Jump to content

1922_06_21 Скѫпоценните камъни


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Противоречията в в живота"
9 лекции на младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 2
Пѫрво издание София, 1934 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

СКѪПОЦЕННИТѢ КАМЪНИ.

 

Т. м.

 

  Четоха се работитѣ върху темата: „Скѫпоценнитѣ камъни“.

 

  При написване на тази тема, вие сте се спрѣли повече на външната страна на скѫпоценнитѣ камъни. Да разглеждате единъ въпросъ външно само, то е все едно да приемете една храна въ стомаха си безъ разположение къмъ нея, или безъ усещане на гладъ. Значи, главниятъ импулсъ, главниятъ стимулъ при храненето се заключава въ приятностьта, която човѣкъ изпитва при дъвченето, при възприемането на храната отъ стомаха. Не се ли събуждатъ чувства на приятность, на разположение къмъ дадена храна, човѣкъ нѣма желание да яде. Ако приема храна безъ разположение къмъ нея, човѣкъ нѣма да има никакви резултати. Като говоримъ за скѫпоценнитѣ камъни, ние подразбираме ума на човѣка, защото само интелигентниятъ човѣкъ може да говори на тази тема. Само високо интелигентниятъ, благородниятъ и добродетелниятъ човѣкъ могатъ да говорятъ за скѫпоценнитѣ камъни да правятъ разлика между единъ или другъ скѫпоцененъ камъкъ.

 

  Бихъ желалъ да се спрете върху 12-тѣ главни скѫпоценни камъни и да направите единъ микроскопически опитъ съ тѣхъ. Опитътъ е следниятъ. Когато имате нѣкаква неприятность, била тя отъ физически, отъ сърдеченъ, или отъ умственъ характеръ, започнете мислено да си представяте 12 тѣ скѫпоценни камъни въ ума си. Започнете отъ най-простия и отивайте постепенно къмъ най-хубавия и скѫпия отъ тѣхъ и следете, при кой камъкъ неприятностьта ви ще изчезне. Като прекарвате тия камъни презъ ума си, сѫщевременно ги свързвайте съ добродетелитѣ, които всѣки отъ тѣхъ изразява. При това положение, всѣки камъкъ може да въздействува благоприятно върху човѣка и да смѣни състоянието му.

 

  Добродетельта не се изразява чрезъ цвѣта. Ако нѣкоя мома е розова, съ червени страни, това не показва още, че тя има любовь. Ако момата се червисва или облича въ розова рокля, това още не означава любовь. Ако нѣкой обича синия цвѣтъ, това още не показва, че той носи истината въ себе си. Мислите ли, че любовьта на човѣка къмъ нѣкой цвѣтъ показва, че той носи въ себе си добродетельта, която е свързана съ този цвѣтъ, вие изпадате въ голѣми грѣшки. Цвѣтътъ е само пасивенъ изразъ на дадена добродетель, но за да стане активна тази добродетель, трѣбва да мине презъ центроветѣ, или презъ фокуситѣ на ума. Превръщане на добродетелитѣ се изисква. Всѣки цвѣтъ има известна стойность и цена само тогава, когато е миналъ презъ човѣшкия умъ и се е съсрѣдоточилъ въ известенъ центъръ. Тъй щото, за да разберете смисъла и значението на скѫпоценнитѣ камъни, вие трѣбва да ги проучите. Нищо не се постига лесно. Работа, усилие, трудъ се изисква отъ всички.

 

  Представете си, че нѣкой дени ви нападне апатия, леность, не искате да учите, готови сте да се откажете отъ убежденията си и решавате да тръгнете въ широкия пѫть. Другъ день изживявате съмнения, колебания, дали сте въ правия пѫть, или не. Трети день преживявате редъ отрицателни чувства на зависть, умраза, вѫтрешенъ страхъ и т. н. Започвате да търсите причината на тия състояния, но не можете да я намѣрите. Нѣма защо да търсите причината на тия състояния, но прекарайте скѫпоценнитѣ камъни презъ ума си, и ще видите, какви резултати ще имате. Нѣкога опитътъ ви ще излѣзе сполучливъ, а нѣкога нѣма да сполучите, но това да не ви обезсърдчава. Правете този опитъ, докато най-после придобиете нѣкакви резултати. Като придобиете резултати, тогава ще ви говоря върху законитѣ, които действуватъ чрезъ скѫпоценнитѣ камъни. Нѣкога скѫпоценнитѣ камъни сѫ били прости, обикновени камъни, но следъ време сѫ претърпѣли известно трансформиране и сѫ дошли до положението, въ което днесъ ги виждаме. Напримѣръ, диамантътъ нѣкога е билъ обикновенъ вѫгленъ, но чрезъ редъ процеси, съ течение на вѣковетѣ, той се е превърналъ въ по-високо състояние, видоизмѣнилъ се е отъ низша, въ висша форма. Като вѫгленъ, той е билъ черенъ, а като диамантъ е станалъ безцвѣтенъ, съ способность да пречупва слънчевитѣ лѫчи.

 

  Окултната наука, която сега изучавате, си служи съ скѫпоценнитѣ камъни, като методъ за трансформиране на неприятноститѣ, на каквито и вие често ще се натъквате. Скѫпоценнитѣ камъни могатъ да ви послужатъ като опорна точка въ живота, който минавате на физическия свѣтъ. Опититѣ, които ви давамъ, не трѣбва да ви отнематъ всичкото време, но само онова, което не знаете, какъ да използувате. Единъ малъкъ опитъ е посаждане на малко семенце въ земята. Опититѣ, които ви давамъ, сѫ малки, да запълнятъ свободното ви време. Като малки, тѣ ще бѫдатъ приятни и ще ви наведатъ на редъ добри мисли и чувства по отношение на физическия свѣтъ, въ който живѣете, и който добре трѣбва да познавате.

 

*

17. Лекция отъ Учителя, държана на

21 юний, 1922 г. София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...