Jump to content

1923_07_01 Проява на разумнитѣ сили въ Природата


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Положителни и отрицателни сили"
35 лекции на общия окултен клас, 2-ра година (1922-1923 г.),
Пѫрво издание София, 1923 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

ПРОЯВА НА РАЗУМНИТѢ СИЛИ

ВЪ ПРИРОДАТА

Т. м.

    Прочетоха се нѣколко теми върху: „задачата на ученика въ Всемирното Бѣло Братство“.

    Упражнение. Лѣвата и дѣсната рѫцѣ напрѣдъ, слѣдъ това дѣсната се движи бавно надъ лѣвата рѫка до горѣ, надъ рамото. Послѣ минава прѣдъ гѫрдитѣ, близо до врата, до лѣвото рамо, слѣдъ което се изнася и тя напрѣдъ.

    Двѣтѣ рѫцѣ оставатъ успоредно, слѣдъ което лѣвата рѫка минава бавно надъ дѣсната рѫка — сѫщото положение, каквото заемаше дѣсната рѫка. Това упражнение се прави нѣколко пѫти, ту съ лѣвата, ту съ дѣсната рѫка.

    Въ всѣко едно движение на рѫцѣтѣ вие можете да концентрирате ума си, и да привличате силитѣ на природата.

    Искате ли да уякчите силитѣ на сърцето и ума си, кажете тъй: моето сърце ще се изпълни съ Божествената Любовъ, и ще бѫде устойчиво въ всѣка Правда и Истина (лѣвата рѫка).

    Моятъ умъ ще се изпълни съ Божествена свѣтлина, и азъ ще възприемамъ въ себе си всички Божествени мисли и ще ги насаждамъ въ свѣта, (дѣсната рѫка надъ лѣвата).

    Двѣтѣ рѫцѣ нагорѣ: Аминъ, тъй да бѫде! (3 пѫти), (свалени рѫцѣтѣ долу).

    Земниятъ животъ на човѣка се изразява чрѣзъ движения. Всѣка една мисъль, всѣко едно ваше чувствуване ще се изяви чрѣзъ какво и да е движение: или чрѣзъ движение на вашитѣ уста, или чрѣзъ движение на вашитѣ очи, на вашата дѣсна или лѣва рѫка, на вашия дѣсенъ или лѣвъ кракъ, на вѣждитѣ, на главата — все ще заемете каква и да е поза. Ако наблюдавате себе си, отъ движенията си ще можете да познаете какво е настроението на душата ви, въ каква посока вървите — надолу или нагорѣ. Слѣдователно, най-първо е необходимо да възпитаме тѣлото си, да имаме пластични движения, т. е. като ходимъ, при всѣко едно движение кракътъ ни да стъпва тъй, че да има едно устойчиво движение, да нѣма клатушкане, несигурность. Като стѫпвашъ, да имашъ всичката увѣреность на крака си.

    Има една цѣла наука, спорѣдъ която хората се познаватъ въ движенията си. Нѣкой човѣкъ като върви напрѣдъ, по движенията му отзадъ, отъ гърба, можешъ да го познаешъ какво мисли, какъвъ е характерътъ му, накѫдѣ отива и какви сѫ неговитѣ приятели. Тия хора на които мислитѣ сѫ много дребни, тѣ вървятъ тъй-тип-тип-, бързи сѫ тѣ, бързи крачки правятъ, но ситнички, много ситнички. А онѣзи хора, които сѫ аристократи или хора съ идея, вървятъ полека. Бързото ходене и плавното ходене сѫ двѣ крайности.

    Питамъ ви: какъ трѣбва да стѫпвате при ходенето си, на петата си трѣбва да стѫпвате първо, а послѣ на пръститѣ, или първо на пръститѣ, а послѣ на петата? Всичкитѣ съвременни хора изобщо стѫпватъ първо на петата послѣ на пръститѣ, затуй като вървятъ има едно тропане, вслѣдствие на което гръбначниятъ стълбъ изпитва едно сътресение, а въ задния мозъкъ се усѣща едно тегнение, поради което всички хора сѫ нервни. По закона на ходенето гръбначниятъ стълбъ усѣща едно голѣмо сътресение което нѣкой пѫть ни създава най голѣмитѣ нещастия. Слѣдователно, на пръститѣ ще ходишъ и ще стъпвашъ леко и плавно. Нѣма да ходишъ тъй, като нѣкой автомобилъ, да се тресешъ цѣль. Не, леко трѣбва да стѫпва човѣкъ, едва да се допира. Лекото движение на краката зависи отъ човѣшката мисъль. Щомъ мисъльта ти е материалистическа, тъй ще стѫпвашъ съ краката си че цѣлата земя ще трепери, като ходишъ. Туй показва, че човѣкъ е свързанъ повече съ центъра на земята, отколкото съ центъра на слънцето И въ дадения случай трѣбва да знаете закона, какъ да се развързвате. Трѣбва да знаете начина на движението. Запримѣръ, магнетизаторитѣ, като знаятъ закона на движението, могатъ лесно да приспятъ нѣкого. Започватъ да му правятъ движения, тъй отгорѣ надолу веднъжъ, дважъ, три пѫти, докато го приспятъ — съ дѣсната рѫка на дѣсната страна, съ лѣвата рѫка на лѣвата страна. Послѣ правятъ движения съ рѫцѣтѣ настрана и духане, които иматъ разбудително влияние. Когато нѣкой човѣкъ направи срѣщу васъ движение съ рѫцѣтѣ си отгорѣ надолу, вие току вижъ, погледнете го и заспите. Нѣкой човѣкъ ви погледне, и веднага си отнеме очитѣ. Какво изразява туй движение? Това е едно неправилно движение. Може да кажете какво било че човѣкътъ погледналъ отгорѣ? Ако този човѣкъ е съ силна зла воля, то като те погледне отгорѣ 3 — 4 пѫти, може да те приспи. Всѣки човѣкъ не може да те приспи. Този, който може да те приспи, той притегля токоветѣ отъ тѣлото ти, измѣня електричеството и магнетизма ти, измѣня кръвообръщението ти, пулса ти и те приспива. Чудни сте, като казвате: какъ може да ме приспи? Ако стисна нѣкого за артериитѣ на врата, на гушата, нѣма ли да го приспа? Ако ви стисна тъй, щото съ силата на моя умъ да измѣня направлението на вашата кръвь, нѣма да ви приспа ли? Туй го правятъ съврѣменнитѣ магнетизатори. Хората на свѣта сѫ повече майстори, отколкото набожнитѣ, духовнитѣ хора. Сега вие ще кажете ама Господъ ще му позволи ли? Мудни сте, като питате, Господъ ще позволи ли? Когато онзи паякъ хване нѣкоя муха, Господъ ще му позволи ли? Когато онази жаба дойде до мравуняка и почва да гълта мравитѣ, Господъ ще ѝ позволи ли? Когато мравитѣ дойдатъ до твоя хамбаръ и почнатъ да ядатъ житото, Господъ позволява ли имъ? Всички сѫщества вършатъ тѣзи работи безъ да имъ позволява Господъ. Като питате така, вие сте прави, по моралния законъ трѣбва позволение. Ако е по моралния законъ то е друго нѣщо, трѣбва да искаме разрѣшение, но ако не постѫпваме по този законъ, всичко вършимъ безъ разрѣшение, и вслѣдствие на това ние сме отговорни за своитѣ постѫпки. Защо? — Понеже Богъ не взима участие въ нашитѣ постѫпки. Всѣка постѫпка, въ която Богъ не взима участие е лоша постѫпка, а всѣка постѫпка, въ която участвува Божественото съзнание, Божествената мисъль, тази постѫпка е добра, морална. Сега, пакъ се заражда у васъ мисъльта какъ може да се знае въ даденъ моментъ, дали една мисъль е божествена или не? Всѣка една мисъль, въ която участвува Божественото съзнание, въ която е будно то, тази мисъль има една мека и приятна свѣтлина въ себе си. Всѣка една мисъль, въ която Божественото съзнание не е будно и не взима участие, е тъмна. Не само това но правете слѣднитѣ наблюдения. Нѣкой вашъ приятель е намислилъ да направи нѣкакво добро, ще забѣлѣжитѣ на неговото лице една мека свѣтлина, която отпослѣ се изгубва, а онзи, които е намислилъ да направи зло, на неговото лице веднага минава една тъмна сѣнка. Тази сѣнка минава и заминава. Правете наблюдения и върху себе си. Често гледайте вашето лице въ огледалото, защото въ вашето подсъзнание има едно хипнотическо състояние. Запримѣръ, 5 — 6 000 души нѣкѫдѣ сѫ намислили да правятъ зло, и вие, по едно стечение на условията въ вашето раждане, попаднете при тия условия, и вижте, че у васъ се яви такова желание да участвувате въ извършването на туй зло. Или нѣкѫдѣ една тълпа отъ нѣколко души искатъ да направятъ едно зло на нѣкоя печатница, искатъ да чупятъ прозорци, и вие минавате покрай тѣхъ. У васъ веднага се заражда едно желание да направитѣ и вие това сѫщото нѣщо, тази тълпа ви увлича. Силниятъ човѣкъ трѣбва да се отдалечи отъ това течение — нищо повече!

    Сега вие като слѣдвате школата, може да ви се дадатъ много формули, много теории но ако не ги прилагате на врѣме, нѣма нищо да ви ползуватъ. Азъ съмъ виждалъ мнозина които сѫ чели разни окултни книги, разполагатъ съ много формули, но има закони за приложението на всичкитѣ тия формули. Иначе, тѣ само на книга могатъ да ви помогнатъ. Запримѣръ, ако вие сте яли единъ много добъръ обѣдъ, разнообразенъ, съ месо или друга нѣкоя храна много пищна, и усѣщате въ послѣдствие една тяжесть ако слѣдъ това искате да приложите нѣкоя окултна формула тя ще бѫде безполезна за васъ, тя не влиза въ живота. Послѣ, вие можете да приложитѣ една окултна формула, ако сте гладували 10-ина дена. Има извѣстни състояния, въ които силитѣ на вашия организъмъ се уравновѣсяватъ, т. е. негативнитѣ и кинетическитѣ сили се уравновѣсяватъ въ положителни и потенциални. Значи, въ даденъ моментъ вие може да употрѣбите каква и да е окултна формула въ границитѣ на нейната възможность.

    За да познаете дали вашата воля се е развила, т. е. дали имате воля да приложите една окултна формула, най добриятъ опитъ е слѣдующиятъ: нѣкой пѫть ви заболи корема, усѣщате едно въртение вѫтрѣ, опитайте си волята! Typeте си лѣвата рѫка отзадъ на гърба, а дѣсната отпрѣдъ на корема, съсрѣдоточете ума си и произнесете слѣдната формула къмъ стомаха си моля болестьта да прѣстане! Ако тази формула не помнишъ кажи болестьта е прѣстанала. Ако слѣдъ като кажете формулата, въ единия или въ другия случай и се подчините на волята си, вие сте послушни и волята mу е силна. Но ако слѣдъ като кажете едната и другата формула, болестьта ви седи, волята ви е слаба. Друго нѣщо. Запримѣръ, имате нѣкой вашъ приятель, искате да знаете, дали този вашъ приятель ви мисли доброто. Сега, това сѫ тайни, секрети, които не трѣбва да издавамъ, но азъ ще ги издамъ, защото не е за зло. Тия нѣща не се повѣряватъ. И тъй стомахътъ те боли. Ще повикашъ въ дадения моментъ на помощь нѣкой твой приятель, за когото мислишъ, че те обича. Ще повикашъ неговия духъ и ще му кажешъ: моля ти се приятелю, ела, кажи на болестьта ми да прѣстане. Като дойде той и болестьта ти не прѣстане, ще извикашъ втори, трети, до 10 души. Ако болестьта ти мине, всички ти сѫ приятели, ако не мине тѣ сѫ ти приятели само на думи. Ами че тъй е! Ако каже „въ името на Господа Исуса Христа болѣстьта да изчезне“ и тя изчезва, приятель ти е този човѣкъ. Ако съзнанието ти е будно, и се обърнешъ за помощь къмъ този твоя приятель, веднага ще се прояви неговата воля. Онзи, който лѣкува тамъ, въ бургазско, Иванъ Томовъ, казва на една еврейка, която дошла при него на лѣчение: „Вашитѣ евреи разпнаха Исуса Христа, ти вѣрвашъ ли въ Христа?“ — Вѣрвамъ. Тогава, въ името на този Исусъ Христосъ тя оздравя. Но едно нѣщо трѣбва да знаете вие не можете да приложите една формула на Всемирното Бѣло Братство вътрѣ въ живата природа, ако имате прѣгрешения и неразположения. Не се ли свържете съ законитѣ на Бога, съ тия велики сили на природата, тия формули не струватъ нищо, тия формули тогава ще иматъ обратни резултати върху васъ. Туй да го знаете!

    Правете опити съ вашата воля да видите каква е тя, силна ли е или слаба. Толкова пѫти азъ съмъ ви говорилъ какъ да лѣкувате болеститѣ си! Запримѣръ, имате нѣкакъвъ ревматизъмъ. Всички тия болести не сѫ нищо друго, освѣнъ случаи съзнателно изпратени отъ Бѣлото Братство, за да упражнявате вашата воля. Вие за тази си болесть ще посѣтите най малко 20 доктори, и ще се върнете пакъ съ вързана рѫка. Това е една задача. Е, хубаво, вие отивате при единъ лѣкарь. Колко му плащате? Сто лева. Извади тѣзи 100 лева и кажи така: въ името на Този лѣкарь, при Когото отивамъ да се лѣкувамъ, и Който единствено може да ме излѣкува, азъ ще туря тия 100 лева въ Божествената каса, и въ Негово име заповѣдвамъ на тази болесть да изчезне. Тури въ ума си тѣзи лѣкарства, които би ти прѣпоръчалъ лѣкаря и чакай да видишъ резултата. Ако не ти помогне този пръвъ опитъ, иди при другъ лѣкарь. Той взима 200 лева. Прѣдстави си че си отишълъ, и тури тия 200 лв. въ Божествената каса, намажи се съ туй лѣкарство, което този лѣкарь би ти далъ. Ако и той не ти помогне, иди при трети, четвърти, а паритѣ които би имъ далъ, внеси въ Божествената каса и най послѣ кажи: Господи, Исусе Христе, обръщамъ се къмъ Тебе, и въ Твое име да се махне ревматизма ми всичкото си имане давамъ. Като го дадешъ, ревматизмътъ ще изчезне. Като кажешъ че всичкото си имане давашъ, трѣбва да го дадешъ. Ще го дадешъ разбира се защото този ревматизъмъ костува живота ти. Азъ ще ви дамъ единъ примеръ. Едного заболява зѫбъ,  и отива при единъ зѫболѣкарь. Той изважда зѫба му но става инфекция на кръвьта, и болниятъ умира. Сега, ако не дадешъ имането си този ревматизъмъ ще ти костува живота. Казвашъ какъ тъй да дамъ имането си? — Ще го дадешъ за откупъ на живота си, ако искашъ да живѣешъ. Всички ученици трѣбва да разбиратъ тѣзи общи закони, и да ги прилагатъ съзнателно. Туй е крайниятъ прѣдѣлъ. Казано е въ Писанието. „Двама или трима души събрани въ мое име или въ името на този великъ законъ, тамъ съмъ и азъ“. Може да опитате закона, но трѣбва да бѫдете чисти, не тъй обикновено чисти, но вътрѣ въ всичкитѣ свои намѣрения, въ всичкитѣ свои помисли и желания. На повърхностьта на вашето съзнание може да дойдатъ най отвратителни мисли, азъ не говоря за тѣхъ, но въ дълбочината на вашата душа вие трѣбва да бѫдете чисти. Много пѫти, по повърхностьта на съзнанието ви ще станатъ пертурбации, това е въ реда на нѣщата, но въ дълбочината на вашето съзнание трѣбва да има единство. Да се усъмнишъ въ справедливостьта на Бога, дали Той е добъръ или не, това не е правилно. Тогава ти ще се усъмнишъ въ всичко положително. Защото, злото е нѣщо случайно, нѣщо изключително. Злото е едно проявление на повърхностьта, слѣдователно ние не трѣбва да го туряме вѫтрѣ въ нашето съзнание.

    И тъй самиятъ животъ се изразява въ движения. Запримѣръ, когато вие се разсърдите нѣкому, обидите се крайно, не искате да го погледнете, очитѣ трептятъ, държите си погледа надолу къмъ земята. Защо? Защото тия течения ви свързватъ съ центъра на земята, вие сте свързани съ черното братство. Вие сте свързанъ човѣкъ, не сте господарь на вашитѣ клѣпачи, затова, като погледнете, очитѣ ви трепватъ, искате да прикриете нѣщо. Така и дѣтето нѣкой пѫть се сърди, не иска да погледне майка си. Вие се смѣете на малкитѣ дѣца, но сте такива малки дѣца. „Присмѣлъ се хърбелъ на щърбелъ“.

    Сега, ние ще дойдемъ до правилнитѣ движения. Слѣдъ като направишъ едно движение, ако то е правилно, ти ще усѣтишъ въ себе си една приятность. Запримѣръ, туй упражнение, което тази вечеръ направихте, то е едно много хубаво упражнение. Разсърдилъ си се нѣкому, искашъ да му отмъстишъ, направи туй движение и си кажи: „Чакай, чакай малко, какво мислишъ да правишъ? Чакай, ти обмисли ли, като кажешъ това, какви ще бѫдатъ послѣдствията, обмисли ли хубаво? Ако искашъ да го нахукашъ, знаешъ ли какво ще стане?  При правене на туй упражнение веднага у тебе се зароди едно противоположно желание и си казвашъ: чакай да отложа. Не, не да го отлагашъ, но ще бѫде тъй, както Господъ е казалъ. Какво е казалъ Господъ? Всичкитѣ ни дѣла трѣбва да бѫдатъ изправни. Значи, на този, на когото искамъ да направя зло, ще му направя едно добро, ще му напиша едно хубаво писъмце, и ще го зарадвамъ. Тъй ще бѫде! Ще водишъ единъ разговоръ съ себе си, и като те видятъ отъ небето, че постѫпвашъ тъй, ще хроникиратъ това въ Бѣлото Братство. Ще кажатъ: „Единъ приятенъ инцидентъ се случилъ съ единъ отъ ученицитѣ, ималъ единъ приятенъ разговоръ, написалъ едно приятно писмо“. Тѣ ще хроникиратъ това въ тѣхнитѣ вѣстници. Ще кажете: а, съ такива работи ще се занимаваме!“ Едно приятно упражнение е това. Най ученитѣ, Бѣлитѣ Братя, като ви видятъ, спиратъ се и казватъ: „Тъй, тъй, много хубаво, много добрѣ постѫпи, споредъ нашитѣ закони“. И нѣма да се минатъ 5 —10 минути, ще се изпълнишъ съ радость. Ще кажете: безъ движения не може ли? — Не може безъ движения. Какъ безъ движения? Ще седнешъ на земята, ще прѣкръстосашъ краката си, натукъ-натамъ, вcé ще вземешъ нѣкоя поза. Или ще седнешъ въ килията си, всé по нѣкакъвъ начинъ ще сгърнешъ рѫцѣтѣ си, тѣ вcé ще заематъ нѣкакво положение. И свѣтии да имаме, пакъ ще иматъ нѣкакви движения. Разправяше ми единъ господинъ, че не можалъ да си обясни, защо Иванъ Томовъ, той го наблюдавалъ, подъ калпака си ималъ скрита една шарена шапка, съ златни нашивки, като съ гайтани. Послѣ подъ съдраното му кюлче ималъ единъ шаренъ коланъ. Единъ день, отиватъ нѣкои млади, искатъ да го биятъ, да му направятъ нѣкоя пакость. Той снема кюляфа си, остава шарената шапка, изважда колана и почва да лѣкува. Като прѣстане опасностьта, пакъ туря кюляфа си. Това е символъ. Въ Писанието нѣма ли такива символи, формули? Вземете 119 псаломъ, въ него е турена цѣлата еврейска азбука, той е образуванъ отъ 22 части. Това сѫ все магически формули. Слѣдователно, всинца трѣбва да имате такива магически формули. Но всичкитѣ магически формули не важатъ еднакво за всички. Всѣки единъ отъ васъ трѣбва да има по 1 2 формули, които да му сѫ въ полза за дадения случай. И всички, които влизатъ въ братството трѣбва да иматъ красиви движения. Запримѣръ, азъ съмъ говорилъ толкова пѫти да се прѣмахнатъ гърбицитѣ ви. Защо? Онзи, който има стеснени гърди, всѣкога е неразположенъ духомъ. Тѣснитѣ гърди произвеждатъ неразположение на духа, нищо повече. Когато човѣкъ е стѣсненъ, той е неразположенъ духомъ, затуй ще внесете вѣрата въ себе си. Разширение ви трѣбва. Никога не се стискайте! Туй стѣснение ще дойде. Винаги имайте едно разширение на вашето сърце, разширение къмъ Бога. Туй е първото нѣщо.

    Когато седите, азъ по нѣкой пѫть ви наблюдавамъ, да видя, на коя страна си държите главата. Въ какво положение трѣбва да държите главата си? Българинътъ казва: „Тази работа тъй ли е?“ — наведе тавата си на лѣвата страна. Другъ пѫть той си тури дѣсната рѫка на слѣпото око и казва: „Гледай си ти ума!“ Ами че ако цѣль день си държишъ главата въ туй положение, ти губишъ отъ своето достойнство, ще се измѣнятъ всичкитѣ ваши магнетически влияния. Винаги ще държишъ главата си перпендикулярно къмъ центъра на слънцето, нищо повече. И вечерно врѣме, като седнете, направете си единъ счетъ, днесъ главата ви дали е била свързана съ центъра на слънцето, съ този магнетически или разуменъ центъръ, дали тѣзи течения сѫ били правилни. По този начинъ много отъ вашитѣ състояния, които създаватъ нервностьта, неразположението на духа у васъ, ще се изгладятъ. Тѣзи малкитѣ грапавини, тѣзи прѣпятствия, които сега се зараждатъ, ще изчезнатъ. И тъй, отъ черната ложа отъ центъра на земята постоянно измѣнятъ движенията ви. Наблюдавайте какви движения иматъ добритѣ хора. Азъ бихъ желалъ да наблюдавате главнитѣ движения на свѣтски хора, които сѫ добри, и на свѣтски хора, които сѫ лоши. Това е едно приятно наблюдение. Така ще можете да си дадете единъ вѫтрѣшенъ отчетъ за тия течения, които ставатъ. Онѣзи по способни ученици отъ васъ, които искатъ да се занимаватъ съ себе си, да се изправятъ, които искатъ да се занимаватъ съ окултната наука, нека правятъ тия наблюдения, а които не искатъ, тѣ сѫ свободни. Но, да не влѣзе у васъ единъ страхъ, да не знаете гдѣ да турите рѫцѣтѣ си. Ако се оставитѣ въ едно естествено положение, вие ще знаете кѫдѣ да ги туритѣ. Ако не знаете кѫдѣ да турите рѫцѣтѣ си, турете ги на масата. Вечерно врѣме е, турете ги на масата, попѣйте си 5 — 10 минути да си починете, турете си краката успоредно, малко разтворени, отпуснете послѣ рѫцѣтѣ си и ще имате извѣстна почивка. Каквито мѫчнотии да имате, знайте, че вашитѣ мѫчнотии сѫ прѣдвидени, 75% отъ мѫчнотиитѣ които имате, сѫ прѣувеличени, оставатъ само 25% а това е законъ, който може да носите.

    И тъй, щомъ сте много разтревожени, прѣди да си легнете, направете си тазъ вечерното упражнение, изговорете и формулата, която ви дадохъ тази вечерь, поприказвайте си. Или, като правите упражнението, като прѣкарвате лѣвата рѫка надъ дѣсната и дѣсната надъ лѣвата, може да вземете единъ стихъ отъ Писанието и да го прочетете. Това сѫ елементарни упражнения. Вие казвате: безъ тѣхъ не може ли? — Не може. Е, да допуснемъ, че нѣкои отъ васъ иматъ бръчки по лицето си. Въ нашата школа влиза като задача, въ една година да изправитѣ тѣзи бръчки. Да кажемъ, че вие сте старъ, на 60 години, въ една година трѣбва да изгладитѣ тѣзи бръчки. Това сѫ натрапени, излишни сѫщества у васъ. Ако ти посветишъ живота си на изправяне, нѣма да остане отъ тѣхъ нищо, въ една година ще прѣмахнете всичкитѣ тия излишни вещества отъ вашето лице. Нали женитѣ употрѣбяватъ косметически срѣдства за това? Туй, което ви прѣпорѫчвамъ азъ, то не е за красота, но за усилване на волята, да прѣмахнете всичкитѣ чужди вещества отъ лицето си. Ами че, ако не сме господари на своето тѣло, на своето лице, на туй, което Господъ ни е далъ, на туй, което е наше собствено, а не чуждо, друго какво можемъ да направимъ? Ако не знаете какъ да владате главата си, какъ да владате рѫцѣтѣ и краката си, какъ да владате вашитѣ мускули, всичкитѣ ваши думи ще бѫдатъ празни. Туй е здравословно и за мислитѣ, и за чувствата, и за волята ви. Знаете ли това нѣщо за васъ, за въ бѫдеще ще знаете какъ да възпитавате дѣцата си. Дѣцата се много лесно подаватъ. Ще кажете: ела мама! Ще направите едно движение, друго движение, и тѣ ще възприематъ. Защо да взимате пръчка? Има редъ упражнения, при които и вие ще се упражнявате, и дѣтето заедно съ васъ. Ще кажете: ами че ние възрастнитѣ хора съ такива работи ли ще се занимаваме? Ами мислитѣ ли, че тия наши движения, които сега вършимъ сѫ на мѣстото си? Не. Има морални движения, но има и неморални движения. Еднитѣ носятъ добродѣтелитѣ, а другитѣ носятъ злото въ свѣта. Наблюдавайте само онзи, който мисли да убива, какво се крие въ свиването на неговитѣ вѣжди, какво изразява неговото чело, неговитѣ мускули. Послѣ, вземете, какви движения има кучето, което мисли да ви ухапе. Може да наблюдавате мечката. Посѣтете нѣкой пѫть зоологическата градина, и ще видите, че когато мечката иска да изяде нѣкого, тя почва да заглажда кожата си, прави движения като, нѣкоя змия. Значи тя е намислила да направи нѣкое зло. Ако си въ гората, ти трѣбва да се качишъ на нѣкое дърво. Но идва ли мечката тъй насрѣща ти, съ настръхнала козина, това значи, че тя идва да те плюе и казва: „Ти не заслужавашъ да се занимавамъ съ тебе, азъ такъвъ човѣкъ не ямъ“. Е, питамъ: Защо когато мечката не иска да яде нѣкого козината ѝ настръхва, а когато иска да изяде нѣкого, заглажда космитѣ си? Вземете човѣка, когато пипне нѣкоя кокошка или агънце, тъй се глади по корема и си казва; „Ахъ, хубаво, хубавъ кебапъ става“. И мечката сѫщо. Улови нѣкого и казва: „А, хубавъ кебапъ става отъ тозъ човѣкъ“. И въ живота е сѫщото. Когато нѣкой човѣкъ почне да ти говори много гладичко, като мечка, това значи: онѣзи сили, които вървятъ по този начинъ, тѣ иматъ обратни движения противъ насъ. Трѣбва да знаете, че хората въ даденъ моментъ могатъ да попаднатъ въ отрицателнитѣ сили на природата. Вие трѣбва да знаете, че имате много врагове, хиляди сѫщества, които всѣки день ви дебнатъ, всѣки день ви устройватъ капанчета, навсѣкѫдѣ въ обществото, навсѣкѫдѣ въ природата. Гдѣто и да минавате, тѣ вcé гледатъ да ви устроятъ нѣщо, камъни почватъ да падатъ върху ви, или какво и да е друго. Но има други сѫщества, които ви прѣдпазватъ. Това сѫ вашитѣ приятели, които ще имъ противодействуватъ. Кои сѫ причинитѣ, то е друго нѣщо. Въ природата има много разумни сили. Много отъ нашитѣ нещастия се дължатъ на тия невидими врагове въ живота. Тѣ сѫ много опасни. Това сѫ факти. Въ живота има такива невидими врагове, има и видими врагове, които не могатъ да се избѣгнатъ. Тѣ всички си служатъ съ извѣстни хипнотически движения. Тѣ постоянно ти внушаватъ, и почватъ да ти прѣдаватъ извѣстни форми, днесъ една, утрѣ друга. Запримѣръ, тѣ искатъ да ти уморятъ нѣкое дѣте, започватъ да ти казватъ: „Туй вашето дѣте ще умре“. И ти повтаряшъ: то ще умре. Повтаряшъ, повтаряшъ, и нѣма да се минатъ 4 — 5 мѣсеца, туй дѣте се разболѣва и умира. Въ дадения случай, туй нѣщо въ волята на Бога не е прѣдвидено. Туй дѣте нѣма да умре, но ти се съгласявашъ и го прѣдавашъ. Ще кажешъ: нѣма да умре, туй дѣте. Ако това не е волята Божия, ти ще усѣтишъ едно раздвояване въ себе си. Онѣзи нѣща, които трѣбва да станатъ, които сѫ Божествени, за тѣхъ провидението не те предупреждава. А когато вашето дѣте трѣбва да умре, смъртьта идва безъ да я знае нѣкой, идва тъй незабѣлѣзано, внезапно. Това става извънъ вашата воля, но въ всички случаи, когато дойде да ви прѣдупрѣждаватъ, трѣбва да упражните вашата воля, за да бѫдете чисти.

    И тъй, да се повърнемъ къмъ красивитѣ движения. Трѣбва да знаете, че има красиви движения въ свѣта. Азъ желая ученицитѣ на тази школа да се отличаватъ съ тия пластични движения. Запримѣръ, викате нѣкоя ваша приятелка. Вие какъ я викате? Тъй съ показалеца, движите го. Туй движение не е красиво. Какъ ще повикате единъ вашъ приятель? Не съ пръста си. Ето една задача. Азъ казвамъ: повикайте отдалечъ вашия приятель! Кое е най-красивото движение, съ което ще можете въ дадения случай да обърнете вниманието на вашия приятель? Толкова врѣме сте живѣли на земята, кажете какъ ще го извикате? Тъй съ цѣлата рѫка? И съ цѣлата рѫка да викашъ, това не е красиво движение. Тъй може да те вика единъ стражарь. Това движение не е за приятель. Е, тогава какъ ще повикате единъ приятель, когото обичате? Ще отидете при него и нищо повече. Ще го хванете за двѣтѣ рѫцѣ и ще му кажете: моля, ела на гости у насъ!

    Запитватъ: ако нѣмаме възможность, какъ ще отидемъ? — За приятели всѣкога ще имате възможность. Въ този случай нѣма изключения.

    Ами, ако единиятъ е на единия брѣгъ на една рѣка, а другиятъ — на другия? — Ще има мостъ или лодка, и тъй ще отидешъ. Законътъ е такъвъ: между двама приятели никога не може да се изпрѣчи една рѣка. Може да опитате това нѣщо. Никога не може да се срѣщнете съ единъ вашъ приятель прѣзъ една рѣка, всѣкога ще се намѣрите на единъ вѫзелъ, отгдѣто ще можете да минете свободно. Това е Божествено. Никога не могатъ да ви поставятъ на едно противорѣчие. Щомъ обичьта ви е непрѣодолима, противорѣчия нѣма.

    И тъй, азъ искамъ, като ученици, да спазвате тия красивитѣ движения, съ едно морално вѫтрѣшно убеждение. Ако за васъ всичкитѣ нѣща сѫ маловажни, трѣбва да знаете, че нѣма маловажни работи. Разбира се, вие трѣбва да се пазите, като правите тия движения, да не ставате прозвище, да не произвеждате смѣхъ. Когато усмивате нѣкого за неговитѣ криви движения, вие всѣкога ще попаднете подъ сѫщия законъ. Азъ забѣлѣзахъ нѣкои ученици, на които съмъ казалъ нѣкои нѣща, тѣ се смѣха, и попаднаха подъ сѫщия законъ. Не се смѣй, ти ще се свържешъ съ тѣзи отрицателни движения. Първото нѣщо, не е право да се смѣешъ!

    2 Упражнение. Двѣтѣ рѫцѣ напрѣдъ успоредно. Послѣ се дигатъ нагорѣ, свалятъ надолу, нагорѣ, надолу, тъй нѣколко пѫти ритмично движени. Пакъ нагорѣ, но само киткитѣ се движатъ нагорѣ, надолу. Слѣдъ това, и двѣтѣ рѫцѣ се движатъ нагорѣ и надолу (много пѫти), и спиратъ въ хоризонтално положение.

    Рѫцѣтѣ настрана, на прѣдъ — киткитѣ една върху друга и пакъ настана.

    Повторете първото упражнение нѣколко пѫти.

    Рѫцѣтѣ надъ главата раздалечени, и послѣ спущане надолу, отъ страна покрай тѣлото (нѣколко пѫти). Рѫцѣтѣ напрѣдъ (нѣколко пѫти).

Т. м.

*

32 окултна лекция на

общия окултенъ класъ (II година)

1.VII.1923 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...