигне и по другъ начинъ. Ако всѣки седне до този, когото обича, пакъ ще можете поне приблизително да си хармонирате. Но понеже и вашата обичь се мѣни постоянно, често ще си мѣстите мѣстата. Слѣдъ извѣстно врѣме ученицитѣ отъ първитѣ чинове ще намѣрите на послѣднитѣ мѣста, а тия отъ послѣднитѣ чинове ще дойдатъ на първитѣ мѣста. Такива ученици ще наречете малко ексцентрични. Това се дължи на желанието у тѣхъ да намѣрятъ нѣкого, съ когото да си хармониратъ. Това е единъ вѫтрѣшенъ стремежъ. Ние ще направимъ този опитъ, за да се избегне това натегнато състояние, което често се заражда между васъ въ класа. Натегнатото състояние седи въ това, че извѣстни стари идеи, които носите въ себе си отъ свѣта, се сблъскватъ съ новитѣ идеи, които влизатъ въ вашия умъ. Ние не искаме да става никакво сблъскване въ васъ, затова въ вашия умъ трѣбва да има мѣсто за всѣка нова идея. Щомъ идеитѣ се сблъскватъ, тѣ не могатъ да произведатъ този хармониченъ резултатъ, който се очаква при новитѣ идеи. Този начинъ на разсѫждение ще ви повлияе, за да се образува въ васъ едно хубаво настроение на духа.

  Често онѣзи, които слѣдватъ окултната наука, но не сѫ запознати съ разнитѣ клонове на тази наука, като астрология, хиромантия, френология и др., не могатъ да си помогнатъ, когато ги нападне меланхолия или обезсърдчение или една рѣзка промѣна отъ едно състояние въ друго. Напримѣръ, ако нѣкой минава отъ едно религиозно състояние въ едно негативно състояние на Сатурна, той веднага ще се обезвѣри и за да се отклони ума му отъ тѣзи отрицателни мисли, върху него трѣбва да дѣйствуватъ магнетичнитѣ влияния на слънцето, и той ще се хармонира. Нѣкой казва: не вѣрвамъ въ нищо. Но щомъ го извадите отъ това течение, ще каже, че се е заблуждавалъ. Защото въ свѣта има едно перспективно отклонение: можемъ да видимъ нѣща, които никакъ не сѫществуватъ и да ги считаме за реални. Тамъ е опасностьта. А когато виждаме и самитѣ реалности, нѣма никаква опасность.

  Понеже вие сте още млади, крѣхки, вашиятъ организъмъ не е въ състояние да издържа. Вашитѣ мозъци не сѫ тъй гъвкави, за де могатъ да издържатъ ония силни движения, които нѣкой пѫть ставатъ въ природата. Постоянно трѣбва да се калявате, но правилно да се калявате. Мозъкътъ ви трѣбва да се кали, да стане гъвкавъ, еластиченъ, издържливъ, за да можете да използувате теченията въ природата, та като влѣзете въ живота, да бѫдете приготвени за всички противорѣчия, които може да срещнете и да излѣзете побѣдители, а не побѣдени. Като влѣзете въ свѣта, нѣма да ви посрещнатъ съ финикови вѣйки. Много пѫти ще ви посрещнатъ недружелюбно, а при такива случаи трѣбва да разбирате, какъ да постѫпвате.

  Нѣкои казватъ: да се изолираме! Какъ ще се изолирате? Казвате: азъ ще стана постникъ. Лесно е да се изолирате при майка си и при баща си, но опитайте да се изолирате въ нѣкое село. Влѣзете въ нѣкое чуждо село, нѣмате работа, нѣмате пари, огладнѣли сте, питамъ ви: какъ ще се изолирате сега? Нѣмате срѣдства, не сте свикнали да просите, какъ ще постѫпите? Да кажемъ най-послѣ, че сте заставени да влѣзете въ нѣкой чуждъ дворъ. Хубаво, по какъвъ начинъ ще си поискате хлѣбъ? Ако сте цигуларь, ще извадите цигулката си и ще свирите; или пъкъ, ако знаете нѣкое изкуство, ще влѣзете въ нѣкой домъ, ще видите отъ какво се нуждаятъ тия хора тамъ и ще имъ услужите. По този начинъ и тѣ ще ви нахранятъ. Пъкъ ако нѣмате никакво изкуство, ще постѫпите прямо, ще си кажете, че имате нужда отъ срѣдства, че сте гладни — нищо повече. Все-таки трѣбва да знаете едно изкуство. Изкуствата произтичатъ отъ планетитѣ. Меркурий ще ви научи на търговия. На какво може да ви научи Юпитеръ? Кое изкуство подържа той? (— Висшата търговия, финансиитѣ, дипломацията). Сатурнъ? (— Той е добъръ за началникъ на отдѣление, за дребни занаяти, като обущарь и др.) Слънцето пъкъ, има отношение къмъ изкуствата. (Хора, които сѫ подъ неговото влияние, ставатъ държавници, придворни, изобщо заематъ все по-блѣстящи служби.) Първичната идея, която сѫществува въ козмоса, подразбира движение къмъ Божествения дворъ, къмъ Божествената държава. Понеже хората сѫ забравили Божествената държава, тѣ гледатъ на свѣтската държава, създадена отъ хората. Първичното чувство е къмъ Божествената държава, къмъ Бога. Трѣбва да знаете, че въ козмоса всичко има съвсѣмъ друго прѣдназначение, отколкото тукъ на земята.

  Сега, които отъ васъ искатъ, могатъ да нарисуватъ чъртежа за планетитѣ съ краски, да се различаватъ крѫговетѣ единъ отъ другъ. Можете да употрѣбите 7-тѣ цвѣта на дѫгата. Можете да турите тѣзи цвѣтове на планетитѣ вмѣсто на крѫговетѣ.

  И тъй, да се върнемъ къмъ противорѣчията. Противорѣчията въ свѣта сѫ възможноститѣ, чрѣзъ които вие можете да се развивате. Междинитѣ пъкъ въ живота, това сѫ мѣстата, дѣто човѣшкиятъ умъ и човѣшкото сърце могатъ да се развиватъ и да растатъ. Всѣко противорѣчие прѣдставлява една възможность за развитие у човѣка.

  Щомъ се роди едно противорѣчие въ живота ти, това противорѣчие ще ти донесе една нова мисъль. Значи, то крие въ себе си една нова възможность. Противорѣчия сѫществуватъ и въ науката, но това сѫ възможности за ученитѣ хора, да се родятъ въ тѣхъ нови идеи. Тѣ прѣдставляватъ възможность за нови изслѣдвания. Противорѣчия сѫществуватъ и въ духовния свѣтъ. Тѣ сѫществуватъ и въ невидимия свѣтъ и даватъ възможность за истини, които намъ сѫ потрѣбни. Вие ще считате естественитѣ противорѣчия, като възможности за постигане на нѣщо ново, затова нѣма да се оплаквате отъ тѣхъ. Най-първо ще разгледате туй противорѣчие обективно, и ако не може да ви донесе нѣкаква полза, то не е противорѣчие. Защото естественитѣ противорѣчия въ природата всѣкога носятъ полза. Използувайте тия противорѣчия! Тѣ даватъ възможность за растене. А тамъ, дѣто сѫществува хармония, човѣкъ може вече да се прояви. При хармонията и при радостьта човѣкъ е свободенъ, тамъ той може да прояви своята воля. Противорѣчията пъкъ му даватъ само възможность да прояви една идея. При хармоничнитѣ съвпадения тия противорѣчия астрологически ни даватъ възможность да се проявимъ като разумни сѫщества, като свободни сѫщества. Това сѫ само моменти, защото трѣбва да знаете, че въ закона на свободата нѣма врѣме и пространство. Духовниятъ и физическиятъ свѣтъ се отличаватъ по двѣ нѣща: въ духовния свѣтъ врѣмето и пространството е несъизмѣримо, а въ физическия свѣтъ е съизмѣримо. Слѣдователно, нашето врѣме и пространство не сѫществуватъ въ духовния свѣтъ, понеже тѣ сѫ съизмѣрими величини. Несъизмѣримитѣ нѣща въ духовния свѣтъ сѫ само отражения.

  Какви сѫ възможноститѣ на едно сѫщество отъ духовния свѣтъ? Всѣки отъ васъ може да бѫде разгледанъ като физическо сѫщество, но може да бѫде разгледанъ и като духовно сѫщество. Като физическо сѫщество, човѣкъ не може да отиде на планетитѣ, а само може да ги наблюдава и да си мисли за тѣхъ. Като духовно сѫщество, човѣкъ може да отиде на всичкитѣ планети, да ги разгледа и да се върне. Това ще му отнеме най - много два часа. Тъй щото, въ възможноститѣ на духовния и на физическия човѣкъ има разлика. Това се отнася за всинца ви. Когато духовниятъ човѣкъ се върне отъ своята разходка по планетитѣ, той разправя на физическия човѣкъ, какво има тамъ. Физическиятъ човѣкъ го слуша и казва: не те разбирамъ. Духовниятъ му казва: нѣма нищо, по послѣ ще се разберемъ. Духовниятъ човѣкъ всѣки день дохожда при физическия и по единъ или другъ начинъ се старае да му открие това, което е видѣлъ и научилъ горѣ. Понеже той разполага съ несъизмѣримо врѣме и пространство, у него има търпѣние. Че ти си разбралъ малко, той и на това е доволенъ. Слѣдъ дълго постоянство на духовния човѣкъ, физическиятъ човѣкъ започва най-послѣ да се радва, вдъхновява се и казва: дойде ми нѣкаква идея. Това е резултатъ на поетическия гений у човѣка. Всѣки има по единъ такъвъ гений, трѣбва само да го долови. Това не е нѣщо фиктивно, но дѣйствителность, една истина. Нѣкои го наричатъ ангелъ хранитель. Той е толкова интелигентенъ, съ толкова свѣтло лице, съ такъвъ нѣженъ гласъ, съ такива висши трептения наоколо си, че отъ всѣка негова клѣтка диша животъ. И когато иде той, всѣкога се усѣщате радостни, всичко наоколо ви е свѣтло, но щомъ си замине, ставате неразположени, чувствувате стѣснение въ сърцето си. Нѣкой пѫть духовниятъ човѣкъ ви запитва „Кажете ми сега вие нѣщо изъ вашия животъ“. И вие почвате да му разправяте за вашитѣ тѫги и скърби, а той ви слуша и почва да мисли, какъ да ви помогне. Той бутне едно бутонче, и веднага теченията въ васъ се измѣнятъ и ви свѣтва. Но дълго врѣме ще му разправяте, безъ да го лъжете. Той ви изслушва внимателно и казва: право говорите. И слѣдъ това си записва всичко, каквото му казвате. Ако казвате право, и резултатътъ ще бѫде правъ. Ако казвате криво, и резултатътъ ще бѫде кривъ. Та невидимиятъ или духовниятъ свѣтъ взима живо участие въ живота на разумнитѣ хора. Тѣ посѣщаватъ всѣки день тия, които разбиратъ. Затуй и ние искаме да приготвимъ условия за васъ, да разбирате вече небесния езикъ. Ангелътъ говори отлично на твоя езикъ, той те разбира много добрѣ. Той, като дойде при тебе, нѣма да те кара да учишъ неговия езикъ, но ти като идешъ горѣ, нѣма да го разбирашъ и ще трѣбва да учишъ неговия езикъ.

  Сега, да направимъ едно малко упражнение. Прѣдставете си, че рѫцѣтѣ ви сѫ въ слънцето. Ще направите единъ малъкъ крѫгъ да обхванете първата система — Меркурий. Послѣ ще направите вторъ крѫгъ, малко по-голѣмъ и ще си прѣдставите, че обхващате Венера. Третиятъ крѫгъ ще бѫде още по-голѣмъ, ще обхванете земята и т. н. Крѫговетѣ ставатъ все по-голѣми: Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ, Нептунъ. (Рѫцѣтѣ напрѣдъ!)

  Послѣ ще произнесете думитѣ: Всичко, каквото Богъ е вложилъ въ вселената; благото, което е опрѣдѣлилъ за насъ, да дойде и да се реализира въ нашата душа!

  Ще правите крѫгове съ рѫцѣтѣ си и ще кажете: Аминъ — тъй да бѫде!

  Думата „аминъ“ значи: всичко да бѫде тъй, както е написано. Аминъ е дума, която не може да се прѣведе; тя е свещена дума, която включва всичко хубаво и Божествено въ себе си.

 

5- та лекция на младежкия окултенъ класъ,

държана отъ Учителя на 16/IХ, 1924 година — София.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...