Jump to content

1919_08_24_8 НАЧИНЪ ЗА СЕБЕКОНТРОЛЪ


hristo
 Share

Recommended Posts

IX.

 

(Слѣдва втората публична бесѣда „Козмичната обичь“, държана на

24. августъ 1919 г., недѣля, 10 ч. и 30 м. прѣди пладне, въ модерния театъръ, гр. Търново).

 

 

X.

 

НАЧИНЪ ЗА СЕБЕКОНТРОЛЪ.

 

 

 

   — Бихъ желалъ да зная какво мислите да вършите прѣзъ тази година до идната, по това врѣме.

   

   — Да работимъ за Господа, да се подигнемъ духовно, и всичкитѣ  ни работи да сѫ  извършени съ мѫдрость.

   

   — Това е хубаво. Но искамъ да бѫдете естествени и да имате ясно понятие за работата. Ако попитате нѣкой ученикъ, какво иска да прави, ще отговори:

„искамъ да уча”. Когато ви питать, и вие ми отговаряте: „искаме да работимъ за Господа“, вие трѣбва да постѫпите като ученика, който, като каже: „искамъ да уча“, като се породи въ него туй желание, търси училище — да започнете работа. Слѣдъ като намѣри и постѫпи въ училището, ученикътъ казва ли: „азъ се моля училището да ми даде съзнание да се уча“ ? Не, като е влѣзълъ вечъ, той трѣбва да има волята да се учи. Училището може да му нареди прѣдметитѣ, които трѣбва да учи, и да му даде само разяснения върху тѣхъ; воля да учи той трѣбва да има въ себе си. Виждамъ, вие имате желание да вършите волята Божия, но се питате какъ. Ще ви покажа какъ да я вършите.

 

   Ще започнете съ геометрията — да се научите да чертаете. Ще си начер­таете равностраненъ триѫгълникъ, голѣмъ най­-много до 50 см., но не по-­ма­лъкъ отъ 10 см. Вѫтрѣ  въ него ще начертаете още два по-­малки равностранни триѫгьлника. Голѣмината имъ ще бѫде споредъ

 

странитѣ и полетата:

10 с/м     5 м/м

20 с/м    10 м/м

30 с/м    15 м/м

40 с/м    20 м/м

50 с/м    25 м/м

 

На странитѣ  имъ ще напишете както е тукъ показано:

 

 

1920_1.jpg

 

 

   Триѫгълника ще поставите нѣйдѣ въ стаята или ще го имате въ бѣлѣжникъ у себе и всѣка вечерь, прѣди лѣгане, ще отбѣлѣзвате по странитѣ му точици съ съотвѣтни краски, като наблюдавате върху мислитѣ, желанията и постѫпкитѣ си, доколко сте запазили равновѣсие, кѫдѣ сте се отклонили прѣзъ деня, кѫдѣ куцате, изобщо дали вървите въ пѫтя  на правилното раз­витие. Този триѫгълникъ  ще бѫде  една схема, който ще показва дѣ куцате най-­много, дали въ ума, сърцето или волята, дали въ душата, духа или тѣлото, дали въ чувствата, мислитѣ или дѣйствията. Законътъ е такъвъ: като направите погрѣшка, измѣнявате триѫгълника,  у васъ нѣма равновѣсие. Тогава ще се постараете да го  възстановите. Нѣма  да си легнете  съ неразположение на духа, но ще гледате да въдворите хармония въ него; инакъ ще съборите онова, що градите. Това, що ви давамъ, е практически методъ за самопознание и изправление.

 

   Сега ще ви дамъ упѫтване съ какви краски да отбѣлѣзвате точицитѣ въ триѫгълницитѣ  — какъ да ги нашарите, да ги направите по-­красиви.

 

 

1920.jpg

 

   Точицитѣ  ще се поставятъ тамъ, дѣто  дѣйностьта и проявата сѫ  най-­ силни — чернитѣ извънъ триѫгълницитѣ  и ще вървятъ отгорѣ надолѣ, а за основата отдѣсно налѣво; цвѣтнитѣ пъкъ ще вървятъ отдолу нагорѣ, а за осно­ вата отлѣво къмъ дѣсно.

Неволнитѣ грѣшки въ чувства, мисли и дѣйствия сѫ  въ подсъзнанието, волнитѣ на сърцето, ума и волята — въ съзнанието, а ония на душата, духа и тѣлото — въ самосъзнанието.

 

   Обяснение. Когато чувствата ви сѫ  въ дисхармония, на страната на триѫгълника, дѣто е отбѣлѣзано „чувства“, ще турите горѣ черна точица. Ако мислитѣ ви сѫ въ дисхармония, ще поставите на страната, дѣто стои „мисли“, горѣ, черна точица. Ако има дисхармония въ дѣйствията ви, на страната, дѣто е писано „дѣйствие” ще поставите черна точица, като вървите отлѣво къмъ дѣсно. Ако сърцето ви е неразположено, усѣщате слабость, ще поставите черна точица на съотвѣтната страна. Злѣ ли сте разположени, точицитѣ ще слизатъ отгорѣ надолу, добрѣ ли сте разположени — отдолу нагорѣ. Ако цѣлия день сте добрѣ и сте доволни отъ работата си, ще поставите червена точица отдолу нагорѣ. Ако прѣзъ деня сте правили усилия и сте постигнали нѣкакъвъ резул­татъ, имате подемъ въ развитието на сърцето си, ще поставите зелена точица. Ако сте направили усилия и сте подигнали душата си въ вѣра и добродѣтель, ще поставите синя точица. Ако сърцето ви е било крѣпко въ добродѣтель, не сте се поддали на изкушение, на грѣхъ, ще поставите на съотвѣтното мѣсто виолетова точица. Сѫщото  нѣщо ще бѫде  и за ума и мислитѣ. Ако вашиятъ умъ и вашитѣ мисли сѫ спомогнали за усилване на вашия животъ, на тѣхнитѣ мѣста  ще поставите отвѫтрѣ триѫгълника  червена точица — да похвалите ума. Ако той ви е спъналъ живота, ще поставите черна точица. Ако видите, че вашиятъ умъ е далъ права посока на вашия животъ, ще поставите зелена точица. Ако умътъ ви право разрѣшава въпроситѣ на истината и вѣрата, ще си турите синя точица — има подемъ. Ако сте били смѣли и рѣшителни въ исти­ната и вѣрата, ще поставите виолетова точица. Ако волята ви се застѫпва  за правъ и добъръ животъ, ще поставите на съотвѣтното мѣсто отлѣво къмъ дѣсно червена точица. Ако тя се застѫпва добрѣ за вашето саморазвитие, ще поста­вите зелена точица. Ако е твърда и положителна въ истината — синя точица. А ако е непоколебима въ пѫтя  на истината — виолетова точица. Можете ли по тази схема сами да разрѣшите какво ще правите съ духа, душата и тѣлото си? Ще се водите по сѫщия пѫть. Отъ работата си върху този триѫгълникъ ще може да познаете дѣ сте се отклонили, за да се поправите.

 

   Чернитѣ точици ще съберете поотдѣлно  въ особенъ бѣлѣжникъ  и ще ги умножите съ 2 — число на борба — споредъ съотвѣтната краска, дѣто сѫ поставени чернитѣ точици. Червенитѣ, означени съ   4 ,  ще умножите съ 2: 4   X  2 =   8; зеленитѣ, означени съ 3:  3x2 =  6;  синитѣ, означени съ 5 : 5 X 2  = 1 0 ;   виолетовитѣ, означени съ 7 : 7 X 2  =   1 4 ;   ще рече, съотвѣтната  грѣшка ще поправите съ толкова добри дѣла. Както виждате, ще започнете да бора­вите съ математиката. Ще намѣрите чернитѣ точици, които прѣчатъ на вашия животъ, на вашето развитие, на вѣрата, на силата ви, и на всички тѣзи числа ще турите минусъ; другитѣ сѫ  плюсъ. Всѣко число, което сте изгубили, ще умножите съ 2. Напр., въ живота имате 4 минусъ — ще го умножите: 4х2 = 8. Цифрата 8  е законъ на Духа; той ще ви научи да работите. За да можете да изправите една своя погрѣшка съ механическа точность, непрѣмѣнно трѣбва да я умножите. Не раздѣляйте, защото дроби не учимъ. Другъ примѣръ: имате слуга при васъ и сте обѣщали да му плащате по 10 лева на день, но му дадете само 5 лева; ако искате да поправите грѣшката си, трѣбва да я умножите съ 2, а именно 2 х 5 =   10. Двѣтѣ  показватъ, че трѣбва да му платите два пѫти повече отъ онова, що сте му задържали, сир. 10 л. Петьтѣ лева, които сте му дали, ще отидатъ за лихва. Господь казва: „Четворно ще му въздамъ“, ще рече, и съ лихвитѣ. Вие не можете да поправите една своя погрѣшка, докато не я умножите. Имате ли да давате нѣкому 3, ще умножите съ 2 и всичко ще се свърши. Чрѣзъ умножение вие поставяте вашия умъ въ дѣйствие и въ работа съ Божествения умъ.

 

   Това, що ви давамъ, е за поправление, а не за наказание, защото нака­занието не всѣкога поправя. Въ училищата има установени наказания за поп­равяне на дѣцата. А вие ще мислите и дѣйствувате по Божествения законъ; умътъ ви ще работи като какъ да ликвидирате грѣшкитѣ  си. Въ духовния свѣтъ  законътъ е  такъвъ: послѣдниятъ  часъ отъ деня и  послѣдниятъ  день отъ годината компенсира, поправя всичко, и обратно. Той дава условията за ликвидирането на кармата. Впрочемъ, този законъ е вѣренъ и въ живота. Вие може да сте изгубили 365 дни, а въ послѣдния да спечелите; той компенсира всички. И обратно: може да сте спечелили 365 дни, а въ послѣдния да изгу­бите. Настоящиятъ день е Божествениятъ, той компенсира, заглажда всичко; той е послѣденъ день за работа. Има дни, които не сѫ  послѣдни. Може да имате дни, но да нѣмате волове и орѫдия за работа. Та, не отлагайте работата

си за другия день — да казвате: утрѣ ще направя това—онова“; не, трѣбва да се мисли, че всѣка вечерь е послѣден день отъ живота ви. Ако ви се приспи и не изпълните работата си, ще отбѣлѣзвате  въ бѣлѣжника  си, че сте били немарливи.

 

   Въ туй себеконтролиране да нѣма никакво самоосѫждане, да не ставате роби; но, като видите черна точица, умножете я на 2 и се зарадвайте, че ви се дава случай за работа. Да сѫдимъ постѫпкитѣ си, значи да се стрѣмимъ да се изправимъ; но да казваме: „моята работа е свършена!“ — това не е изправле­ние, а самоосѫждане, което ученикътъ не бива да прави.

Тази работа ще започнете отъ 9. септемврий старъ стилъ. Прѣзъ цѣлата година ще шарите триѫгълницитѣ  и ще си давате отчетъ за всичко поми­слено, почувствувано и сторено.

 

{Дадено на 24. августъ, недѣля, 7 ч. сутриньта).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...