Jump to content

1923_04_18 Разпредѣляне на енергиитѣ


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Допирнитѣ точки в природата"
16 лекции на младежкия окултен клас, година II - 1922-23 г., том 1
Пѫрво издание София, 1935 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

Разпредѣляне на енергиитѣ.

 

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

— Тя постоянно ни весели.

 

Размишление.

 

Чете се резюме на темата: „Ползата отъ съня“.

 

Четоха се резюмета на девета и десета лекции отъ първа година.

 

Чете се темата: „Разлика между съзнание и самосъзнание.“

 

Упражнение: изнасяне на рѫцетѣ настрана. Въ това положение ще държите рѫцетѣ си неподвижно петь минути, като концентрирате мисъльта си къмъ тѣхъ. Следъ това изнасяте лѣвата рѫка настрана, а дѣсната движите по лѣвата, като започвате отъ пръститѣ на лѣвата рѫка, дохождате до рамото ѝ, минавате подъ брадата, изнасяте я настрана, напредъ и надолу. Сѫщото крѫгообразно движение правите и около дѣсната рѫка. Дѣсната рѫка изнасяте настрана, а лѣвата се движи по нея. Това упражнение се прави нѣколко пѫти, ту съ дѣсната, ту съ лѣвата рѫка, и то Първоначално бързо, а после все по-бавно.

 

Упражненията, които правите, сѫ необходими, за да могатъ енергиитѣ на вашето тѣло правилно да се поляризиратъ. Когато човѣкъ не живѣе добре, енергиитѣ въ неговия организъмъ не могатъ правилно да се разпредѣлятъ, вследствие на което въ едни части на тѣлото се натрупва повече енергия, а въ други — по-малко.

 

Енергията въ природата иде главно отъ два източника: отъ центъра на слънцето и отъ центъра на земята. Преобладаваща енергия въ природата е тази, която иде отъ центъра на слънцето. Тя е положителна енергия. Когато слънчевата енергия се възприема повече отъ главата, мозъкътъ на човѣка става много активенъ. Ако тази енергия се поглъща повече отъ стомаха, тогава стомахътъ става силно активенъ. Въ този случай мозъкътъ се демагнетизирва, отслабва и се явява главоболие. За тази цель излишната енергия отъ стомаха трѣбва по нѣкакъвъ начинъ да се препрати отново въ мозъка. Понѣкога слънчевата енергия може да бѫде съсрѣдоточена повече въ лакета, въ цѣлата рѫка, въ лицето и т. н. За да се разпредѣли тази енергия равномѣрно, по всички части на тѣлото, необходими сѫ окултни гимнастически упражнения. Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната енергия въ мозъка. За да се освободите отъ нея, трѣбва да правите такива упражнения, чрезъ които да я отправяте по другитѣ части на тѣлото. Това става по нѣколко начина: или чрезъ концентриране на мисъльта си къмъ върха на носа въ продължение на петь минути, или чрезъ измиване краката си въ топла вода, да привлѣчете часть отъ кръвьта въ главата си, да слѣзе надолу. Натрупването на слънчевата енергия въ нѣкои части на тѣлото въ по-голѣмо количество, създава за останалитѣ удове редъ болезнени състояния. Изобщо, боледуватъ тѣзи удове, които сѫ демагнетизирани. т. е. които сѫ лишени отъ нужното количество енергия. За да се излѣкуватъ, мислено трѣбва да имъ се предаде необходимата енергия. Когато на нѣкой заболѣлъ удъ се предаде нужната за него енергия, той оздравява.

 

И тъй, когато искате да регулирате силитѣ на своитѣ удове, направете следното упражнение: Спуснете рѫцетѣ си надолу и концентрирайте мисъльта си къмъ центъра на земята. Следъ това вземете тази енергия отъ центъра на земята и съзнателно я отправете нагоре, въ мозъка си. Ако не можете да направите това, тази енергия ще ви обсеби и ще се отрази разрушително върху нѣкой отъ вашитѣ удове. За да не става това, вие трѣбва да отправяте тази енергия не само къмъ главата си, но и къмъ центъра на слънцето. После прекарвайте сѫщата енергия къмъ центъра на земята. Тѣзи два вида енергии, тѣзи две течения ще се срещнатъ нѣкѫде. Точката, въ която ще се срещнатъ въ човѣка, е подъ лъжичката. Въ тази точка вие ще усѣтите малка топлинка, признакъ на животъ, Ако кръстосването на тия енергии става въ мозъка, тамъ ще усѣтите подемъ въ мисъльта; ако кръстосването на тия енергии става въ бѣлитѣ дробове, чувствата ви ще се разширяватъ; ако това кръстосване става въ стомаха, ще усѣщате голѣмъ апетитъ; ако това кръстосване става въ мускулитѣ на краката и рѫцетѣ, ще- изпитвате желание за движение. Изобщо, въ който удъ и да става кръстосването на тия енергии, човѣкъ ще почувствува въ себе си особена приятность и разположение къмъ нѣщо хубаво, Ето защо, човѣкъ трѣбва да изучава мислитѣ и желанията си, да види, каква роля играятъ тѣ въ неговия животъ, да различава, откѫде идатъ: отъ центъра на земята, или отъ центъра на слънцето.

 

Като знаете това, отъ васъ, като ученици, се изисква да контролирате мислитѣ и желанията си. Какво значи, да контролирате една мисъль? Да контролирате една мисъль, това значи, да проследите направлението, посоката ѝ, отде иде и кѫде отива и, споредъ разбирането ви, или да ѝ дадете пѫть, или да я трансформирате, или да спрете движението ѝ. Затова, трѣбва да правите опити, да различавате, коя мисъль откѫде иде и накѫде отива. Безъ опити, безъ приложение вие ще натрупате много необработено знание, което ще ви създаде голѣми неприятности. Ако се събере много необработено, неприложено знание, енергията на това знание ще се натрупа въ задната часть на главата, дето сѫ личнитѣ чувства на човѣка. Това излишно количество енергия пъкъ ще наруши равновесието въ мозъчнитѣ центрове на главата. За да се възстанови това равновесие, часть отъ тази енергия трѣбва да се отправи въ предната часть на мозъка. Въ това отношение мозъкътъ представя чувствителни везни, дето се отбелязва най-малкото отклоняване, най-малкото нарушаване на равновесието. Забелязано е, че горделивитѣ хора държатъ главата си вирната. Защо? — Защото центърътъ на тежестьта на мозъка имъ е повече въ задната часть на главата. У философитѣ пъкъ, които работятъ повече съ предната часть на мозъка си, центърътъ на тежестьта на главата имъ е повече въ предната часть на мозъка. Затова, именно, философитѣ ходятъ повече съ малко наведена глава напредъ. Тѣ сѫ всѣкога замислени. У религиознитѣ хора енергията е натрупана повече въ центъра, въ горната часть на главата, дето е религиозното имъ чувство, вследствие на което тѣ държатъ главата си изправена. Погледътъ имъ е отправенъ нагоре. За такива хора казватъ, че сѫ мистични, обичатъ да съзерцаватъ.

 

Понеже мозъкътъ е свързанъ съ всички части на тѣлото, каквото поляризиране да става въ нѣкои негови центрове, то веднага се отразява въ съответнитѣ органи на тѣлото, които, по такъвъ начинъ, взиматъ участие въ натрупване на енергии. Като знаете това, вие трѣбва да търсите начинъ да пренасяте излишната енергия въ организъма си отъ единъ центъръ въ другъ, или отъ единъ удъ въ другъ. Щомъ постигнете това изкуство, вие ще можете да мислите правилно. Съ пренасяне на излишната енергия отъ едно мѣсто на друго, вие ще развивате волята си. Силната воля прави главата на човѣка при ушитѣ широка. Човѣкъ трѣбва да работи за усилване на волята си. Въ това направление той трѣбва да прави много опити, за да развие въ себе си смѣлость, решителность, самоувѣреность. Всѣко положително чувство придава нѣщо хубаво на човѣка. Запримѣръ, ако религиозното чувство въ човѣка не достигне до фанатизъмъ, то развива благородство въ характера. Нормално развито религиозно чувство придава отзивчивость. деликатность на човѣшкия характеръ. То кара човѣка да влиза въ положението на своитѣ ближни, да ги разбира и обича. Който не е развилъ религиозното чувство въ себе си, той нѣма почитание къмъ хората; той се отнася съ презрение къмъ беднитѣ, къмъ проститѣ хора.

 

Следователно, работете върху себе си, да развивате своитѣ умствени сили, своитѣ чувства. Запримѣръ, съвѣстьта въ човѣка е въ връзка съ справедливостьта. Колкото по-силно развита е съвѣстьта на човѣка, толкова по-справедливъ е той. Религиозното чувство развива въ човѣка чувство на почитание и уважение на хората. Любовьта развива милосърдие, а милосърдието прави човѣка отзивчивъ, състрадателенъ къмъ хората, снизходителенъ къмъ слабоститѣ имъ. Когато разумътъ е добре развитъ въ човѣка, той може да разсѫждава върху причинитѣ и последствията на нѣщата. Като имате предъ видъ това, всички трѣбва да работите, да развивате онѣзи чувства и способности въ себе си, които сѫ слабо развити. У едни хора разсѫдъкътъ е слабо развитъ; у други — времето, тактътъ; у трети — милосърдието; у четвърти — вѣрата; у пети — надеждата и т. н. Това сѫ  все дефекти, които развалятъ живота ви; тѣ внасятъ у васъ съмнения, колебания, недоразумения, обезсърдчения и т. н. Вие трѣбва да развивате въ себе си положителни качества, за да подобрите характера си. Добриятъ характеръ изисква добре развита разсѫдливость, въображение, чувство на сравнение, музика. Човѣкъ съ добъръ характеръ подразбира отворенъ човѣкъ, въ когото излишната влага се изпарява, да не бѫде нито много влаженъ, нито много сухъ. Той трѣбва да бѫде твърдъ въ идеитѣ си, дружелюбенъ и общителенъ. Тѣзи качества усилватъ ума на човѣка. Човѣкъ се ражда съ способности и дарби, които сѫ въ зародишъ, но трѣбва да работи върху тѣхъ, да се развиватъ. Колкото повече човѣкъ съсрѣдоточава мисъльта си къмъ тия центрове, толкова повече кръвь приижда тамъ, и тѣ повече се развиватъ. Кръвьта носи съ себе си електричество и магнетизъмъ, които се предаватъ на тия центрове и помагатъ за тѣхното развитие. Когато нѣкои хора оставатъ назадъ въ развитието си, за да се събудятъ въ тѣхъ нисши, морални чувства, тѣ трѣбва да се заставятъ да влѣзатъ въ нѣкакво религиозно или духовно общество. По този начинъ тѣ ще мислятъ, ще развиватъ своитѣ умствени способности. Забелязано е, че когато нѣкои народи останатъ назадъ въ умственото си развитие, невидимиятъ свѣтъ изпраща между тѣхъ учени, духовно просветени хора, които да внесатъ въ умоветѣ имъ тласъкъ къмъ наука, просвѣта и култура, духовна и умствена. Така е било въ 19 в., въ времето на Възраждането. Всѣки вѣкъ създава свои хора, творци на нова мисъль, новъ животъ, които тласкатъ културата напредъ и нагоре.

 

Въ развитието си, съвременната култура върви спираловидно, по единъ възходещъ пѫть. Следъ тази култура, която е култура на петата раса, ще дойде културата на шестата раса, културата на чувствата, на сърдцето, която е една отъ възвишенитѣ култури. Въ тази култура и сърдцето, и умътъ ще могатъ правилно да се развиватъ. Ако религиозното чувство у нѣкой човѣкъ е слабо развито, той ще потърси нѣколко души, у които това чувство е силно развито, и ще ги помоли да му помогнатъ, и той да развие това чувство въ себе си. Веднага около него ще се наредятъ четирма души, съ силно развито религиозно чувство: единъ отлѣво, другъ — отдѣсно, трети — отпредъ и четвърти — отзадъ. Всѣки отъ тия четирма души ще тури рѫката си върху мѣстото, дето е религиозното чувство на онзи съ слабо развито чувство, и така ще подържатъ рѫцетѣ си около единъ часъ. Като продължаватъ този опитъ една седмица, тѣ ще повлияятъ благотворно върху онзи, у когото това чувство е слабо развито. Сѫщиятъ опитъ може да се направи съ човѣкъ, у когото разсѫдъкътъ е слабо развитъ. Този опитъ се основава на скаченитѣ сѫдове. Хората представятъ скачени сѫдове помежду си, вследствие на което може да става преливане на енергията отъ единъ човѣкъ на другъ, както се преливатъ течности отъ единъ скаченъ сѫдъ въ другъ.

 

Въ развитието на сегашния животъ, ние виждаме, че едни хора сѫ учени, други — прости; едни сѫ умни, други — глупави; едни сѫ бедни, други — богати. Коя е причината за това? За изяснение на този въпросъ, ще приведа следния примѣръ. Виждате единъ планински връхъ, отъ който постоянно се спущатъ изобилни води, които образуватъ голѣма, пълноводна рѣка, отъ водитѣ на която се напояватъ градини, бостани, каратъ се воденици и т. н. Докато рѣката тече буйно, около нея кипи животъ, развива се и растителна, и духовна култура. Щомъ рѣката се отбие, щомъ ѝ се даде друго направление, животътъ на това мѣсто заглъхва. Значи, дето има изобилно енергия, тамъ животътъ на човѣка се развива добре: той има условия да расте и да се развива, физически и умствено. Щомъ тази енергия се отбие, животътъ намалява. Тамъ се явява недоимъкъ на сили, на условия за развитие.

 

Опредѣлено е строго математически, какво количество енергия може да се изразходва за всѣки вѣкъ. Опредѣлено е сѫщо така, какво количество ученици могатъ да се подържатъ отъ тази енергия. Грамадна енергия се изисква за издръжка на мозъка на тия ученици. Развитието на всѣки мозъченъ центъръ е свързано съ известно количество енергия. Въ това отношение природата държи точна смѣтка за енергията, която изразходва. Тази е причината, задето нѣкои ученици не могатъ да свършатъ училище. Като дойдатъ до първи или втори класъ, тѣ напущатъ училище, нѣматъ условия да следватъ по-нататъкъ. Защо? — Защото другаритѣ имъ поглъщатъ всичката енергия и за тѣхъ нищо не остава. Тѣ излизатъ отъ училището и търсятъ другъ начинъ за развитие. И наистина, виждате, че нѣкой воденичарь работи на воденицата си нѣколко години, работата му върви добре, и той е доволенъ отъ положението си. Обаче, дойде нѣкой, отбие водата къмъ себе си, и воденицата престава да работи. На друго мѣсто виждате, че нѣкой си направилъ бостанъ покрай една рѣка. Той си направилъ вадички, презъ които прекарва вода отъ рѣката, да напоява зеленчуцитѣ си. Утре рѣката се отбива, и бостанътъ изсъхва.

 

И тъй, докато имате условия, докато природата е оставила на ваше разположение известно количество енергия, вие трѣбва разумно да я използувате. Не я ли използувате, другъ ще се настани на вашето мѣсто. Следъ васъ има други, които чакатъ своя редъ. Нищо въ природата и въ живота не е произволно. Щомъ можете да използувате разумно това, което природата е опредѣлила за васъ, вие се намирате въ благоприятни условия на живота. Не можете ли да го използувате, вие се намирате въ неблагоприятни условия за развиване на ума, на сърдцето и на волята. Докато имате желание, вѫтрешенъ потикъ въ себе си за работа, вие ще имате възможность да използувате енергията, условията, които природата е предвидѣла за васъ. Бюджетътъ за всѣки човѣкъ, за всѣко общество, за всѣки народъ и за цѣлото човѣчество се опредѣля отъ слънцето. Сега слънцето изпраща на земята повече физическа енергия, т. е. днесъ хората сѫ въ състояние да възприематъ повече физическата енергия на слънцето, отколкото духовната. Въ бѫдеще, когато шестата раса дойде на земята, хората ще иматъ възможность да възприематъ отъ слънцето и духовна енергия. Значи, енергиитѣ се различаватъ. Затова, казваме, че има физическа, сърдечна, умствена и волева енергия. Като изучавате хората, ще видите, каква енергия излѫчва отъ себе си всѣки човѣкъ.

 

Сега, като знаете това, не мислете, че каквото пожелаете, можете да постигнете. За всѣко нѣщо се изискватъ съответни условия. За да се ползуватъ отъ умствената енергия на природата, хората трѣбва да знаятъ, какъ да я привлѣкатъ къмъ себе си. За тази цель се изискватъ огнища, общества отъ хора съ умствени, интелектуални стремежи. Тѣ сѫ въ състояние да привлѣкатъ тази енергия. Въ това отношение университетитѣ сѫ такива фокуси, огнища, които привличатъ умствената енергия на природата. Ето защо, когато студентътъ влиза въ нѣкой университетъ, той изпитва свещенъ трепетъ, подемъ въ своитѣ умствени сили. Той може да се занимава и въ дома си, но университетътъ е мѣстото, дето умственитѣ сили и способности на студента се запалватъ и разгоряватъ. Въ училищата, въ университетитѣ умствената свѣтлина е по-голѣма, отколкото тази въ семейството. Тази е причината, дето децата, отъ най-ранната си възрасть, се пращатъ на училище. Ако погледнете на нѣкое училище, или на нѣкой университетъ, съ окото на ясновидеца, ще видите, че оттамъ излиза свѣтлина. Колкото по-първоначално и долно е училището, толкова свѣтлината му е по-малка. Най-малка е свѣтлината на първоначалното училище, а най-голѣма — на университета.

 

Когато казваме, че човѣкъ трѣбва да живѣе чистъ, светъ, разуменъ животъ, имаме предъ видъ той да използува съответнитѣ енергии на слънцето. Колкото по-възвишени стремежи има човѣкъ, толкова по-голѣма възможность има да се свързва съ висшитѣ слънчеви енергии. Иначе, той ще се свързва съ низшитѣ земни енергии, които ще го завлѣкатъ въ гѫстата материя, отдето мѫчно може да излѣзе. Колкото повече човѣкъ потъва въ гѫстата материя, толкова повече става материалистъ и се свързва съ черната ложа. Материалистътъ отрича духовния свѣтъ. Защо? — Защото, безъ да съзнава, той се намира изключително подъ влиянието на низши духове материалисти, които го заблуждаватъ, че той е господарь на положението и отъ никого не зависи. Дълго време трѣбва този материалистъ да учи, да просвѣщава ума си, докато съзнае, че е обиколенъ отъ духове, съ различно развитие, отъ които се влияе въ положителенъ или отрицателенъ смисълъ. Слънчевитѣ енергии сѫ положителни и се отразяватъ благотворно върху човѣка. Земнитѣ енергии сѫ отрицателни и се отразяватъ неблагоприятно върху човѣка. Първитѣ енергии помагатъ за повдигането на човѣка, а вторитѣ — за неговото падане. Свързвайте се съ енергиитѣ, които идатъ отгоре, а не съ низшитѣ енергии на земята. Ония сили, които противодействуватъ на човѣшкото развитие, иматъ за цель да прекѫснатъ, съобщението между висшитѣ енергии на слънцето и човѣка, за да го поставятъ изключително подъ влиянието на низшитѣ земни енергии. Докато слънчевитѣ енергии взиматъ надмощие надъ земнитѣ течения въ човѣка, той има възможность да се освободи отъ заблужденията на свѣта, отъ кривитѣ положения на неговия животъ. Слънцето носи нови идеи, нови открития, нова философия, нова религия и нова наука. Слънцето ще помете старото, ще го изгори, на пепель ще го превърне. Слънцето ще донесе на земята чистия, възвишения животъ. За кого? — За готовитѣ души. Готовиятъ човѣкъ е пѫпка, която чака да изгрѣе слънцето, за да се разцъвти.

 

Човѣкъ трѣбва да бѫде цвѣтъ, отворенъ за слънцето, да възприема енергията му, която единствена е въ състояние да го оплоди. Умътъ на човѣка трѣбва да бѫде насоченъ къмъ слънчевата свѣтлина, която единствена може да разсѣйва тъмнината въ живота му и да помага за неговото развитие. Щомъ човѣкъ възприема слънчевата енергия, животътъ самъ по себе си се развива правилно.

 

Размишление.

 

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

— Тя постоянно ни весели.

 

*

25. Лекция отъ Учителя, държана на

18 априлъ, 1923 г. София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...