Jump to content

1919_09_21 УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЯДА I ПРѢЗЪ 1919/20 г.


hristo
 Share

Recommended Posts

От книгата "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново",  

Първо издание 1919 г.,
Второ издание, 1996 г. (фототипно копие на първото, стар правопис), Издателство "Бяло Братство",
Книгата за теглене PDF (второ издание)

Трето издание - Благоевград

Съдържание

 

 

 

 

УПѪТВАНЕ.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЯДА I ПРѢЗЪ 1919/20 г.

 
 
 
Н е д ѣ л я , 21/8. с е п т е м в р и й 1919 г.
 
Седмица I. (день I. отъ годишната срѣща).
1. Ставане отъ сънь: най­малко 1/2 часъ прѣди изгрѣвъ слънце бѫдете готови за работа, тихи, спокойни.
2. Почване: размишление, молитви и четиво:
а) „За вселяване на Божествения Духъ“ — да се всели въ насъ и да разра­
боти всичко онова, което ни е прѣподадено.
б) Изказване на мотото­лозинка „Богъ, който е любовь и мѫдрость, чрѣзъ тази мѫдрость да насади въ нашитѣ души добродѣтельта”.
в) Четиво отъ Библията: прочетете най­малко десетитѣ  стихове отъ 4 (3)­тѣ глави отъ оная книга на Библията, която ще ви се падне по жребие; ако имате разположение, прочетете главитѣ изцѣло и размишлявайте. Прочетенитѣ десети стихове прѣпишете текстуално въ специална тетрадка.
 
З а б ѣ л ѣ ж к а :  Ако главата, отъ която ще четете десетия Ă стихъ, нѣма десеть стиха, то десети стихъ ще считате онзи отъ слѣдната глава, който  слѣдъ  номерацията  отъ  прѣдидущата  глава  се  падне  десети  по редъ.
 

3. Завършване на сутринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливане за задържане благословението, прѣподаде­но при годиш­


 
ната срѣща.
4. Ако  постите  прѣзъ този  день, помнете да изпълните (справка въ дадения нарядъ:
а) Размишляване върху дадената и опрѣдѣлената добродѣтель за тоя нумеръ постенъ день или дни.
б) Прочитане на съотвѣтната и дадена за тоя номеръ постенъ день или дни бесѣда отъ „Сила и животъ“.
в) Отбѣлѣзване точно въ специална тетрадка атмосферното състояние прѣзъ постния день или дни: облачно и къмъ коя часть на небосклона, ясно, тихо, вѣтровито, съ посочване насоката и силата на вѣтъра, мъгливо, студено, топло и пр.
5.  Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуален отчетъ за дѣ­лата ви прѣзъ деня и отбѣлѣзване дневната точка въ триѫгъл­ника (четете даденитѣ обясне­ ния върху триѫгълника).
6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата — понедѣлникъ, вторникъ, срѣда, четвъртъкъ, петъкъ и сѫбота,  до 27. септемврий включително, ще изпълня­ вате съотвѣтното за тия дни само отъ пунктъ 1, п. 2 в) п. 3 — като почнете съ Добрата молитва и завършите съ Господнята молитва, и пунктове 4 и 5.

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я , 28/15. с е п т е м в р и й 1919 г.

 

Седмица II. (день II. отъ годишната срѣща).

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п. 1.

2. Почване: размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване Божествения духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а). б) Изказване на мотото­лозинка отъ седмица I, п. 2 б).

Молитва за идване Царството Божие на земята.

в) Четиво отъ Библията, както седмица I, п. 2 в,) съ забѣлѣжката.

3. Завършване на сутринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливане — както въ седмица I, п. 3 б.)

4. Ако постишъ прѣзъ този день, изпълни отъ седмицата I, п. 4, букви а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 4. октомврий включително, ще изпълните съотвѣтното за всѣки день само отъ п. 1, п. 2в), п. 3, като започнете съ Добрата молитва и завършите съ Господнята молитва, и п. п. 4 и 5.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я ,  5 . о к т о м р и й / 2 2 . с е п т е м в р и й .  1919 г.

Седмица III. (день III. отъ годишната срѣща).

 

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п. 1.

 

2. Почване: размишление, молитва и четиво:

а) ,,За вселяване на Божествения Духъ”— както въ седмица I, п. 2 а). б) „За идване Царството Божие на земята”.

За благословение на нашитѣ братя по духъ, по душа, по умъ, по сърце и по сила.

в) Четиво отъ Библията — както въ седмица I, п. 2 в) съ забѣлѣжката.

3. Завършване на сутринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливане, както въ сецмица I, п. 3 б).

4. Ако постите прѣзъ този день, изпълнете отъ седмица I, п. 4 а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ седмица 1, п. 5.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата — до 11 октомврий включително, ще изпълнявате съотвѣтното за всеки день, споредъ както е указано въ п. 6 в, седмица I.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я ,  1 2 .  о к т о м в р и й / 2 0 .  с е п т е м в р и й 1919 г.

Седмица IV. (день IV. отъ годишната срѣща).

 

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п. 1.

2. Почване: размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване на Божествения Духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а). б) „За идване Царството Божие на земята”.

 

За благословение на нашитѣ души и душитѣ на всички наши близки и да ни даде Богъ повече просвѣта и свѣтлина.

в) Четиво отъ Библията:   споредъ изясненията на седмица I, п. 2 в), съ забѣлѣжката.

3. Завършване сутринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливане, както въ седмица I, п. 3 б).

4. Ако постишъ прѣзъ този день, изпълни отъ седмица I, п. 4 а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 18. октомврий включително, ще изпълнявате съотвѣтното за всѣки день, споредъ както е указано въ п. 6, седмица I.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я , 19/6. о к т о м в р и й 1 9 1 9   г .

Седмица V, (день V отъ годишната срѣща).

 

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п.1.

2. Почване: размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване на Божествения Духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а).

 

б) „За идване Царството Божие на земята”.

За благословението на българския народъ, за да дойде Царството Божие въ него.

За обединението на всички християнски народи по лицето на земята. За благословението на нашитѣ домове и на самитѣ насъ и за благосло­

вението домоветѣ на нашитѣ близки и приятели.

За идване Царството Божие въ насъ въ своята пълнота, въ сърцата ни, въ душитѣ ни, въ умоветѣ ни, въ духа ни и въ волята ни.

Да благоволи Господь да скѫса всички връзки, които прѣчатъ на духов­

ното ни повдигане и за служене на Господа.

Да  даде Господь здраве, сила  и  животъ  на  насъ, на  дѣцата  ни,  на близкитѣ ни, които искать да служатъ Господу.

Да се въдвори Царството Божие  между насъ и да благослови Господь дѣлото на веригата прѣзъ тази година.

Да благослови Господь слушателитѣ, членоветѣ и ученицитѣ на Бѣлото братство.

Да благослови и насъ съ своята милость, за да вършимъ добрата воля

Божия всѣкога.

Ние призоваваме Господа на милостьта, Който я е изявилъ.

в) Четиво отъ Библията:  споредъ изясненията въ седмица I п. 2 в) съ забѣлѣжката.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливане, както въ седмица I п. 3 б).

4. Ако постите прѣзъ този день, изпълнете отъ седмицата I, п. 4 а), б),

 

в).


 

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано

 

въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 25. октомврий включително, ще изпълнявате съотвѣтното за всѣки день, споредъ както е указано въ сед­ мица I, п. 6.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я , 13 о к т о м в р и й 1919 г. Седмица VI. (день VI. отъ годишната срѣща).

 

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п. 1.

2. Почване: размишление, молитва, четиво:

а) „За вселяване на Божествения духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а).

б) Върху връзката между законитѣ за самопожертвуването и възкръсе­

нието съ молба:

За въдворяване Божествената правда въ нашитѣ сърца.

За въдворяване Божествената мѫдрость въ нашитѣ умове. За вселяване Божествената любовь въ нашитѣ души.

За постигане истината въ нашитѣ духове.

 

За осѫществяване Божествената добродѣтель въ нашия животъ. Пропускътъ на това е: „Господи! Изпълни всичко това споредъ Духа на

твоето милосърдие“.

в) Четиво отъ Библията:   споредъ изясненията въ седмица I, п. 2 в) съ забѣлѣжка.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливането — както въ седмица I, п. 3 б).

4. Ако постите прѣзъ този день, изпълнете отъ седмица I, п. 4 а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 1. ноемврий включително, ще изпълните съотвѣтното  за всѣки день, споредъ както е указано въ п. 6, сед­ мица I.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я  1 9 / ,  2 .  н о е м в р и й / 2 0 .  о к т о м в р и й  1919 г.

Седмица VII. (день VII. отъ годишната срѣща).

 

1.Ставане отъ сънь: както въ седмица I, п.1.

2.Почване  : размишление, молитва и четиво :

а) „3а вселяваве Божествения духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а.

б) Размишление върху всичко изложено въ I.—IV. седмица включи­

телно въ п. 2 б).

в) Четиво отъ Библията: споредъ изясненията въ седмица I, п. 2 б), съ забѣлѣжката.

3. Завършване утринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливането — както въ седмица I, п. 3 б).

4. Ако постите прѣзъ този день, изпълнете отъ седмицата I, п. 4, букви а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 8. ноемврий включително, ще изпълнявате съотвѣтното за всѣки день, споредъ както е указано въ п. 6, сед­ мица I

Добавка — пояснение за другитѣ  седмици: за нарядъ за бѫдещитѣ

— слѣдващитѣ седмици — недѣлнитѣ и другитѣ дни отъ седмицитѣ: осма, девета, десета, единадесета, дванадесета и т. н. до 52 включително се повтаря съотвѣтниятъ нарядъ за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма сед­ мици, споредъ както е изложено въ всѣка една въ нейния нарядъ, сиреч въ първата, осмата, петнадесетата и двадесеть втората седмица и т. н. ще изпъл­ нявате единъ и сѫщъ нарядъ; въ втората, деветата, шестнадесетата, двадесеть и третата седмици — единъ и сѫщъ  нарядъ; въ третата, десетата, седемна­ десетата, двадесеть и четвъртата и тридесеть и първата и т. н. седмици — тоже

 

единъ и сѫщъ нарядъ и пр. За останалитѣ седмици до 53 включително крѫгла година.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

НЯРЯДЪ II.

 

 

 

за 1919/20 г. Начало, недѣля 21/8. септемврий 1919 г.

 

 

 

Прѣзъ тази година ще имате нарядъ работа по изучаване Новия завѣтъ отъ Библията, по слѣдния редъ: цѣлиятъ Новъ завѣтъ трѣбва да прочетете въ три мѣсеца единъ пѫть,  или четири пѫти  прѣзъ цѣлата година. Начало ще е

21/8. септемврий 1919 г., недѣля. Книгитѣ ще се четатъ по редъ, начиная отъ Ев. Матея; обаче, за облекчение, вмѣсто цѣлата глава, прочита се отъ нея само десети стихъ при първото четене. Този стихъ се вписва текстуално въ специ­ ална тетрадка още сѣщия  денъ.” Цѣлиятъ Новъ завѣтъ има 27 книги съ 260 глави; средно на денъ, за първите три седмици, се падатъ по 3 (2) глави:  значи, всѣки  денъ отъ тѣзи три мѣсеци, ще четете 3 (2) глави, десетитѣ  стихове, и ще ги вписвате въ тетрадката. Прѣзъ второто тримѣсечие ще четете отъ всѣка глава шеститѣ  стихове, и ще се вписватъ въ тетрадката по сыщия начинъ. Прѣзъ третото тримѣсечие ще четете отъ всѣка глава седмитѣ стихове, и ще се вписватъ по сыщия редъ. Прѣзъ четвъртото тримѣсечие ще се четатъ отъ всѣка  глава дванадесетитѣ стихове подъ редъ и ще ги вписвате, въ сыщата тетрадка. Ако имате врѣме, ще прочетете цѣлата глава. Опрѣдѣленитѣ номера стихове непрѣмѣнно трѣбва да се прочетатъ и впишатъ въ тетрадката. По този начинъ отъ всѣка глава ще изваждате по четири стиха, ще четете и размишлявате по тѣхъ и ще ги вписвате въ тетрадката.

Ставане отъ сънъ: всеки денъ, най­късно  1/2 часъ прѣди слънцето трѣбва да быдете на кракъ, готови за работа: омити, облѣчени, тихи, спокойни, съ миръ на духа си.

Постни дни ще сы четвъртиятъ петъкъ отъ всѣки мѣсецъ съ продължи­ телность, считана отъ четвъртъкъ слѣдъ  залѣзъ слънце до петъкъ вечерьта слѣдъ  залѣзъ слънце, ако е 24  часа, или до сыбота зараньта слѣдъ  изгрѣвъ слънце, ако е 36 часа. Като правило, дължината на поста ще опрѣдѣляте спо­ редъ разположението. Минатъ ли 24 часа, яде ли ви се, яжте; не ви ли се яде, недѣйте се храни, постете до напълване  36 часа.

Настоящиятъ нарядъ се дава за изпълнение на онзи сподвижникъ, членъ или не членъ, който пожелае да го изпълнява точно.

 

(Двата наряда сы дадени на 26. августъ, вторникъ, а упытването —

на 28. августъ, четвъртъкъ, 1919 г.).

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я , 28/15. с е п т е м в р и й 1919 г.

 

Седмица II. (день II. отъ годишната срѣща).

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п. 1.

2. Почване: размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване Божествения духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а). б) Изказване на мотото­лозинка отъ седмица I, п. 2 б).

Молитва за идване Царството Божие на земята.

в) Четиво отъ Библията, както седмица I, п. 2 в,) съ забѣлѣжката.

3. Завършване на сутринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливане — както въ седмица I, п. 3 б.)

4. Ако постишъ прѣзъ този день, изпълни отъ седмицата I, п. 4, букви а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 4. октомврий включително, ще изпълните съотвѣтното за всѣки день само отъ п. 1, п. 2в), п. 3, като започнете съ Добрата молитва и завършите съ Господнята молитва, и п. п. 4 и 5.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я ,  5 . о к т о м р и й / 2 2 . с е п т е м в р и й .  1919 г.

Седмица III. (день III. отъ годишната срѣща).

 

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п. 1.

 

2. Почване: размишление, молитва и четиво:

а) ,,За вселяване на Божествения Духъ”— както въ седмица I, п. 2 а). б) „За идване Царството Божие на земята”.

За благословение на нашитѣ братя по духъ, по душа, по умъ, по сърце и по сила.

в) Четиво отъ Библията — както въ седмица I, п. 2 в) съ забѣлѣжката.

3. Завършване на сутринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливане, както въ сецмица I, п. 3 б).

4. Ако постите прѣзъ този день, изпълнете отъ седмица I, п. 4 а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ седмица 1, п. 5.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата — до 11 октомврий включително, ще изпълнявате съотвѣтното за всеки день, споредъ както е указано въ п. 6 в, седмица I.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я ,  1 2 .  о к т о м в р и й / 2 0 .  с е п т е м в р и й 1919 г.

Седмица IV. (день IV. отъ годишната срѣща).

 

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п. 1.

2. Почване: размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване на Божествения Духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а). б) „За идване Царството Божие на земята”.

 

За благословение на нашитѣ души и душитѣ на всички наши близки и да ни даде Богъ повече просвѣта и свѣтлина.

в) Четиво отъ Библията:   споредъ изясненията на седмица I, п. 2 в), съ забѣлѣжката.

3. Завършване сутринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливане, както въ седмица I, п. 3 б).

4. Ако постишъ прѣзъ този день, изпълни отъ седмица I, п. 4 а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 18. октомврий включително, ще изпълнявате съотвѣтното за всѣки день, споредъ както е указано въ п. 6, седмица I.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я , 19/6. о к т о м в р и й 1 9 1 9   г .

Седмица V, (день V отъ годишната срѣща).

 

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п.1.

2. Почване: размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване на Божествения Духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а).

 

б) „За идване Царството Божие на земята”.

За благословението на българския народъ, за да дойде Царството Божие въ него.

За обединението на всички християнски народи по лицето на земята. За благословението на нашитѣ домове и на самитѣ насъ и за благосло­

вението домоветѣ на нашитѣ близки и приятели.

За идване Царството Божие въ насъ въ своята пълнота, въ сърцата ни, въ душитѣ ни, въ умоветѣ ни, въ духа ни и въ волята ни.

Да благоволи Господь да скѫса всички връзки, които прѣчатъ на духов­

ното ни повдигане и за служене на Господа.

Да  даде Господь здраве, сила  и  животъ  на  насъ, на  дѣцата  ни,  на близкитѣ ни, които искать да служатъ Господу.

Да се въдвори Царството Божие  между насъ и да благослови Господь дѣлото на веригата прѣзъ тази година.

Да благослови Господь слушателитѣ, членоветѣ и ученицитѣ на Бѣлото братство.

Да благослови и насъ съ своята милость, за да вършимъ добрата воля

Божия всѣкога.

Ние призоваваме Господа на милостьта, Който я е изявилъ.

в) Четиво отъ Библията:  споредъ изясненията въ седмица I п. 2 в) съ забѣлѣжката.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливане, както въ седмица I п. 3 б).

4. Ако постите прѣзъ този день, изпълнете отъ седмицата I, п. 4 а), б),

 

в).


 

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано

 

въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 25. октомврий включително, ще изпълнявате съотвѣтното за всѣки день, споредъ както е указано въ сед­ мица I, п. 6.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я , 13 о к т о м в р и й 1919 г. Седмица VI. (день VI. отъ годишната срѣща).

 

1. Ставане отъ сънь, както въ седмица I, п. 1.

2. Почване: размишление, молитва, четиво:

а) „За вселяване на Божествения духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а).

б) Върху връзката между законитѣ за самопожертвуването и възкръсе­

нието съ молба:

За въдворяване Божествената правда въ нашитѣ сърца.

За въдворяване Божествената мѫдрость въ нашитѣ умове. За вселяване Божествената любовь въ нашитѣ души.

За постигане истината въ нашитѣ духове.

 

За осѫществяване Божествената добродѣтель въ нашия животъ. Пропускътъ на това е: „Господи! Изпълни всичко това споредъ Духа на

твоето милосърдие“.

в) Четиво отъ Библията:   споредъ изясненията въ седмица I, п. 2 в) съ забѣлѣжка.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливането — както въ седмица I, п. 3 б).

4. Ако постите прѣзъ този день, изпълнете отъ седмица I, п. 4 а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 1. ноемврий включително, ще изпълните съотвѣтното  за всѣки день, споредъ както е указано въ п. 6, сед­ мица I.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Н е д ѣ л я  1 9 / ,  2 .  н о е м в р и й / 2 0 .  о к т о м в р и й  1919 г.

Седмица VII. (день VII. отъ годишната срѣща).

 

1.Ставане отъ сънь: както въ седмица I, п.1.

2.Почване  : размишление, молитва и четиво :

а) „3а вселяваве Божествения духъ“ — както въ седмица I, п. 2 а.

б) Размишление върху всичко изложено въ I.—IV. седмица включи­

телно въ п. 2 б).

в) Четиво отъ Библията: споредъ изясненията въ седмица I, п. 2 б), съ забѣлѣжката.

3. Завършване утринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливането — както въ седмица I, п. 3 б).

4. Ако постите прѣзъ този день, изпълнете отъ седмицата I, п. 4, букви а), б), в).

5. Вечерьта, прѣди лѣгане, индивидуаленъ отчетъ, както е отбѣлѣзано въ п. 5, седмица I.

6. Прѣзъ другитѣ дни отъ седмицата, до 8. ноемврий включително, ще изпълнявате съотвѣтното за всѣки день, споредъ както е указано въ п. 6, сед­ мица I

Добавка — пояснение за другитѣ  седмици: за нарядъ за бѫдещитѣ

— слѣдващитѣ седмици — недѣлнитѣ и другитѣ дни отъ седмицитѣ: осма, девета, десета, единадесета, дванадесета и т. н. до 52 включително се повтаря съотвѣтниятъ нарядъ за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма сед­ мици, споредъ както е изложено въ всѣка една въ нейния нарядъ, сиреч въ първата, осмата, петнадесетата и двадесеть втората седмица и т. н. ще изпъл­ нявате единъ и сѫщъ нарядъ; въ втората, деветата, шестнадесетата, двадесеть и третата седмици — единъ и сѫщъ  нарядъ; въ третата, десетата, седемна­ десетата, двадесеть и четвъртата и тридесеть и първата и т. н. седмици — тоже

 

единъ и сѫщъ нарядъ и пр. За останалитѣ седмици до 53 включително крѫгла година.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...