Jump to content

1927_04_24 Хигиенични правила / Великденски подаръкъ


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Светото мѣсто"
18 лекции на Младежкия окултенъ класъ, т.II (1927 г.)
Първо издание - София, 1939 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

Хигиенични правила

 

—Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

Размишление.

 

Какъ може най-добре да отпразнувате единъ великъ празникъ? Каква е задачата на огърлицата, която нѣкой ви е подарилъ? Мѣстото на огърлицата е шията, а задачата ѝ — да краси човѣка. Кѫде е мѣстото на пръстена? На единъ отъ пръститѣ. Кѫде е мѣстото на часовника? Въ джоба, или на рѫката, споредъ това, дали часовникътъ е джобенъ или рѫченъ. Какво е предназначението на книгата? Да се чете. Следователно, всѣко нѣщо, което човѣкъ има, трѣбва да го тури въ действие. Не го ли използува, то ще му причини нѣкаква пакость. Запримѣръ, ако човѣкъ не употрѣби плодоветѣ, които нѣкой му е далъ, тѣ ще се развалятъ, ще се вкиснатъ. Органическитѣ тѣла се разлагатъ и вкисватъ, а неорганическитѣ се разрушаватъ.

 

Често се говори за вкисване не само въ органическия, но и въ психическия животъ на човѣка. Слушате нѣкой да казва за себе си, че се е вкисналъ. Кое се е вкиснало въ него? Чувствата му. Значи, когато не дава ходъ на своитѣ чувства, човѣкъ се вкисва. Когато чувствата въ човѣка се подпушатъ, тѣ се вкисватъ. Мислитѣ могатъ ли да се вкиснатъ? Мислитѣ не се вкисватъ. За да не се вкисватъ чувствата, вие трѣбва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействувате. Докато е младъ, човѣкъ може да прави повече опити върху себе си, да трансформира чувствата си и да се облагородява. Не работи ли съзнателно върху своитѣ чувства, човѣкъ дохожда до застой. Сѫщевременно вие трѣбва да работите и върху организъма си, да прилагате дълбокото дишане. Ще дишате дълбоко, като правите специални упражнения. Правете често екскурзии по планинитѣ, да избѣгвате онази инертность, която води човѣка къмъ мързелъ. Тази инертность внася въ него разположение къмъ покой, къмъ бездействие. Той се стреми къмъ охоленъ животъ, т. е. къмъ животъ безъ мѫчнотии и страдания.

 

Като млади, вие трѣбва да пазите здравето си и да го подържате. Първото условие за подържане на здравето е чистъ въздухъ, слънце и разходки. Използувайте раннитѣ утринни разходки, когато въздухътъ е пъленъ съ жизнена енергия, която индуситѣ наричатъ прана. Дойдатъ ли болеститѣ, организъмътъ постепенно се разрушава. Заболѣе ли човѣкъ сериозно, и лѣкаритѣ мѫчно могатъ да му помогнатъ. Задачата на лѣкаритѣ не е толкова въ лѣкуването, колкото въ умѣнието да затварятъ вратитѣ за болеститѣ. Ако младиятъ не може коренно да измѣни живота си, стариятъ никога нѣма да постигне това. Ако не живѣе правилно, младиятъ преждевременно остарява. Като наблюдавамъ лицата и походката на нѣкои млади, виждамъ, че тѣ сѫ остарѣли преждевременно. Остаряването на човѣка се дължи на натрупване на известни киселини и отрови въ организъма, както и на утайки, които предизвикватъ болестьта артериосклероза. Страшно е да гледате, какъ човѣкъ постепенно се втвърдява, докато дойде до пъленъ фалиментъ: не може да мисли, да чувствува, да диша, да се движи. Докато е на земята, човѣкъ трѣбва да мисли, да чувствува, да се движи, да диша дълбоко, да работи. Рече ли, че не се нуждае отъ много мисъль, той е далъ вече пѫть на склерозата въ себе си. Чуете ли нѣкой да казва, че човѣкъ може да яде, каквото намѣри, ще знаете, че той е отворилъ вратата на организъма си за всички болести. Човѣкъ не трѣбва да яде, каквото намѣри, но да знае, каква храна отговаря на неговия организъмъ. При това, като се храни, и умътъ, и сърдцето, и волята му трѣбва да взиматъ участие въ процеса на храненето. Всѣка клетка въ организъма трѣбва да взима участие въ храненето. Само при това положение човѣкъ може да бѫде здравъ и да запази младостьта си.

 

Като ученици, вие трѣбва да изучавате организъма си не само външно, анатомически и физиологически, но съ окото на ясновидеца, да знаете, какъ го е създала природата и какво е предвиждала, като го е създавала. Природата е поставила милиарди прозорци въ човѣшкия организъмъ — поритѣ, чрезъ които да прониква жизнената енергия и постоянно да го обновява. Тѣзи прозорци трѣбва да бѫдатъ винаги чисти и отворени, да става правилна обмѣна между външния и вѫтрешния въздухъ. Станатъ ли нечисти прозорцитѣ, задръстятъ ли се съ различни утайки, организъмътъ е изложенъ вече на заболявания, на различни неразположения. Отде ще влиза свѣтлина и въздухъ, ако прозорцитѣ на кѫщата ви сѫ нечисти и затворени? Отде ще влѣзе и излѣзе водата, ако поритѣ ви сѫ запушени?

 

И тъй, първата работа на ученика е да отвори поритѣ на тѣлото си. Поритѣ на тѣлото се отварятъ чрезъ вода, която предизвиква изпотяване. Магическа сила се крие въ водата. Безъ вода никаква култура не сѫществува. Вие какъ пиете вода? По колко чаши вода пиете на день? Това сѫ въпроси отъ голѣмо значение, които малцина сѫ си задавали. Сегашнитѣ хора пиятъ вода, както сѫ пили тѣхнитѣ дѣди и прадѣди. Какво е значението на водата за организъма, малцина знаятъ. Обикновениятъ човѣкъ знае, че като е жаденъ, трѣбва да пие вода, да утоли жаждата си — нищо повече. Що се отнася до това, че водата чисти организъма, че разтваря утайкитѣ, които сѫ се наслоили въ него, че е добъръ проводникъ на магнетизъма, той нищо не знае. Съвременниятъ човѣкъ не знае, какъ да пие вода и въ какво количество. Всѣки организъмъ се нуждае отъ известно количество вода, която да се задържа въ самитѣ клетки, да подържа неговата влага. Изгуби ли влагата си, организъмътъ е изложенъ на изсушаване. Такива хора съ обикновено нервни, сухи, раздразнителни. Ето защо, за да бѫде здравъ, човѣкъ трѣбва да подържа тази влага въ организъма си. Безъ вѫтрешната влага и външната вода, човѣкъ не може да пречисти организъма си отъ външнитѣ и вѫтрешни наслоявания. Останатъ ли тия утайки въ организъма ви, тѣ ще станатъ причина за нежелателни заболявания. Искате ли да не боледувате, дръжте въ ума си мисъльта за благотворното действие на водата върху организъма. Пийте вода съзнателно и не мислете за болести. Дръжте въ ума си мисъльта за здравето си, за красивото и великото въ живота и отъ нищо не се страхувайте.

 

И тъй, първиятъ урокъ, даденъ днесъ, бѣше да се научите правилно да пиете вода, за да се свържете съ нейнитѣ магнетични сили. Вториятъ урокъ, който ви давамъ, е да се научите да дишате правилно. Щомъ се запролѣти, започнете всѣка сутринь да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Излизайте на открито, на чистъ въздухъ, далечъ отъ градския прахъ и димъ, и посветете за дишане, за гимнастика поне единъ часъ. Следъ това можете да започнете работата, която ви предстои за деня. Правите ли тия разходки, работитѣ ви ще вървятъ по-добре, отколкото, ако стоите въ стаитѣ си и работите. Очистете първо машината си, нагласете я и тогава започнете да работите съ нея. Не направите ли това предварително, тя ще ви изненада въ момента, когато не очаквате. И тогава, вмѣсто единъ часъ, вие ще употрѣбите десеть часа, докато я поставите въ пълна изправность.

 

Сега, като говоря за дълбокото дишане, азъ нѣмамъ намѣрение да препорѫчвамъ специални упражнения. Индуситѣ иматъ специални упражнения за дишане, които не сѫ приложими за европейцитѣ. Ако европейцитѣ приложатъ сѫщитѣ упражнения, ще се натъкнатъ на голѣми противоречия. Затова и на васъ казвамъ: Дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично. Когато дишате дълбоко, първоначално ще почувствувате нѣкакво препятствие, но като постоянствувате вие ще се освободите отъ него и ще придобиете свобода въ дишането. За да бѫде дишането ви пълно, вие трѣбва да отворите поритѣ на тѣлото си. Това се постига чрезъ употрѣбата на вода. Пълното дишане подразбира, да диша човѣкъ не само съ дробоветѣ си, но и съ кожата на тѣлото си. Всѣка клетка въ човѣка трѣбва да диша. Който диша по този начинъ, може да се нарече здравъ човѣкъ.

 

Съвременнитѣ хора страдатъ отъ различни болести. Днесъ рѣдко ще срещнете здравъ човѣкъ. Причината на болеститѣ се крие въ запушенитѣ пори. Въ която область на организъма става подпушването, тамъ се явява болестьта. Организъмътъ не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества въ себе си. Събератъ ли се нѣкѫде такива нечистотии, организъмътъ заболява. Всѣко заболяване има предъ видъ освобождаване на организъма отъ чуждитѣ вещества. Ако става подпушване на нѣкое отъ каналчетата на гръбначния стълбъ, човѣкъ губи своята жизненость. Гръбначниятъ мозъкъ има свойството да поглъща праната или жизнената енергия отъ въздуха и да я предава на цѣлия организъмъ.

 

Като изучавате процеситѣ на човѣшкия организъмъ, забелязвате, че едни енергии излизатъ отъ центъра на всѣка клетка и отиватъ вънъ, въ пространството. Други енергии идатъ отвънъ и се отправятъ къмъ центъра на всѣка клетка. Тамъ, дето се срѣщатъ тия енергии, се изявява деятелностьта въ живота. Ако едно отъ тия течения на енергии, външното или вѫтрешното, се подпуши, явяватъ се различни болезнени състояния на организъма. Всѣко подпушване нарушава правилния ходъ на кръвообръщението. Щомъ кръвообръщението не е правилно, организъмътъ се излага на различни заболявания.

 

И тъй, искате ли да бѫдете здрави, работете върху тѣлото си, да се освободите отъ всички нечистотии и излишъци — утайки, мазнини. Забележите ли натрупване на мазнини въ нѣкоя часть на тѣлото си, веднага приложете върху себе си спартански режимъ. Искате ли да се лѣкувате по природосъобразенъ начинъ, трѣбва да използувате главно месецитѣ априлъ и май, когато природата е богата съ жизнена енергия. Всѣки день отъ тия месеци струва милиони лева. Това, което човѣкъ придобие презъ тѣзи месеци, въ никое друго време не може да го придобие. Никоя аптека въ свѣта не може да даде на човѣка това, което природата му дава. Не могатъ ли да използуватъ тия енергии на природата, хората изпадатъ въ положението на онзи, за когото е казано: „Вода гази, жаденъ ходи“. Ако знае, какъ да използува енергиитѣ на природата, въ единъ месецъ само човѣкъ може да придобие толкова сили и идеи, че, дето мине, да остави нѣщо бодро и свежо отъ себе си. Въ който домъ влѣзе, всички ще го очакватъ съ нетърпение и радость. Човѣкъ трѣбва да придобива магнетична енергия отъ природата и да дава отъ нея на своитѣ ближни.

 

Като ученици, вие трѣбва да подържате въ себе си непрекѫснато импулсъ за работа. Чрезъ работа и упражнения вие развивате своето тѣло и ставате силни. Природата обича силнитѣ и смѣлитѣ хора. Защо? Защото могатъ да се ползуватъ отъ благата ѝ. Тя е сложила богата трапеза за всички живи сѫщества. Види ли, че нѣкой човѣкъ не може да се ползува отъ нейнитѣ блага, тя казва за него, че не е разуменъ. Който яде отъ трапезата на природата съ благодарность и съзнание, той всѣкога е бодъръ и жизнерадостенъ и навсѣкѫде е добре приетъ. Днесъ хората се събиратъ въ общества, но скоро се отегчаватъ едни други и не могатъ да се търпятъ. Защо? Има нѣщо неестествено въ тѣхния животъ, вследствие на което сѫ неспокойни, неразположени и болни. Единъ се оплаква, че глава го боли, другъ — страда отъ сърдце. Сегашнитѣ хора страдатъ главно отъ сърдце. Когото срещнете, все ще чуете да се оплаква отъ сърдцебиене. Много естествено. Поради неестественъ животъ той е натрупалъ въ организъма си млѣчна и пикочна киселини, които се отразяватъ вредно върху сърдцето и кръвообръщението. Следъ това ще се върти съ часове въ леглото си, не може да спи. Какъ ще спи при това положение? За да спи, той трѣбва да подобри кръвобръщението си. За тази цель човѣкъ трѣбва поне два пѫти презъ седмицата да предизвиква изпотяване чрезъ пиене на гореща вода. Ще изпие нѣколко чаши гореща вода, въ която може да изтиска нѣколко капки лимонъ. Като се изпоти добре, ще изтрие тѣлото си съ влажна кърпа и ще се преоблѣче. Следъ това нека изпие още половинъ или една чаша гореща вода. Чистата гореща вода помага за освобождаване на кръвьта отъ натрупалитѣ се въ нея млѣчна и пикочна киселини. За да бѫде здравъ, човѣкъ трѣбва да има абсолютно чиста кръвь. Щомъ човѣкъ подобри кръвообръщението си, и праната се възприема правилно отъ организъма му.

 

И тъй, две нѣща ви препорѫчвамъ: пиене на гореща вода за чистене на тѣлото и за изпотяване и дълбоко дишане. Останете ли половинъ или единъ часъ свободни, дишайте дълбоко. Отправете мисъльта си нагоре, къмъ Бога, свържете се съ Него и започнете да дишате ритмично. Използувайте всѣки чистъ въздухъ и чиста вода. Когато ходите на планината, носете си оттамъ поне единъ килограмъ чиста вода. Не се обленявайте да казвате, че ви е тежко да носите вода отъ такава далечина. Каква тежесть представя единъ килограмъ? Едно ви съветвамъ: взимайте мѣрки преди да сте заболѣли. Не чакайте болестьта да дойде съ своята артилерия и кавалерия и тогава да се лѣкувате. Пуснете ли болестьта да влѣзе въ васъ, мѫчно се лѣкува.

 

Като говоря за болести и заболявания, азъ имамъ предъ видъ болезненитѣ състояния. Споредъ мене болести не сѫществуватъ, но има болезнени състояния. Тия болезнени състояния произвеждатъ известно разстройство на нѣкой органъ, вследствие на което той заболява. Като знаете това, пазете се отъ причинитѣ, които създаватъ болезненитѣ състояния въ васъ, за да не се превърнатъ тѣ въ болести, или, както ги наричаме, въ заболявания. Какъ може човѣкъ да се пази отъ болезненитѣ състояния? Като подържа вѫтрешна и външна чистота на своя организъмъ.

 

Отъ днесъ нататъкъ (отъ 25 априлъ до 4 юлий) ви давамъ следната задача за десеть седмици. По два пѫти въ седмицата ще предизвиквате изпотяване чрезъ гореща вода. Ще изпивате по четири-петь чаши гореща вода, съ десетина капки лимонъ, докато се изпотите добре. Следъ това ще изтриете тѣлото си съ влажна кърпа. После, съ суха кърпа ще попиете влагата добре и ще се преоблѣчете. Най-после ще изпиете още една чаша гореща вода, да възстановите изгубената топлина при изпотяването. Добре е да правите изпотяването сутринь, или вечерь — преди залѣзъ слънце, или преди лѣгане, къмъ десеть часа. Докато пиете гореща вода и правите движения, не се страхувайте отъ простуда.

 

Като ученици, трѣбва да помните следното: никаква леность, никакъвъ мързелъ! Трѣбва ли да станете рано, не отлагайте. Станете веднага и не се залъгвайте съ мисъльта, че ви се спи, или че сте работили много и сте уморени и т. н. Бѫдете прилежни и изпълнителни въ задачитѣ си. Като изпълните дадената днесъ задача, ще видите, какъвъ резултатъ имате. Ако цвѣтътъ на лицето ви се е подобрилъ, и ако сте изтънѣли малко, трѣбва да се радвате, че имате резултатъ. Презъ времето, когато изпълнявате задачата, ще мислите само за здрави, за жизнерадостни хора, а не за болести. Мислете само за природата, която е пълна съ животъ и енергия. Свързвайте се съ силитѣ на природата, които могатъ да обновяватъ. Мислете за слънцето, което изпраща енергията си по цѣлия свѣтъ. Избѣгвайте ония области на живота, дето има застой на енергиитѣ. Това се случва и между хората. Забележите ли такова нѣщо у нѣкои хора, дръжте се настрана отъ тѣхъ. Дружете съ ония, които търсятъ природата, разбиратъ законитѣ ѝ и ги прилагатъ.

 

Едно отъ условията за правилна обмѣна между природата и човѣка, между разумнитѣ сѫщества и човѣка е доброто разположение на духа. Когато обмѣната между двама души става правилно, тѣ веднага се обикватъ и сприятеляватъ. Това показва, че тѣ сѫ здрави хора. Само здравиятъ човѣкъ може да обича. Като обича, той се разширява и облагородява. Обичьта е достояние на душата. Само душата обича. Тя изявява любовьта си не само къмъ едно сѫщество, но къмъ всичко живо, което срѣща на пѫтя си: цвѣте, дърво, мушица, птичка, животно, човѣкъ. Птичката ще мине и замине, но това, което душата отправя къмъ нея, остава въ вѣчностьта. За да задържите въ себе си любовьта, пазете свещено правилото: да обичате, безъ да очаквате да ви обичатъ. Бѫдете въ това отношение като Бога. Той обича, Той дава инициатива, безъ да очаква да Му се отговори. Нѣма по-велико нѣщо за човѣшката душа отъ стремежа ѝ да обича всичко живо, създадено отъ Бога. Обичайте, както слънцето обича. Като изгрѣва, слънцето изпраща свѣтлината си къмъ всички сѫщества, грозни и красиви, малки и голѣми. Приложете любовьта въ всички свои прояви и не се страхувайте.

 

Нека нѣкой отъ васъ се заеме да направи хороскопъ на днешната лекция и на задачата, която ви дадохъ. Вземете въ внимание часа и времето, презъ което е дадена задачата. Времето е кално, вѣтровито, съ леки облаци по небето. Вѣтърътъ показва, че въ задачата ви трѣбва да има мисъль. Днесъ е недѣля, 24 априлъ, 1927 г., 7 ч. 21 м. вечерьта. Всички тия данни сѫ необходими при направата на хороскопа.

 

Нека тази задача ви бѫде единъ малъкъ подаръкъ за Великдень. Приложете задачата добре, да имате резултати, следъ което да помагате и на своитѣ близки. Вие трѣбва да се отличавате по нѣщо отъ ония, които не познаватъ законитѣ на разумната природа и не работятъ съ тѣхъ.

 

Упражнение за дишане. Рѫцетѣ се изнасятъ напредъ, нагоре, крѫгообразно, презъ което време дълбоко поемате въздухъ. Бавно сваляне на рѫцетѣ настрана, надолу и бавно издишане. Упражнението се прави три пѫти.

 

Изнасяне дѣсниятъ кракъ напредъ, дълбоко поемане на въздухъ и бавно клѣкане. Следъ това тѣлото се издига полека, съ бавно издишване и прибиране краката на мѣсто.

 

Сѫщото упражнение се прави и съ изнасяне лѣвия кракъ напредъ. И дветѣ упражнения се правятъ по три пѫти.

 

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

*

 

30 Лекция отъ Учителя, държана на

27 априлъ. 1927 г. София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...