Jump to content

1922_03_08 Сила на волята


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Двата пѫтя"
12 лекции на младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 1
Пѫрво издание София, 1934 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

СИЛА НА ВОЛЯТА.

 

Т. м.

 

Прочете се резюме отъ темата: „Най-добриятъ методъ за работа“.

 

За следния пѫть пишете върху темата: „Мѣстото на волята въ живота“. Помислете добре върху тази тема и напишете най-много една страница. Тази тема е отъ значение за васъ, защото волята още не е намѣрила мѣстото си въ живота. Повечето отъ съвременнитѣ хора иматъ слаба воля. Защо? Защото проявата на волята започва отъ разумния животъ, дето нѣма никакви разрушения.

 

Сега, азъ ще ви дамъ нѣколко правила, чрезъ които да различавате съзнателнитѣ волеви действия отъ несъзнателнитѣ. И тогава, дойдете ли до съзнателната воля, вие ще я разглеждате като най-висша проява въ живота на човѣка. Тъй щото, като пишете темата, бѫдете свободни, всѣки да се изкаже споредъ своитѣ разбирания. Пишете безъ страхъ, безъ съмнения и безъ колебания. Право-криво, не се страхувайте. Щомъ се страхувате, това показва, че нѣмате воля, не искате да се проявите. Изкажете се, проявете волята си, макаръ и да сте написали нѣщо глупаво. Отде знаете, че е глупаво? Мнозина мислятъ, че като не цитиратъ нѣкой виденъ авторъ, а изказватъ своето мнение, сѫ глупави. Споредъ мене, когато нѣкой цитира само чужди мисли, безъ да ги разбира, безъ да ги е преживѣлъ и се мисли за ученъ, е по-глупавъ отъ онзи, който изказва мисли, преживяни и опитани отъ него. Нѣма норма въ свѣта, която опредѣля, кое е умно и кое — глупаво. Това, което днесъ минава за умно, утре може да мине за глупаво. Запримѣръ, въ една отъ миналитѣ култури, хората сѫ се поздравявали съ езика си, нѣщо, което днесъ вършатъ животнитѣ. Ако въ сегашнитѣ времена двама души се поздравятъ съ езика си, това ще бѫде атавизъмъ. Днесъ е на мода хората да се рѫкуватъ. Единъ день и рѫкуването може да се замѣсти съ другъ поздравъ.

 

Сега, ще дамъ нѣколко правила, които трѣбва да се спазватъ отъ окултнитѣ ученици. Значи, когато се намѣри предъ прага на окултната школа, било като редовенъ, или слушатель, ученикътъ трѣбва да знае следното:

 

1). Ако веднъжъ само се опита да корегира Абсолютното, Божественото, той се отстранява отъ класа.

 

2). Ако отсѫтствува отъ класъ безъ никакъвъ поводъ, безъ важна, неотложна причина, той се отстранява отъ класа.

 

Предъ съвестьта си и дълбоко въ душата си, ученикътъ трѣбва да знае, важни ли сѫ причинитѣ, които сѫ го задържали да не отиде въ школата. Опредѣлянето важностьта на причинитѣ абсолютно се предоставя на съвестьта на ученика. Ученикътъ никога не трѣбва да лъже себе си. Ако се самоизлъгва, той, самъ по себе си, е вънъ отъ класа.

 

3). Който не изпълнява зададената работа въ школата, той се отстранява отъ класа.

 

4). Ако двама ученика взаимно се нагрубяватъ, и двамата се отстраняватъ отъ класа. Абсолютно не е позволено на окултнитѣ ученици да се сърдятъ, да се каратъ помежду си.

 

5). Всичко, каквото става и се говори въ класа, трѣбва да бѫде тайна. Който се опита да изнесе навънъ нѣщо отъ това, което става въ школата, той се отстранява отъ класа. Има нѣща, които не трѣбва да се изнасятъ вънъ отъ школата.

 

Сега, ще обърна вниманието ви на следното явление въ природата: всички млади издънки на дърветата, или всички току-що покълнали растения, иматъ стремежъ бързо да растатъ нагоре, на височина. Като достигнатъ най-голѣмата височина, възможна за тѣхъ, тѣ започватъ да растатъ на дебелина. И художникътъ работи по този методъ. Първо той нахвърля върху платното общитѣ чърти на предмета, т. е. неговата височина, идеята, която се крие въ него, а после поставя сѣнкитѣ — широчината, дебелината на предмета. Това показва, че въ първо време човѣкъ трѣбва да схваща общитѣ чърти, т. е. важнитѣ идеи. Запримѣръ, ако рисувате нѣкой човѣкъ, на кои чърти ще спрете вниманието си? Първо ще се спрете върху формата на тѣлото, върху очитѣ, ушитѣ, веждитѣ, носа, челото и устата. Следъ това ще нахвърляте сѣнкитѣ. Ако върху лицето на човѣка има повече сѣнки, това показва, че той се намира въ голѣмо затруднение. Изобщо, ако фонътъ на човѣшкия образъ е тъменъ, това говори за неблагоприятнитѣ условия, при които живѣе. И наистина, когато човѣкъ прекарва безсънни нощи, около очитѣ му се явяватъ сѣнки.

 

Едно отъ важнитѣ нѣща въ живота на човѣка е съньтъ. Затова, именно, окултниятъ ученикъ трѣбва да спи правилно. Той трѣбва да опредѣли часъ, въ който да си ляга. При това, трѣбва да си постави като задача, щомъ легне, да заспи веднага, или най-много въ продължение на 5—10 минути. Въ това отношение, и вие трѣбва да правите опити, да упражнявате волята си, да видите, можете ли да си легнете въ точно опредѣления часъ и да заспите въ продължение на 10 минути. Ако можете да заспите въ опредѣленото време, волята ви е силна. Ако мине половинъ часъ или повече и не можете да заспите, волята ви е слаба. При това упражнение ще изпитате силата на волята си. Иначе, ще си правите илюзия, че имате силна воля. Не, волята се изпитва само чрезъ упражнения. За да усилвате волята си, добре е, като лягате вечерь, да си кажете, че тази вечерь искате да спите само на дѣсната си страна. Ако сутриньта се намѣрите на дѣсната страна, волята ви е силна; ако се намѣрите на лѣвата страна, значи, волята ви е слаба. Обаче, това не трѣбва да ви обезсърдчава. Правете опити въ това отношение, докато добиете резултати. Отъ окултно гледище, съньтъ има дълбоко предназначение. Когато спите, вие отивате въ астралния свѣтъ на училище. Това, което вечерь учите, денемъ го прилагате. Ако не спите правилно, и въ астралния свѣтъ не можете да учите добре; щомъ въ астралния свѣтъ учите добре, и на земята ще можете да учите. Следователно, съньтъ е отъ голѣмо значение за човѣка. Когато спи правилно, добре, човѣкъ става бодъръ, съ свежъ умъ, съ прѣсни сили, и каквато работа започне презъ деня, всичко ще му върви добре; обаче, ако ученикътъ не е спалъ добре, той не е работилъ добре и въ астралния свѣтъ, вследствие на което се събужда неразположенъ, уморенъ. И тогава, работата му презъ цѣлия день ще бѫде такава, каквато е била въ астралния свѣтъ. Ето защо, като лягате вечерь, кажете си: Сега отивамъ въ училището на астралния свѣтъ и желая да свърша добре работата, която ще ми се даде тамъ.

 

Питамъ: какъ гледате вие на съня? Вие гледате на съня само като на почивка, и затова не можете да намѣрите онѣзи, които искатъ да ви преподаватъ. Въ това отношение, вие сте подобни на онѣзи деца, които бѣгатъ отъ училище и отиватъ въ гората да играятъ. Щомъ децата бѣгатъ отъ училището, на кого ще предава учительтъ? Въ такъвъ случай, който ляга да спи съ мисъльта, че отива само да си почива, той бѣга отъ училището, отива въ гората и на сутриньта, като се събуди, казва: „Нищо не научихъ.“ Ето защо, легнете ли да спите, кажете си: Отивамъ сега въ училището на астралния свѣтъ, да науча нѣщо ново, което да приложа презъ деня на земята. И въ астралния свѣтъ има разходки, както на земята. На всѣки, който учи добре, се позволява да прави разходки до нѣкой планински връхъ, или до нѣкой хубавъ изворъ, отдето ще се върне обновенъ, богатъ съ красиви впечатления. Следователно, едно отъ важнитѣ правила за ученика е да се научи да спи правилно. Легне ли да спи, въ продължение на 5—10 минути трѣбва да е заспалъ. Това упражнение е необходимо за усилване на волята. Ако не можете да заспивате въ такова кратко време, тогава ще продължите времето съ нѣколко минути. Най-много въ половинъ до единъ часъ човѣкъ трѣбва да заспи. Ако до единъ часъ не може да заспи, той трѣбва да търси причината за своето безсъние и, като я намѣри, да се помѫчи да я премахне.

 

Сега, ще ви дамъ още едно естествено упражнение — медитация върху дѫгата. Ще медитирате върху дѫгата дотогава, докато създадете въ ума си красива картина за нея. Това упражнение може да отнеме на нѣкой една, на други — две, на трети — три години, докато въ ума имъ се създаде тази красива картина, но тѣ трѣбва да работятъ въ това направление. Нѣкои пъкъ могатъ да успѣятъ въ кратко време — това зависи отъ способностьта на ученика да се концентрира. Значи, всѣки день ще медитирате върху дѫгата, докато въ ума ви се създаде жива, ясна картина. Ще си я представите такава, каквато сте я виждали въ природата, съ всичкитѣ ѝ цвѣтове. Това упражнение ще послужи като стимулъ за развиване на въображението въ васъ. За окултния ученикъ въображението е необходимо, понеже то е майка на идеитѣ. Когато медитирате върху дѫгата, ето какви картини можете да си представите: на западъ — слънцето, на изтокъ — черенъ, тъменъ облакъ, а дѫгата — отъ северъ къмъ югъ, следъ ситенъ, пролѣтенъ дъждъ. Или, на изтокъ е ясно, а дѫгата се явява на западъ. Изобщо, каквито положения да заема въ ума ви, единъ день дѫгата трѣбва да изгрѣе въ душата ви така, както изгрѣва въ природата. Като медитирате по 5 — 10 минути на день върху дѫгата, ще видите, какъ незабелязано, естествено въ ума ви ще се яви образа на дѫгата. Като медитирате, ще затваряте очитѣ си, да виждате образа на дѫгата ясно, картинно. Въ първо време, като си я представите умствено, тя нѣма да бѫде ясна, но следъ време ще изпѫкне добре, и то такава, каквато е въ природата — жива, реална. Най-доброто време за медитация е сутринь, или при всѣко добро разположение на духа. За резултата на упражнението не мислете. Какъвто и да бѫде резултатътъ, все ще спечелите нѣщо, но нѣма да загубите. Освенъ сутринь, можете да медитирате преди обѣдъ, нѣколко часа следъ ядене и вечерь, преди лягане. Всѣки е свободенъ да избере онова време, което е най-добро за него. Добре е да нарисувате дѫгата, винаги да я имате предъ себе си. Още по-добре е да наблюдавате дѫгата следъ всѣки дъждъ, да запомните обстановката, условията, при които се е явила. Дѫгата ще внесе въ ума ви новъ елементъ.

 

Ще ви дамъ още едно правило, което ще прилагате противъ гнѣва, противъ дразненето. Щомъ се разгнѣвите, изпѣйте упражнението „do, mi, sol, do“ (горно „do“) — десеть пѫти. Прилагайте това правило, да видите, какъ музиката тонира. Не само ученицитѣ, но и учителитѣ трѣбва да си служатъ съ музиката, като методъ за тониране. Когато учительтъ по музика се разгнѣви, той забравя да приложи това правило, но удря ученицитѣ си по главата съ лѫка. Не, щомъ учительтъ се разсърди нѣщо, нека вземе лѫка и започне съ него да свири упражнението „do, mi, sol, do“. По този начинъ той ще свърши работата си по-добре, отколкото да удря ученицитѣ съ лѫка. При повече свободно време ще ви говоря за значението на тия четири тона.

 

И тъй, като главно нѣщо въ вашия ученически животъ ще бѫде желанието ви да се хармонизирате. Това трѣбва да стане естествено, а не пресилено. Да се хармонизирате, това не подразбира всички да застанете на единъ и сѫщъ уровенъ. Това би значило всички да бѫдете еднообразни, а споредъ мене, еднообразието е зло, разнообразието — добро. Всички трѣбва да се стремите къмъ разнообразие. Разнообразието е качество на Духа. Дето е Духътъ, тамъ всѣкога има разнообразие. Разнообразието е изобилие, богатство, а еднообразието — недоимъкъ, сиромашия. Отъ окултно гледище, неприятноститѣ говорятъ за еднообразие въ живота. За да освободи човѣка отъ това еднообразие, невидимиятъ свѣтъ е допусналъ злото въ свѣта. Злото създава разнообразието въ живота. Значи, всички страдания, мѫчнотии, спънки, показватъ, че животътъ на човѣка е еднообразенъ. Но всичко това е необходимо, за да внесе въ човѣка разнообразие. Разнообразието пъкъ е богатство, необходимо за развиване на човѣшкия духъ. Въ това отношение, страданията, мѫчнотиитѣ сѫ преходни състояния, преходни гами въ живота на човѣка.

 

Едно отъ правилата гласѣше: „Който се опитва да корегира Абсолютното, Божественото начало, той не може да бѫде ученикъ“. Това значи: не корегирайте природата въ себе си! Който се е опитвалъ да корегира природата, той всѣкога е свършвалъ фатално. Нѣма изключение въ това правило. Ако не вѣрвате, направете следния опитъ и ще се убедите въ истинностьта на моитѣ думи. Започнете да храните нѣкои тревопасни животни съ месна храна, и въ скоро време ще видите последствията отъ промѣната на храната. Значи, вие сте направили опитъ да корегирате природата на тия животни. Споредъ мене, злото е месоядство, а доброто — плодоядство, но не вегетарианство. И затова, когато отъ астралния свѣтъ искатъ да покажатъ, че постѫпкитѣ ви не сѫ прави, ще ви представятъ сънь, че ядете месо. Значи, когато на сънь ядете месо, това показва, че вървите по неестественъ пѫть.

 

И тъй, когато говоря за човѣка, азъ подразбирамъ духовното, разумното начало въ него, което показва, че въ човѣшкото тѣло живѣятъ едновременно две сѫщества. Животътъ на тия две сѫщества не върви въ една посока, вследствие на което между тѣхъ винаги се явява борба. Тази борба се дължи на факта, че едни отъ клеткитѣ, които съставятъ храната на човѣшкия организъмъ, сѫ месоядни, а други — растителни. Месояднитѣ клетки сѫ били такива отъ хиляди години насамъ, и днесъ, и да желае човѣкъ да стане вегетарианецъ, тия клетки му се противопоставятъ. Ако не се достави съответна храна, месояднитѣ клетки се самоизяждатъ. Клеткитѣ на бѣлитѣ кръвни тѣлца, напримѣръ, водятъ борба помежду си и се самоизяждатъ едни — други. Значи, войната сѫществува още въ самия организъмъ на човѣка. Вследствие на тази война, човѣкъ е вегетарианецъ по идея само. Вѫтре въ него, обаче, клеткитѣ се самоизяждатъ. Ето защо, за да станете нѣкога плодоядци, още сега трѣбва да поставите въ ума си идеята да се храните съ плодове. Тази идея ще работи въ ума ви години наредъ, докато единъ день, незабелязано за самитѣ васъ, ще видите, че сте готови да се храните съ най-чистата засега храна — съ плодове. Що се отнася до вегетарианството, въ пъленъ смисълъ на думата, въ всички свѣтове — физически, сърдеченъ и умственъ — това е въпросъ на вѣковетѣ.

 

Правилата, които ви дадохъ днесъ, ще напишете на чисто, за да ви служатъ като рѫководно начало въ живота. По-нататъкъ, ще говоря подробно върху всѣко едно отъ даденитѣ правила.

 

Сега, като влизамъ въ класъ, азъ ще ви поздравявамъ съ мотото: „Безъ страхъ!“ Вие ще отговаряте: „Безъ тъмнина!“

 

И тъй, азъ искамъ отъ всички, да се самоопредѣлите, готови ли сте редовно да посещавате класа, за да не се разколебавате после. Засега сѫ достатъчни 50 ученика въ класа. Следъ като се самоопредѣлите, тогава ще ви се даде вѫтрешния смисълъ на формулата: „Fir-für-fen tao bi aumen.“ За онзи, който не се е самоопредѣлилъ, тази формула е опасна. Първитѣ думи „fir-für-fen“ изчистватъ, а думата „tao“ съгражда. Сѫщото значение иматъ и останалитѣ думи отъ формулата. Но първо човѣкъ трѣбва да мине презъ чистене, а после вече може да гради. Последнитѣ думи сѫ силни, защото, дето има градежъ, тамъ всѣкога се изисква сила.

 

Казвамъ: онѣзи отъ васъ, които сте влѣзли въ класа, да не се страхувате, че нѣмате време да посещавате, или че много време ще ви отнеме. Не, за този класъ се изисква малко време, и то само онова, което не знаете, какъ да употрѣбите. Ето, и въ Мойсеевия законъ е казано: „Шесть деня работи за себе си, а седмиятъ само посвети за Бога!“

 

Като ученици на окултна школа, вие трѣбва да спазвате правилото за съня. Съньтъ ще реши много отъ въпроситѣ на вашия животъ. Засега седемь часа сънь сѫ необходими за васъ. И петь часа сънь могатъ да ви задоволятъ, но при условие да спите непробудно, безъ да се обръщате на една, или друга страна. Най-здраво е човѣкъ да си ляга въ 10 ч. в., но това не може да се вземе като правило. Ако нѣкой има особено важна работа, той може да си легне и въ 11 или 12 ч., но трѣбва да заспи въ продължение на 5-10 минути. Когато нѣкой остане да работи следъ 10 ч. в., съньтъ се изгубва. Съньтъ ще се яви отново едва следъ 12 ч. в. И тогава, човѣкъ трѣбва веднага да си легне, да не се разсъни. Колкото по-рано ляга човѣкъ, толкова по-добре за него. Защо? Които рано лягатъ, тѣ поглъщатъ всичката събрана прана, т. е. жизнената енергия въ атмосферата. Които късно лягатъ, мѫчно заспиватъ, защото за тѣхъ нѣма вече нужното количество прана за организъма имъ. Тѣ трѣбва да почакатъ известно време, да се събудятъ ония, които сѫ легнали вече, и тогава ще имъ дойде сънь. Затова, именно, богатитѣ заспиватъ едва къмъ 4 ч. с., когато беднитѣ отиватъ на работа. Къмъ 4 ч. с. въ атмосферата се образува ново количество прана, отъ което богатитѣ ще се ползуватъ. Следователно, ако можете да си създадете навикъ да лягате рано, вие ще можете да доставите на организъма си нужното количество прана. По-късно отъ 12 ч. в. не лягайте. Ако се усѣтите изморени, вечеряйте рано и въ 8 ч. най-късно си легнете, да набавите повече енергия, отъ която организъмътъ ви се нуждае. Ако имате енергия въ запасъ, можете да си легнете и по-късно. Изобщо, часоветѣ, опредѣлени за лягане сѫ 8, 10 или 12.

 

Ние започнахме лекцията съ тайна молитва. Какво означава тайната молитва? Тя означава затваряне жицитѣ на телефона, свързанъ съ свѣта. Когато се моли тайно, въ себе си, човѣкъ трѣбва да вземе свободно положение, да прекѫсне всѣкаква връзка съ свѣта, да стане глухъ за всѣкакъвъ шумъ, за всички звукове вънъ и вѫтре въ него. Молишъ ли се тайно, затвори всички ключове, всички съобщения съ свѣта, за да не те смущава. И при това положение, остани самъ, въ размишление. Медитация и тайна молитва не е едно и сѫщо нѣщо. Тѣ се различаватъ. Обаче, вие сами трѣбва да намѣрите тази разлика. Тайната молитва подразбира повдигане на ума на човѣка къмъ Бога. Съ други думи: тайната молитва подразбира отправяне погледа на човѣка къмъ слънцето — източникътъ на живота. Най-красивата молитва се заключава въ това, човѣкъ да помисли за Бога, като източникъ на живота.

 

Сега не ви остава нищо друго, освенъ да размишлявате върху въпроситѣ, които засегнахъ въ тази лекция, да правите опити за усилване на волята си, за да станете господари на себе си.

 

Т. м.

 

*

3. Лекция отъ Учителя, държана на

8 мартъ, 1922 г. София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...