Jump to content

hristo
 Share

Recommended Posts

От книгата "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново",  Първо издание 1919 г.,
Второ издание, 1996 г. (фототипно копие на първото, стар правопис), Издателство "Бяло Братство",
Книгата за теглене PDF
Съдържание

 

 

XI.

 


НАРЯДИ.

 

НAРЯДЪ I.

 


За 1919/20 г. Начало 21/8. септемврий 1919 г.

 
Прѣзъ тази година ще имате за нарядъ работа по изучване на Библията по слѣдния редъ:
Въ една торбичка ще турите надписани бюлетинки съ всички заглавия на книгитѣ  отъ Библията: Битие, Изходъ, Левитъ и пр. отъ Стария и Новия Завѣтъ. Ще почнете наряда отъ 21/8. септемврий 1919 г., недѣля. На тази дата ще бръкнете въ торбичката, и която книга отъ Библията извадите, отъ нея ще четете. Изтегленото жребие тургате въ друга торбичка или пликъ. Щомъ изчетете опрѣдѣленитѣ  стихове отъ всѣка глава на книгата, ще теглите ново жребие за нова книга и т. н. Почвате да четете по ваше нареждане отъ тол­ кова глави на день, колкото  искате. Най­добрѣ, цѣлата Библия, която има
1189 глави по 66 книги, да разпрѣдѣлите по денъ; тогава ще имате 94 дни по 4 глави = 376 и 271 дни по 3 глави = 813, или всичко 1189 глави и отъ всѣка глава по единъ стихъ (10. стихъ). Всѣки за себе си да си състави планъ за четене и го приведе въ изпълнение. Всѣки прочетенъ стихъ ще се вписва текстуално въ специална тетрадка най­късно до вечерьта сѫщия день. При пѫтуване, ако Библията не е подъ рѫка, за удобство при изпълнение наряда, прѣдварително се изтегля по жребие книгата, опрѣдѣлятъ се отъ нея стиховетѣ., които ще се четатъ прѣзъ днитѣ на отстѫтствие — пѫтуване — написватъ се въ тетрадката и отъ нея се четатъ всѣки день по реда имъ.
Ставане отъ сънь: всѣки день, най­късно половинъ часъ прѣди изгрѣвъ слънце, трѣбва да бѫдете  накракъ, готови за работа: омити, облѣчени, тихи, спокойни, съ миръ на духа.
Постни дни ще бѫдатъ  онѣзи дни, въ които нѣмаме разположение да ядемъ. Тѣзи дни могатъ да бѫдатъ единъ, два и повече въ мѣсеца. Може прѣзъ мѣсеца да нѣма постни дни. Постътъ трѣбва да дойде по разположение, сиреч да бѫде естественъ, да дойде самъ, а не да бѫде наложенъ — да се не чувствува нито гладъ, нито апетитъ. Продължителностьта на поста ще бѫде  сѫщо  по разположение. Прѣзъ траянето на всѣки постенъ день или дни ще размиш­ лявате върху една отъ слѣднитѣ  добродѣтели: прѣзъ врѣме на първия постъ
— за милосърдието, прѣзъ втория — за радостьта, третия — за търпѣнието, четвъртия за вѣрата, петия — за надеждата, шестия за сърцето, седмия — за волята, осмия — за душата, деветия — за духа, десетия — за чувствата, едина­ десетия — за Царството Божие и дванадесетия — за Божията любовь и Божи­ ята мѫдрость.  Ако постнитѣ  дни надминаватъ 12, тогава ще се повторятъ въ сѫщия  редъ отъ първия, втория, третия и т. н. постни дни.
Въ съгласие съ горното, прѣзъ врѣме на постнитѣ дни, ще се прочетатъ

 
слѣднитѣ бесѣди отъ „Сила и животъ“: прѣзъ първия постъ — „Ето човѣкътъ”, прѣзъ втория — „Житното зърно“, прѣзъ третия — „Явлението на духа“, прѣзъ четвъртия — „Талантитѣ“, прѣзъ петия — „Любовьта“, прѣзъ шестия — „Слу­ женето“, прѣзъ седмия — „Сънищата на Йосифа“, прѣзъ осмия — „Миръ вамъ“, прѣзъ  деветия  —  „Необходимостьта  да  познаемъ Бога“, прѣзъ  десетия  —
„Митаръ и Фарисей“, прѣзъ единадесетия — „Страхътъ“, прѣзъ дванадесетия
— „Условия за вѣчния животъ“. Ако  се случатъ повече постни дни, тогава ще четете още и: „Приливи и отливи“, „Новото основание“, „Многоцѣнниятъ бисеръ“, „Учителитѣ“,  „Марта и Мария” и „Истината“. Ако  се случатъ още повече постни дни, направете запитване.
Къмъ настоящето се прилага едно упѫтване  за изпълнението на този нарядъ, въ което е систематизиранъ по седмици и дни всичкиятъ материалъ и дѣйность и по изпълнение на наряда.
Настоящиятъ нарядъ се дава за изпълнение на онзи членъ или не членъ, който желае да го изпълнява точно.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...