Jump to content

1927_05_15 Светлиятъ крѫгъ


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Светото мѣсто"
18 лекции на Младежкия окултенъ класъ, т.II (1927 г.)
Първо издание - София, 1939 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

Свѣтлиятъ крѫгъ

 

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

— Тя постоянно ни весели.

 

1927-05-15-19_fig1.png

 

На фиг. 1. е дадена правата линия АВ. Ако нѣкое сѫщество се движи по тази права и срещне препятствие въ точка С, като не може да продължи пѫтя си до точка В, то ще се издигне нагоре, въ посока на второто измѣрение. Значи, ако човѣкъ срещне препятствие въ живота на първото измѣрение, нищо друго не му остава, освенъ да се издигне нагоре, въ посока на второто измѣрение. Това е методъ, който човѣкъ може да приложи по отношение на своитѣ мисли. Срещне ли известно препятствие или съпротивление въ мисъльта си, човѣкъ трѣбва да се подигне въ по-високо поле. Влѣзе ли въ полето на висшата мисъль, той е свободенъ отъ всички противоречия и спънки.

 

Коя е причината за препятствията въ живота? Преди всичко препятствия сѫществуватъ въ материалния свѣтъ, дето възможноститѣ сѫ ограничени. Когато казваме, че възможноститѣ на човѣка сѫ ограничени, имаме предъ видъ материалния животъ, въ който идеитѣ не се реализиратъ мигновено, както въ идейния свѣтъ. Въ идейния свѣтъ човѣкъ може въ единъ моментъ да стане милиардеръ, царь, божество, но дойде ли до реализиране на тия идеи, нужно е време. При сегашнитѣ условия на живота невъзможно е всички хора да станатъ царе, но презъ вѣчностьта всички иматъ възможность да постигнатъ идеалитѣ си. Понеже въ единъ животъ човѣкъ не може да реализира желанията си, затова сѫ предвидени много сѫществувания. Много пѫти ще дохожда човѣкъ на земята, докато реализира своитѣ желания и се усъвършенствува.

 

И тъй, за да реализира една своя идея, човѣкъ трѣбва да разполага съ известни условия. Запримѣръ, ако иска въ даденъ моментъ да си ушие копринена дреха, той трѣбва да има на разположение коприна. Какъ ще реализира идеята си, ако страната, въ която живѣе, не произвежда коприна? Въ идейния свѣтъ човѣкъ лесно може да има копринена дреха, но въ материалния свѣтъ не може да я реализира. — Ама азъ искамъ да имамъ копринена дреха. — Какъ ще искате отъ хората това, което тѣ не сѫ въ състояние да направятъ? Въ идейния свѣтъ човѣкъ може да бѫде милостивъ, любещъ, добродетеленъ, но ако рече да се прояви такъвъ, какъвто желае, ще види, че не може. Колкото да желае, въ единъ и сѫщъ моментъ човѣкъ не може да обича всички хора. Въ даденъ моментъ човѣкъ може да обича само едно лице. Щомъ обича единъ човѣкъ, той не може едновременно да обича всички хора.

 

Като ученици, вие трѣбва да се стремите къмъ Цѣлото, къмъ Бога, въ Когото се включватъ всички живи сѫщества. Обичате ли Бога, ще обичате и Неговитѣ части. Отправете всичката си любовь и всичкото си внимание къмъ дървото, а не къмъ неговитѣ листа и клоне. Отъ благосъстоянието на цѣлото дърво зависи благосъстоянието на всѣки листъ и клонъ.

 

Възлюбете живота. Това е задачата на всѣки човѣкъ. Всѣки може да възлюби живота, но никой не може да го придобие. Защо? Защото животътъ му е даденъ вече, нѣма защо да го придобива. Има нѣща, които човѣкъ трѣбва да придобие, но за тѣхъ се иска време, усилие и трудъ. Малко е житното зърно, но милиони работници работятъ въ неговата лаборатория, докато го извадятъ на бѣлъ свѣтъ. Малки, свѣтли точки сѫ Божественитѣ мисли, но за реализирането на една такава мисъль сѫ нужни милиарди работници. Човѣкъ се е родилъ на земята, но колко работници сѫ чукали върху него,за да се яви днесъ въ човѣшка форма! Първоначално човѣкъ е сѫществувалъ като идея въ ума на Бога, докато е дошълъ деньтъ на неговото проявление.

 

Сѫщото може да се каже и за идеитѣ. Всѣка идея може да се реализира на земята, само когато слѣзе отъ идейния свѣтъ. Докато е въ идейния свѣтъ, тя храни само ума на човѣка. Щомъ се оформи и отдѣли отъ другитѣ идеи, тя слиза на земята, като запазва основата си неизмѣнна и така се реализира. Въ даденъ моментъ човѣкъ може да реализира само една идея. Докато държи въ ума си две идеи върху единъ въпросъ, той не може да реализира нито една отъ тѣхъ. Запримѣръ, човѣкъ може да се храни само по единъ начинъ — чрезъ устата. Стане ли ангелъ, той може да се храни пакъ по единъ начинъ — чрезъ поритѣ на тѣлото си. И човѣкъ се храни чрезъ поритѣ, но несъзнателно. Поритѣ възприематъ прана отъ въздуха и по този начинъ обновяватъ организма. За да се реализира една идея, тя трѣбва да мине презъ подсъзнанието, или презъ свръхсъзнанието. Тамъ идеята узрѣва и излиза на бѣлъ свѣтъ, готова за реализиране. Подсъзнанието крие въ себе си живота на миналото. Тамъ сѫ складирани опитноститѣ на човѣка. Достатъчно е човѣкъ да напрегне мисъльта си, да се концентрира, за да извади нѣщо отъ склада на своето далечно минало.

 

Всѣки човѣкъ трѣбва да работи върху концентриране на мисъльта си. Не работи ли доброволно, насила ще го заставятъ. Великитѣ хора се отличаватъ съ голѣма концентрация на мисъльта си. За да постигнатъ концентрация на мисъльта си, тѣ сѫ минали презъ голѣми страдания и тежка дисциплина. За да напише едно велико произведение, писательтъ е миналъ презъ такава дисциплина, каквато обикновениятъ човѣкъ не подозира. Вие четете, запримѣръ, романа „Възкресение“ отъ Толстоя, но не знаете, кое го е заставило да напише този романъ. Кога може да възкръсне човѣкъ? Когато поправи своето минало.

 

Като работи върху самовъзпитанието си, човѣкъ трѣбва да се стреми къмъ чистота. Нѣма по-красиво нѣщо на физическия свѣтъ отъ чистотата. Да бѫдешъ чистъ на земята, това значи, да живѣешъ въ рая. Чистотата е свързана съ здравето. Чистиятъ човѣкъ, външно и вѫтрешно, е абсолютно здравъ. За да бѫдете здрави и да запазите чистотата си, не увеличавайте тежестьта на желанията си. Всѣко желание има опредѣлена тежесть. Колкото по-низко е едно желание, толкова по-голѣма е неговата тежесть.

 

Следователно, искате ли да запазите чистотата на сърдцето си, не дръжте въ ума си две разбирания за живота, за науката, за природата. Стремете се къмъ добъръ животъ и права мисъль. Добриятъ животъ носи топлина за сърдцето. Правата мисъль носи свѣтлина за ума. Четете ли нѣщо, не бързайте да се произнасяте, че нищо не струва. Кажете въ себе си, че тази форма на изказване на мисъльта не е още завършена. Каквато да е формата на дадено произведение, то все ще може да трансформира енергиитѣ на нѣкой човѣкъ. Формитѣ на всички извори, скъпоценни камъни, животни, могатъ да трансформиратъ енергиитѣ на човѣка. Има автори — писатели, музиканти, художници, които сѫ въ състояние да трансформиратъ човѣшкитѣ енергии. Като знаете това, отдавайте на всѣки човѣкъ, на всѣко живо сѫщество такова внимание и почитание, каквото и на себе си. Това е правило, което трѣбва да се спазва при самовъзпитанието. Самовъзпитанието има за цель да организира силитѣ на човѣка. Мѫчно се постига организиране на човѣшкитѣ сили. Ако отдѣлниятъ човѣкъ мѫчно се организира, колко по-мѫчно ще бѫде организирането на обществото. Обществото не е механически сборъ на сѫщества, но органически, съ строго опредѣлени интереси — материални, умствени, духовни. Кой каквито интереси има, трѣбва да ги реализира. Не ги ли реализира, той ще се подпуши. Нѣкой има интересъ къмъ научни въпроси, другъ — къмъ изкуствата. Нѣкои се занимаватъ съ окултни науки, изучаватъ щастливитѣ числа въ живота. Всѣки моментъ отъ времето е свързанъ съ щастливо, или съ нещастно число. Отъ съчетанието на силитѣ въ човѣка зависи, въ кой отъ двата момента ще попадне — въ щастливия, или въ нещастния. За да хармонизира силитѣ на своя организъмъ, човѣкъ се нуждае отъ вѣра.

 

1927-05-15-19_fig2.png

 

Като изучавате геометрията, вие се натъквате на квадрата, като форма или образъ, съ който можете да вършите всичкитѣ си работи. Квадратътъ представя материалния свѣтъ, а крѫгътъ — идейния. Като прекарате двата диагонала АВ и CD въ квадрата ACBD, фиг. 2., той се раздѣля на четири малки и на два голѣми триѫгълника. Диагоналътъ АВ, който сѫщевременно е основа на триѫгълницитѣ АСВ и АВD, служи като граница на два свѣта. Защо? Защото точката D е свързана съ центъра на земята, а точката С — съ центъра на слънцето. Който влѣзе въ триѫгълника АСВ, ще има едни условия за животъ — възходящи. Който влѣзе въ триѫгълника АВD, ще има други условия — низходящи. Тѣ представятъ две течения на живота, които се отразяватъ и въ самия човѣкъ: едното течение върви отъ главата къмъ краката, а другото — отъ краката къмъ главата. Всички енергии слизатъ отъ главата и отиватъ пакъ къмъ главата. Затова е казано: Каквато е главата на човѣка, такъвъ е цѣлиятъ човѣкъ. Дветѣ течения въ човѣка образуватъ единъ крѫгъ около него. Колкото по-свѣтълъ е този крѫгъ, толкова по-здраво и чисто е неговото тѣло. Когато линиитѣ на този крѫгъ не се прекѫсватъ, човѣкъ може да направи всичко. Той започва да пише, да работи, да твори. Той става поетъ, художникъ, музикантъ.

 

Желая всички да образувате този свѣтълъ крѫгъ около себе си и да бѫдете внимателни, да не подпушвате енергиитѣ си. По този начинъ вие ще бѫдете защитени отъ буритѣ на живота. Това значи, да се свърже човѣкъ съ добритѣ влияния на планетитѣ.

 

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

— Тя постоянно ни весели.

 

*

 

32. Лекция отъ Учителя, държана на

15 май, 1927 г. София.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...