Jump to content

1922_05_10 Закон за енергиитѣ


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Двата пѫтя"
12 лекции на младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 1
Пѫрво издание София, 1934 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

ЗАКОНЪ ЗА ЕНЕРГИИТѢ.

 

Т. м.

 

Четоха се темитѣ върху  „Приложението на кармата въ живота“. Темитѣ ви представятъ теоретическата страна на въпроса за кармата.

 

Често се говори за физическия животъ, за физическото тѣло на човѣка. Какво представя физическото тѣло? Физическото тѣло е проводникъ, т. е. велика инсталация на силитѣ въ природата. Чрезъ тази инсталация минаватъ двата вида природни сили: положително и отрицателно електричество, положителенъ и отрицателенъ магнетизъмъ. За сега вашитѣ тѣла не сѫ физически тонирани: едни отъ васъ сѫ положителни, а други — отрицателни, т. е. едни иматъ въ себе си повече положително електричество, а други — повече отрицателно електричество. Ако се събератъ на едно мѣсто двама души, които иматъ положително електричество въ себе си, тѣ непременно ще се отблъснатъ. Ако влѣзатъ въ разговоръ помежду си, следъ раздѣлата, тѣ веднага ще изпитатъ неразположение на духа си, недоволство. Ако въ дадения случай единиятъ отъ тѣхъ не може да превърне положителното електричество въ отрицателно, тогава тѣ трѣбва съзнателно да се раздѣлятъ, временно поне, и всѣки отъ тѣхъ да потърси за себе си другарь съ електричество, противоположно на своето. Иначе, въ всѣки едного ще се събуди нѣкакво враждебно чувство по отношение на другия, вследствие на което той ще прояви активность въ характера си. И най-после, като резултатъ на тази активность, ще дойде грубостьта. Дали този човѣкъ е мѫжъ или жена, безразлично, той ще изяви своята грубость, понеже електричеството се движи по кѫси линии. А грубостьта се проявява по най-кѫситѣ линии. Ако се събератъ на едно мѣсто двама души съ отрицателно електричество въ себе си, тѣ пакъ ще се отблъснатъ, вследствие на което между тѣхъ ще се яви известно недоволство, съмнение, страхъ. Тѣ ще се страхуватъ единъ отъ другъ. Следователно, когато се срещнатъ двама души съ положително електричество въ себе си, тѣ ще станатъ толкова активни, че ще се биятъ, ще се дуелиратъ помежду си. Ако пъкъ се събератъ на едно мѣсто двама души съ отрицателно електричество въ себе си, тѣ нѣма да се биятъ, нѣма да се дуелиратъ, отъ страхъ за живота си, но между тѣхъ ще се яви лицемѣрие, измама. Единиятъ отъ тѣхъ ще гледа по околенъ пѫть, чрезъ измама, така да обвърже другия, че да му отмъсти.

 

Тъй щото, който иска да се дуелира съ нѣкого, той трѣбва да знае, че и въ двамата електричеството е положително. Обаче, когато се срещнете съ нѣкой човѣкъ и въ васъ се роди страхъ, съмнение, лицемѣрие, ще знаете, че и въ двамата електричеството е отрицателно. Ако се срещнете съ човѣкъ, въ когото електричеството е противоположно на вашето, вие ще се обичате. Каквото е отношението между двама души съ еднакви електричества, такова е отношението на човѣка къмъ самия себе, когато дветѣ половини на мозъка сѫ съ еднакво или съ противоположно електричество. За да бѫде човѣкъ добре, хармонично разположенъ, въ дветѣ половини на мозъка му трѣбва да има противоположно електричество. Оттамъ, и при срѣщата на двама души, съ еднакво или разнородно електричество въ мозъка, се пораждатъ хармонични или дисхармонични отношения. Запримѣръ, ако и въ двамата електричеството въ дѣсната половина на мозъка е положително, тѣ ще бѫдатъ груби единъ къмъ другъ; ако въ лѣвото полушарие на мозъка и въ двамата е събрано отрицателно електричество, тѣ ще бѫдатъ подозрителни единъ къмъ другъ. Мнозина се смущаватъ отъ мисъльта, какво ще правятъ съ отрицателното електричество, ако не могатъ да го впрегнатъ на работа.

 

Ще приведа единъ примѣръ отъ вашия животъ, да видите, по какъвъ начинъ можете да приложите закона за асимилиране на тази излишна енергия. Представете си, че една отъ ученичкитѣ въ класа е по-силна и привлича къмъ себе си други две. Обаче, тя обича едната отъ тѣхъ повече и съ нея дружи, съ нея се разговаря повече, а другата стои настрана. Дветѣ приятелки, които повече се обичатъ, взаимно асимилиратъ своето електричество; въ втората, обаче, която е по-малко обичана, остава часть отъ енергията ѝ неизползувана, вследствие на което се събира, или въ дѣсната, или въ лѣвата часть на тѣлото ѝ. Ако тази енергия остане въ дѣсната половина на тѣлото ѝ, тя огрубява; ако остане въ лѣвата половина, тя става недоволна, подозрителна къмъ себе си и къмъ близкитѣ си. Какво трѣбва да направи, за да се излѣкува отъ това положение? Тя трѣбва да намѣри друга приятелка, която прѣмо нея да обича. Само по този начинъ излишната енергия въ организъма ѝ ще се асимилира.

 

Сега, като знаете този законъ, ще бѫдете много внимателни, нѣма да злоупотрѣбявате съ него. Който злоупотрѣбява съ този законъ, той ще бѫде толкова строго наказанъ, както никога въ живота си. Като знаете закона, ще си служите съ него само за добро. Всѣки въ себе си трѣбва да даде честна дума, че никога нѣма да злоупотрѣби съ този законъ. Въ какво седи злоупотрѣблението съ него? Човѣкъ може да злоупотрѣби съ този законъ, когато съзнателно отправи къмъ нѣкого своето положително електричество. Съ това той увеличава количеството на сѫщото електричество въ дадения човѣкъ, вследствие на което усилва неговата грубость и го докарва до ожесточаване, до озлобяване. Когато дѣсната страна на нѣкой човѣкъ е положително наелектризирана, той трѣбва да намѣри такъвъ приятель, лѣвата страна на когото да има противоположно електричество на неговото, за да могатъ двата рода електричество взаимно да се неутрализиратъ. Какъ може да стане това неутрализиране? Единиятъ отъ тѣхъ трѣбва да постави лѣвата си рѫка върху дѣсната страна на другия, а той — дѣсната си рѫка върху лѣвата часть на главата на своя приятель, и нѣма да забележатъ, какъ ще придобиятъ разположение. Това може да се постигне и съ хващане на рѫцетѣ само. Цельта е да се трансформиратъ енергиитѣ и въ двамата. Вие можете да правите този опитъ, да видите, какъ работи този законъ. Ще правите опита, когато сте неразположени. При това, всѣкога ще го прилагате по две другарки, по две сестри заедно, или по двама другари или братя. Като казвамъ, че ще се хващате за рѫце сестри съ сестри и братя помежду си, имамъ предъ видъ различнитѣ принципи, които действуватъ въ природата: любовь съ любовь, мѫдрость съ мѫдрость. Като гледамъ, какъ сте наредени на столоветѣ, намирамъ, че законътъ не е спазенъ. Ученицитѣ въ училищата трѣбва да се нареждатъ така, че помежду имъ да има пълна хармония. Като ученици на окултна школа, вие трѣбва да знаете закона за трансформиране на енергиитѣ и да го прилагате на мѣсто. Ако срещнете човѣкъ съ противоположни на васъ сили, съ което нарушава вашия вѫтрешенъ миръ, стойте далечъ отъ него. Ако не можете физически да се отдалечите отъ него, мислено се отдалечете. Какъ ще стане това? Като си представите мислено известно разстояние. Значи, когато сядате нѣкѫде, или когато се събирате на разговоръ, когато общувате помежду си, всѣкога спазвайте закона на симпатията. Щомъ двама души си симпатизиратъ, между тѣхъ ще има пълна хармония: когато единиятъ мисли, и другиятъ ще мисли. Нѣма ли симпатия помежду имъ, единиятъ ще мисли, а другиятъ ще чувствува. Това разногласие на силитѣ създава между тѣхъ редъ дисхармонични състояния. За да има хармония между двама души, тѣ едновременно трѣбва да мислятъ, да чувствуватъ и да действуватъ. При това, ако единиятъ мисли, чувствува и действува положително, въ това време енергиитѣ на другия трѣбва да бѫдатъ отрицателни.

 

Тъй щото, ще правите този опитъ за регулиране силитѣ на тѣлото си. Ако имате резултати, ще ви дамъ и други опити. (— Кои сѫ признацитѣ, по които можемъ да познаемъ, кога има излишъкъ отъ електричество въ лѣвата, и кога въ дѣсната страна?) — Когато човѣкъ е готовъ да се кара съ всѣки, когото срещне на пѫтя си, това показва, че въ дѣсната страна на мозъка му има излишъкъ отъ електричество. Когато човѣкъ е неразположенъ духомъ, когато изпадне въ песимистическо състояние, това показва, че въ лѣвото полушарие на мозъка му има излишъкъ отъ електричество. Това се отнася до енергиитѣ на физическото тѣло. Сѫщото може да се каже и за енергиитѣ въ астралния и въ духовния свѣтъ. Ще правите опити за урегулиране на тѣзи енергии и ще следите за тѣхнитѣ резултати. Не мислете, че отъ единъ опитъ само ще имате нѣкакви резултати. Сто опита може да направите и едва да получите микроскопически резултатъ. Съ тѣзи опити се цели да се развие съзнанието ви, да се кали волята. Като казвамъ, че електричеството се събира въ дѣсното, или лѣвото полушарие на мозъка, имамъ предъ видъ общото положение. Иначе, електричеството може да се събира въ нѣкои специални центрове на мозъка, но пакъ, или въ лѣвата, или въ дѣсната страна. Щомъ сте неразположени, ще знаете, че имате излишъкъ на електричество и ще го впрегнете на работа. Какъ ще впрегнете това електричество на работа? Ще намѣрите нѣкоя ваша другарка, било отъ класа, или вънъ отъ класа, която да е почти на еднакво развитие съ васъ и ще направите опита върху нея. Като направите опита, ще имате двойна полза: отъ една страна вие сами ще се освободите отъ излишното електричество, а отъ друга страна ще помогнете на вашата другарка да върви въ правия пѫть, въ който и вие вървите. Обаче, ако направите този опитъ съ лице, което върви въ противоположно на васъ направление, вие ще се свържете съ него и ще преживѣете нѣкакво противоречие.

 

Сега, като на ученици, налага ви се често да правите този опитъ, защото, като не изпълнявате още законитѣ, както трѣбва, въ мозъка ви се събира излишъкъ отъ електричество, съ което непременно трѣбва разумно да се справите. Този излишъкъ отъ енергия представя изостаналъ багажъ отъ миналото, какъвто остава отъ богатитѣ хора, които много готвятъ, а малко ядатъ. Като остане ядене, което не може да се използува, то започва да вкисва, и слугитѣ се виждатъ принудени да го изхвърлятъ навънъ. Вследствие натрупването на излишно електричество въ мозъка, сѫщиятъ процесъ става и въ цѣлия човѣшки организъмъ. Тукъ-таме се извършватъ процеси на вкисване, на разлагане, а дето има вкисване, тамъ всѣкога става разрушаване. Когато въ едната, или въ другата страна на мозъка ви се натрупа голѣмо количество електричество, вие сами можете да си въздействувате. Напримѣръ, ако електричеството е натрупано въ дѣсното полушарие на мозъка, нѣма да гладите главата си съ дѣсната рѫка, за да не усилите състоянието си, но ще гладите дѣсната страна на главата си съ лѣвата рѫка. И обратно: ако имате излишъкъ отъ електричество въ лѣвата страна на главата си, ще я гладите съ дѣсната си рѫка. При този опитъ ще забележите едно успокояване, и състоянието ви се смѣни. Ето защо, лѣтно време, когато слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си съ дветѣ си рѫце. Чрезъ рѫцетѣ си, вие ще отнемете електричеството отъ мозъка си и ще избегнете всѣкакъвъ слънчевъ ударъ. Правете този опитъ и при най-слабо възбуждение, да видите, какви резултати ще имате. Има много школи по свѣта, които използуватъ тия методи и правила за магнетизиране, за тониране, но като не знаятъ точно законитѣ, съ които разумната природа си служи, тѣ правятъ голѣми пакости на ученицитѣ си. Окултниятъ ученикъ не трѣбва да позволява да го хипнотизиратъ. Който иска да ви даде пари, той не трѣбва да ви иска полица. Щомъ иска да ви услужи, нека ви даде на довѣрие. Иска ли полица, никакви пари не взимайте на заемъ. За предпочитане е гладенъ да ходите, но по никой начинъ не подписвайте полица. Окултната школа препорѫчва на ученицитѣ си: Ако нѣкой може да даде пари на заемъ безъ записъ, безъ полица, вземете тѣзи пари, услужете си съ тѣхъ и върнете ги на време.

 

Сега, азъ искамъ отъ васъ следното нѣщо: Да бѫдете искрени къмъ себе си, къмъ своята душа. Всѣка сутринь, въ продължение на две седмици, съ ставането си още, задайте си въпроса: искренъ ли съмъ спрѣмо душата си? Готовъ ли съмъ презъ цѣлия день да извърша всичко онова, което душата ми желае и нашепва? И ако сгрѣша нѣщо, готовъ ли съмъ, безъ да се оправдавамъ, да се извиня предъ нея, да кажа истината, както е въ действителность? Значи, щомъ направите нѣкаква погрѣшка, нито я намалявайте, нито я увеличавайте, но констатирайте я предъ душата си, както е, както и природата я констатирала. Тази искреность спрѣмо душата ви е необходимо условие за развиване и пробуждане на съзнанието ви, да схващате нѣщата правилно, безъ никакво увеличаване или намаляване. Подъ думата „душа“ разбирамъ Божественото начало въ човѣка, висшата му проява на физическия свѣтъ.

 

Като ви давамъ редъ опити, обръщамъ вниманието ви върху искреностьта, съ цель да нѣма никакви злоупотрѣбления. Защо не трѣбва да се злоупотрѣбява съ тѣхъ? Защото всички опити въ Школата трѣбва да ставатъ доброволно и съзнателно. Напримѣръ, когато поставяте рѫката си върху главата на нѣкой човѣкъ, вие трѣбва да знаете, взимате ли нѣщо отъ него, или давате. Ако взимате нѣщо, трѣбва да знаете, ще ви ползува ли това, което взимате. Ако давате, пакъ трѣбва да знаете, ще се ползува ли нѣщо отъ полученото онзи, който взима. Ако това, което давате, никому не принася полза, и ако това, което взимате, не ви принася никаква полза, тогава и даването, и взимането сѫ безпредметни. За да се осмисли и добре използува и даването, и взимането, човѣкъ трѣбва да благодари. Енергията, която тече презъ онзи, който дава, и презъ този, който взима, е Божествена, и за нея се държи смѣтка. Тя не може и не трѣбва напразно да се изразходва. Природата разполага съ точни часовници, които отбелязватъ, колко и за кого се изразходва тази енергия. Не само това, но природата следи и колко енергия изтича отъ мозъка, колко отъ рѫцетѣ на човѣка и т. н. Природата е велика инсталация на енергии и държи точна смѣтка за всичко, което се изразходва. Тя следи още и за резултатитѣ, които се получаватъ при изразходването на тази енергия. Последното е особено необходимо, защото резултатитѣ, именно, даватъ възможность на тази енергия да добие отгласъ въ общото Битие. Следователно, достатъчно е да турите рѫката си върху нѣкоя глава, за да знаятъ вече точния резултатъ на вашата работа и да ви държатъ отговоренъ факторъ за това. Азъ не казвамъ това, за да ви наплаша, но да знаете, че за всѣка работа, която вършите, се държи смѣтка, и да бѫдете внимателни. Работете принципално, съзнателно, а не отъ страхъ. Потикътъ на вашата душа трѣбва да бѫде въ съгласие, въ хармония съ Бога, съ Великото въ свѣта. Това значи разумна работа.

 

Сега, може да сѫ останали нѣкои тъмни въпроси за васъ, но ще знаете, че тѣ се обясняватъ чрезъ опититѣ. Ако трѣбва много да се говори, за да се обяснятъ тѣзи опити, тогава знайте, че многото говорене често обременява човѣка. Това, което днесъ е тъмно за васъ, утре, като изгрѣе слънцето, ще стане ясно, свѣтло.

 

— Безъ страхъ въ любовьта безгранична!

 

И затова, като се натъкнете на нѣкой тъменъ въпросъ, питайте, да ви се обясни. Ако не питате, вие ще се заблудите, защото, едновременно съ ученицитѣ отъ Бѣлото Братство ще ви посещаватъ ученици отъ черната ложа. Каквото и да става съ васъ, който и да ви посещава, не се страхувайте, не се плашете отъ тъмнината. И тя има свои закони, които, по обратенъ пѫть, ще изучавате, като вървите отъ свѣтлината къмъ тъмнината, и отъ тъмнината къмъ свѣтлината.

 

Т. м.

 

*

11. Лекция отъ Учителя, държана на

10 май, 1922 г. София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...