Jump to content

1937_07_18 Първиятъ лѫчъ на топлината / Лѫчи на живота


Ани
 Share

Recommended Posts

"Лѫчи на живота". Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера

презъ лѣтото на 1937 г. София,

Издателска къща „Жануа-98“, 2004.
Книгата за теглене - PDF

Съдържание

 

 

ПЪРВИЯТЪ ЛѢЧЪ НА ТОПЛИНАТА

 

5 ч. с. на Молитвения върхъ

 

“Въ начало бѣ Словото”

Добрата молитва

 

Ще прочета десеть стиха отъ Ев. на Матея.

 

Малко размишление.

 

“Защото ви казвамъ, че ангелитѣ на небесата винаги гледатъ лицето на Отца моего, който е на небеса.”

 

Великото въ живота е пробуждането на човѣшката душа. Азъ уподобявамъ това пробуждане на пъпкитѣ на цвѣтята. Като символъ го взимамъ. Всѣка една душа въ Божествения свѣтъ мяза на една пъпка, която чака своето време. Туй пробуждане не става така произволно, но то е най-великото събитие на битието! Както въ единъ домъ най-великото събитие е раждането на едно дете, така и въ Божествения свѣтъ най-великото събитие е пробуждането на човѣшката душа, за която ангелитѣ се радватъ. Защото всѣки, който се обръща къмъ Бога, другояче трѣбва да се разбира - не единъ грѣшникъ, който се обръща, то сѫ човѣшки схващания. Пробуждането на туй, великото, то заличава всичкитѣ грѣхове, каквито човѣкъ е ималъ презъ цѣлата вѣчность по човѣшки като се говори. Като се събужда човѣшката душа, като цъвне, всичко това се съблича. Онова, великото събитие, събуждането какъ става? Тамъ е сега величието на Божията Любовь. То е първиятъ лѫчъ на топлината, която душата приема отъ Любовьта. Първиятъ лѫчъ на топлината го наричамъ, не на свѣтлината. Тази, Божествената топлина, която внася този, първия импулсъ. И тогава душата се разцъвтява, така се отваря като единъ малъкъ цвѣтъ. На това ангелитѣ се радватъ, понеже въ туй разцъвтяване се проявява битието. Въ туй разцъвтяване се проявява Божиятъ духъ. И отъ тамъ се започватъ всичкитѣ радости, които човѣкъ сега очаква на земята.

 

И сега вие сте наблюдавали пчелитѣ, които пѣятъ въ своитѣ кошери. Но знаете ли защо пчелитѣ пѣятъ? - За цвѣтята, които сѫ цъвнали, за живота, който се проявява. Отъ тѣхъ тѣ събиратъ своя медъ. И тогава уподобявамъ ангелитѣ на пчелитѣ: че като цъвнатъ човѣшкитѣ души, ангелитѣ иматъ отъ кѫде да събиратъ медъ за своитѣ кошери. И затова се радватъ тѣ. Ако вие развалите единъ животъ, вие разваляте работата на ангелитѣ. Това е една проста мисъль, която трѣбва да имате въ ума си, за да се осмисли земния животъ. Защото човѣшкиятъ животъ нѣма смисълъ безъ туй разцъвтяване на човѣшката душа. Разцъвтяването на човѣшкитѣ души е най-великото събитие, което трѣбва да очаквате. Щомъ туй събитие дойде, цѣлото небе обръща внимание на вашата душа.

 

И тогава радвайте се на душата си, пъкъ се радвайте и на всичкитѣ. Цвѣтята се радватъ едно на друго, понеже сѫ цъвнали. Не ходете тогава да се занимавате съ морализиране, кой какъ е цъвналъ, не се занимавайте и кой какъ е облѣченъ, защото безбройни сѫ цвѣтоветѣ, въ които сѫ облѣчени човѣшкитѣ души. Две души нѣма облѣчени съ еднакъвъ цвѣтъ и две души нѣматъ една и сѫща форма, съ която сѫ облѣчени. По човѣшки говоря. Защото ако човѣкъ се занимава съ външната страна на живота, той изгубва сѫщественото. Какво би се ползувалъ единъ конь, който би желалъ да го товарятъ съ злато. Да кажемъ натоварятъ го съ сто - двеста килограма злато, кѫде ще употрѣби коньтъ златото? То е безполезно за коня. За него важна е тревата, водата, за него златото никакъ не е потрѣбно. За умствения животъ златото е непотрѣбно въ този смисълъ, както сѫществува сега на земята. Но златото е потрѣбно да се направи една прекрасна дреха на земята. Ако вашето злато не може да стане дреха на душата, то е безполезно; ако стане дреха, то е полезно. И всичкото си богатство трѣбва да употрѣбите, за да направите една златна дреха за душата си.

 

Та имайте предъ видъ онази, основната идея. Вие може да се радвате на хлѣба, който държите въ рѫката си. Но това още не е радость. Когато вие вкусите първата хапка на този хлѣбъ, то е пробуждането. Първата хапка на хлѣба на живота е пробуждането на душата. Вече започва дишането на душата, храненето на душата. Този, първиятъ лѫчъ на топлината, който прониква въ душата, е първата хапка на любовьта, която душата взема. Това го наричатъ “злато”. “Злато” значи пробуждане, то значи свѣтлина, значи знание, значи красота, значи доброта. Златото съдържа много качества, много елементи въ себе си, които сѫ необходими за душата. А тъй както хората разбиратъ златото донѣкѫде […] едно удобство на златото на земята. И въ Исая на едно мѣсто казва Писанието: “Елате и си купете безъ пари, безъ злато.”

 

Сега онази основна мисъль, която Христосъ е турилъ въ думитѣ: “Тия малкитѣ”, то сѫ онѣзи мисли, Божествени мисли, които проникватъ въ ума ни; онѣзи малки чувства, които проникватъ въ сърдцето ни. Това сѫ тѣ “малкитѣ”, които не трѣбва да презирате. Туй не е външно. Понеже като направите нарушение на Божествената хармония вѫтре въ себе си, тази хармония се нарушава и отвънъ. Щомъ единъ човѣкъ не зачита своитѣ мисли и своитѣ чувства, нарушава хармонията въ себе си. Има мнозина, които проповѣдватъ това, което не знаятъ. Но мисъльта излиза отъ Бога и чувството и то излиза отъ Бога. То сѫ два елемента, съ които цъвналата вече душа започва да функционира. Мисъльта прониква въ каквато и да е форма. Мисъльта прониква навсѣкѫде.

 

И сега рекохъ: понеже ние излизаме днесъ, азъ ви пожелавамъ презъ годината тъй ще ви бѫде като този день. Снощи бѣше много облачно, мѫгла бѣше паднала. И азъ рекохъ, ако и утре е така, тогава имаше да опъвате каиша.

 

Сега на васъ ви пожелавамъ благото на първия лѫчъ на топлината, който иде въ свѣта. Пожелавамъ ви първия лѫчъ на свѣтлината, която иде отъ Божията Мѫдрость. И пожелавамъ ви първия лѫчъ, крепкия Божий лѫчъ на Истината за вашия духъ. Та всички да бѫдете топли, да бѫдете свѣтли и да бѫдете крепки презъ цѣлата година!

 

Аминъ

 

6 ч. 25 м.

 

(Отлично слънце грѣе.

Край огнището направихме гимнастическитѣ упражнения.)

 

1-ва беседа от Учителя,

държана на Молитвения върхъ

при Второто езеро на Рила.

Недѣля, 18 юлий 1937 год.9

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

"Лѫчи на живота". Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера
презъ лѣтото на 1937 г. София,
Първо издание, София, 1937 г.
Книгата за теглене - PDF
Съдържание

 

ЛѪЧИ НА ЖИВОТА.

Великото въ живота, това е пробуждането на човѣшката душа. Като символъ, пробуждането на човѣшката душа представя разпукване пѫпкитѣ на цвѣтята, разцъвтяване пѫпкитѣ на растенията. Отъ Божествено гледище, душата може да се уподоби на пѫпка, която очаква момента на своето разпукване. Пробуждането на човѣшката душа подразбира запознаването и съ Божията Любовь. Само пробудената душа познава Бога. Само пробудената душа познава качествата на Божията Любовь. Туй е изразилъ Христосъ съ стиха: „Това е животъ Вѣченъ, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога“. Отъ този стихъ ставатъ ясни думитѣ Христови: „Иди, продай всичко и ела да ме последвашъ“.

Пробуждането на човѣшката душа е велико явление въ Битието. То не е произволенъ процесъ. Както раждането на детето е велико събитие въ дома, така и пробуждането на човѣшката душа е велико събитие въ Божествения свѣтъ. Всички ангели, всички възвишени, разумни сѫщества се радватъ на това събитие. Пробуждането на човѣшката душа не подразбира обръщане на грѣшника къмъ Бога, но освобождаване на Божественото въ човѣка отъ всички криви разбирания, отъ всички заблуждения, въ които е билъ потопенъ презъ вѣчностьта. Пробуждането на човѣшката душа, на нейното разцъвтяване подразбира събличане на човѣка отъ старото, отъ кривото, отъ неговитѣ вѣковни заблуждения. Въ пробуждането на човѣшката дута се вижда величието на Божията Любовь. Пробуждането на човѣшката душа се придружава съ възприемане на първия Божественъ лѫчъ на топлината на любовьта. Този лѫчъ представя потикъ на душата къмъ новъ животъ. Потикътъ на душата къмъ новъ животъ се изразява въ нейното разцъвтяване. На този потикъ, именно, ангелитѣ се радватъ. Въ него тѣ виждатъ проява на Битието, проява на Божия Духъ. Този моментъ въ живота на човѣка е начало на истинска радость, начало на пълна свобода.

Когато душитѣ се пробуждатъ, ангелитѣ на небето пѣятъ и възхваляватъ Господа. Когато цвѣтята цъвтятъ, пчелитѣ пѣятъ, весело бръмчатъ. Тѣ пѣятъ за цъвналитѣ цвѣтя, за проявения животъ. Пчелитѣ пѣятъ, радостно хвърчатъ отъ цвѣтъ на цвѣтъ и събиратъ сладъкъ сокъ за своя медъ. Каквото сѫ цвѣтята за пчелитѣ, такова нѣщо представятъ пробуденитѣ човѣшки души за ангелитѣ. Отъ тия души ангелитѣ събиратъ медъ за своитѣ кошери и се радватъ и на малкитѣ придобивки. Който се осмѣли да разруши живота на една отъ тия души, той разваля работата на ангелитѣ, които сѫ въ небесата. Всѣкога дръжте тази мисъль въ ума си, за да осмислите своя земенъ животъ. Разцъвтяването на човѣшката душа осмисля живота на човѣка. Докато човѣкъ очаква този моментъ, земниятъ му животъ има смисълъ. Престане ли да го очаква, изгуби ли надежда въ него, земниятъ му животъ абсолютно се обезсмисля. Когато настѫпи момента на разцъвтяването на нѣкоя душа, цѣлото небе се радва на това велико събитие и отправя погледа си къмъ тази душа. Щомъ небето се радва на пробудената душа, радвайте се и вие.

Радвайте се на своята пробудена душа. Радвайте се на всички пробудени души, както цвѣтята се радватъ, когато цъвтятъ. Не се запитвайте, кой какъ е цъвналъ и какъ е облѣченъ. Безбройни сѫ краскитѣ и цвѣтоветѣ, съ които човѣшкитѣ души се обличатъ. Никѫде нѣма да срещнете две души, облѣчени по единъ и сѫщъ начинъ — въ еднаква форма и съ еднакъвъ цвѣтъ. Цвѣтътъ, формата на дрехата представя външна страна на живота. Външната страна на живота не е още сѫщественото. Който се занимава само съ външната страна на живота, въ края на краищата той ще изгуби сѫщественото, той ще изгуби смисъла и съдържанието на живота. Какво се ползува коньтъ отъ златото на своя господарь? И стотици килограми злато да пренесе, коньтъ си остава конь, нищо не се ползува. Трева, вода и въздухъ сѫ нужни да коня, а не злато. При днешното развитие на човѣка, златото му е потрѣбно само за физическия животъ, но не и за неговия умственъ животъ. При това, златото е потрѣбно за физическия животъ на човѣка дотолкова, доколкото може да го превърне въ дреха на своята душа. Не може ли човѣкъ да превърне физическото злато въ дреха на своята душа, т. е. въ велики добродетели, съ които да се облѣче, това злато е безпредметно. Облѣче ли човѣкъ душата си въ златна дреха отъ велики добродетели, златото е изиграло своята роля на земята. И тогава, бѫдещата размѣнна монета ще се изразява чрезъ проявитѣ на Божията Любовь.

Радвайте се на пробуждането на своята душа! Радвайте се на пробуждането на всички души! Радвайте се, че можете да вкусите отъ хлѣба, който държите въ рѫката си! Първата хапка хлѣбъ въ устата ви представя пробуждане на човѣшката душа. Първиятъ дъхъ на живота, това е пробуждане на човѣшката душа. Отъ първата хапка хлѣбъ, отъ първия дъхъ на живота зависи храненето и дишането на душата. Отъ първия лѫчъ на топлината, като първа хапка, като пръвъ дъхъ на любовьта, душата започва да расте и да се развива, да богатѣе — злато да събира. Въ този смисълъ, златото представя придобиване на свѣтлина и знание придобиване на красота и доброта. Свѣтлина и знание, красота и доброта сѫ необходими елементи за развиване на човѣшката душа.

Христосъ казва: „Не презирайте нито едно отъ тѣзи малкитѣ“. Това значи: Не презирайте малкитѣ Божествени мисли, които проникватъ въ вашия умъ. Не презирайте малкитѣ Божествени чувства, които проникватъ въ вашето сърдце. Който презира малкитѣ Божествени мисли и чувства, той нарушава Божествената хармония въ себе си. Наруши ли вѫтрешната хармония въ себе си, той ще наруши и външната. Мислитѣ и чувствата излизатъ отъ Божествения изворъ и минаватъ презъ всички човѣшки умове и сърдца, Безъ тѣхъ човѣшкитѣ души не могатъ да цъвтятъ, не могатъ да се пробуждатъ.

Поздравявамъ ви съ приятната сутринь, съ чистото небе и съ красивия изгрѣвъ. Хубавото време днесъ показва, че презъ тази година голѣмитѣ страдания могатъ да се избегнатъ. Слънцето носи своето благословение.

Пожелавамъ ви да придобиете първия лѫчъ на топлината, който иде отъ Божията Любовь.

Пожелавамъ ви да придобиете първия лѫчъ на свѣтлината, който иде отъ Божията Мѫдрость.

Пожелавамъ ви да придобиете първия крепки Божи лѫчъ на Истината, който носи свобода за вашия духъ.

Пожелавамъ ви да бѫдете топли, свѣтли и крепки презъ цѣлата година.

*

18 юлий, 5 ч. с.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...