Jump to content

1927_03_27 Планетни влияния


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Светото мѣсто"
18 лекции на Младежкия окултенъ класъ, т.II (1927 г.)
Първо издание - София, 1939 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

Планетни влияния

 

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

Размишление.

 

Чете се резюме на темата: „Причини на индивидуалнитѣ погрѣшки“.

 

1927-03-27-19_fig1.png

 

Зодиакътъ, който виждате на фиг. 1., представя пѫтя на физическото развитие на човѣка. Крѫгътъ, който изразява зодиака, е въ постоянно движение. Презъ всѣки 25,000 години крѫгътъ прави пълно обръщане. Значи, следъ 25,000 години ще го видите на сѫщото мѣсто, на което е днесъ. Въ сегашната епоха равноденствената точка е въ областьта на съзвездието Водолѣй.

 

Като ученици, вие трѣбва да се занимавате съ външния свѣтъ, да изучавате и земята, и небето. Изучаването на небето помага за развиването на човѣшкия умъ. Изобщо, външниятъ свѣтъ указва влияние върху подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието на човѣка. Нѣкои считатъ, че астрологията е отвлѣчена наука, вследствие на което изучаването ѝ нѣма никакво практическо приложение. Отъ астрологическо гледище, какво влияние иматъ звездитѣ върху човѣка? ( — Влиянието на неподвижнитѣ звезди не е конкретизирано.) Сегашнитѣ астролози изучаватъ влиянието само на ония неподвижни звезди, които сѫ близо до зодиака.

 

Зодиакалниятъ крѫгъ е раздѣленъ на 12 равни части, наречени домове. Всѣки домъ е свързанъ съ опредѣлено зодиакално съзвездие. Следователно, всѣки домъ служи като резервуаръ, въ който се влива, ако не всичката, то поне часть отъ енергията на звездитѣ отъ съзвездието, съ което е свързанъ този домъ. Въ който домъ влиза човѣкъ, подъ негово влияние се намира. За да разберете влиянието на звездитѣ, вие трѣбва да изучавате тѣхното естество. Запримѣръ, какво е влиянието на Овена? Овенътъ указва влияние върху главата, мозъка, лицето. Въ умствено отношение дава активна мисъль. Той дава холериченъ темпераментъ, който е активенъ, деятеленъ.

 

Задачата на човѣка се заключава въ хармонизиране силитѣ на неговия организъмъ и въ създаване на правилни отношения съ всички звезди. Сегашниятъ човѣкъ не възприема правилно енергиитѣ на козмоса, вследствие на което на известни мѣста въ организъма сѫ натрупани повече енергии, отколкото трѣбва, а на други мѣста — по-малко. Това неправилно разпредѣляне на енергиитѣ въ организъма на човѣка създава неговитѣ нещастия и страдания. Неправилното разпредѣляне на енергиитѣ е причина за недоволството въ човѣка. Виждате, че нѣкой човѣкъ има на разположение всичко, каквото пожелае, но въпрѣки това е недоволенъ. За да се освободи отъ недоволството си, човѣкъ трѣбва да разпредѣли правилно енергиитѣ на организъма си. И най-възвишенитѣ енергии създаватъ тягостно състояние на човѣка, щомъ сѫ натрупани на едно мѣсто. Природата не търпи никакъвъ излишъкъ.

 

Вие трѣбва да изучавате астрологията, за да се ползувате отъ нея още въ този животъ. Споредъ астрологическитѣ показания вие можете да опредѣлите, кога да започнете известно предприятие. Запримѣръ, ако искате да успѣвате въ науката, кое ще бѫде първото стѫпало въ зодиака? (— Астролозитѣ считатъ за научни, или интелектуални знаци въздушнитѣ: Близнаци, Везни и Водолѣй. Днесъ 75% отъ ученитѣ, художницитѣ и философитѣ се раждатъ подъ единъ отъ петтѣ знака: Близнаци, Везни, Овенъ, Скорпионъ и Дева). Сегашнитѣ времена изискватъ учени хора, да познаватъ добре астрологията, за да показватъ пѫтя на ония, които сѫ го изгубили. Мнозина не успѣватъ въ живота си, именно, по тази причина — изгубили сѫ пѫтя си.

 

Като изучавате астрологията, вие ще си обясните, защо хората обичатъ известни плодове, или цвѣтя повече отъ другитѣ. Нѣкои обичатъ черешитѣ. Подъ чие влияние се намира черешата? (— Подъ влиянието на Венера. Затова тя има крѫгла форма и червенъ или розовъ цвѣтъ). Подъ чие влияние се намира ябълката? (— Подъ влиянието на Венера и на Скорпионъ). Изобщо, растенията и плодоветѣ съдържатъ такъвъ родъ енергии, въ зависимость отъ планетитѣ, съ които сѫ свързани. Планетитѣ пъкъ сѫ свързани съ звездитѣ отъ зодиака. Искате ли да въздействувате по нѣкакъвъ начинъ върху характера си, вие трѣбва да употрѣбявате такава храна, която да ви даде съответнитѣ енергии. Особено силно въздействие указватъ плодоветѣ. Сѫщо така върху характера на човѣка влияятъ и книгитѣ. Запримѣръ, ако четете книгитѣ на Викторъ Хюго, вие се свързвате съ Слънцето и Юпитеръ. При това, за всѣка възрасть човѣкъ трѣбва да чете съответни книги. Въ бѫдеще човѣкъ ще употрѣбява храна, съответна на възрастьта и на развитието си. Всѣки день човѣкъ ще употрѣбява храна, споредъ планетитѣ, които действуватъ този день: въ понедѣлникъ — една храна, въ вторникъ — друга и т. н. И днесъ човѣкъ се стреми къмъ разнообразие въ храната, но между храната, която употрѣбява, и планетата, която въ дадения моментъ действува, нѣма съответствие. Като изучава живота си и проявитѣ на своя характеръ, човѣкъ дохожда до убеждението, че се намира подъ влиянието на планетитѣ не само външно, физически, но и вѫтрешно, т. е. духовно. Оттамъ казваме, че който е страхливъ, той се намира подъ влиянието на Сатурна; който мрази — подъ влиянието на Марса; който се влюбва лесно — подъ влиянието на Венера.

 

Като говоримъ за влюбването, ние имаме предъ видъ онази любовь, която се явява и се губи като снѣга. Тя се топи като снѣга и захарьта, затова я наричаме снѣжна или захарна любовь. Влюбването е преходно състояние. Да се влюбишъ, това значи, да се облѣчешъ съ най-новата си дреха, както се обличашъ за великъ празникъ. Порадвашъ се единъ день или нѣколко часа на новата си дреха, но следъ това обличашъ пакъ старата, работническа дреха. Не съжалявайте, че сте изгубили едно преходно състояние. То е детинско състояние, презъ което човѣкъ минава, за да влѣзе въ нѣщо постоянно. Всѣка загуба, която човѣкъ претърпява, не е нищо друго, освенъ вѫтрешна промѣна, презъ която неизбѣжно трѣбва да мине. Вѫтрешнитѣ промѣни, които ставатъ съ човѣка, водятъ къмъ придобиване на истински качества. Къмъ тѣхъ човѣкъ трѣбва да се стреми. Всѣки човѣкъ иска да изработи своя характеръ.

 

Често слушате да казватъ за нѣкого: Характеръ има този човѣкъ! Кое качество въ човѣка показва, че има характеръ? Характерниятъ човѣкъ всѣкога устоява на думата си и никога не обещава нѣща, които не може да изпълни. Обещае ли нѣщо, той непременно ще го изпълни. Той първо мисли, и после обещава. Характерниятъ човѣкъ бързо изправя погрѣшкитѣ си. Като направи нѣкаква погрѣшка, той не търси виновника вънъ отъ себе си, но веднага се заема съ изправяне на погрѣшката си. Колкото голѣма да е погрѣшката му, той не съжалява, че я направилъ. Той се учи отъ направената погрѣшка и я изправя. Като живѣе на земята, всѣки човѣкъ има възможность да сгрѣши, да направи нѣкакво опущение, но щомъ има характеръ, щомъ има добри заложби въ себе си, той е готовъ да изправи погрѣшката си и да прояви доброто, което е вложено въ него. Всѣки недѫгъ въ човѣка, който става причина за грѣшки, не е нищо друго, освенъ остатъкъ отъ желанията на нѣкое предпотопно животно. И да иска да задоволи тия желания въ себе си, човѣкъ се намира въ невъзможность — нѣма съответна храна за тѣхъ. Като не може да ги задоволи, тѣ го измѫчватъ. Има ненаситни желания въ човѣка, които живѣятъ заедно съ него, но той не може нито да ги задоволи, нито да се освободи отъ тѣхъ, и така заминава за другия свѣтъ. За да се справи съ едно такова желание, човѣкъ трѣбва да намѣри въ себе си друго нѣкое, съответно на първото, въ което да влѣе неговата енергия.

 

Следователно, всѣко ненаситно желание за слава, за богатство, за знание, не е нищо друго, освенъ остатъкъ отъ желанията на предпотопнитѣ животни (динозауруси, полиозауруси и т. н.). Фактътъ, че тия животни сѫ изчезнали отъ лицето на земята, показва, че днесъ нѣма условия за тѣхното сѫществуване. И желанията имъ днесъ сѫ нереализуеми. Невъзможно е днесъ човѣкъ да се прослави предъ цѣлия свѣтъ. И най-виднитѣ богове, и най-виднитѣ учени, писатели, философи, музиканти не сѫ известни на цѣлия свѣтъ. Какво знаятъ хотентотитѣ, запримѣръ, за Бетховенъ, за Викторъ Хюго, или за другъ нѣкой ученъ, или писатель? Само културнитѣ хора се интересуватъ отъ великитѣ личности въ свѣта. Даже и тѣ нѣматъ еднакво мнение за тѣхъ. Запримѣръ, нѣкои боготворятъ Бетховена, но тѣ сѫ малко на брой, не е цѣлиятъ свѣтъ. Има музикални гении, които още не сѫ дали мнението си за Бетховена. Ония, които сѫ се проявили чрезъ Бетховена, мълчатъ, не даватъ мнението си за него. Единъ день тѣ пакъ ще се проявятъ и ще дадатъ на свѣта нѣщо по-хубаво отъ това, което досега сѫ дали. Днесъ нѣма още условия за проявяване на възвишената музика. Не е лесно да се създаде истински гений. За да се роди такъвъ човѣкъ, преди всичко той трѣбва да има идеално организирано тѣло, да издържа на голѣмото напрежение на силитѣ, които ще се проявятъ чрезъ него.

 

Сега, като казвамъ да изучавате небето и звездитѣ по него, имамъ предъ видъ да се свързвате съ разумнитѣ сили, които действуватъ въ тѣхъ, за да се облагородите. Нека всѣка звезда, която ви прави впечатление, бѫде ваша възлюбена. Колкото по-далечна и недостѫпна е за васъ, толкова и любовьта ви ще бѫде по-голѣма. Любовьта е онази възвишена, мощна сила, която подига човѣка. Тя е реална сила, но не прозаична. За да познае любовьта, човѣкъ трѣбва да разбере проявения свѣтъ, да познава душитѣ. Само при това положение човѣкъ може да говори за любовьта, като за нѣщо разбрано и реално. Колко души познавате вие днесъ? Можете ли да кажете, че познавате даденъ човѣкъ? Ако днесъ казвате, че го познавате, утре ще видите, че не сте го познавали. Днесъ казвате за нѣкого, че е талантливъ, на другия день се съмнявате въ таланта му. Това не е познаване.

 

Съвременниятъ човѣкъ се нуждае отъ сила — физическа и духовна. Ако нѣкой е силенъ само физически, въ духовно отношение е слабъ. Той страда отъ духовна слабость, отъ духовна анемия. Тази анемия се дължи на непостигнати желания. Човѣкъ трѣбва да знае, какъ да трансформира желанията си. Ако почвата на неговата градина не благоприятствува за тропически растения, той трѣбва да сѣе такива, които вирѣятъ въ умѣрения поясъ. Нѣкой страда отъ това, че въ градината му не могатъ да вирѣятъ лимони, портокали, мандарини, фурми и др. Щомъ тѣзи плодове не вирѣятъ, нека посади ябълки, круши, сливи, които ще му дадатъ изобилно плодове и ще го радватъ. Не е добре човѣкъ да сѣе въ градината си цвѣтя и плодове, които не могатъ да вирѣятъ. Тази мисъль, преведена на обикновенъ езикъ, означава: подържайте въ себе си такива желания, които не увѣхватъ, но устояватъ на всички бури и изпитания въ живота. За това се изисква характеръ. Имашъ ли приятель, не се съмнявай въ него. Усъмнишъ ли се въ него, и той ще се усъмни въ тебе. По този начинъ ще се разрушите единъ другъ. Съмнението разрушава човѣка. Като видите, че не сте имали основание да се съмнявате, вие се смѣете на себе си, че сте изпаднали въ такова положение, и казвате: Като дете, правѣхъ голѣми глупости, но като възрастенъ, мислѣхъ, че ще ги избѣгна. Който е правилъ глупости въ детинството си, той прави глупости и въ старини. Глупавиятъ въ младини е глупавъ и въ старини. Разумниятъ въ младини е разуменъ и въ старини.

 

Като казвамъ, че детето върши глупости, нѣмамъ предъ видъ красивитѣ детински прояви. Детинскитѣ прояви не сѫ глупави. Виждате, че нѣкое дете наредило куклитѣ, кончето и ги управлява, учи ги. Въ това нѣма нищо глупаво. Красиво и приятно е да гледате, какъ детето застава сериозно предъ своитѣ играчки и си въобразява, че сѫ негови ученици. То ги учи да пѣятъ, да играятъ и се радва, че има ученици. То има желание да ги съживи, да станатъ живи и да се разговаря съ тѣхъ. Красиво нѣщо е детинството! И като възрастенъ, и като старъ, човѣкъ трѣбва да запази детинското въ себе си. То представя онази чистота, която е необходима за здравето на човѣка.

 

Като ученици, вие трѣбва да държите съзнанието си будно, да запазите споменъ за всички свои преживявания, отъ най-ранна възрасть до най-дълбока старость. На ученика не се позволява никакво прекѫсване на съзнанието. Нека всѣки отъ васъ си даде отчетъ, коя е най-ранната възрасть, отъ която той носи спомени. Толстой разправя за единъ свой споменъ още отъ най-ранната си възрасть, като пеленаче. Единъ день той усѣтилъ, че нѣщо силно го стѣга, вследствие на което изпиталъ крайно възмущение. Той преживялъ това чувство само за моментъ и повече не се повторило — изпадналъ въ забрава. Духътъ му се примирилъ съ положението, въ което се намиралъ, съ надежда, че скоро ще израсне и ще се освободи отъ оковитѣ на пеленитѣ. Не изпитва ли човѣкъ и въ умствения свѣтъ сѫщото стѣгане? Човѣкъ мисли, иска да изнесе нѣкаква идея, но веднага окрѫжаващата срѣда — майка, баща, учители, цѣлото общество започватъ да го стѣгатъ, турятъ му пелени, повои, и той се принуждава да отстѫпи. Докога отстѫпва човѣкъ? Докато порасне. Щомъ порасне, щомъ самъ се убеди и засили въ идеята си, той скъсва повоя и излиза отъ ограничителнитѣ условия.

 

Сега и на васъ казвамъ: Докато сте деца, занимавайте се съ своитѣ кукли и играчки. Докато сте деца въ великия животъ, занимавайте се съ малки работи. Ще кажете, че сте възрастни вече, или че сте остарѣли. Кой човѣкъ е старъ? Споредъ мене, старъ човѣкъ е онзи, който презъ цѣлия си животъ може да обърне единъ пѫть колелото на живота. Може ли единъ пѫть да обърне това колело, той е обиколилъ цѣлата вселена. Това колело не се обръща въ единъ день, нито въ една година, нито въ десеть години. При сегашнитѣ условия, за да обърне човѣкъ колелото на живота, изискватъ се 120 години. Колелото на живота се движи бавно, но сигурно. Като знаете това, не правете усилия да го завъртите изведнъжъ, защото ще се натъкнете на обратни реакции, които сѫ крайно опасни. Ето защо, за да дойдете до положителни знания за живота, вие трѣбва да разбирате, подъ влиянието на кои планети се намирате. Всѣка планета носи известни възможности за човѣка. Въ това отношение човѣкъ трѣбва да се познава. За да се развива, човѣкъ се нуждае отъ влиянието на планетитѣ. Чрезъ влиянието на Сатурна, човѣкъ развива предпазливость, съвѣстность, чрезъ Меркурий — разсѫдливость, чрезъ Венера — мекота, чрезъ Слънцето — стремежъ къмъ красота, къмъ радость и веселие, къмъ музика и наука.

 

За да придобие добритѣ влияния на планети, които не му влияятъ, човѣкъ трѣбва да дружи съ такива хора, които иматъ тъкмо тия чърти въ себе си. За това, като ученици, вие трѣбва да си образувате малки групи отъ по 12 души, които се намиратъ подъ влиянието на 12-тѣ зодии. По този начинъ вие взаимно ще си въздействувате. Като изучавате астрологията, вие ще придобиете повече свѣтлина въ живота си и по-добре ще разбирате себе си и своитѣ ближни. При съзнателна работа върху себе си, вие минавате отъ духовното си детинство въ духовна възмѫжалость, която ще ви даде по-голѣма свобода, по-голѣми възможности, по-голѣми срѣдства отъ тия, съ които днесъ разполагате. За да се справите разумно съ днешнитѣ възможности и срѣдства, вие трѣбва да се познавате, да не правите грѣшки, които скѫпо ще ви струватъ.

 

Съвременнитѣ хора се подаватъ на недоволството, поради което страдатъ, усложняватъ живота си. На ученика е позволено да бѫде недоволенъ само при единъ случай: когато не е приложилъ добродетелитѣ си. Всѣка вечерь, преди да си легне, човѣкъ трѣбва да си зададе въпроса: приложилъ ли съмъ днесъ своитѣ добродетели? И ако се укаже, че е изпусналъ момента да приложи добродетелитѣ си, той има право да бѫде недоволенъ. Отъ кого? Отъ себе си. Следователно, недоволството се оправдава само въ такъвъ случай, когато може да послужи като потикъ за прилагане на известни добродетели. Добродетелитѣ пъкъ сѫ необходимо качество за развиване на човѣка. Тѣ сѫ тѣсно свързани съ човѣшкия животъ. Отъ тѣхъ зависи бѫдещето на човѣка. Тъй щото, като ученици, позволява ви се да бѫдете недоволни само въ споменатия случай, а въ всички останали случаи на живота си трѣбва да бѫдете доволни. Ако нѣкои отъ васъ сѫ недоволни отъ положението си въ живота, питамъ: Биха ли размѣнили своето положение съ това на нѣкой африкански главатарь? Биха ли размѣнили положението си съ това на една царица на кошера? Виждате, съ каква преданность, усърдие и послушание работи царицата въ кошера. Вземете примѣръ отъ тази царица и работете като нея. Човѣкъ трѣбва да се насърдчава отъ всичко: отъ пчелитѣ, отъ мравитѣ, отъ дърветата и растенията, отъ камънитѣ и т. н.

 

Задавали ли сте си въпросъ, коя е причината за малокръвието на човѣка, отъ гледището на астрологията? (— Когато разглеждатъ жизнения проблемъ, астролозитѣ казватъ, че физическата сила на мѫжа е въ зависимость отъ Слънцето. Ако Слънцето получава лошъ аспектъ отъ Сатурна, жизнената сила на мѫжа е слаба, вследствие на което може да бѫде малокръвенъ. Физическата сила на жената пъкъ е въ зависимость отъ Луната. Ако Луната се намира въ дисхармониченъ аспектъ съ Марсъ или Сатурнъ, жената може да бѫде анемична). Луната е свързана съ религията, съ религиознитѣ форми въ човѣшкия животъ. Въ този смисълъ, жената е силна, когато е религиозна. Мѫжътъ е силенъ, когато е духовенъ и справедливъ.

 

Човѣкъ може да се лѣкува чрезъ различни плодове и храни. Различаваме три вида храни: сладки, кисели и лютиви. Сладкитѣ храни се отнасятъ къмъ Венера, киселитѣ — къмъ Меркурий, а лютивитѣ — къмъ Марса. Понеже българинътъ е сатурновъ типъ, той обича повече лютиви храни. Англичанинътъ, като марсианецъ, обича повече кисели храни, но яде и сладки. Изобщо, всѣка възрасть изисква специална храна. Това е въпросъ, който въ бѫдеще ще се изучава.

 

За следния пѫть направете една таблица на плодоветѣ въ България и вижте, всѣки плодъ къмъ влиянието на коя планета се отнася.

 

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

*

26 Лекция отъ Учителя, държана

на 27 мартъ, 1927 г. София.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...