Jump to content

1919_06_15 Учитель и Господъ


hristo
 Share

Recommended Posts

От книгата "Сольта". Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки).
Третя серия. Второ издание. София,
Печатница на книгоиздателство „Гужгулов и Котев“, 1920. 277 с.
Книгата за теглене - PDF
Съдържание на томчето

 

Учитель и Господъ.

 

„Вие ме викате Учитель и Господъ,

и добрѣ казвате, защото съмъ“.

 

Ев. Иоана 13;13.

 

 

           

Външно думитѣ Учитель и Господъ нѣмать нищо ново, тѣ сѫ толкова обикновени.Но въ свѣта, тѣзи двѣ думи — учитель и господаръ сѫ двѣ противоположности.Въ български езикъ съ думитѣ господарь, господинъ, госпожа или госпожица се именуватъ хора, които сѫ господари на положението,които сѫ управляващи,високопоставени лица Оба-че, въ първоначалния езикъ, тѣзи двѣ думи означаваха два велики принципа, които съграждатъ човѣшкия животъ. Ще трѣбва да се опрѣдѣли положението на учителя и на господаря,който въ този смисълъ е взетъ като Господъ.Думата Господъ въ първона-чалния езикъ е употрѣбена въ множествено число и е означавала господари. Първи-ятъ принципъ „Учительтъ“ има отношение къмъ човѣшкия умъ и воля,а вториятъ прин-ципъ „Господъ“ има отношение къмъ човѣшкото сърце и душа.

           

Имайте прѣдъ видъ, че въ това, върху което ще ви говоря, всѣка дума има особенъ смисълъ. Когато употрѣ- бявамъ извѣстна дума, азъ търся нейнитѣ вибрации,защото думитѣ се опрѣдѣлятъ тъй, както се опрѣдѣлятъ слънчевитѣ лѫчи.Не може да произ-ведете извѣстенъ цвѣтъ,ако не произведете вибрациитѣ,които му съотвѣтствуватъ. Слѣдователно, като се говори за добродѣтель, напр, трѣбва да произведете виб-рации, съотвѣтни на добродѣтельта, и тогава ще разберете съотвѣтния смисълъ на тази дума. Само така ще имате една обективна, реална истина или истина, която се изявява въ живота. Въ свѣта има и неизявени истини. Земята е пълна съ богатства, скрити въ центъра ѝ,но тѣ не ви интересуватъ,защото не са изявени.Васъ ви инте-ресуватъ богатствата въ каситѣ на богатитѣ, златото по коронитѣ на царскитѣ гла-ви и т. н. Има знание, скрито въ слънцето, но какво ви интересува то, щомъ не е изявено, щомъ е прѣдположение? Богатството, което е въ книгитѣ, ви задоволява. Азъ ви говоря за знание, което е изявено въ Учителя. Когато говоря за Учитель, азъ разбирамъ сѫщество, което нагласява вселената, т. е. нагласява ученицитѣ си, защото вселената съставлява сборъ отъ мислещи сѫщества, които сѫ атомитѣ на този великъ, разуменъ свѣтъ. Като питате, що сѫ духовнитѣ хора, трѣбва да знаете, че тѣ сѫ мислещи сѫщества. Нѣкои поставятъ духовния човѣкъ като противоположность на свѣтския.Вие ще кажете,че свѣтскиятъ човѣкъ се познава по външностьта си: той се облича съ фракъ,цилиндъръ,носи особени вратовръзки,яки,манжети,рѫкавици и мо-белировката му въ кѫщи е по извѣстна система.Нима това е лошо въ свѣтскитѣ хора? Лошавини има и въ духовния свѣтъ.Тамъ, дѣто има дисхармония, сѫществуватъ и ло-шавини.Тогава азъ си задавамъ въпроса:ако духовниятъ свѣтъ бѣ чистъ отъ грѣхъ и ако ние излизаме отъ Бога чисти,какъ е възможно да правимъ грѣхове? Този въпросъ би останалъ необяснимъ.Значи и въ духовния свѣтъ сѫществуватъ възможности за по-грѣшки.Възможность за погрѣшки и грѣхъ сѫ две различни нѣща.Ще разясня тази ми-съль. Да вземемъ два крѫга съ различни центрове. Пергелътъ ще направи по една окрѫжность.Тѣзи двѣ окрѫжности така да сѫ описани,че всѣка една отъ тѣхъ да ми-нава прѣзъ центъра на другата. Ако тѣзи двѣ окрѫжности съставляватъ два разумни свѣта или, по-научно казано, ако едната отъ тѣхъ прѣдставлява положително,а дру-гата отрицателно електричество, когато тия два тока започнатъ да дѣйствуватъ та-ка, че силата на отрицателното електричество да минава отъ периферията къмъ цен-търа, а на положителното — отъ центъра къмъ периферията, най-послѣ ще дойде по-ложение,когато двѣтѣ окрѫжности ще се прѣсекатъ въ двѣ точки и ще стане точно това,което днесъ става на земята.Това,което става днесъ, не е нищо друго освѣнъ крѫгътъ на духовния свѣтъ минава прѣзъ центъра на физическия и обратно Щекажете: „Това е голѣмо противорѣчие“. Да, това е противорѣчие въ онѣзи ограничени умове, които не разбиратъ нито миналото, нито настоящето, нито бѫдещето. Отъ гледището на единъ възвишенъ духъ, въ свѣта нѣма никакви противорѣчия. Хората искатъ свѣтъ безъ страдания.Чудни сѫ тѣ:това не е философия на живота.Въ противорѣчието всѣ-кога има страдания, но и въ хармонията има зачатъкъ на страдания. Вашето щастие въ свѣта почива въ страданията на тия малки сѫщества,които ви служатъ.Вие, които минавате за много благородни,питайте малкитѣ сѫщества,какво ще кажатъ тѣ за ва-шето благородство. Всички овци,волове,агнета,кокошки,патици,всички малки птички, които иматъ отношение съ васъ,и тѣ си иматъ особено мнѣние за човѣка.Всички по-малки сѫщества съ единъ гласъ казватъ,че човѣкътъ е ужасно жестоко сѫщество. Ако попитате дърветата и тѣ сѫщото казватъ:Ужасенъ е,безпощаденъ е човѣкътъ.И тогава вие питате:„Защо Господъ създаде свѣта такъвъ?“—Не,Господъ е създалъ свѣта много добъръ,но ние и всички други прѣди насъ го развалихме.Тъй както днесъ е разва-ленъ външниятъ свѣтъ,той се отразява вѫтрѣ въ насъ.Свѣтътъ е направенъ така, че като страда господарьтъ,страдатъ и слугитѣ,и обратно.Христосъ казва:„Вие ме зо-вете Учитель и Господъ и добрѣ казвате,защото съмъ“. За да обясня моята идея — Учитель и Господъ — ще ви разкажа слѣдния примѣръ. Въ древностьта живѣлъ единъ младъ царь, на 33 години, възрасть, която само умнитѣ и мѫдритѣ хора иматъ. Той написалъ една прочута книга за живота, която посочвала, какъ трѣбва да се живѣе. Въ него се влюбили двѣ царски дъщери.Ще кажете: „Колко честитъ билъ той!“ Когато видя двама млади,които се обичатъ,азъ казвамъ,че се занимаватъ приятно.По-прият-но забавление отъ любовьта нѣма въ свѣта. И когато виждамъ че хората се любятъ, казвамъ:тѣ се забавляватѣ.Ще ми възразите,че любовьта е нѣщо много сериозно. Ни-ма когато нѣкой великъ цигуларь изпълнява едно хубаво музикално парче, извършва нѣщо много сериозно? Сериозни положения сѫ, когато имашъ да давашъ на кредитори, или когато хирургътъ те постави на масата и започне да прави операция.И тъй, ние често казваме, че трѣбва да сме сериозни.Сериозни хора наричамъ ония,които иматъ дългове.Докато не се освободите отъ вашитѣ дългове,не можете да разберете Слово-то Божие въ дълбокия му смисълъ.Когато отидешъ на църква и дойде при тебе креди-торътъ, да ти напомни, че трѣбва да му платишъ, дѣ ще остане твоята сериозность? Първата царска дъщеря,която се влюбила въ царския синъ, изразявала своята любовь въ това, че носила на всѣкѫде портрета на своя любимъ, по цѣлъ день го цѣлувала, направила му параклисъ,да му служатъ хора,палила му кандило и т. н.Другата цар-ска дъщеря,взела „книгата на живота“,която написалъ царскиятъ синъ и, отъ любовь къмъ него,се заела съ изучването ѝ,като се стараела да прилага всички принципи, които били вложени въ нея. Започнала да посѣщава болни,страдащи и по този начинъ провѣрявала всичко писано въ книгата.Съ това тя още повече се привързвала къмъ царския синъ,защото виждала добритѣ резултати отъ неговото учение.Тѣзи двѣ цар-ски дъщери образували два различни култа.Култа на едната царска дъщеря ще видите изложенъ въ всички храмове на свѣта;нему служатъ всичкитѣ будисти,брамини, жре-ци, турскитѣ ходжи и християнскитѣ свещеници. Другиятъ култъ се среща дълбоко въ сърцата на нѣкои хора,които само прилагатъ,безъ да знаятъ,че служатъ на нѣкакъвъ култъ. Първитѣ хора сѫ тъй нареченитѣ правовѣрни,тѣ мислятъ,че Христосъ ще дойде въ плъть и Го чакатъ въ тоя образъ Какъ мислите, коя отъ двѣтѣ царски дъщери е разбрала царския синъ и е изразила по добрѣ любовьта си къмъ него? Първата кул- тура наричамъ култура на егоизма, дѣто човѣкъ иска само да обсеби нѣкого, да го владѣе.Днесъ момъкъ или мома,като се обичатъ, искатъ да се владѣятъ единъ другъ, да се обсебватъ Докато сѫ млади,какви хубави работи си говорятъ,но като се оже-нятъ, не минатъ петь години, и всичката имъ любовь се изпари, нищо не остане отъ нея. Когато ви говоря, азъ не искамъ да ме разбирате по първия начинъ; азъ бихъ желалъ да разберете правилно втория принципъ и да го прилагате въ живота си.    

 

И тъй, Учительтъ има отношение къмъ човѣшкия умъ и воля. Той носи въ душата си ония вибрации,които може да дадатъ потикъ на ума и волята ви.Вие изпращате дъще-ря си на училище при нѣкой учитель по музика, но тя се влюбва въ него и по този начинъ не може правилно да схване потика, който учительтъ дава на нейния умъ и воля. Музиката и поезията сѫ опасни занятия за младитѣ моми и момци, особено за слабохарактернитѣ.Като се влюби въ учителя си,ученичката започва да му носи вски день цвѣтя, безъ да изучава упражненията си. Въ такъвъ случай вашата дъщеря нѣма да свърши музика.Ако този учитель е момъкъ и може да се ожени за своята ученич-ка,добрѣ,но ако е жененъ, какво ще произлѣзе отъ това?—Ще се яви многоженството, което се срѣща навсѣкѫдѣ въ свѣта. Подъ „многоженство“ се разбира раздвояване въ живота. Раздвояването е всѣкога въ врѣда на единството. Ученикъ, който отива при учителя си,трѣбва да научи сѫщественитѣ принципи,да разбира качествата на зако-нитѣ,силитѣ,да разбира своя мозъкъ,стомахъ и дробове.Стомахътъ, дробоветѣ и мо-зъкътъ си искатъ своето.Заболи ви стомахъ, скоро викате лѣкарь да ви направи нѣ-колко инжекции. Но какво иска да ви каже този разуменъ стомахъ съ разстройството си?Той е едно разумно сѫщество.Нѣкой пѫть усѣщате едно стѣгане въ гърдитѣ си, въ стомаха си,и у васъ веднага се явява безпокойствие.Нѣма нищо опасно въ тѣзи стѣ-гания,тѣ не сѫ нищо друго,освѣнъ смѣна на енергиитѣ.Въ свѣта има двѣ противопо-ложни течения на енергии,които произвеждатъ два различни резултата.Едната енер-гия стѣснява формитѣ, а другата ги разширява Въ това се проявява животътъ. Туй може да се наблюдава и въ природата. Азъ не се спирамъ на съврѣменнитѣ теории, но ще обясня: за да се образува дъждъ, необходими сѫ двѣ противоположни течения — топло и студено. За да се образуватъ роснитѣ капки, отрицателната енергия ги дига, топлината ги разширява и прѣвръща въ въздухообразни. Положителната енергия държи воднитѣ капчици долу на земята.Слѣдователно,отрицателната енергия на земя-та и положителната на слънцето се привличатъ, и тамъ, дѣто се събиратъ тѣзи двѣ енергии, двата крѫга, се започва противоположенъ процесъ, вслѣдствие на което се образува дъждъ, който послѣ отново пада на земята. Това е философско разглеждане на въпроса. Тѣзи изпарения,които ставатъ въ природата, ставатъ сѫщеврѣменно и въ насъ.По отношение на природата,вашиятъ мозъкъ заема мѣстото на слънцето;стома-хътъ ви заема мѣстото на земята,а дробоветѣ ви сѫ съединителната нишка между зе- мята и слънцето.Прѣзъ дробоветѣ минаватъ двѣтѣ течения: артериялното и венозно-то. И въ природата има венозно течение, което отива нагорѣ, и артериялно, което слиза надолу.Венозното течение, което отива нагорѣ, има направление къмъ мозъка, т. е. къмъ слънцето. Най-напрѣдъ венозната кръвь трѣбва да мине прѣзъ сърцето и дробоветѣ,да се прѣчисти и тогава да отиде нагорѣ Това е една необходимость, която става и въ насъ, както и въ природата.Кръвьта трѣбва да се озонира и да се повдигнатъ вибрациитѣ ѝ.Всички нечистотии,които се намиратъ въ венозната кръвь, трѣбва да се прѣмахнатъ и така да се подигнатъ вибрациитѣ въ свѣта.Всички боле-сти въ свѣта произлизатъ отъ неразбиране на този великъ Учитель, Който ни учи. Нѣкога имашъ извѣстно стѣгане на главата си.Умътъ казва:„Ти имашъ нечиста кръвь, прати я да се прѣчисти“.Нѣкога ви боли стомаха. Той казва: „Имашъ нечиста кръвь, изпрати я нагорѣ да се прѣчисти“. Като не знаете това, вие взимате нѣколко дози или хапчета отъ нѣкакво лѣкарство, за да се възбуди стомахътъ и да прѣстане бол-ката Сѫщото нѣщо става и въ сѣмейния животъ. Като се събератъ мѫжъ и жена да жи- вѣятъ заедно, единиятъ отъ тѣхъ трѣбва да бѫде Учитель, а другиятъ ученикъ. Но вие ще започнете да се борите за първенство. Ако мѫжътъ ви има тѣзи вибрации, които могатъ да подигнатъ вашия умъ,дайте нему мѣстото на учитель.Жената ще каже въ този случай: „Азъ не обичамъ да се подчинявамъ“. Знаете ли какво значи думата „подчинение“? —Да се подчинявашъ,значи да възприемешъ енергията,да я обработ-вашъ.То е култура. Това значи да изработвашъ извѣстенъ прѣдметъ. Единъ цигуларь или художникъ приготовлява съ часове своята композиция или картина,за да обрабо-ти въ себе си този прѣдметъ.По сѫщия законъ азъ считамъ,че всѣко учение,ви огра-ничава, подчинява. Ето защо и думата религия не трѣбва да схващате въ ограниченъ смисълъ, а да я разбирате въ широкия ѝ смисълъ, за да имате резултатъ въ вашия личенъ животъ. Който носи извѣстна религия или извѣстно учение като портретъ въ себе си и само го поглежда отъ врѣме на врѣме, нѣма да има никаква полза отъ не-го. Не казвамъ, че трѣбва да изхвърлите този портретъ отъ паметьта си, но да го поглеждате единъ пѫть въ годината или въ мѣсеца и да го прилагате повече. Защо Господъ ни държи далечъ отъ Себе си? — Той е избралъ толкова високо мѣсто, защо-то знае, че ще го безпокоимъ. Господъ казва: „Азъ искамъ да изпълнявате моята воля,да живѣете тъй както азъ съмъ наредилъ свѣта, за да бѫдете щастливи“. Нѣкои питатъ: „Кога ще отидемъ на небето“? — Когато се научите да живѣете споредъ кни-гата на този мѫдрецъ, царския синъ; когато дойдете въ втората култура и научите законитѣ.И тъй, въ думата „Господъ“ се включва майката.Учительтъ е бащата. Учи-тельтъ, т. е бащата, е прѣводъ отъ една велика идея. Богъ се прѣвръща на баща и взима извѣстно съотношение къмъ насъ,Учительтъ е число,повишено въ трета сте-пень, то е кубътъ на живота. Учительтъ е една разумна сѫщность, която разгле- жда нещата отъ три направления, а именно — по права линия, по плоскость и по ви-сочина. Ще кажете: „Какво значение има тукъ, по каква линия или по какво направ- ление се върви въ живота? “ Това има голѣмо значение. Ако вие минавате въ свѣта само по права линия, какво щѣхте да разберете отъ този свѣтъ? Ако направите ед- на екскурзия прѣзъ цѣлата слънчева система съ експресъ и се движите съ бързината на свѣтлината, ще ви бѫдатъ необходими 31,000 години, за да изминете тая права линия. Слѣдъ като сте се движили съ тази бързина и се върнете на земята, какви познания ще имате? — Никакви.Ще кажете:„Славно, чудесно е“, ще се спрете на общи опрѣдѣления. Вие сте минали прѣдъ слънцето съ свѣткавична бързина и мислите, че сте минали прѣзъ цѣлата вселена,че много нѣща знаете,а въ сѫщность нищо не оста-нало у васъ. На такъвъ философъ казвамъ, че много малко знае, защото се движи съ много голѣма бързина. За да може да проучишъ този свѣтъ, трѣбватъ ти толкова го-дини, или едно число съ 15 нули на края. Ще кажете: „Нулитѣ може много лесно да се турятъ“. Да, но за мене тѣзи нули иматъ голѣмо значение. Напр., като туримъ при единицата една нула, двѣ нули или три нули, между полученитѣ числа има го-лѣма разлика. Азъ правя разлика между първата, втората и третата нула. Втората нула показва, че числото 10 е взето въ квадратъ; третата нула показва, че чис-лото 10 е взето въ кубъ.Ако има четвърта нула, тя показва, че числото 10 е взето въ четвърта степень; петата нула показва, че числото е взето въ пета степень и т. н.Нѣма да отида до 15-та степень, защото това не е за човѣшкия умъ. Човѣшки-ятъ умъ може да открива тайнитѣ на природата само до четвърта степень. Геомет-рията може да разрѣшава задачи само до тесерака.Тесеракътъ е една малка фигура, на която изучваме само отдѣлнитѣ ѝ части.Кубътъ е една малка отсѣчка отъ тесе-рака.Тѣзи линии,плоскости,кубове иматъ отношение въ нашия животъ. Ако разгледаме нашето лице,ще забѣлѣжимъ, че то е съчетано отъ много прави линии, отъ плоскости и отъ кубчета.Въ съврѣменната геометрия правата линия се опрѣдѣля така:най-късо-то разстояние между двѣ точки е правата линия. Азъ опрѣдѣлямъ правата линия та- ка: тя е най-малката отсѣчка отъ единъ крѫгъ. Това не е противорѣчие. Ще кажете: „Диаметрътъ на крѫга е сѫщо права линия“.—Да, но той е малка отсѣчка отъ другъ по-голѣмъ крѫгъ.Така и сегашниятъ нашъ животъ е една малка отсѣчка отъ единъ по-голѣмъ крѫгъ на миналото ни.Слѣдователно, и вашиятъ бѫдещъ животъ ще бѫде една малка отсѣчка отъ сегашния ви животъ. Въ вашите животи има слизане и възлизане. По закона на слизането,вие се научавате да се намалявате,а по закона на възли-зането се учите да се увеличавате Тъй че ние трѣбва едноврѣменно да знаемъ да се смаляваме и да се увеличаваме.И съврѣменнитѣ хора страдатъ отъ това,че не знаятъ да се увеличаватъ и да се смаляватъ. Търговецъ, който не знае добрѣ да балансира губи въ смѣткитѣ си. Напр., той има само 1000 лева злато ефективъ,а пише 100,000 и върху тѣхъ прави своитѣ сдѣлки. Не,всѣки трѣбва да поставя точно толкова отъ своитѣ пари, колкото има въ касата си. Природата не търпи фалшиви смѣтки. Ако не провѣрите своитѣ пари, колко въ наличность имате въ даденъ моментъ, дохождате да ви критикуватъ.Като знаешъ по себе си,че си писалъ повече, отколкото имашъ, мис-лишъ че и другитѣ постѫпватъ по сѫщия начинъ и не имъ вѣрвашъ. Това сме и ние, съврѣменнитѣ хора, прѣпорѫчваме се, че имаме повече ефективъ, когато въ сѫщность нѣмаме толкова.Като се смъкнатъ нѣколко нули, ще дойдемъ до самата истина.

           

Христосъ казва: „Вие ме наричате Учитель и Господъ и добрѣ казвате,защото съмъ“. Той е говорилъ много важни работи, незаписани въ евангелието. Да, Христосъ дойде да ви научи какъ да живѣете.Нѣкои казватъ: „Достатъчно ви е това, което Христосъ е говорилъ“.Да,за спасението ви е достатъчно,но не и да ви научи какъ да живѣе-те. А Иоанъ казва, че Христосъ е говорилъ толкова много, че ако би се написало всичко, то книгитѣ на цѣлия свѣтъ, не сѫ въ състояние да побератъ това. Азъ зная че и отъ това,което Христосъ е говорилъ, е прѣдадена една много малка часть. Азъ черпя своитѣ принципи отъ една много голѣма книга, на която всѣко камъче листче клонче,цвѣтче,съставляватъ азбуката. Азъ постоянно прѣвеждамъ отъ тази велика книга. Като взема единъ листь отъ нѣкое дърво, азъ започвамъ да го разглеждамъ и чета,по него, дѣ и при какви условия се образувалъ този листъ; дѣ е расло това дърво, защо е остарѣло, какви сѫ били тогава хората, въ какви врѣмена е живѣло, какво е било състоянието на слънчевата система и т. н.Всичко това азъ провѣря-вамъ по отпечатъцитѣ на всѣки листъ и клонче. А вие се спирате прѣдъ дърветата, разглеждате ги и си мислите, че тѣ нѣматъ свои прѣживѣвания, че не говорятъ и не виждатъ. Колко красиво говорятъ и виждатъ цвѣтята и дърветата! Всѣки листь има свое очице,чете всичкитѣ ви мисли,и като седнете подъ нѣкое дърво да размишлява-те,всѣка ваша мисъль се отпечатва върху дървото и отдѣлнитѣ листа. Слѣдъ врѣме вие ще можете да четете по дърветата вашия животъ,както и този на вашитѣ прѣд-шественици. Колко пѫти, като съмъ се спиралъ подъ нѣкое дърво, то ми е разказ- вало мислитѣ и дѣйствията на разни философи, свещеници и други хора, които се спирали подъ него! Трѣбва да знаемъ, че прѣдъ Бога всичко е открито, нѣма нищо скрито въ тоя свѣтъ.Вие казвате,че дърветата сѫ безсловесни сѫщества, а човѣкътъ билъ словесно сѫщество.Азъ съмъ противъ това:нѣма безсловесни сѫщества въ при-родата, но по различенъ начинъ говорятъ. За мене всичко е словесно. Като казвамъ за мене,не подразбирамъ онзи царски синъ, чийто портретъ носи царската дъщеря, а другиятъ,който носи въ себе си божественитѣ истини за този свѣтъ.Христосъ казва: „Наричате ме Учитель и прави сте“. Но Христосъ не е Учитель като Мойсея, който проповѣдваше: око за око и зѫбъ за зѫбъ. Днесъ вие служите на Христа, но служите и на много други учители, служите и на Мойсея. Вие казвате: „Азъ съмъ христия-нинъ,православенъ“,но ако ви обиди, докачи нѣкой малко, вие веднага започвате дѣло противъ него. Това е старото учение, което прилагаме въ живота, а говоримъ за новото. Когато говоримъ за материализъмъ, азъ разбирамъ, че служимъ на този свѣтъ, влюбваме се въ образа на царския синъ, и казваме, че това, което виждаме, то е реалното въ живота.А всичко друго, което е дѣйствително реално, истинското въ живота, него изхвърляме.Всички отношения, които сѫ много по-реални, и съдър-жатъ смисъла на живота, могатъ да се провѣрятъ. Като говоря за смисленость, не разбирамъ тази, която вие може да схванете Азъ всѣкога мога да провѣря, какъ вие разбирате нѣщата и често си правя забавления, кото изчислявамъ, какъвъ процентъ отъ васъ ще ме разбере,колко ще ме слушате и колко ще изпълните. Азъ имамъ прѣдъ видъ, отдѣ идете. Вие ме слушате и казвате: „А сега ви разбрахме! “ И азъ турямъ въ книгата си:„И азъ ви разбрахъ много“ Когато хората разбиратъ и азъ разбирамъ, но когато тѣ не разбиратъ и азъ не разбирамъ.Когато дойдете въ моята гостилница, и азъ ви нахраня, приема ви добрѣ и вие ми заплатите и благодарите,тогава и вие разбирате, и азъ ви разбирамъ. Ако излѣзете безъ да ми заплатите, азъ оставамъ безъ пари и не ви разбирамъ Неразбирането е празна кесия и празенъ стомахъ Всѣка торба,всѣка кесия и вашиятъ стомахъ сѫ все отношения въ свѣта,които не сѫществу-ватъ. Вие сте изложени на страдания, мѫчения, гонения Защо? — Защото кесията ви е празна. Ако никой не ви приема въ кѫщата си, ако всички ви изоставятъ, азъ из-важдамъ лошо заключение за васъ Това значи,че не сте постѫпили по закона на лю-бовьта,опълчили сте цѣлия свѣтъ противъ себе си Това показва, че не сте послуша-ли Учителя си,че Господъ ви оставя да се учите отъ своята опитность.Ще ми въз-разите: „Азъ съмъ училъ толкова нѣща отъ математиката,зная много формули, тео-реми“.Питамъ ви.„Като сте учили толкова формули,като знаете толкова теореми, мо-жете ли да ги приложите, като построите вашето тѣло съобразно съ тѣхъ, съобразно съ Питагоровата теорема? “Ще ми възразите,че между васъ и тѣзи нѣща нѣма никакво съотношение.Има голѣмо съотношение между всичко това,защото вашиятъ животъ е единъ крѫгъ,който може да се изчисли, защото произтича отъ две величини: едната по-голѣма, а другата по-малка По-голѣмата величина е тази на духа,която дѣист-вува извънъ вашия животъ и не може да се изчисли Ще кажемъ, че тази сила е една дробъ, която върви до безконечность. Но ще доиде день да я изчислите. Такъвъ е законътъ, по който дѣйствува тази сила. При сегашнитѣ условия тя излиза извънъ вашия животъ и не може да я изчислите Това, обаче, не показва, че нѣма да дойде день, когато ще се изчисли тази дробь.

           

Христосъ казва:„Вие ме наричате Учитель, но азъ не съмъ Учитель като Мойсея, за-щото азъ ще ви уча на закона на разширението,а Мойсей ви учеше на закона на сма-ляването“. Като слѣете тѣзи два закона въ единъ, ще намѣрите начинъ за свободата Христосъ казва: „Като те ударятъ отъ едната страна, обърни си и другата; ако ти взематъ горната дреха, дай си долната“. Какво разбираше Христосъ подъ долна и горна дреха?Това има приложение къмъ физическия и къмъ духовния свѣтъ.Това зна-чи: ако твоята горна дреха лѣтно врѣме ти тежи, хвърли я и я остави някѫдѣ. Ако кожухътъ ви е билъ необходимъ зимно врѣме, хвърли го отъ себе си лѣтно врѣме. Ще кажете: „Какво ще правимъ зимно врѣме безъ кожуха си, ако го хвърлимъ прѣзъ лѣ-тото“? Ами ти отдѣ знаешъ, че ще дочакашъ слѣдната зима? При тѣзи условия хвърли кожуха.Да хвърлишъ горната си дреха,Христосъ подразбира да не влизашъ въ съпри-косновение съ хора, които искатъ да богатѣятъ. При това, въ духовния свѣтъ нѣма зима.Нѣкой човѣкъ иска да направи двѣ или повече кѫщи;другъ иска да се учи; тре-ти иска да разхубавѣва и т. н. Не влизай въ съприкосновение и не прѣпятствувай на тия хора: който иска да забогатѣе, дай му и твоето,помогни му да съгради кѫ-щата си, нека се учи и нека бѫде красивъ.Остави ги да вършатъ това,което жела-ятъ,поощрявай хората за доброто.Първоначално всички наши стремежи сѫ били добри, но послѣ се изопачили и станали лоши.Напр.,ти си въ гората и почнешъ да декла-мирашъ нѣщо, да пѣешъ и играешъ свободно. Направишъ ли сѫщото нѣщо и въ града, тамъ ще те взематъ за лудъ. Ето какъ първиятъ твой потикъ въ гората, изразенъ въ града,се изопачава. Ако въ гората, между дърветата, си пѣешъ и играешъ, тѣ нѣма да те критикуватъ,но дойдешъ ли между хората,между културнитѣ,словеснитѣ сѫщест-ва, тѣ нѣма да те оставятъ свободно да издигнешъ гласа си. Щомъ си въ обществото трѣбва да издигнешъ рѫката тъй, щото да се образува счупена линия Питатъ тогава: „Има ли смисълъ въ този животъ?“. Много пѫти, като излизамъ да говоря казвамъ си: ако почна да говоря високо и да махамъ съ рѫцѣ, веднага ще дойдатъ при мене и ще ми кажатъ: „Какво правишъ,не знаешъ ли,че въ едно общество не е позволено да говоришъ,както искашъ и да махашъ така съ рѫцѣ?“Тогава азъ започвамъ да правя изчисления,какъ да говоря,какъ да си махамъ рѫцѣтѣ,за да не засегна нѣкого. Зна-ете ли колко е мѫчно да опрѣдѣля човѣкъ посоката на движенията си? Трудни сѫ тѣ-зи изчисления,които трѣбва да се направятъ,докато дойдемъ до една разумна бесѣ-да.Мнозина като слушатъ,казватъ:„Ако излѣза да говоря азъ, ще говоря подобрѣ“. Тогава ние се намираме въ положението на младия и стария конь. Единъ старъ конь билъ впрегнатъ въ една кола пълна съ грънци. Той слизалъ по единъ наклонъ и за-това вървѣлъ много внимателно. Единъ младъ конь го гледалъ и си казвалъ: „Да да-датъ на мене този товаръ,веднага ще го сваля долу,а стариятъ конь едва-едва при-стѫпва“. Не минало много врѣме,младиятъ конь билъ впрегнатъ въ колата пълна съ грънци,Трѣбвало да мине по сѫщия пѫть.Но той не вървѣлъ внимателно като стария конь,който мислѣлъ за глупавъ,а се затичалъ силно по наклона и изпочупилъ всич-китѣ грънци. Нѣкои ми казватъ:„Кажи нѣщо по-сериозно“.Какво искате, като младия конь ли да постѫпвамъ? Ако вървя по наклонъ, ще бѫда сериозенъ,бавно ще се дви-жа;ако вървя нагорѣ,ще пъшкамъ съ трудъ ще се издигамъ,а ако съмъ на равно мѣ-сто,ще философствувамъ.Като знаете това, изчислете тѣзи двѣ положения въ живота — когато трѣбва да вървите нагорѣ и когато ви се прѣдставя случай да слизате надолу.          

 

Ще се върна къмъ първата си мисъль, Казахъ, че въ вашия мозъкъ има набрана много енергия Жената се сърди и казва: „Докога ще робувамъ на мѫжа си? Азъ искамъ сво-бода,затова ли се оженихъ,да му готвя“? Мѫжътъ сѫщо е недоволенъ и казва: „Ти не ме разбирашъ“. Слугата е недоволенъ отъ господаря си и иска да се освободи отъ него.Това сѫ двѣтѣ положителни енергии въ свѣта,които се отблъскватъ и вслѣдст-вие на това се явява сбиване и недоразумения. Дохождатъ хора да ги успокояватъ и казватъ:„Не правете така, не постѫпвайте противъ евангелскитѣ правила“.Не, прия-телю, нѣма какво да съвѣтвашъ, ами прѣвърни едната енергия въ отрицателна,а дру-гата да си остане положителна. Ще попитате: „Какво ще се образува тогава“? — Ще се образува дъждъ. Когато жената плаче, нека благодари, че има сълзи, защото то-зи моментъ е най-благоприятенъ, за да прѣвърне свояата енергия въ отрицателна. Нека каже на мѫжа си: „Виждамъ, мѫжо, че ти имашъ право“. А въ живота, обикно-вено,и двамата иматъ право,затова и двамата сѫ криви.Ако единиятъ е правъ, дру-гиятъ ще бѫде кривъ. Затова търсете такива хора,съ които да сте противоположни по енергия. Така е и въ свѣта; половината свѣтъ сѫ прави,добри или положителни, а другата половина сѫ криви,лоши или отрицателни.Лошитѣ хора сѫ едно благосло-вение, тѣ иматъ запасъ отъ енергия, тѣ носятъ условията за бѫдещата култура. До-бритѣ хора ще дойдатъ въ бѫдеще; тѣ ставатъ негативни и ще започнатъ да обра- ботватъ енергията, която иматъ. Добриятъ поетъ, като дойде въ свѣта, създава но-ва поезия отъ лошия животъ на хората; учениятъ ще създаде нова наука, музикан-тътъ — нови мелодии и така ще се поставятъ основитѣ на нова култура. Когато ви-дишъ единъ страждущъ, ако си писатель ти би могълъ да създадешъ такава хубава поезия, съ която да подигнешъ ума и сърцето на хората къмъ благородни и възви-шени нѣща

           

Христосъ казва: „Азъ дойдохъ въ свѣта, за да ви науча да познавате доброто въ лошото и лошото въ доброто“. Доброто има своята лоша страна, както и лошото има своята добра страна. До скоро мислѣха, че слънцето е съвсѣмъ чисто, обаче, днесъ е извѣстно, че по него се намиратъ черни петна. И слънцето е опетнено. Знаете ли каква тревога се дига по нѣкога въ слънцето? Всѣкога тревогата на слънцето се отразява и на земята. Когато на слънцето е тихо, и на земята е тихо. Слѣдовател-но, едната половина на нашата земя е обърната къмъ Бога, тя е по-близо до Бога и слънцето я освѣтява, а другата половина е тъмна. Тази половина, която е обърната съ лицето си къмъ Бога, събира енергията си. Всѣки отъ васъ може да дойде до то-ва състояние. Когато кажете, че нищо не може да направите,вие сте въ положител-ната енергия на земята. Когато вашата земя се обърне къмъ слънцето, вие сте въ отрицателната енергия на земята и тогава дохожда културата.Ще ме попитате: „Какъ тъй, една и сѫща слънчева енергия нѣкога е добра, а нѣкога лоша“? Сутринъ слън-чевата енергия прѣдставлява майчината любовь,а слѣдъ обѣдъ,когато мине мериди-яна,енергията се изражда,става лоша. При вечерь тази енергия се отразява още по злѣ и за това вечерь ставатъ сбивания, убийства, и т. н. Защо ставатъ тѣзи нѣща между хората?—Защото се събиратъ все положителни енергии.За да не ставатъ такива нѣща, жената трѣбва да напише като законъ на мѫжа си,да се връща въ кѫщи два часа прѣди залѣзъ слънце.Ако се върне слѣдъ залѣзъ слънце,главата му непременно ще пострада.Сѫщото нѣщо става и въ насъ. Когато замислимъ нѣщо хубаво, благород-но, ние сме въ отрицателната енергия, въ свѣтлата страна на земята; замислимъ ли нѣщо лошо, ние сме въ положителната страна на земята,въ положителната енергия. Господъ е положителенъ.А когато се обърнешъ къмъ Бога,енергията ти е пасивна, съзнателна.Дойдешъ ли да воювашъ съ по-силния,ще бѫдешъ смазанъ.Господъ се про-тиви на горделивитѣ хора.Когато кажешъ,че ще се противишъ,Господъ ще заповѣда да те прѣвържатъ и да те заведатъ въ нѣкоя болница.Като се намѣришъ въ болницата, ще кажешъ, че си ходилъ да се биешъ за отечеството си.Никакво отечество не си освобождавалъ. Твоето отечество по другъ начинъ се освобождава.Извади сабята си, т. е. твоята воля, и вижъ, дали тя е достатъчно калена, за да освободи хората. Като ти прѣдставятъ една двѣ торби съ злато, ти се изкусявашъ и започвашъ да говоришъ, че нѣма смисълъ да се бие човѣкъ, това не е човѣшко и т. н. Защо? — Защото златната торба е задъ гърба ти. Това не е идеалъ. Богатитѣ казватъ: „Нѣма смисълъ да се биемъ, трѣбва да живѣемъ въ миръ“. Защо говорятъ така? Защото сѫ богати и нѣматъ нужда отъ нищо. Много сиромаси пъкъ казватъ: „Искаме да се би-емъ“,защото иматъ нужда.Христосъ казва: „Азъ дойдохъ да разрѣша въпроса, който смущава човѣчеството.Азъ съмъ Учительтъ и ще ви покажа, какъ трѣбва да познавате учителя си и господаря си въ себе си“. Ако слушашъ твоя Господъ, който е дълбоко въ тебе, ти ще можешъ да направишъ нѣщо, но ако не слушашъ твоя Учитель, ти ще бѫдешъ въ противорѣчие.

           

Човѣкъ трѣбва да познава и учителя си, и господаря си. Въ всѣки човѣкъ има Гос-подъ. Вие често тълкувате много криво думитѣ ми. Искате да се проявите и съ това правите голѣми грѣшки. Азъ ви уча едно положително учение, което може да прила-гате и мога да направя опитъ съ всѣкиго, стига вие да сте искренъ. Това е при-вилегия на моята философия, че може да се прилага въ живота.Моето най-голѣмо же-лание е навсѣкѫдѣ въ домоветѣ да има отношения,каквито сѫ между учителитѣ и гос-подаритѣ; дѣцата да бѫдатъ и добри ученици, и добри слуги. Ученицитѣ да слушатъ учителя си,а слугитѣ господаря си.Научишъ ли на това нѣщо дѣцата си, внесешъ ли между тѣхъ тази идея, дъщерята ще слуша майка си,а синътъ ще слуша баща си.Дъще-рята не може да слуша баща си, и синътъ не може да слуша майка си. За да може синътъ да слуша майка си,трѣбва въ слѣдното поколѣние той да се прѣвърне на же-на; тогава ще може да слуша майка си сѫщото нѣщо ще бѫде и съ дъщерята, Въ при-родата енергията трѣбва да се прѣвърне. Спрѣмо вашитѣ енергии азъ може да съмъ положителенъ, но спрѣмо други енергии може да съмъ отрицателенъ,Това е законъ. Енергията е велика сила, която прониква въ насъ и строи живота.

           

Отъ 2,000 години се проповѣдва, че Христосъ е великъ Учитель и е дошълъ да ни спаси отъ грѣха, за да се покаемъ и да станемъ добри членове на църквата. Че вие и сега имате членове:имате синове и дъщери,които, като станатъ на 21 година, казватъ на родителитѣ си,че сѫ оглупѣли.Какви ученици сѫ тѣзи ваши синове и дъ-щери? Вие мислите, че много знаете. Често Господъ ви изпраща главоболие, като казва: „Дайте тази задача за разрѣшение на човѣчеството. Защо ги боли глава? “ Вие отговаряте: „Прѣяли сме“. — Не, друга е причината за вашето главоболие. Боли ви главата отъ това, че много знаете. Нѣкой пѫть те заболи коремъ. Това показва, че Господъ ти изпраща тази задача за разрѣшение. Който не знае, на какво се дъл-жи главоболието, коремоболието и други нѣкои болести, той нищо не знае. Коремо-болието показва, че енергията въ стомаха трѣбва да се прѣвърне отъ положителна въ отрицателна. Главоболието показва, че енергията въ главата ти, която е поло-жителна, трѣбва да се прѣвърне въ отрицателна по отношение къмъ другитѣ енергии. Умътъ ви трѣбва да се занимава съ възвишени работи.Като те заболи глава, иди при нѣкоя бѣдна жена да ѝ помогнешъ.Заболи те глава или коремъ, започни да работишъ. Тъй казва Господъ. Вие казвате: „Като ме боли глава, азъ не мога да работя“ — За това, именно, те боли глава, защото нищо не работишъ. Слѣдователно, главоболието е единъ стимулъ, който те заставлява по необходимость да мислишъ и да работишъ. Ако чуятъ това нѣщо лѣкаритѣ, ще кажатъ: „Опасна теория е тази, да работишъ въ врѣме на главоболие“. Лѣкаритѣ обясняватъ само слѣдствията на болестьта, но тѣ не знаятъ, отъ какво сѫ прѣдшествувани болеститѣ По новитѣ лѣкари казватъ, че главоболието се явява отъ пикочна киселина, която се наслоила въ организма, въ мозъка. Кръвьта се сгѫстява, организмътъ започва да дѣйствува усилено и т. н. Но какъ се е появила пикочната киселина,това лѣкаритѣ не обясняватъ. Тѣ не мъгатъ да обяснятъ цѣлъ редъ причини,които сѫ прѣдшествували появяването на пикочната киселина.Слѣдователно,причината на всѣка болесть трѣбва да се търси много отда-лечъ. Живѣемъ ли по този божественъ начинъ, ще дойде день, когато моментално ще се изчисти тѣлото ни отъ всѣкакви утайки, които днесъ прѣдизвикватъ болестьта; Нѣкои физици допущатъ,  че ако се употрѣби електричество отъ 10—20 хиляди или 100,000 волта върху човѣшкия организъмъ,той би се обновилъ въ много кратко врѣме би приелъ дѣтска младость. Тогава ние бихме казали: „Слава Богу, дойде Царството Божие на земята“. Господъ изпраща смъртьта и казва: „Повикайте това остарѣло дѣте и го поставете върху диска на смъртьта,за да се обнови и заживѣе другъ жи- вотъ“.  Тогава се завъртва колелото на живота съ 100,000 волта и не минаватъ 50 или 100 години,и сѫщиятъ човѣкъ отново дохожда, но вече обновенъ съ нова енергия и ново име. Това е законътъ на прѣраждането — смѣна на енергиитѣ. Душата може да възприеме много хиляди форми. Вие не сте изучавали, какво нѣщо е човѣшката душа. Ако бихъ казалъ всичко, каквото зная за нея, би било девето чудо на свѣта — толкова много нѣща има да се говорятъ за нея.

           

Христосъ казва: Вие ме наричате Учитель и Господъ, и право е защото съмъ“. Като прочетете надолу главата, ще видите, защо се нарича така. Искамъ двѣтѣ думи Учи- тель и Господъ да останатъ у васъ. Учительтъ е една положителна енергия. Всѣко разстройство, всѣка дисхармония на мисли и желания е положителна енергия, която трѣбва да се прѣвърне въ отрицателна, защото само отрицателнитѣ енергии въ свѣта творятъ. Това е вѣрно и по отношение на електричеството Ако вие сте ясновидецъ, ще видите, че свѣтлината се явява само на отрицателния полюсъ. Когато кажатъ за нѣкой човѣкъ, че е привлѣкателенъ, то значи, че той има отрицателна енергия въ себе си — това е магнетизъмътъ. Такъвъ човѣкъ има да дава и да взима нѣщо отъ хората. Човѣкъ не трѣбва да бѫде само любезенъ къмъ хората, но всѣка негова дума трѣбва да бѫде пълна съ съдържание Никога не казвайте празни думи. Нѣкои питатъ: „Защо не ни кажешъ, че ни обичашъ“? — Щомъ съмъ те поканилъ на трапезата и те нахраня, то значи, че те обичамъ. Ако ти кажа много думи, а не те нахраня, обичамъ ли те тогава? Ако те поканя съ бира, бонбончета или пасти, това не е любовь, Ние трѣбва да живѣемъ само съ хлѣбъ, съ житни зърна и всѣкакви плодове.

           

И Христосъ казва: „Вие ме наричате Учитель и Господъ и добрѣ казвате, защото съмъ“.Когато този Учитель доиде, въ вашия домъ ще има хармония, музика, поезия, всички ще бѫдатъ на своитѣ мѣста; нѣма да имараздори между мѫжа и жената, между слуги и господари между дъщери и синове, между учители и ученици. Сега Го нѣма Христосъ въ свѣта. Ще кажатъ нѣкои, че Христосъ е дошълъ Не, той не идва, защото има вече опит- ность Ако дойде днесъ между хората, тѣ пакъ ще Го разпнатъ. Който е стоялъ на кръста,той знае какво нѣщо сѫ тия гвоздеи,съ които е билъ прикованъ. Христосъ пита сега своитѣ послѣдователи. „Има ли още гвоздеи?“ − Има Тогава не е за мене още да дохаждамъ.Свещеницитѣ проповѣдватъ „братство и любовь“. Христосъ не се залъгва и отъ тѣзи думи и пакъ пита: „Има ли гвоздеи на земята?“ — Има. — „Още не е за мене“.Нѣкои казватъ:„Изяви се,Учителю, ние ще те разберемъ и оцѣ-нимъ“.-Да, вие сте приготвили вашитѣ гвоздеи и искате да дойде Учительтъ, за да ги забиете въ него. И това азъ виждамъ всѣки день. Вие взимате всичко, какво- то можете, отъ хората. Гледамъ въ градината двама млади се разговарятъ, а до тѣхъ стоятъ нѣколко агънца и си казватъ: „Културни сѫ тѣзи хора, но нищо не имъ прѣ- чи въ единъ моментъ да ни одератъ кожата“. Тѣ много добрѣ знаятъ помислитѣ на тѣхнитѣ господари. Сега ще кажете, че много добрѣ говоря. Да, азъ добрѣ говоря, а вие добрѣ слушате.Но азъ бихъ желалъ да се създадатъ въ България учители, кои-то да учатъ на благость и търпение.Азъ не съмь срещналъ въ България търпеливи хора, Срѣщалъ съмъ такива, които носятъ неволята си, но търпеливи не съмъ срѣ-щалъ Да имашъ търпение,то подразбира воля и умъ, сир,да знаешъ причинитѣ и пос- лѣдствията на нѣщата.А нетърпението ражда подозрение къмъ всичко и къмъ всички Не съмъ срѣщалъ хора,които да убѣдя, че въ нашето дѣло нѣма нищо подозрително. Българитѣ нѣматъ търпение, и затова подозрението не ги напуща Второто нѣщо е да прѣмахнемъ прѣдубѣждениетоВсѣки день се боримъ съ нечисти мисли,които ни накац-ватъ като оси. Съзнателно или несъзнателно, навсѣкѫдѣ виждамъ една, атмосфера на подозрѣние, и слѣдъ всичко това хората искатъ да минатъ за културни. Трѣбва да се ограждаме отъ тия мисли, които сѫ остатъкъ отъ миналото; тѣ сѫ излишъци, отъ които всич- ки трѣбва да се очистите. Подозрѣнието е проникнало въ ума, сърцето и душата ви и трѣбва да се освободите отъ него. Какво има да подозирамъ? Нѣкой дойде при мене и иска да ме поизлъже.Азъ му казвамъ:„Приятелю, ако не се опит-вашъ да ме лъжешъ,азъ бихъ сторилъ повече за тебе, а така ще сторя по-малко, Азъ и така съмъ длъженъ да направя нѣщо за тебе. Съ това не искамъ да кажа, че съмъ добъръ,но че съмъ длъженъ да направя за всѣкиго по нѣщо. Защо да прѣдставяшъ работота тъй, както не е? Затова нѣкога казватъ, че не приемамъ гости. „Защо днесъ не приемашъ гости“? — Защото не съмъ изработилъ нищо и не мога да ви дамъ нищо. И за васъ е сѫщиятъ законъ: не си разположенъ днесъ духомъ, не приемай гости. Кажи: „имамъ да рѣшавамъ извѣстна за- дача, която Учительтъ ми е далъ“.

           

И тъй, вложете двѣ нѣща: търпѣние и отмахнете вашето подозрение. Подозрението го виждамъ написано на вѣждитѣ на българина и у нѣкой е толкова голѣмо,че е не-обходимъ цѣлъ животъ,за да се освободи отъ него. Тоя знакъ е на мѣстото си: Гос-подъ го е турилъ тамъ. А подозрението е отсѫтствие на безкористна любовь, отъ него се раждатъ всички болѣсти. Като срещнете нѣкои хора, вие казвате „Този е лошъ, онзи е лошъ“, за васъ нѣма добри хора. Мислете, че всички хора сѫ добри, но у тѣхъ има само положителна енергия,която вие не можете да използувате и за-това стойте на страна отъ тѣхъ, за да я използуватъ другитѣ. Двама мѫже, които иматъ положителни енергии,се отблъсватъ. Днесъ има магнети- затори, които могатъ да прѣвръщатъ енергиитѣ Отивамъ нѣкѫдѣ, дѣто се биятъ мѫжъ и жена. Азъ вдигамъ рѫцѣ- тѣ си,послѣ ги спускамъ надолу,и мѫжътъ става положителенъ,а жената отри-цателна. Постоя малко при тѣхъ, и тѣ започватъ да се извиняватъ, че сѫ направили грѣшка. Тѣ не сѫ съзнали закона,по който единиятъ става положителенъ, а другиятъ отрицателенъ И наистина, слѣдъ като се смѣнятъ енергиитѣ имъ така, че да има и отъ двата вида енергии, тѣ прѣставатъ да се каратъ. Казвамъ „Приятели, единиятъ трѣбва да бѫде горѣ, а другиятъ долу“. Когато се заеме да лѣкува нѣкого, магне-тиза- торътъ прѣкарва рѫката си отгорѣ надолу върху болния. То значи: жената да бѫде долу, а мѫжътъ горѣ, т: е,  мѫ- жътъ да чупи камъни, а жената да гради. То-ва е училъ и Христосъ. Христосъ казва:„Вие ме наричате Учитель и Господъ“. Учи-тельтъ е горѣ на планината,а господарьтъ е долу,и той гради тамъ.Значи, ако ис-кате да градите, слѣзте долу. Ако разбирате това нѣщо така, нѣма да има никакво противорѣчие.Като слушате, ще кажете, че азъ ви уча да се откѫснете отъ свѣта.Не ви уча да се отречете отъ свѣта,но ви казвамъ да прѣвърнете вашата енергия въ отрицателна и да започнете да градите. Когато си нѣщо разтревоженъ,дигни рѫцѣтѣ си нагорѣ,а послѣ ги свали надолу.Тогава кажи на стомаха си: „Слушай,приятелю, нека мозъкътъ бѫде горѣ,а ти долу;прѣпращай материалъ за него,за да работи“.

Изобщо, дѣто има главоболие, тамъ страда и стомахътъ и обратно. Това показва, че всѣкога—законътъ е вѣренъ—между стомаха и главата има тѣсна връзка.Това нѣщо може да го провѣрите. Вие или тѣзи отъ васъ, които иматъ развита воля,може да се лѣкувате по слѣдния начинъ:ще се обърнешъ къмъ Господа и ще се помолишъ, като на Учитель и Господъ,да те научи,да управлявашъ главата и стомаха си.Вие ще кажете: „Не ми трѣбва мене стомахъ и глава,азъ искамъ да имамъ ангелско тѣло и китара въ рѫка, да свиря и пѣя на небето“. Това е криво разбиране на Христовото учение. Трѣбва да разбирате право Това е форма а ти трѣбва да имашъ извѣстенъ резултатъ. Не искамъ да създавамъ антагонизъмъ между еднитѣ, които не разбиратъ правилно Христовото учение,и тѣзи които го разбиратъ по добрѣ. И нѣма да кажа, че еднитѣ сѫ на правата страна,а другитѣ—на кривата, но казвамъ, че тѣзи,които не мислятъ правилно, сѫ положителна енергия. Докато у насъ подозрителностьта взима върхъ надъ всичко,никой,не може да оправи свѣта.Прѣди да заминемъ, ние трѣбва да из-пълнимъ волята Божия. Българитѣ иматъ бѫдеще като народъзатова трѣбва да станатъ търпеливи и да прѣмахнатъ подозрението.Българитѣ не сѫ толкова добри, но въ тѣхъ има условия за добъръ животъ,а дѣто има условие за животъ,Богъ е тамъ.Отъ бъл-гаритѣ ще излѣзе нѣщо,а не отъ България,защото тя е ретортата,въ която ставатъ опититѣ,и като такава,ще изпълни ролята си.Съдържанието, което е въ ретортата, — българскиятъ народъ — е и творческата сила. Когато българитѣ отиватъ да живѣятъ между американци и други народи,тѣ сѫ учтиви,любезни,но щомъ се върнатъ въ Бъл-гария, ставатъ груби, недоволни отъ всичко.Това недоволство се дължи на малкото земя,съ която разполагатъ.Българинътъ има творчески духъ и затова му е тѣсно.

Дайте работа,широкъ замахъ,на българина,той ще работи.Разхождамъ се единъ день покрай семинарията и срѣщамъ единъ полковникъ на конь. Гледамъ по едно врѣме коньтъ му се спрѣлъ и не иска да върви.Слиза полковникътъ отъ коня,и той тръгва. Коньтъ иска съ това да каже: „Безъ полковника ще вървя, но съ него ще спирамъ“. Тази черта има и у всѣки българинъ. Христосъ казва: „Азъ дойдохъ да науча хора-та, да даватъ широкъ просторъ на всѣка душа и да поощряватъ всѣко добро начало въ всичко“. Ако всѣки даде свобода на близкитѣ си, както и той се нуждае отъ такава,ще има широкъ просторъ на дѣйствия и мисли.Ако бихте приложили тѣзи за-кони,които се криятъ въ моитѣ думи, много нѣщо бихте разбрали.Азъ взимамъ всичко отъ природата и го прѣвеждамъ.Всички закони, които съмъ провѣрилъ отъ природата, сѫ 75% вѣрни,а оставатъ 25%,които ще трѣбва да провѣря Внесете тази вѣра въ себе си и знайте,че у всѣкиго се крие нѣщо велико.Нѣкой иска да стане ангелъ, но и ангелъ да стане ще вижда само началото на нѣщата,но не и края имъ. Ти ще виждашъ само главата си,а опашката си нѣма да виждашъ.Като ти отнематъ опашката,ти ста-вашъ атомъ и се въртишъ около една окрѫжность,за да придобиешъ равновѣсие.А вър-тенето около единъ центъръ показва,че човѣкъ е изгубилъ своето равновѣсие.Понеже сме се освободили отъ периферията,трѣбва да изучаваме тѣзи два свѣта—между Учи-теля,който е горѣ, и майката,която е долу.Това, което е вѣрно за слънцето и зе-мята е вѣрно и за мозъка и стомаха,за духа и душата.Приложете търпѣнието,т. е, развийте ума и волята,махнете подозрѣнието и го замѣстете съ творческата любовь. бѫдете тъй силни, че каквато обида да ви се хвърли, да не ви докосне и скоро да се освободите отъ нея. Нѣма по-голѣмо изкуство отъ това, да се поставишъ по-горѣ отъ всѣка обида и да я замѣстишъ съ добри мисли.Всички вие може да свършите мно-го работа, да вършите голѣми добрини.Това което свири учительтъ въ дадения мо-ментъ, може да го научи и ученикътъ. Всѣки,който иска да бѫде нѣщо повече отъ другитѣ,трѣбва да се съединява съ живия Господъ,съ онази велика връзка на хармо-ния, и да учи закона на мълчанието. Както казватъ окултиститѣ бѫдете слушатели на Великия Учитель, който говори.Нѣма по-хубаво нѣщо отъ мълчанието.Бихъ желалъ да съмъ на ваше мѣсто вие да говорите,а азъ да слушамъ,защото ще разбера всичко, което говорите Сега,като слушатъ нѣщо, хората не само че не си плащатъ,ами за-почватъ да критикуватъ,че това не било хубаво.Христосъ казва:„Азъ съмъ гостил-ничарьтъ и дойдохъ да нахраня хората“.Христовото учение ни показва, че,ние имаме условия да станемъ светии,и ангели, и гении,А сега какво сме? — Ние сме любящитѣ дѣца на Бога, който ни обича, не защото сме толкова добри, а защото е милостивъ къмъ насъ.А то е най-великото въ свѣта,съ което можемъ да се кръстимъ.Ние трѣбва да оправдаемъ тази любовь,да я заслужимъ и никога да не дърпаме коситѣ си прѣдъ Неговото лице.Щомъ чуемъ,че Учительтъ,Бащата,Господъ иде, веднага да се спремъ. Отъ днешната бесѣда искамъ щото всички,които иматъ положителна енергия,да я прѣ-върнатъ въ отрицателна,всички,които сѫ горѣ на планината,да слѣзатъ долу да гра-дятъ,а които сѫ господари,да станатъ слуги.Отъ господари нѣма нужда.Господъ каз-ва:„Ситъ съмъ вече на господари, искамъ слуги,тѣ да оправятъ свѣта“.Христосъ казва:„Сега свѣтътъ ще се оправи отъ ученицитѣ,синоветѣ и дъщеритѣ,а не отъ май-китѣ и господаритѣ Ученицитѣ, синоветѣ и дъщеритѣ сѫ бѫдещето на тоя свѣтъ“. Майката се занимава съ туалети,бащата пие,а синоветѣ и дъщеритѣ виждатъ,че роди-телитѣ не вървятъ въ правия пѫть и затова тѣ се заематъ за сериозна работа.Сега заемете положението на синове и дъщери,на ученици и слуги, а не казвайте, че сте учители, свещеници, майки, бащи, царе, князе, господари и др. подобни.Да ви пази Господъ отъ такива грѣхове!И менъ да пази Господъ отъ този грѣхъ.И да ни даде да бѫдемъ ученици и слуги на този Великъ Учитель и слуги на този Великъ Господъ въ свѣта! А Той е живъ Господъ.

 

Бесѣда, държана на 15 юний 1919 година.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...