Jump to content

1921_08_21_3 Общи упражнения


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

 

Общи упражнения

 

Ще четете Новия Завет по следния ред:

 

Софиянци     ще започнатъ отъ             Еванг. на Йоана

 

Търновци                  ……                  Посл. Римляномъ

 

Бургасци                   ……                  Ев. на Матея

 

Сливенци                  ……                  Ев. на Марка

 

Русенци                     ……                  Ев. на Лука

 

Варненци                  ……                  I. посл. Коринтяномъ

 

Пловдивчани           ……                  II. посл. Коринтяномъ

 

Казанлъчани                        ……                  Посл. Евреемъ

 

Старозагорци                       ……                  Посл.Галатяномъ

 

Айтосци                     ……                  I. посл. Петрово

 

Ямболци                   ……                  П. посл. Петрово

 

Шуменци                  ……                  Посл Яковово

 

Новозагорци                        ……                  Посл. Юдино

 

Панагюрци               ……                  I посл. Солуняномъ

 

Свищовци                 ……                  II. посл. Солуняномъ

 

Севлиевци                ……                  Посл. Колосяномъ

 

Габровци                   ……                  I. посл. Иоаново

 

Карнобатци               ……                  II. посл. Иоаново

 

Еленчани                  ……                  III. посл. Иоаново

 

Т. Пазарджичани    ……                  Посл. Ефесяномъ

 

Бѣлоградчичани     ……                  I посл. къмъ Тимотея

 

Ломчани                   ……                  II посл. къмъ Тимотея

 

Трѣвненци                ……                  Посл. къмъ Тита

 

Видинци                    ……                  Откровението

 

Г. Орѣховчани         ……                  Посл. къмъ Филимона

 

С. Гърци (Видинско)           ……                  Посл. къмъ Филипянитѣ

 

Четенето започва отъ опрѣдѣления текстъ и върви послѣдователно до края на Новия Завѣтъ. Това четене започва още отъ събора, отъ днесъ. Ще прочитате по 10 стиха на день, и то когато сте въ най-добро разположение. Когато не сте разположени ще прочитате само по единъ стихъ, и то или първия, или послѣдния, или който искате. И тогава ще си отбѣлѣжите кой отъ тѣзи 10 стиха ви е обърналъ внимание, дали 1, 2, 3 или кой и да е отъ десетьтѣ. Когато сте неразположени, ще четете само по единъ стихъ, понеже тогава сте на пѫть. Щомъ сте неразположени, пѫтувате, разбира се, само по единъ стихъ ще четете. Щомъ сте разположени, на почивка сте, по 10 стиха ще четете.

 

Сега за всички ви опрѣдѣлямъ единъ день въ мѣсеца за почивка, прѣзъ който день нѣма да ядете. Ще почивате на физическото поле, а ще работите въ духовния свѣтъ. Този день ще бѫде третия петъкъ отъ мѣсеца, значи 12 петъци ще си почивате. Постътъ ще започне отъ четвъртъкъ на обѣдъ въ 12 ч. и ще свърши въ петъкъ на обѣдъ 12 ч. Това е почивка, законъ, не е постъ. Той ще се продължава отъ обѣдъ до обѣдъ. Защо? Идущата година ще ви обясня защо именно отъ обѣдъ до обѣдъ ще си почивате. Слънцето тогава е на зенита, горѣ. Това, което ви давамъ като постъ, е много малко, но ако вие спазите закона, ще имате отлични послѣдствия. Той е единъ великъ законъ.

 

Ще кажете: „И, азъ колко съмъ постилъ!“ Да, но тъй не си постилъ. Тази почивка мяза както когато пѫтуваме лѣтно врѣме прѣзъ планинска мѣстностъ. Вървишъ, вървишъ, седнешъ по едно врѣме да си починешъ малко, пийнешъ малко топла вода, нахранишъ се хубаво, надишашъ се чистъ въздухъ, прѣоблѣчешъ се и послѣ пакъ продължишъ. Това е разходка, която обновява. А като пиешъ студена вода, когато си изморенъ, връщашъ се дома си боленъ. И тъй, това, което ви давамъ, не е постъ, а почивка, това е за обновлението на нервната система. И не мислете, че постите, не си туряйте на умъ мисъльта, че постите, а че си почивате, и тогава ще видите какъ ще си хапнете хубаво слѣдния обѣдъ. Нѣкои иматъ тази слабость, когато ще постятъ, наяждатъ се много, за да издържатъ поста. Послѣ ги запалва за вода, та едва дочакватъ да се свърши поста. Не, ще ядете малко, както въ четвъртъкъ, така и въ петъкъ. Малкото, то е законътъ на благословението. Постътъ ще се започва отъ третия четвъртъкъ на мѣсеца.

 

Запитватъ: „Нѣкои чиновници, които излизатъ на 1 ч. отъ работа, кога ще ядатъ?“

 

— Който е чиновникъ, да си вземе два геврека, това му е достатъчна храна. Ще кажатъ за него: „Закусва си човѣкътъ, не е нѣщо лошо“. Вие прѣдставяте извѣстни изключения, които се случватъ на 10,000 едно, но не вѣрвамъ нѣкой отъ васъ да попадне въ изключението на тѣзи 10,000 случаи. Този часовникъ, по който ще се рѫководите, той е вашето чувствуване, той е вашиятъ зенитъ. Докато имате отлично настроение, вашиятъ обѣдъ идва, но щомъ си изгубите настроението, обѣдътъ е миналъ, слънцето вече е подъ наклонъ. Защото всички хора на земята нѣматъ еднакви отношения къмъ слънцето. Обѣдътъ не става въ едно и сѫщо врѣме за всички. Психически за всички хора врѣмето е различно.

 

Запитватъ: „Задължителенъ ли е този редъ и за ония наши братя и сестри, които сѫ канени на сьбора, но не присѫствуватъ?“

 

— Да, могатъ и тѣ да го изпълняватъ, ако желаятъ. Всички ония наши братя, дали присѫствуватъ или не, всички наши братя, които иматъ единъ духъ съ насъ, по нищо не се различаватъ отъ насъ, нѣма никаква разлика, и тѣ могатъ да изпълнятъ всичко, каквото и вие. А онѣзи братя, които нѣматъ единъ духъ съ насъ, и тукъ да сѫ, много не се ползуватъ. За братството е важно всички да иматъ еднакви разбирания. Туй, което ни свързва, то е божествениятъ принцип, който дѣйствува въ насъ, и ние искаме този принципъ да дѣйствува и въ всички хора. Той е, който ни свързва. Щомъ го има между насъ, ние сме братя, ако го нѣма — не сме братя.

 

Това е най-малкото, което ви давамъ, но ако го изпълните добросъвѣстно, съ любовь, ще имате единъ отъ най-добритѣ резултати, каквито не сте виждали въ живота си до сега. Много малко е, но ако го изпълните отъ любовь къмъ Бога, ще опитате какво нѣщо е това.

 

Специалнитѣ упражнения сѫ достояние само на достойнитѣ ученици, които сѫ изпълнили общитѣ упражнения съвѣстно. Тѣ сѫ по закона на свободата, а този законъ е много строгъ. Въ духовния свѣтъ законътъ е много строгъ. Веднъжъ си обѣщалъ и не си го направилъ, пази се да не попаднешъ пакъ въ тази грѣшка. Затова не искамъ да ви причинявамъ излишни страдания. Веднъжъ си се ангажиралъ съ нѣщо, трѣбва да го направишъ, ако ще и земята съ главата надолу да се обърне. Слѣдъ тѣзи общи упражнения ще дойдемъ до частнитѣ, които ще се дадатъ само на ония, които съ добро желание и добросъвѣстно ще ги изпълнятъ. Много отъ васъ иматъ добро желание, но като дойде затруднение, казватъ; „Да се отложи за сега.“ Нѣма никакви отлагания. За специалнитѣ упражнения нѣма никакви отлагания. Когато дойде Христосъ, той имаше едно специално задължение - да изпие горчивата чаша и казваше:: „Не може ли да отмине тази чаша?  Не, затова дойдохъ.“ Отстѫпишъ ли, работата ти е загубена. Законитѣ сѫ такива. Сега Господь нѣма да измѣня законитѣ си за нашитѣ разбирания.

 

Ние сега казваме: „Господи, не можешъ ли да направишъ за насъ едно изключение?“ Изключение може да направи само въ това, да каже: „Почакай, не го вземай сега“.

 

И тъй, прѣзъ цѣлата година ще пуснете да работи у васъ закона на хармонията, та всички да чувствувате, че у васъ блика единъ изворъ, който пълни сърдцата ви. А сега се срѣщате и си казвате: „Старозагорци не вървятъ добрѣ въ пѫтя, софиянци — сѫщо и т.н.“. Тогава кои вървятъ добрѣ? Всинца вървите добрѣ, само дяволитѣ въ София, въ Търново и пр. не вървятъ добрѣ. Кога сѫ вървѣли добрѣ? За да ги накараме да вървятъ добрѣ, трѣбва да ги направимъ слуги. Надпрѣварвайте се да си отдавате почитание единъ къмъ другъ.

 

И тъй, сега като ви срѣщна, ще ви погледна 10 секунди и така ще ви поздравя. Като ви погледна, нѣкои си навеждатъ очитѣ. Знаете ли какво означава това? — Че не съмъ готовъ да служа на Господа. Като ви срѣщна, ще ви погледна 10 секунди, и ще ви дамъ половина отъ Божията Любовь. И сега азъ ви поздравлявамъ така: „Давамъ ви половината отъ любовьта, която Господь ми е далъ“.

 

Една сестра ми пише едно писмо, въ което изкарва, че всички, които сѫ събрани тукъ, сѫ вагабонти. Туй е неразбиране на закона. Ние нѣма да се поддаваме на това. Богъ е Любовь и ние нѣма да осквернимъ вече името на нашия Баща за нищо. Сега ще отидемъ на една сладка закуска.

 

9 часа сутриньта. Ясенъ слънчевъ день.

 

Слънцето май ви обича. Ще издържате любовьта му. Азъ нѣма да ви държа дълго врѣме.

 

Всички дойдоха ли вече? — „Има още да идват. Да ги чакаме ли?“ „Колко?” “Петь минути.“ Щомъ имъ давате петь минути, то е благодать. Общото рѣшение е Божие рѣшение. Запитватъ: „Винаги ли?“ — Винаги. Когато хората изпълняватъ волята на единъ човѣкъ, тѣ вършатъ прѣстѫпление, а когато единъ човѣкъ върши волята на много хора, той върши добро. Злото има всѣкога прѣдъвидъ една личность, а доброто има прѣдъвидъ всички. Тази е разликата.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...