Jump to content

1921_08_21_1 Недѣля 21 августъ


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

 

 

Недѣля 21 августъ

 

5 ч. с. Утринна молитва

 

Ще бѫдете много внимателни. Българинътъ има една особена черта — започва много добрѣ и къмъ края свършва злѣ. Всички трѣбва петь минути по-рано да дохождате, да нѣма разтакания, изисква се да си наложите сами абсолютенъ редъ, иначе се явява дисхармония. Ние сме се рѣшили да служимъ на Бога свободно, безъ никакви закони, безъ никакви правила. Едно единствено правило, единственъ законъ трѣбва да бѫде: Любовьта. Трѣбва да знаете, че има единъ вѫтрѣшенъ контролъ, който е най-строгъ. Ако вие се опозорите съ нѣкои ваши постѫпки, въ бѫдеще ще отговаряте.

 

Невидимиятъ  свѣтъ  е много деликатенъ, но сѫщеврѣменно и взискателенъ, той търпи погрѣшкитѣ на  физическия свѣтъ, но не ги допуща въ себе си. Ако вие мислите съ нѣкои ваши мисли, съ нѣкои ваши желания или съ нѣкое ваше любопитство да влѣзете съ ума си нѣкѫдѣ, то въ десеть прѣраждания нѣма да се освободите, нѣма да се изплатите. Всѣки човѣкъ, който рѣши да шпионствува, да съгледателствува, десеть прѣраждания ще тегли хомота си като единъ волъ на нивата. Никой на сила не ви е привикалъ, доброволно сте дошли, никой отъ васъ да не се опитва да излъже Господа. Ако нѣкой се опита да Го излъже, ще го изнесемъ, както въ врѣмената на апостолитѣ, мъртъвъ. Съ Бога шега не бива. Съ всички ваши мисли да служите на Господа, да не се прѣдавате на нѣкои лоши духове, но да бѫдете господари на себе си, и да дойде Господь да живѣе въ васъ. Това е желанието на Бога, това е и моето желание.

 

Прѣдметътъ на тазсутрѣшнитѣ размишления ще бѫде: „Законътъ на Божествената Хармония“.

 

Желателно е всички да се стараете да си въздѣйствувате, да си угаждате единъ другъ. Азъ искамъ тукъ да минавате като братя и сестри, а не да си казвате: „Хей, момче!“ „Братя“ и „сестри“ ще си викате, а който не иска, да излѣзе навънъ. И послѣ, ще се поздравлявате съ лозинката: „Нѣма Любовь Като Божията Любовь — само Божията Любовь е Любовь“.

 

Като идвате въ тази сграда, абсолютно никакво друго поздравление не се позволява, а като се разпръснете, като излѣзете отъ тази сграда, ще се поздравлявате, както искате. Това се изисква, за да не ставаме причина да се спъва Духа. Като се срѣщнете, ще кажете: „Братко, сестро, нѣма Любовь като Божията Любовь...“

 

И послѣ, старайте се да бѫдете мили и нѣжни въ отношенията си. Ще бѫдете като добритѣ музиканти, да взимате правилно музикалнитѣ тонове, докато се научите на братство. Тъй ви прѣдупрѣждавамъ като мои приятели, прѣдупрѣждавамъ ви като мои ученици, прѣдупрѣждавамъ ви като мои братя и сестри.

 

Прѣдупрѣждавамъ ви като ученици, защото въ новото учение лицеприятие и благоволение нѣма, ученикътъ трѣбва да учи; ти можешъ да бѫдешъ богатъ, можешъ да бѫдешъ всичко, но ако не учишъ, не можешъ да имашъ никакъвъ успѣхъ.

 

А за да бѫдешъ приятель, трѣбва да имашъ сърдце, т.е. приятеля си трѣбва да обичашъ. Само така може да бѫдешъ приятель.

 

А за да бѫдешъ братъ или сестра, трѣбва да имашъ душа на братъ и сестра. Старайте се всички. Всички имате възможность, и млади, и стари. Всѣки, който изпълнява Божия законъ, е младъ, а който не Го изпълнява, е старъ. Всѣки, който изпълнява Божия законъ, е уменъ, а който не го изпълнява, е глупавъ. Всѣки, който служи на Бога, на Любовьта, той е добъръ човѣкъ, а който не служи на Любовьта, е лошъ човѣкъ.

 

Сега ще се помолимъ:

 

1. Вдигнете всички рѫцѣтѣ си нагорѣ. Въ това положение три пѫти изговорете лозинката: „Нѣма Любовь като Божията Любовь — само Божията Любовь е Любовь“.

 

2. Отче нашъ.

 

3. Ще колѣничимъ на лѣвото колѣно и ще се помолимъ тайно да се въдвори закона на Божествената хармония вѫтрѣ въ насъ.

 

4. Благославяй, душе моя, Господа.

 

5. Добрата молитва.

 

6. Послание къмъ Колосянитѣ, 3;14:

 

 „И надъ всичко това облѣчете се съ любовьта, която е свръзка на съвършенство“.

 

(Всѣки за себе си ще го прочете три пѫти.)

 

7. Послание къмъ Филипянитѣ, 1;9:

 

„И това се моля, да прѣизобилва любовьта ви още повече въ познание и въ всѣко разумѣние“.

 

(Всѣки за себе си ще го прочете три пѫти.)

 

Евангелие отъ Матея, 22; 37—39:

 

„А Исусъ му рече: „Да възлюбишъ Господа Бога Твоего съ всичкото си сърдце, съ всичката си душа и съ всичкия си умъ“.

 

Тази е първата и голѣма заповѣдь.

 

А втората и подобна на нея: „Да възлюбитѣ ближния си като себе си“.

 

Гимнастически упражнения.

 

Воля, воля на всички ви трѣбва. Дяволътъ само съ воля се държи, само съ воля се изпъжда. Ето защо, ако правите тѣзи упражнения, ще възстановите хармонията. Тѣ сѫ обосновани на единъ великъ законъ въ природата.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...