Jump to content

1929_03_27 Втръсване


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Форми въ природата"
14 лекции на общия окултенъ класъ, 8-ма година, т. III (1927-1928 г.),
Пѫрво издание, София, 1938 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

Втръсване.

Размишление върху изворитѣ на живота.

Въ живота на хората сѫществува законъ на втръсване.—Кога се втръсва човѣкъ? —Когато дълго време прави едно и сѫщо нѣщо. Най-после въ човѣка става реакция, която се придружава съ едно особено състояние, което наричаме „втръсване“. Втръсването не е природенъ законъ, но резултатъ на неестествения животъ на хората. Като законъ, втръсването има свои добри страни, но желателно е човѣкъ да не изпада подъ неговото влияние. Втръсването се явява въ помощь на човѣка, когато всички други срѣдства сѫ се указили безрезултатни. Когато човѣкъ е боленъ и всички изпитани срѣдства не му помагатъ, втръсването му идва на помощь. Той повръща храната си, и положението му се облекчава. Втръсването иде въ крайния моментъ. Не оставяйте нѣщата да дойдатъ до този моментъ. Една отъ причинитѣ за втръсването се дължи на това, че човѣкъ очаква отъ живота повече, отколкото той може да му даде. Обикновено човѣкъ си поставя голѣма програма, която не може да реализира. Щомъ не може да реализира програмата, която си е поставилъ, човѣкъ се разочарова. Едно трѣбва да знаете: човѣкъ никога не може да изпълни програмата, която самъ си е поставилъ. Ако успѣе по нѣкакъвъ начинъ да я изпълни, той пакъ ще свърши съ разочарование и втръсване.

Законътъ на втръсването сѫществува не само въ обикновения животъ на хората, но и въ религиозния имъ животъ. Нѣкой религиозни хора очакватъ чрезъ религията да оправятъ работитѣ си. Какво оправяне на работитѣ си могатъ да очакватъ? Щомъ сѫ се родили на земята, отъ баща и отъ майка, работитѣ имъ сѫ оправени. Ако има нѣщо объркано въ материалнитѣ работи на хората, това се дължи на тѣхнитѣ криви разбирания за живота. Наистина, срѣщате единъ младъ човѣкъ и виждате, че той е успѣлъ вече да обърка работитѣ си. Следъ това започва да мисли, че като умре баща му, той ще го наследи, ще получи голѣмо богатство, съ което ще оправи работитѣ си. Бащата пъкъ мисли, че като остава богатството си на своя синъ, съ това осигурява прераждането си. Обаче, така се създава едно колело на движение, което нищо не разрешава. Онѣзи бащи, които не могатъ да оставятъ наследство на децата си, казватъ: Богъ ще ги осигури. Той ще промисли за тѣхния бѫдещъ животъ. Значи, нѣкои хора вѣрватъ въ Божия Промисълъ, а други не вѣрватъ. Тази е причината за изникване на различни възгледи за Бога. За Бога може да сѫществува само едно мнение. Има ли много мнения, тѣ отговарятъ на самитѣ хора. Значи, за всѣки човѣкъ Богъ представя такова нѣщо, каквото е самиятъ той. Какъвто си ти, такъвъ е и твоятъ Господъ. Затова казватъ, че идеалитѣ на всѣки човѣкъ отговарятъ на самия него. Понеже идеалитѣ на хората не сѫ високи, тѣ сѫ недоволни отъ живота, отъ баща си и майка си, отъ окрѫжаващата срѣда и т. н. Хората се страхуватъ да не дойде нѣкой да отнеме и малкото имъ богатство, което иматъ. Обаче, умниятъ човѣкъ никой не може да го обере. Глупавиятъ всѣки може да го обере. Никой не може да обере добриятъ човѣкъ, но лошиятъ всѣки е въ състояние да обере.—Защо? – Защото разумностьта, добротата сѫ Божествени качества, които не се губятъ, нито се отниматъ.

Съвременнитѣ хора често губятъ това, което сѫ придобили, понеже не сѫ постигнали крайното си развитие. Като губятъ по нѣщо отъ себе си, тѣ казватъ, че усѣщатъ нѣкаква липса. Тази липса, именно, ги заставя да работятъ. Единъ день, когато завършатъ развитието си, ще видятъ, че всички празнини, които сѫ имали въ различнитѣ животи, сѫ запълнени. Тѣ ще минаватъ отъ една планета на друга, докато дойдатъ до пълно познаване на Битието. На мнозина се вижда чудно, какъ ще живѣятъ на различнитѣ планети, когато, споредъ тѣхъ, само на земята има животъ. Като обиколятъ всички планети, тѣ сами ще видятъ, има ли животъ тамъ, или нѣма. На луната, запримѣръ, има живи сѫщества, по-културни отъ хората. Може ли да бѫде пуста, ненаселена луната, щомъ е създадена отъ Бога? До четвъртия день отъ създаването на свѣта, небеснитѣ свѣтила сѫ били неустроени, но отъ четвъртия день насамъ, тѣ сѫ устроени вече, и животъ сѫществува на тѣхъ. Въ Божественото нѣма никакви празнини. Ще дойде день, когато планетитѣ ще си почиватъ. Временно само, животътъ ще изчезне отъ тѣхъ, но засега навсѣкѫде има животъ. Тъй щото, искате ли да придобиете нѣщо положително отъ луната, наблюдавайте я съ мисъльта въ себе си, че въ нея има животъ, че тя е населена съ разумни, културни сѫщества. Както кучето отдалечъ познава господаря си, така и ученитѣ хора отдалечъ познаватъ, има ли разумни сѫщества на луната, или нѣма.

Какво показва това? Това показва, че въ човѣка има едно чувство, чрезъ което той познава и възприема истината. Човѣкъ се интересува отъ истината, както и отъ всички планети дотолкова, доколкото може да влѣзе въ връзка съ тѣхъ, да приеме нѣщо отъ тѣхния животъ и да го приложи въ своя. — Какъ може да стане това? — Чрезъ неговото вѫтрешно радио. Като изучава планетитѣ, слънцата и живота имъ, човѣкъ дохожда до познаване на Бога. Ако не разбирате и не познавате Бога въ проявеното, въ това, което Той е направилъ, какъ ще Го познаете въ непроявеното? Ако човѣкъ не познава относителната истина въ живота, какъ ще познава абсолютната?

Сега, да се върнемъ къмъ закона на втръсването. Забелязано е, че и най-хубавитѣ нѣща могатъ да произведатъ втръсване въ човѣка. Запримѣръ, ако много пѫти човѣкъ пѣе нѣкоя хубава пѣсень, въ края на краищата и тя ще му се втръсне.

Сега ще ви дамъ една нова пѣсень: „Хади-ензи“. Заглавието й е на чуждъ, непознатъ на васъ езикъ. Едно време тази пѣсень се е пѣла отъ хора съ високо съзнание. Тѣзи хора сѫ вървѣли по другъ пѫть на еволюция, а не по пѫтя на обикновенитѣ хора. Днесъ тази пѣсень не се пѣе на езика, на който нѣкога сѫ я пѣли, защото ще изгуби смисъла, който е вложенъ въ нея. На български езикъ тя се превежда съ думитѣ: „Благата пѣсень“. Съдържанието Ѝ е приблизително следното:

Ти съзнавай, ти люби

безспирно сѣй, гради,

и въ живота всичко давай,

тази истина въ Бога ти познавай!

Подъ думитѣ „всичко давай“, разбираме даване отъ изобилието. Който нѣма, той не може да дава. Освенъ това, има нѣща, които по никой начинъ не могатъ да се даватъ. Който дава, и на него се дава. Не дава ли, и на него не даватъ. Преведена на български, тази пѣсень става разбрана за всички. Щомъ е разбрана, тя може да храни човѣка. Всѣко нѣщо, което човѣкъ разбира, лесно се усвоява.

Като ученици, вие трѣбва да имате право разбиране за Бога. Вие трѣбва да съзнавате, че Той е въ сила да воюва заради васъ. Гледате ли така на въпроса, вие никога нѣма да се застѫпвате за себе си, да търсите своето право. Благодарете за това, което Богъ прави за васъ. Бѫдете доволни и на най-малкото, което ви се дава. Не се стремете къмъ голѣми работи, съ които не можете да се справите. Какво ще правите, ако ви дадатъ да управлявате нѣкоя планета? Какво ще правите, ако ви изпратятъ на луната? Какъ ще се справите съ голѣмия студъ на луната? Споредъ нѣкои учени, тамъ има голѣмъ студъ, около 250°. Ако сте на земята, лесно се носи и голѣмиятъ студъ, и голѣмата горещина. Не е лошо нѣщо студа, но за онзи, който го разбира и може да се справи съ него. Студътъ и топлината лѣкуватъ човѣка отъ недоволството, отъ апатията, отъ редъ противоречия. Като се освободи отъ тия състояния, човѣкъ започва да разбира смисъла на студа и на топлината като енергии въ природата, които могатъ разумно да се използуватъ. Докато енергиитѣ на студа и на топлината не сѫ подпушени, тѣ не причиняватъ никаква опасность. Подпушатъ ли се, тѣ причиняватъ изгаряне, а съ това и редъ пакости. Разликата между студа и топлината се заключава само въ посоката, по която се движатъ тѣхнитѣ енергии. Тѣ се движатъ въ две противоположни посоки.

Т. м.

32. Лекция отъ Учителя, държана на

27 мартъ, 1929 г. София. — Изгрѣвъ.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...