Jump to content

1923_10_28 Живитѣ точки въ природата


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Разумният живот"
32 Лекции на Младежкия окултенъ класъ - III година (1923–1924)
Пѫрво издание на Просветния комитет, София, 1927 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

ЖИВИТѢ ТОЧКИ ВЪ ПРИРОДАТА.

 

  „Само свѣтлиятъ пѫть на Мѫдростьта води къмъ Истината.“

  — Тя постоянно ни весели.

 

Размишление.

 

  Прочетоха се темитѣ върху „Произхода на яйцето.“

 

  Ще ви говоря върху „Живитѣ точки въ природата.“

 

  Да допуснемъ, че имате живата точка А, която трѣбва да се прояви.

 

1923-10-28-19_fig1.png

 

Можете ли да опрѣдѣлите въ дадения случай, въ каква посока ще се подвижи тази точка? Ще кажете: тази точка може да се подвижи, напримѣръ, отъ центъра къмъ периферията. Къмъ коя посока ще бѫде това движение, на лѣво или на дѣсно? — На лѣво. Значи, центърътъ, отъ който излиза точката А ще бѫде точка В, отдѣто точка А ще се движи налѣво и ще стигне на мѣстото, означено съ А. Да допуснемъ, че тукъ живата точка е достигнала крайния прѣдѣлъ на своето движение и се спира. Какъ мислите сега, тази жива точка тукъ ли ще остане, ще се върне ли назадъ въ точка В, или ще вземе друго нѣкакво направление? Прѣдставете си при това, че и центърътъ В, който сѫщо е живъ, се движи въ друга нѣкоя посока и то по-бързо, отколкото точката А. Значи, точката А не може да се върне по сѫщата посока въ точка В, но ще направи едно отклонение, ще върви перпендикулярно надолу, по посока АС .Това отклонение се нарича вече падение. Тъй че, когато нѣкоя жива сила въ природата достигне крайния прѣдѣлъ на своето движение и не може да се върне въ точката, отдѣто е излѣзла, тя всѣкога прави едно отклонение отъ правия пѫть, пада малко надолу, като образува една малка линия АС. Тази линия всѣкога означава единъ опрѣдѣленъ резултатъ. АС опрѣдѣля извършената работа, тя опрѣдѣля и изразходваната сила. За да може живата точка А да навакса изразходваната сила, какво трѣбва да направи? — Да се върне пакъ въ центъра В, като образува движението СВ. Тия два пѫтя, ВА и СВ, които изминава точка А, сѫ почти равни. Питамъ сега: еднакви качества ли ще има точка А и въ двата случая, т. е. въ момента когато е излѣзла отъ центъра В и въ момента, когато се връща въ точка В? — Ще има извѣстно измѣнение. Какъ бихте опрѣдѣлили математически туй измѣнение?

 

  Сега ще пристѫпя къмъ нѣкои психологически процеси, които ставатъ въ васъ, за да може да си ги обяснявате правилно. Напримѣръ, у васъ има единъ потикъ, едно желание А, което иска да се прояви, да излѣзе вънъ отъ центъра В на вашето съзнание. Туй желание А — азътъ въ васъ — излиза отъ В и достига крайния прѣдѣлъ на възможностьта си да се реализира, слѣдъ което пакъ се връща въ В, но съ нѣкаква придобита опитность. Можете ли да опрѣдѣлите, каква ще бѫде придобитата опитность? Щомъ А излиза отъ В, центъра на вашето съзнание, все трѣбва да има нѣкакъвъ потикъ, което показва, че всѣко ваше желание е съзнателно. Вие, напримѣръ, мислите ли, че откакъ влѣзохте сега въ класъ и до този моментъ, сте останали сѫщитѣ? — Не, въ този единъ часъ врѣме вие се измѣнихте, извървѣли сте вече пѫтя ВА. И сега, въ васъ ще се започне единъ процесъ на връщане. Този процесъ на връщане нѣкой пѫть може да трае една, двѣ, или повече секунди; нѣкой пѫть може да трае една, двѣ, или повече минути; нѣкой пѫть може да трае единъ, два, или повече часа; нѣкой пѫть — единъ, два, или повече дни; нѣкой пѫть — една, двѣ, или повече седмици; нѣкой пѫть — единъ, два, или повече мѣсеци, а нѣкога — една, двѣ, или повече години и т. н. — все сѫщиятъ законъ е. По този начинъ може да се опрѣдѣли математически, слѣдъ колко врѣме една ваша мисъль, или едно ваше желание може да се върне назадъ, отдѣто е излѣзло. Запримѣръ, заражда се у васъ силенъ потикъ, силно желание да учите музика, но нѣкои външни обстоятелства спиратъ реализирането на това ви желание, и вие забавяте изучаването на музиката. Желанието ви да учите музика като че ли замира у васъ. Но слѣдъ единъ, два, три, или повече мѣсеци случва се да слушате нѣкѫдѣ единъ хубавъ концертъ, връщате се дома си и това желание къмъ музиката отново се възпламенява. Питамъ: какъ е станало това нѣщо, да отидете на концертъ, дѣто вашето желание да се възпламени отново? — Причина за това е вашето подсъзнание. Понеже вашето желание спада къмъ Божествения свѣтъ, вашето подсъзнание е разбрало много скоро, че вие имате нужда отъ музика, и затова започва да приготовлява условия, за да се прояви това желание. То ви подтиква къмъ музика, завежда ви на концертъ, безъ да подозирате вие, какъ става всичко това. Слѣдъ това вашето съзнание започва да дѣйствува, докато най-послѣ вие се намѣрите въ благоприятни условия за реализиране на вашето желание. При реализирането на всѣко желание дѣйствуватъ, споредъ мене, едноврѣменно четири процеса. Единиятъ процесъ върви отъ подсъзнанието къмъ съзнанието; другиятъ процесъ върви отъ самосъзнанието къмъ свърхсъзнанието, а другитѣ два процеса сѫ промежуточни — отъ съзнанието къмъ самосъзнанието, и отъ свърхсъзнанието къмъ подсъзнанието.

 

  И тъй, когато едно ваше желание не се реализира поради това, че не сте били достатъчно умни, то минава въ свърхсъзнанието. Слѣдъ врѣме, висшитѣ, разумнитѣ сѫщества, които се занимаватъ съ живота ви, разглеждатъ, кои сѫ били причинитѣ да се спре този потикъ у васъ, какви прѣпятствия сте имали, за да се реализира това желание, и като ги намѣрятъ, връщатъ желанието ви отново въ подсъзнанието, въ Божествения свѣтъ и отъ тамъ въ съзнанието, за да се пристѫпи къмъ реализиране. Този процесъ на връщане може да се продължи една секунда, една минута, единъ часъ или повече. Подсъзнанието вече доброволно ще ви създаде условия да посѣтите нѣкой хубавъ концертъ, за да събуди отново това желание въ васъ и да се заемете да го реализирате. Ако и този пѫть не го реализирате, то пакъ ще отиде въ свърхсъзнанието, ще обиколи сѫщия крѫгъ, докато единъ день го реализирате. Съ това азъ искамъ да ви наведа на мисъльта, че ако извѣстна идея не може да се постигне днесъ, слѣдъ врѣме все ще се създадатъ благоприятни условия за нейното реализиране.

 

1923-10-28-19_fig2.png

 

Сега, ще ви запитамъ: кое е най-любимото изкуство споредъ васъ? (— Музиката). Всички съгласни ли сте съ това? (— И поезията). Добрѣ, да вземемъ тогава музиката (М) и поезията (П) като символи, само да обяснимъ закона. Допуснете, че вие сте живата съзнателна точка (Ж. С), която има опрѣдѣлена форма и опрѣдѣлено направление. Тази жива съзнателна точка се движи по направление на стрѣлката 1 и дохожда въ материалния свѣтъ въ точка А. Обаче, поради нѣкои неблагоприятни стечения на обстоятелствата, тази точка Ж.С не може да върви нагорѣ, къмъ своята цѣль, къмъ своето мѣстоназначение, но прави едно отклонение, пада надолу, въ точка С, по движението на стрѣлката 2, вслѣдствие на което закѫснява въ пѫтя си. При това падане, тя изгубва условията да стане музикантъ, не може да реализира това си желание, намира се въ пѫтя АС — пѫть на страдания и казва: азъ изгубихъ всичко, не искамъ да се занимавамъ съ живота. Каже ли така, желанието се отправя къмъ свърхсъзнанието, къмъ Божествения центъръ Б, по направлението на стрѣлката 3 и всѣкакъвъ потикъ къмъ музиката видимо спира. Но, изпратена веднъжъ една твоя мисъль, едно твое желание къмъ Божественото съзнание, Богъ не е отъ тѣзи сѫщества, което да не ви чува. Висшето Божествено съзнание Б почва да работи, разглежда причинитѣ за твоитѣ несполуки, за нереализирането на твоето желание и ги отстранява. Слѣдъ като твоята мисъль, или твоето желание е направило единъ крѫгъ, минало по пѫтя на стрѣлкитѣ 1, 2 и 3, движението минава отъ Божествения центъръ къмъ подсъзнанието, т. е. по направлението на стрѣлката 4 въ точка П и тогава подсъзнанието започва да работи, създава благоприятни условия за реализиране на твоето желание, което върви по стрѣлката 5 и отново дохожда въ точка Ж.С. Цѣлото това движение може да се извърши много пѫти — 1, 2, 10, 100, 1000 пѫти, докато най-послѣ се реализира отъ самитѣ васъ, и вие го виждате реализирано вече по направление на стрѣлката 6 и въ точка Р.

 

  Тъй че, никое желание въ свѣта не остава въ своитѣ крайни прѣдѣли. Тамъ то се спира врѣменно, но въ края на краищата ще се реализира. Тъй щото, трѣбва да знаете, че всички добри желания, които имате, ще се реализиратъ. Има другъ единъ законъ, обаче, съ който може да си напакостите. Да кажемъ, че вие искате да станете музикантъ, изпращате вашето желание горѣ въ Божествения свѣтъ, но изгубвате всички благоприятни условия за реализирането му, докато най-послѣ го забравяте съвсѣмъ и казвате веднъжъ за винаги, че вашето желание е непостижимо. Разумнитѣ сѫщества въ Божествения свѣтъ работятъ за реализирането на вашето желание, отправятъ го въ подсъзнанието ви и то отново буди у васъ това желание, кара ви да търсите начинъ да го постигнете, обаче вие сте започнали вече да се съмнѣвате въ живота и не се спирате върху това си желание. Колкото повече се съмнѣвате, толкова по-късно вашата мисъль, или вашето желание ще се яви въ подсъзнанието. Съ съмнѣнието си вие сами ставате спирачка да се реализира вашето желание да станете музикантъ. Може да направите опитъ, за да се убѣдите въ истиностьта на този законъ. Имате, напримѣръ, една мѫчна задача и вие казвате: не мога да рѣша тази задача. Като кажете веднъжъ така, не мислете повече върху нея, напуснете тази мисъль, не я повтаряйте и потретвайте. Легнете си да спите спокойно и не се съмнѣвайте. Не се ли усъмните, може още срѣдъ нощь да станете и да си рѣшите задачата. Слѣдователно, всѣкога трѣбва да изхвърляте отъ ума си мисъльта, която ви измѫчва. Оставете тази мисъль за извѣстно врѣме настрана. Кажете ли си веднъжъ: музикантъ нѣма да стана, свърши се съ мене — спрете се тамъ и започнете да се занимавате съ друго. Не се отчайвайте, не казвайте, че нѣма да станете музикантъ, че ще се самоубиете и т. н. Другъ пѫть ще ви обясня, какво значи да кажешъ, че ще се самоубиешъ, и какво може да ви постигне отъ изговарянето на тѣзи думи. Въ другия свѣтъ се нуждаятъ отъ такива работници. Като се самоубие нѣкой, въ другия свѣтъ го хващатъ, турятъ го на работа, като му даватъ още по-трудна задача отъ тази, която ималъ на земята, и той трѣбва да я рѣши.

 

1923-10-28-19_fig3.png

 

И тъй, всички желания сѫ постижими. Това е първиятъ законъ въ съзнателния животъ на точка А. При всѣка своя несполука, точка А добива едно ново качество, една малка опитность. Ще ви изразя картинно тази своя мисъль. Живата точка А излиза отъ центъра В и се движи по направление на стрѣлката 1, докато стигне своя краенъ прѣдѣлъ въ точка Ат, при което придобива единъ плюсъ. Буквата Т горѣ на А-то означава търпѣнието. Търпѣнието е едно отмѣрено движение на съзнанието, което означава: азъ ще постигна на дѣло това, което желая. Точка А, като не може да постигне своето желание, отъ точка Ат пада надолу, прави едно отклонение до точка С, като върви по направление на стрѣлката 2. Отъ С точка А върви по направление на стрѣлката 3 и се връща въ центъра В, отдѣто е излѣзла първоначално. Каква става сега тази точка? — Тя става разумна Ар, понеже имала търпѣние. И така, имаме тритѣ положения на А: А —Ат-Ар. Не може да се яви Р-то прѣди Т-то. Тия букви означаватъ качества. Най-първо трѣбва да придобиешъ търпѣние, а послѣ разумность. Ако точката А се подвижи втори пѫть навънъ, какво ще придобие? — Своята поезия. Тогава ще имате Арпт. Значи, за да придобиешъ поезията, трѣбва първо да придобиешъ търпѣние и разумность. Търпеливиятъ и разумниятъ човѣкъ е всѣкога поетъ. Нетърпеливиятъ, неразумниятъ човѣкъ е всѣкога глупецъ. За да постигнешъ едно свое желание, за да реализирашъ едно свое чувство или една своя мисъль, изискватъ се двѣ излизания отъ Божествения центъръ и едно влизане. Това е законъ! Вие казвате нѣкога: ние не можахме да реализираме нѣкои наши желания. Питамъ ви: вие излѣзохте ли два пѫти отъ Божествения центъръ и влѣзохте ли единъ пѫть? Може да излѣете цѣла каца сълзи, но безъ двѣ излизания отъ Божествения центъръ и едно влизане въ Него, не можете да постигнете вашитѣ желания. Само по този законъ може да успѣвате. Това значи, че вие се намирате въ центъра А на единъ крѫгъ, по окрѫжностьта на който се намиратъ слѣднитѣ центрове: С. С — свърхсъзнанието; П. С — подсъзнанието; С —съзнанието; С1 С1 — самосъзнанието.

 

1923-10-28-19_fig4.png

 

Значи, всѣка една мисъль, за да се реализира, най-напрѣдъ трѣбва да се качи въ свърхсъзнанието, отъ тамъ да слѣзе въ подсъзнанието, послѣ да се върне къмъ съзнанието и най-послѣ да дойде въ самосъзнанието. Този процесъ прѣдставлява цѣла една обиколка. Вашата, мисъль като направи едно пълно обръщане, ще се реализира. Туй се нарича движение на Божественото живо колело за реализиране на всички човѣшки мисли, желания и идеи. Азъ ви давамъ тази сѫществена мисъль, понеже въ живота ви ще проникнатъ хиляди съмнѣния, обезсърчения, та да знаете, че всѣки, който е въ това Божествено колело ще може да реализира всичкитѣ си мисли и желания. Вашата мисъль ще движи това колело, ще го кара да върви напрѣдъ, ще влиза и ще излиза отъ него. Туй колело се движи съ различна бързина: нѣкой пѫть се движи много бързо, нѣкой пѫть много медлено, много бавно. Помнете сѫществената мисъль: всѣка ваша нереализирана мисъль отива най-напрѣдъ въ Божественото свърхсъзнание, отъ тамъ слиза въ подсъзнанието, послѣ въ съзнанието. Отъ тукъ минава прѣзъ животинския свѣтъ, влиза слѣдъ това въ самосъзнанието, докато най-послѣ се реализира въ вашия животъ.

 

  Сега, онѣзи отъ васъ, които изучаватъ живата природа, които се занимаватъ съ растенията, какво правятъ, когато забѣлѣжатъ, че нѣкои дървета сѫ безплодни, или раждатъ хилави плодове? — Наторяватъ почвата съ торъ. Слѣдователно, когато почвата е бѣдна, тя трѣбва да се натори, за да се реализиратъ нѣкои ваши желания, мисли, идеи. За да стане това наторяване, непрѣменно трѣбва да имате една несполука. Тогава вашата мисъль ще се качи въ свърхсъзнанието, отъ тамъ ще слѣзе въ подсъзнанието да почерпи необходимата за цѣльта сила, послѣ въ самосъзнанието, дѣто ще се реализира и ще донесе радостьта, която чакате. Това е единъ законъ, въ който нѣма изключение. И всѣки, който има търпѣние, разумность и поезия може да стане музикантъ. Търпѣнието не е неволя, то е качество на разумния човѣкъ. Само разумниятъ човѣкъ търпи. Той трѣбва да е свободенъ, да не е ограниченъ. Само Богъ е дълготърпеливъ, и Него никой не ограничава. Той самъ си налага извѣстни ограничения. Когато добиемъ туй качество, което Богъ има — дълготърпѣнието — тогава ще дойде разумностьта, поезията и музиката.

 

  И тъй, Божественото колело трѣбва да се завърти, за да се хармонизирате.

 

  Азъ бихъ желалъ нѣкой отъ васъ да разработи това колело, да го тури въ движение. Когато една мисъль е била въ Божественото свърхсъзнание и слѣзе въ подсъзнанието, ще стане едно движение на съзнанието и самосъзнанието, при което тия двѣ точки С и С1 С1 ще се събератъ въ точка А, и поезията ще дойде. Но трѣбва да има едно качване въ Божествения свѣтъ, защото всѣка мисъль се реализира въ Божествения свѣтъ. Тя се изпитва на земята, а се реализира въ Божествения свѣтъ. Поезията не е земно нѣщо. И музиката не е земно нѣщо. Слѣдователно, отъ двѣтѣ страни на този крѫгъ, отъ съзнанието и самосъзнанието трѣбва да има едно движение къмъ живата точка А, за да може едно желание, или една мисъль да се реализира веднага.

 

  Тема за слѣдния пѫть №2: „Произходъ на колелото.“

 

  Упражнение. Прѣзъ тази седмица, всѣка вечерь прѣди лѣгане, кой когато си лѣга, ще размишлявате по 5 минути върху: „живото колело“, чрѣзъ което се реализиратъ човѣшкитѣ мисли и желания.    Т. М.

 

  „Само свѣтлиятъ пѫть на Мѫдростьта води къмъ Истината.“

  — Тя постоянно ни весели.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...