Jump to content

1923_07_08 Упѫтване


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Положителни и отрицателни сили"
35 лекции на общия окултен клас, 2-ра година (1922-1923 г.),
Пѫрво издание София, 1923 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

УПѪТВАНЕ

т. м.

    Сега ще направимъ едно кратко упражнение: Рѫцѣтѣ напрѣдъ. Дѣсната рѫка се поставя върху лѣвата, бавно се тегли нагорѣ до рамото, послѣ отива прѣдъ главата въ крѫгъ и пакъ напрѣдъ успоредно съ лѣвата; слѣдъ това лѣвата рѫка се поставя вьрху дѣсната и се прави сѫщото, което и съ дѣсната. Слѣдъ това рѫцѣтѣ отъ прѣдъ бавно отиватъ настрани, нагорѣ и надолу.

    Лѣвата рѫка опната напрѣдъ, дѣсната рѫка се поставя на рамото на лѣвата, тегли се по лѣвата до пръститѣ и се снима надолу. Сѫщото се прави и съ лѣвата рѫка.

    Прочетоха се нѣколко теми върху: „Прѣдназначението на братя и сестри“.

    Изпѣйте Духътъ Божий!

    2. Упражнение.

    Дѣсната рѫка право напрѣдъ. Палецътъ на дѣсната рѫка хваща малкия пръстъ на сѫщата рѫка, пуска го; слѣдъ това палецътъ и безименниятъ се допиратъ, отпущатъ се; послѣ палецътъ и срѣдния и най-послѣ палецътъ и показалеца и се отпущатъ. Педята широко се отваря.

    Палецътъ, малкиятъ пръстъ и показалецътъ се съединяватъ, слѣдъ това и безимения се присъединява, само срѣдния пръстъ остава правъ, послѣ и той се присъединява. Слѣдъ това показалецътъ се отдѣля, послѣ срѣдния, безимения и малкия, рѫката се слага отпрѣдъ на масата. Сѫщото се прави и съ лѣвата рѫка.

    Като правите тия упражнения, умътъ ви трѣбва да е концентриранъ въ пръститѣ. На пръвъ погледъ това ще ви се види дѣтинско упражнение, но въ дадения случай, когато концентрирате ума си, ще видите, че то има добри резултати. Всѣки единъ пръстъ е свързанъ съ извѣстни течения. Запримѣръ вие искате да образувате въ себе си една черта на достойнство и благородство, Ако искате да работите надъ ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другитѣ пръсти да останатъ свити, Съсрѣдоточете ума си върху тази група пръсти (палеца и показалеца съединени). Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и срѣдния пръстъ, и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздѣйствува на съзнанието ви. Искате да развиете изкуството, обичьта къмъ природата, съединете безименния съ палеца. Искате да бѫдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръстъ, защото нѣкой пѫть вие постѫпвате нетактично, сприхави сте. Сутринь и на обѣдъ ще правите това упражнение, и ще видите какво влияние ще окаже. Това сѫ елементарни упражнения.

    Имайте едно нѣщо прѣдъ видъ: ако вие отидете да разправяте тия нѣща другиму, този ключъ е изгубенъ? Знаете ли защо е изгубенъ? Този, който ще прави упражнението, ще мисли заради васъ, ще си казва: чакай, какво ли прави онзи? И като мисли така заради васъ, веднага ще се прѣкѫснатъ съобщенията. Ако вие кажете тия упражнения нѣкому, той ще каже: азъ съ тия залъгалки съ пипане на пръститѣ не се занимавамъ, това е глупава работа. Ти ще се върнешъ дома си съ едно прѣкѫсване на сърцето. Не трѣбва така да постѫпвате. Най-първо вие ще провѣрите тия работи сами. Ще направите това упражнение веднажъ, дважъ, и като видите резултата, тогава може да го прѣпорѫчвате и на другитѣ. Тия упражнения може да ги употрѣбите и за възпитание на дѣцата си. Ще кажете на дѣтето си: ха, татовото, ха да направимъ едно упражнение. Нѣкой пѫть майката не може да умири дѣтето си. Ще вземе да направи туй упражнение съ дѣтето си и то ще се умири. Нѣкой пѫть се скарате въ кѫщи. Ще правите упражнението съ пръститѣ, то е свирене, и ще се свърши работата. Едно отлично упражнение е то. Ако нѣкой пѫть не си разположенъ духомъ, прави туй упражнение, и ще видишъ, че нѣма да се минатъ 5 —10 минути, и ти ще имашъ едно прѣкрасно разположение на духа, иначе, ще мислишъ защо свѣтътъ е тъй създаденъ, и какви ли не други въпроси. А тъй, ще си побуташъ пръститѣ и туй, което ти трѣбва, ще го приемешъ. Нѣкой пѫть има изключения, но все-таки ще гледате всѣкога умътъ ви да присѫтствува, въ правене на упражнението, да вѣрвате, но твърдо да вѣрвате, а не само нѣкаква глупава вѣра да имате. Опитайте единъ законъ, да видите има ли резултати или не. Послѣдователность се иска въ това, затуй природата е създала рѫцѣтѣ, извѣстно прѣдназначение иматъ тѣ.

    3 Упражнение:

    Рѫцѣтѣ отпрѣдъ, съ включени пръсти и дланитѣ обърнати навънъ. Малкитѣ пръсти се отделятъ, слѣдъ това безименнитѣ, послѣ срѣднитѣ, накрай показалцитѣ, само палцитѣ оставатъ допрѣни. Рѫцѣтѣ се обръщатъ напрѣдъ като букетъ, пръститѣ се допиратъ. Слѣдъ това дѣсната рѫка се тегли по лѣвата до рамото, минава прѣдъ лицето, надъ главата, отъ дѣсната страна, слиза надолу, отива напрѣдъ, палцитѣ се допиратъ, послѣ показалцитѣ, слѣдъ това срѣднитѣ пръсти, безименнитѣ и малкитѣ пръсти. Така рѫцѣтѣ минаватъ надъ главата, отъ прѣдъ надъ главата, и въ туй движение се произнасятъ формулитѣ:

    Въ единство на Божията Любовъ (рѫцетѣ надолу) и Мѫдрость (нагорѣ) Истината (надолу) постига своитѣ цѣли. (нагорѣ).

    Въ името на Божията мѫдрость (надолу) и Божията Любовь (на горѣ) Истината (надолу) постига своитѣ завѣтни цѣли (нагорѣ) и послѣ бавно се спущатъ надолу.

    Дочетоха се останалитѣ теми.

    Прочете се резюмето върху темата: „Разлика между добро и правда'.

    За идущия пѫтъ ще имате темата: „Отношенията между въздуха и водата“.

    Най-първо, умътъ на окултния ученикъ трѣбва да се научи на разграничение, да знае да разграничава нѣщата. Азъ бихъ желалъ, безъ да се самокритикувате, да знаете, въ даденъ моментъ, къмъ коя категория спадатъ състоянията, които прѣкарвате, и да видите какви резултати има. Да кажемъ веднъжъ презъ деня имате едно меланхолично състояние, туй не трѣбва да ви плаши, туй е въ реда на нѣщата. Или, нѣкой пѫть може да имате едно весело състояние, това не трѣбва да ви радва, вие не знаете кое е по-хубаво, кое отъ двѣтѣ състояния ще произведе по-добъръ резултатъ. Възможно е едно добро, приятно състояние да е по-хубаво, но възможностьта въ единия, и въ другия случай се равнява на 50%. Окултниятъ ученикъ трѣбва да слѣди постоянно състоянията си. Вие още се очудвате на вашитѣ състояния. Нѣкой пѫть се намирате въ положение, като че отсѫтствувате, усѣщате се изпразнени, умътъ ви не работи, и не само това, но идвате до едно състояние, да изгубите вашето съзнание, като че нѣкоя друга сила взима върхъ надъ васъ. Даже ако изгубите съзнанието си, не се плашете, понеже и вечерно врѣме, като заспивате губите вашето съзнание. А окултниятъ ученикъ трѣбва винаги да има будно съзнание. Вие сега не знаете какъ да заспивате, тамъ е всичкото зло -вие заспивате несъзнателно, а като станете ученици, ще заспивате съзнателно и ще се събуждате съзнателно. Слѣдователно, ще имате една отлична опитность за вашитѣ състояния. Да се добие такова едно будно състояние на душата, се изискватъ доста упражнения. Запримѣръ, нека нѣкои отъ васъ се опитатъ да заспятъ съзнателно -като да знаятъ, че заспиватъ. Ще ви дамъ едно малко обяснение какво ще се случи съ васъ когато заспивате. Да кажемъ, седите, съзнанието ви е тихо и спокойно. Изведнъжъ усѣщате че вѫтрѣ въ мозъка ви става едно шумоление, като че нѣщо ви сграбчва v  вие не можете да се върнете назадъ и въ васъ се заражда единъ вѫтрѣшенъ страхъ. Въ такива случаи нѣкои хора усѣщатъ едно мѫчение и почватъ да викатъ. Стойте тихо и спокойно, защото щомъ се уплашите, настава единъ моментъ на помрачаване и вие погубвате съзнанието си, и въ тази тъмнина ще се намѣрите въ една тъмна зона. Вие трѣбва да пазитѣ мисъльта за себе си, да се познаете, за да излѣзете благополучно отъ тази тъмна зона. Нѣма да се мине дълго врѣме, веднага ще влѣзете въ духовния свѣтъ, и ще правите разлика, ще знаете, кога спите, кога сънувате, кога ходите, ще различавате нѣщата. И послѣ, като се върнете отъ духовния свѣтъ, по сѫщия начинъ пакъ мъже да се събудите. Работата е, се като дойде туй шумоление, тогава се намѣсватъ тия гѫсти магнетически състояния, при които човѣкъ изгубва съзнанието си, не се познава, всичко за него е разбъркано, всички предмети, положения, които вижда, всичко туй прѣдставлява за него една фантасмагория, но щомъ влѣзе въ съзнанието си, ще види, че между всички нѣща има една вѫтрѣшна връзка. За да надделѣете, изисква се много голѣмо усилие, защото нѣкои отъ васъ, които се концентриратъ, заспиватъ. Заспиването е единъ методъ на природата. Нѣма по лесно нѣщо отъ това, да заспишъ, но въ туй лесното нѣщо, нищо човѣкъ не може да научи. По нѣкой пѫть и въ съня се пробужда съзнанието ви, когато искатъ да ви прѣдпазятъ отъ нѣкое бѫдеще събитие. Онѣзи, които те рѫководятъ, ще събудятъ съзнанието ти, като ти дадатъ нѣкой живъ сънь. Внимавай да запазишъ този сънь. Нѣкои пѫть човѣкъ запомни нѣкой сънь, дълбоко се врѣже въ ума му и може да се прѣдпази отъ нѣкоя бѣда! Разбира се, това съставлява една часть отъ окултната наука, единъ отъ труднитѣ въпроси, да може да регулирате вашитѣ енергии. Тия енергии идватъ отъ центъра на земята, вървятъ по гръбначния стълбъ и въ видъ на едно голѣмо течение нахлуватъ къмъ централната мозъчна система. Въ тия течения съврѣменния свѣтъ е изгубилъ своята контрола. Има и друго едно течение, което иде отъ слънцето. То върви по обратна посока, отъ мозъка къмъ симпатическата нервна система или къмъ стомаха.

    И тъй, ние днесъ се намираме между двѣ вълни, които постоянно ни плискатъ. Ние се намираме въ положението на една черупка, хвърлена въ водата, която се блъска отъ вълнитѣ ту на една, ту на друга страна. Когато имаме благото, което Богъ ни е далъ, не знаемъ какъ да го използуваме, и когато дойде страданието, пакъ не можемъ да го използуваме и се лакатушкаме. Тия страдания сѫ необходими, понеже като влѣзете въ духовния свѣтъ, като се освободите отъ тѣлото, ще трѣбва да знаете какъ да контролирате вашето духовно тѣло. Това нѣщо трѣбва още отъ сега да го научите. Малки опити може да се правятъ. Азъ съмъ правилъ такива наблюдения при сегашното ви състояние. Запримѣръ, срѣщате човѣкъ, който ви е неприятенъ, и при тази неприятность, понеже неговитѣ магнетически и електрически течения сѫ гѫсти, вие не искате да си вдигнете очитѣ нагорѣ да го погледнете, но искате да избѣгнете неговия погледъ, защото въ погледа всѣкога става съединение. Злото не седи въ това че не искате да го гледате, но злото седи въ това, че у васъ се заражда страхъ и отвращение. Тия нѣща сѫ вродени въ човѣка. Слѣдователно, прѣдставете си, че Господъ е между васъ и този човѣкъ, когото не може да гледате. Или представете си, че вашиятъ рѫководитель или вашиятъ Учитель или най добриятъ човѣкъ е между него и васъ, и гледайте да се примирите съ туй състояние. За да ликвидирате съ кармата си, трѣбва да се примирите съ всичкитѣ хора. Докато сѫ живи, по лесно може да се примирате, щомъ идатъ въ другия свѣтъ, по-мѫчно може да се примирите, измѣнятъ се вече условията, и вслѣдствие на това кармата по мѫчно се ликвидира. Ще гледате по възможность бързо да изглаждате всичкитѣ си отношения. Ако това не може да направите, тогава защо ни е школата? Като влѣзете въ другия свѣтъ, той трѣбва да прѣдставя за васъ само една почва. Онзи, който не е работилъ въ този свѣтъ, слѣдъ като замине, дълго врѣме ще дрѣме или ще чака кармата му да узрѣе въ чистилището. Пъкъ нѣма нужда да чакате съ години да ви пържатъ въ чистилището. Тукъ въ школата, въ половинъ година може да минешъ чистилището, а тамъ може да ти взематъ 4 — 5 години. Защо ще чакашъ 4 — 5 години, докато минешъ чистилището, когато тукъ на земята може да прѣкарашъ този курсъ въ 6 месеца. Казватъ каква придобивка има единъ окултенъ ученикъ въ школата? — Придобивката е тази че три години и половина спестявате. А знаете ли на какво се равняватъ тия години? — Тѣ се равняватъ на много години. Туй е хубавото на всички окултни школи които вървятъ по методитѣ на Бѣлото Братство, че приготовляватъ своитѣ ученици да бѫдатъ готови за новитѣ условия, при които животътъ може да се прояви. Това е смисъльтъ на школата. Щомъ има условия, и знания може да придобиешъ. Знанието не се придобива на физическото поле. Знанието е смѣсь отъ всичкитѣ свѣтове. Човѣкъ трѣбва да разбира свойствата, качествата на материята въ физическия свѣтъ; той трѣбва да разбира още и свойствата, качествата на астралната материя, на материята, съ която ума работи и най-послѣ — на материята, съ която душата борави. Това сѫ все знания, това сѫ закони така прѣплетени, че има какво човѣкъ да учи. За ученицитѣ има много нѣща да учатъ, а за онѣзи, които сѫ дѣца, тѣ още може да се занимаватъ съ физическия свѣтъ. По напрѣдналитѣ ще се занимаватъ съ другитѣ свѣтове, съ по тънкитѣ материи.

    Ако азъ бихъ желалъ да ви прѣдамъ повече интелигентность, ще избера срѣдата, като день на събрания въ школата. Ако искамъ повече да ви прѣдамъ благородни качества, ще избера четвъртъка. Ако искамъ да се усили Любовьта въ школата, ще избера петъка. Ако искамъ да се развие трѣзвата мисъль въ ученицитѣ, ще избера сѫботата. Ако искамъ да се развие тѣхното въображение, ще избера понедѣлника. Ако искамъ да се развие въ тѣхъ войнствения характеръ — вторника. Ако искамъ да се индивидуализиратъ — недѣлята. Всѣки единъ методъ има свое приложение. Питатъ нѣкои, защо събранията ставатъ недѣля вечерь? Има си причина, то не е току тъй. Ние ги измѣнихме отъ четвъртъкъ въ недѣля вечерь, На школата ѝ липсва едно: трѣбва да се създаде разположение въ чувствата. У васъ, ученицитѣ, липсва разположение на чувствата. За да придобиете това разположение, трѣбва да посвѣтите цѣла една година, усилено да работите, за да изправите чувствата си, хармонично да дѣйствуватъ. Това е цѣло изкуство, а сега, по нѣмане на това изкуство, ония енергии, които придобивате въ разходкитѣ, ги изгубвате. Съ единъ замахъ изгубвате богатството, което имате и послѣ страдате. Трѣбва да имате разположение на чувствата. Вие сами може да се упражнявате въ това.

    Ще ви дамъ едно упражнение за разположение на чувствата.

    Упражнение:

    Сутринь, като станете ще седнете на земята на лѣвия си кракъ, а дѣсниятъ съ колѣното нагорѣ, Лакетътъ на дѣсната рѫка се опира на дѣсното колѣно, а показалецътъ и срѣдниятъ пръстъ подпиратъ челото отъ страна. Лѣвата рѫка свободно надолу. Това е едно отлично положение за съзерцание. Отправете ума си нагорѣ къмъ вѣчното, къмъ Бога и сѫщеврѣменно мислете за онзи миръ, гдѣто царува хармония. Тамъ е дѣйствителниятъ животъ. Това упражнение може да го правите на обѣдъ, и вечерь, ако искате, но единъ пѫть — сутринь, непрѣменно. Сутринь ще го правите, прѣди молитвата. То ще внесе разположение на чувствата, и прѣзъ цѣлия день ще имате едно прѣкрасно настроение.

    Това упражнение може да го правите 4 седмици наредъ, по 5 минути. То е едно отлично положение за съзерцание.

    Сега, помнете, че всѣка една поза има свой смисъль вѫтрѣ въ природата. То е наука. Всѣка една поза на мускулитѣ, на вѣждитѣ, всѣка поза изобщо, въ даденъ моментъ, става по единъ азбученъ геометриченъ редъ. Слѣдователно, когато дойдемъ до положение да владаме себе си, ние веднага ще прѣустроимъ геометрически мускулитѣ си. То е задача.

    Има нѣкои хора, които не могатъ да контролиратъ очитѣ си, ушитѣ си, веждитѣ си, устата си. Всѣко нѣщо за ученика трѣбва да бѫде осмислено. Много движения въ човѣка сѫ прѣдизвикани отъ голѣми мѫчения. Нѣкой човѣкъ, слѣдъ като се мѫчилъ много, станалъ е нервенъ, нѣкой човѣкъ като го гълчатъ много, въ него ставатъ извѣстни спазми. Когато дѣцата се възпитаватъ добрѣ, или когато нѣкой човѣкъ е религиозно настроенъ или има добро душевно разположение, мускулитѣ на лицето му ставатъ пластични. Щомъ се постави въ ненормални условия, тогава се изисква отъ него воля, да се самовлада. Напримѣръ, при една обида или при страхъ, човѣкъ веднага трепва и хуква да бѣга. Не, като ти трепне сърцето, веднага трѣбва да се самовладашъ. И бѣгането е хубаво, защото ако човѣкъ не бѣга, може да го сполетятъ нещастия, а тъй, като бѣга, той се спасява. Всѣкога, обаче, умътъ трѣбва да присѫтствува въ главата, понеже ако не присѫтствува, човѣкъ може да бѫде изненаданъ. Щомъ човѣкъ трепне, като подскочи и избѣга, това е една спасителна мѣрка. Вземете единъ войникъ. Ако умътъ му присѫтствува когато ще гръмне той ще запази присѫтствието на духа си и нѣма да пострада. Хубаво е да имате туй хладнокръвие. Има ученици отъ Индия, които специално ги изпращатъ въ Европа, за да участвуватъ на бойнитѣ полета, и съ мисъльта си да може да отклонятъ страха. Много пѫти нѣкои адепти специално образуватъ войни, за да прѣдставятъ единъ дѣйствителенъ урокъ на своитѣ ученици. Тѣ създаватъ една война между два народа, за да дадатъ изпитъ на ученицитѣ си. Ами че какво мислите? Вие се биете а истинскитѣ ученици се учатъ, шрапнелитѣ минаватъ покрай тѣхъ а тѣ седятъ тихо и спокойно и се учатъ. Туй не е свещенъ егоизъмъ, това е геройство! А пъкъ вие тукъ трѣбва да използувате условията. Хората създаватъ войни, тѣ сѫ отговорни за тѣхъ, а вие, покрай тѣхъ, ще държите изпититѣ си. Запримѣръ една самарянка да отиде, на бойното поле, дѣто падатъ шрапнелитѣ, да вземе единъ раненъ и да го изнесе извънъ бойната линия, това е единъ изпитъ за нея, съзнателно или несъзнателно. Може наскоро да стане една война, най кѫсно въ срокъ отъ 10 години, а може и по рано отъ 10 год. да стане тази война. Та, нѣкои отъ васъ ще ги пратимъ да си държатъ изпита тамъ, на бойното поле. Ние ще използуваме всички условия. Ние не създаваме войнитѣ, но вие като ученици, трѣбва да се изпитате.

    Запитватъ: може ли безъ война? — Има само единъ начинъ. Когато хората възприематъ Любовьта въ сърцето си, съ войнитѣ е ликвидирано. Ще стане още една война, и тогава хората ще поумнѣятъ. Тази война е натрапена. Има условия сега, само чакатъ нѣкой да запали.

    Великиятъ законъ, който управлява свѣта не се отнася до насъ. Има други разумни сѫщества, които се грижатъ за сѫдбинитѣ на човѣчеството. Ние само ще използуваме условията. Какви ще бѫдатъ резултатитѣ, други сѫ отговорни за това. Ние сме зрители на туй, което става, и трѣбва само да използуваме условията, при които Богъ ни е поставилъ.

Т. м.

*

33 школна лекция на

общия окултенъ класъ (II година)

8.VII.1923 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...