Jump to content

1923_03_14 Силата на свѣтлината и тъмнината,


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Допирнитѣ точки в природата"
16 лекции на младежкия окултен клас, година II - 1922-23 г., том 1
Пѫрво издание София, 1935 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

Силата на свѣтлината и
тъмнината.

 

Поздравъ: Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

 

Размишление.

 

Чете се резюме на темата: „Ползата отъ рѣкитѣ, моретата и океанитѣ“.

 

За бѫдеще ще ви дамъ следната задача: ще взимате по две лекции отъ миналогодишнитѣ, ще вадите писмено резюмета и ще ги четете въ класъ. Двама ученика, по желание, ще се ангажиратъ съ тѣзи две лекции. Сѫщевременно ще повтаряте и упражненията, дадени въ лекциитѣ. Ако срещнете нѣщо, което не разбирате, тукъ ще го допълнимъ. Лекциитѣ трѣбва да се заучаватъ добре, да се прилагатъ, за да дадатъ нужния резултатъ. Ако ученикътъ не е готовъ, той не може да се ползува отъ природата. Това е особено необходимо за окултния ученикъ. Мозъкътъ на ученика трѣбва да бѫде разработенъ, добре сформируванъ, за да влѣзе въ връзка съ силитѣ на природата, да се ползува отъ тѣхъ. Ако не работи върху себе си, той нѣма да се ползува отъ знанията, които му се даватъ въ Школата.

 

Допуснете, че пѫтувате вечерь съ единъ вашъ приятель. Той ви дава една ябълка, но въ тъмнината не виждате, каква е тя, здрава или гнила. Захапвате ябълката, но веднага усѣщате, че е гнила, и бързо я изплювате навънъ. Следователно, каквото гнилата ябълка представя за васъ, такова нѣщо сѫ вашитѣ нечисти мисли и желания за невидимия свѣтъ. Достатъчно е да проектирате една такава мисъль, или едно такова чувство въ невидимия свѣтъ, за да го изплюятъ веднага навънъ. Ето защо, за да се ползувате отъ силитѣ на природата, отъ знанието, което ви се дава, отъ васъ се иска абсолютна чистота на сърдцето. Който разбира, какво значи чистота на сърдцето, той ще се ползува. Който не разбира, той ще бѫде поставенъ на изпитъ, самъ да преживѣе нечистотата на своето сърдце и да се изчисти. Всичко, което се дава и изисква отъ окултния ученикъ, е на мѣсто. Тукъ нищо не е произволно. Мнозина считатъ окултизъма, окултната наука за нѣщо опасно. — Не, окултната наука осмисля живота, дава потикъ, импулсъ къмъ знания. Тя показва на ученика пѫтя къмъ истината. Тя го учи, какъ да се ползува отъ енергиитѣ на природата и какъ да трансформира своитѣ енергии.

 

1923_03_14_f1.gif

 

На фиг. 1. сѫ представени три схеми, които показватъ различнитѣ прояви или движения на енергиитѣ въ природата. Първата схема представя уравновесени енергии на ума, на сърдцето и на волята. Човѣкъ, у когото тѣзи енергии сѫ уравновесени, се отличава съ голѣма разсѫдителность. Преди да пристѫпи къмъ нѣкаква работа, или преди да каже нѣщо, той всичко обмисля добре и тогава пристѫпва къмъ работа. Втората схема представя енергиитѣ на младъ човѣкъ, или на дете, за които всичко, що лъщи, е злато. Тѣ гледатъ на нѣщата оптимистически, мислятъ, че всичко цъвти. Третата схема представя енергиитѣ на възрастния, на стария човѣкъ. Ако наблюдавате едно старо дърво и единъ старъ човѣкъ, ще видите, че тѣ си приличатъ. Клонетѣ на старото дърво сѫ увиснали надолу, както енергиитѣ въ стария човѣкъ. Старото дърво и стариятъ човѣкъ се намиратъ повече подъ влиянието на земнитѣ сили, отколкото подъ влиянието на слънчевитѣ. Казватъ за старото дърво и за стария човѣкъ, че сѫ изгубили своята пластичность и пъргавина, вследствие на което се навеждатъ надолу. Отъ разбиранията, отъ идеитѣ на човѣка зависи, дали ще бѫде младъ или старъ, т. е. дали енергиитѣ въ неговия организъмъ ще бѫдатъ възходещи или низходещи. Че е така, виждате отъ случаитѣ въ живота. Срѣщате младъ, 20 годишенъ човѣкъ, на когото физическитѣ енергии сѫ възходещи, но духовнитѣ му енергии сѫ низходещи; той мисли, чувствува и действува като 80 годишенъ човѣкъ. Този човѣкъ ще ви говори само за смърть, за отрицателни нѣща въ живота. Енергиитѣ на този човѣкъ взиматъ посока къмъ земята. Казватъ за него, че преждевременно е остарѣлъ. И обратно: Срѣщате старъ човѣкъ, но съ възвишени идеи, съ високъ идеалъ. Той не се пригърбва като стария, но върви изправенъ, бодъръ. Защо? — Идеитѣ му го привличатъ къмъ слънцето.

 

Следователно, въ природата сѫществуватъ главно два вида енергии: низходещи, наречени енергии на тъмнината въ живота (схема III) и възходещи, т. е. енергии на свѣтлината (схема II). Схема I представя кръстосани енергии на свѣтлината и на тъмнината. Дето тѣзи енергии се уравновесяватъ, тамъ започва разумниятъ животъ. Въ този животъ има свѣтли и тъмни мѣста, върхове и долини, вследствие на което се явяватъ сѣнки. Сѣнкитѣ сѫ предметитѣ, които човѣкъ трѣбва да изучава.

 

Какъ се познава, кога човѣкъ живѣе въ свѣтлината и кога — въ тъмнината? За да отговоря на този въпросъ, ще си послужа съ следното обяснение. Въ втората схема сѫ представени възходещитѣ енергии на природата, т. е. живота на свѣтлината. Най-високата точка на слънцето е зенитътъ. Тогава слънчевитѣ лѫчи сѫ най-силни и падатъ точно перпендикулярно къмъ земята. Ако въ този моментъ човѣкъ погледне на слънцето, очитѣ му не биха могли да издържатъ тази свѣтлина. Тѣ веднага ще се свиятъ, ще взематъ елипсовидна форма. Едновременно съ очитѣ, той ще свие и веждитѣ си. Който го погледне, ще каже, че този човѣкъ е много сериозенъ. Значи, сериозниятъ човѣкъ живѣе въ свѣтлината, въ деня на живота. Наистина, който е роденъ презъ деня, когато слънцето силно грѣе, той има продълговати очи, не много отворени. Ако този човѣкъ влѣзе въ тъмна стая, той ще напрегне очитѣ си, ще ги отвори, за да различи предметитѣ. Оттукъ казваме, че всѣки, който е роденъ вечерь, той е съ голѣми, отворени очи. Всички хора, които живѣятъ въ тъмнина, иматъ широко отворени очи и вдигнати нагоре вежди. Когато искатъ да кажатъ на човѣка да бѫде внимателенъ, съветватъ го да отваря очитѣ си на четири. Това е пословица, на която липсва нѣщо, не е съвсемъ пълна. Човѣкъ трѣбва да отваря очитѣ си на четири, но вечерь, когато е тъмно. Презъ деня нѣма защо да отваря очитѣ си на четири. Следователно, тази пословица се отнася до хора, които живѣятъ въ нощьта. Ако човѣкъ живѣе дълго време въ тъмнина, очитѣ му постепенно започватъ да изпъкватъ навънъ. Хора, на които очитѣ сѫ силно отворени и изпъкнали, сѫ много груби. Студътъ, градътъ, снѣгътъ, сланата се дължатъ на тъмнитѣ сили въ природата. Умразата, завистьта, злобата, изобщо всички отрицателни чувства се дължатъ пакъ на тъмнитѣ сили въ природата. Ако очитѣ на нѣкой човѣкъ сѫ изпъкнали, но елипсовидни, не много отворени, това показва, че той е роденъ въ тъмнина, но има желание да влѣзе въ свѣтлината. Той разбира грубостьта си, но се въздържа, стреми се да прояви своята мекота. Нѣкои хора сѫ родени въ тъмнина, но живѣятъ въ свѣтлина, работятъ за своето смекчаване. Други пъкъ сѫ родени въ свѣтлина, но живѣятъ въ тъмнина, работятъ съ грубитѣ сили на природата.

 

Като знаете това, пазете се да не смѣните състоянието си, да изпаднете отъ силитѣ на свѣтлината въ силитѣ на тъмнината. Щомъ се натъкнете на тъмнитѣ сили, започнете да работите, да ги превърнете въ положителни, въ сили на свѣтлината. Това значи, да уравновесите силитѣ на своя организъмъ. Пазете се отъ тъмнината, безъ да се страхувате отъ нея. Силитѣ на тъмнината сѫ необходими за растенето. Всички живи сѫщества растатъ, събиратъ енергия и почиватъ все въ тъмнина. За да се развива вашата мисъль, вие непременно трѣбва да се движите между силитѣ на тъмнината и свѣтлината: първитѣ ще оформяватъ мисъльта, а вторитѣ ще даватъ сила и движение на тази мисъль да се реализира. Тъмнитѣ сили сѫ свързани съ чернитѣ лѫчи на свѣтлината, а свѣтлитѣ сили сѫ свързани съ бѣлитѣ лѫчи на свѣтлината.

 

Сега, дръжте въ ума си идеята, че природнитѣ закони не сѫ произволни. Тѣ сѫ разумни и строго опредѣлени. Има закони на необходимостьта, но има закони и на свободата. И еднитѣ, и другитѣ сѫ разумни, вследствие на което вие трѣбва да се съобразявате съ тѣхъ. Задачата на окултната наука е да посочи на ученика методи, какъ да се справя съ природнитѣ сили и закони. Щомъ сте дошли на земята, ще имате страдания, изпитания, нещастия, съ които трѣбва да се справяте разумно. Не е въпросъ да се обезсърдчавате или отчайвате. Обезсърдчението нищо не допринася. Радвайте се, че ви се дава свѣтлина да разбирате нѣщата и да знаете, какъ да разрешавате мѫчнотиитѣ си. Ако нѣмахте тази свѣтлина, мѫчнотиитѣ щѣха да ви завлѣкатъ. Като ученици, вие ще можете разумно да ликвидирате съ кармата си. Кармата на човѣка представя сборъ отъ сили на тъмнината, които вие трѣбва да разсѣете. Когато се справи съ кармата си, човѣкъ ще живѣе въ закона на дихармата.

 

Що е дихарма? — Дихармата е благодатьта Божия, за която Христосъ казва: „Всички ще бѫдете спасени по благодать“. Дихармата е сборъ отъ свѣтли сили. Тя представя свѣтлината въ живота. Вие сте ковачи, творци на сѫдбата си. Желѣзото е въ рѫцетѣ ви, огъньтъ е предъ васъ. Какво ви остава тогава? Нищо друго, освенъ да вземете желѣзото, да го турите въ огъня и внимателно да го обръщате отъ една страна на друга, да изкарате нѣщо отъ него. Какво ще изкарате отъ нагорещеното желѣзо? — Каквото пожелаете: и гвоздеи, и ключове, и брави на врати, и рала, и мотики. Като работите съ нагорещеното желѣзо, трѣбва да внимавате. Внимание се иска отъ васъ! Ако сте внимателни и разумни, добре ще ликвидирате съ кармата си и ще влѣзете въ дихармата. Ако не сте внимателни и разумни, кармата ще ви завлѣче.

 

Сега вие сте дошли до една область, наречена „область на забавитѣ“. Ако останете повече време въ тази, область, сѫществата, които живѣятъ тамъ, ще спратъ развитието ви. Тѣ сѫ сѫщества, изостанали въ еволюцията си; тѣ сѫ сѫщества безъ никакъвъ моралъ, безъ никаква култура. Когото видятъ, тѣ започватъ да го хвалятъ, да казватъ, че е герой, талантливъ човѣкъ; ще му разправятъ различни легенди, предания, докато го оплетатъ. Щомъ го оплетатъ, ще го оставатъ самъ да се разправя. Като се намѣри между тѣхъ, той ще изпадне въ положението на пѣтела, за който се говори въ баснята „пѣтелъ и лисица“.

 

Единъ пѣтелъ намѣрилъ парче сирене на земята и се качилъ на едно дърво, тамъ да го яде. Въ това време една лисица зърнала пѣтела и започнала да мисли, какъ да вземе сиренето отъ устата му. Да се качи на дървото при него, не може. Тогава тя отишла подъ дървото и започнала да се разговаря съ пѣтела: Пѣтльо, чудно красива птица си! Като гледамъ перата ти, тъй хубаво нашарени, като гледамъ гребена ти червенъ, месестъ, като корона на главата ти, чудя се, кой те създаде толкова красивъ, толкова гиздавъ и напетъ. Не съмъ срѣщала друга птица тъй красива като тебе. Пъкъ и пойна птица си. Гласътъ ти — цѣла музика. Щастлива ще съмъ, ако би ми запѣлъ, да чуя гласа ти. Поласканъ отъ думитѣ на лисицата, пѣтелътъ отворилъ уста и закукуригалъ. Сиренето паднало на земята. Това лисицата чакала. Тя се спуснала къмъ сиренето, сграбчила го и избѣгала.

 

Сега и на васъ казвамъ: Не се поддавайте на ласки и похвали, защото, като пѣтела, ще изкукуригате и ще изпуснете сиренето отъ устата си. Въ случая сиренето представя условията, необходими за вашето развитие. Може да не изгубите всички условия, но колкото и да изгубите, следъ това трѣбва да чакате известно време, отново да дойдатъ сѫщитѣ благоприятни условия. Благоприятнитѣ условия идатъ периодически. Окултната наука дава редъ математически формули, чрезъ които могатъ да се правятъ изчисления, да се опредѣли, въ коя година, кой месецъ, кой день и кой часъ презъ деня ще дойдатъ благоприятни условия за всѣки човѣкъ отдѣлно. Тѣзи условия ще се изразятъ въ видъ на възходеща енергия, съ опредѣлена интенсивность и бързина на движение. Тази енергия ще повдигне човѣка и ще му даде тласъкъ нагоре. Това се опредѣля и отъ благоприятнитѣ съчетания на планетитѣ.

 

Като ученици, вие трѣбва да изучавате тия нѣща, вѫтрешно да познавате, кога какво ще дойде и да сте готови добритѣ условия да използувате за добро, а съ лошитѣ — да се справяте разумно. Дойде нѣкой отвънъ или вѫтре въ васъ и казва: Не стой на това мѣсто! — Защо? — Не стой на това мѣсто! — нищо повече. Това мѣсто е опасно. — Докажи, че е опасно. — Какъ ще се докаже? Ако не слушашъ, ще го опиташъ. Ти си седналъ на единъ камъкъ, въ срѣдата на една суха рѣка, свиришъ си спокойно и за нищо не искашъ да знаешъ. Обаче, на планината вали силенъ дъждъ, който постепенно слиза надолу. Отъ политѣ на планината започватъ да слизатъ голѣми порои, и въ скоро време рѣката приижда, залива околностьта. Докато успѣешъ да избѣгашъ, водата ще те отнесе и завлѣче по течението си. Сега вѣрвашъ ли на думитѣ ми?

 

Следователно, ще знаете, че такива опасни мѣста сѫществуватъ и въ областьта на окултизъма. И тамъ има сухи рѣки, които могатъ да придойдатъ отъ голѣмитѣ порои. Като знаете това, ще бѫдете послушни. Щомъ ви се каже да напуснете мѣстото, на което седите, да престанете да свирите и да отидете на нѣкое безопасно мѣсто, не питайте, защо и за какво, нито чакайте да ви се доказва. Веднъжъ влѣзли въ Школата, вие трѣбва да изучавате окултнитѣ сили, да се борите, да вземете надмощие надъ тѣхъ. Нѣкои отъ тия сили сѫ като лисицата. Когато нѣкой започне да ви хвали, ще знаете, че сиренето ви ще отиде. Изслушайте го внимателно, но не бързайте да си показвате гласа като пѣтела. Кажете: Сега съмъ заетъ, имамъ малко работа. Като свърша работата си, тогава ще ви попѣя. Спокойно изяжте сиренето си и тогава кукуригайте. Не бързайте да кукуригате. Не бързайте да покажете гласа си. Ако първо изядете сиренето, а после кукуригате, работитѣ ви ще вървятъ добре.

 

Сега, отъ всички се изисква послушание. Послушанието е първото качество на окултния ученикъ. Той трѣбва да проявява послушание къмъ разумнитѣ закони и сили въ природата. Послушанието е условие за ученика да уяква. То усилва вѣрата му въ великитѣ закони на природата, чрезъ които Богъ работи. Като знаете това, всичко правете въ името Божие, за да се ползувате и вие, и ближнитѣ ви отъ неговото благословение. Ученикътъ трѣбва да работи съзнателно, да придобие съвършенство, къмъ което се стреми. Всѣки може да бѫде съвършенъ.

 

Казано е въ Писанието: „Бѫдете съвършени, както е съвършенъ Отецъ вашъ, Който е на небеса“. Когато придобиете съвършенство, тогава само ще разберете, какво нѣщо е любовьта, мѫдростьта и истината. Който не е съвършенъ, той не може да разбере, какво представятъ любовьта, мѫдростьта и истината. Ако искате да станете съвършени, вие трѣбва да се подчините на великия Божи законъ. Щомъ придобиете съвършенство, ще разберете думитѣ, вложени въ поздрава, който тази вечерь дадохъ: „Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината“.

 

Работа, учене се изисква отъ всички. Съзнателно изучавайте своитѣ прояви и действия. Изучавайте почерка си, да видите, въ какви форми изявявате своитѣ енергии. Като пишатъ, нѣкои започватъ добре, свършватъ зле. Въ началото буквитѣ имъ сѫ едри, а колкото отиватъ на края, ставатъ все по-дребни. Такива хора въ началото сѫ силни, а на края отслабватъ. На тѣхъ не може да се разчита. Буквитѣ трѣбва да бѫдатъ по възможность по-елипсовидни, но не еднообразни. Всѣка форма на буквитѣ трѣбва да отговаря на енергиитѣ въ човѣка. Щомъ има съответствие между формата на буквитѣ и енергиитѣ на човѣка, той самъ е доволенъ отъ себе си, отъ своя почеркъ. Почеркътъ трѣбва да е четливъ, да не става нужда други да го разчитатъ. Като ученици на окултна школа, вие трѣбва да имате красивъ почеркъ. Ако почеркътъ ви не е обработенъ, ще се упражнявате въ писане всѣки день отъ 10 — 30 минути. Ако на младини почеркътъ ви не е красивъ, и на старини ще остане такъвъ. Трѣбва да знаете, че почеркътъ се отразява върху характера на човѣка. Работете съзнателно върху себе си, да бѫдете добри ученици.

 

„Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината“.

 

*

21 Лекция отъ Учителя, държана на

14 мартъ, 1923 г. София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...