Jump to content

1926_08_22 Нарядъ. 1926 г. 22 — 29 августъ.


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Свещеният огън", съборни беседи - 1926 г.
Първо издание: София, 1926 г.

Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

 

 

 

Нарядъ.

 

1926 г. 22 — 29 августъ.

 

София. На „Изгрѣвъ.“

 

Понедѣлникъ, 5 ч. с.    23 августъ.

 

За размишление презъ деня:

 

В ѣ ч н а т а   с в о б о д а , в ъ    к о я т о    Б о г ъ  ж и в ѣ е, 

 

Д у х ъ т ъ  ц а р у в а .

 

Матея: 10 ст., 8 гл.:

 

„И като чу Исусъ, почуди се и рече на ония, които идѣха слѣдъ Него:

 

Истина  ви  казвамъ,  нито  въ  Израиля  съмъ  видѣлъ толкози вѣра.

 

1. Кратко размишление.

2. Богъ е Любовь.

3. Добрата молитва.

4. Отче нашъ.

5. В. И. Ч. Б. В. Б.!

 

Старитѣ гимнастически упражнения.

 Концентрически крѫгове.

 

Вторникъ, 5. ч. с.                                                                                                       24 августъ.

 

 

За размишление прѣзъ деня:

 

В ъ   к р а с о т а т а   н а   в ѣ ч н а т а  с п р а в е д л и в о с т ь, 

в ъ  к о я т о  м и р ъ т ъ   п р ѣ б ѫ д в а ,  

г р ѣ х ъ т ъ     и   б е з з а к о н и е т о   и з ч е з в а т ъ .

 

1. Благославяй, душе моя, Господа!

2. Добрата молитва.

3. 91 Псаломъ.

4. Духътъ Божий.

5. Отче нашъ.

6. В. И. Ч. Б. В. Б!

 

Старитѣ гимнастически упражнения.

 Концентрически крѫгове.

 

Срѣда, 5 ч. с.                                                                                                                        25 августъ.

 

 

За размишление прѣзъ деня:

 

 

В ъ    п р ѣ д в е р и е т о    н а    Б о ж и я т а

 М ѫ д р о с т ь ,  д ѣ т о  с в ѣ т л и н а  ц а р и .

 

 

1. Въ начало бѣ Словото.

2. Добрата молитва.

3. Fir-für-fen.

        4. 91 Псаломъ.

5. Отче нашъ.

6. В. И. Ч. Б. В. Б!

 

 

Старитѣ гимнастически упражнения.

Концентрически крѫгове.

 

Четвъртъкъ, 5 ч. с.                                                                                                            26 августъ.

 

 

За размишление прѣзъ деня:

 

Б о г ъ  е  Д у х ъ ,  и  к о и т о  М у  с е  к л а н я т ъ ,  д а

 М у  с е  к л а н я т ъ  с ъ  Д у х ъ  и  И с т и н а .

 

 

1. Благословенъ Господъ Богъ нашъ.

2. Добрата молитва.

3. 91 Псаломъ.

4. Молитвата на Царството — на Духа.

5. Отче нашъ.

6. В. И. Ч. Б. В. Б!

 

 

Старитѣ гимнастически упражнения.

Концентрически крѫгове.

 

Петъкъ, 5 ч. с.                                                                                                                         27 августъ.

 

 

За размишление прѣзъ деня:

 

 

О с в е т е н и    ч р ѣ з ъ    И с т и н а т а ,    н и е    щ е   и м а м е  м и р ъ   с ъ   Б о г а .

 

 

1. Благославяй, душе моя, Господа!

2. Добрата молитва.

3. Духътъ Божий.

4. 91 Псаломъ.

5. Отче нашъ.

6. В. И. Ч. Б. В. Б.!

 

 

Старитѣ гимнастически упражнения.

Концентрически крѫгове.

 

Сѫбота, 5 ч. с.                                                                                                      28 августъ.

 

За размишление прѣзъ деня:

 

М и л о с ъ р д и е т о   с е д и   н а   п ъ р в о  м ѣ с т о   в ъ    ж и в о т а .

 

 

1. Благославяй, душе моя, Господа!

2. Добрата молитва.

3. 91 Псаломъ.

4. Отче нашъ.

5. В. И. Ч. Б. В. Б.!

 

 

Старитѣ гимнастически упражнения.

 Концентрически крѫгове.

 

Недѣля, 5 ч. с.                                                                                                                           29 августъ.

 

 

За размишление прѣзъ деня:

 

 

Л ю б о в ь    б е з г р а н и ч н а ,    в ъ    к о я т о

 Б о г ъ  ж и в ѣ е .

 

 

1. Духътъ Божий.

2. Добрата молитва.

3. Пѫтьтъ на живота.

4. Отче нашъ.

5. В. И. Ч. Б. В. Б!

 

 

Старитѣ гимнастически упражнения.

 Концентрически крѫгове.

 

К а т о    с е    и з п ъ л н я в а т ъ    с т а р и т ѣ  г и м н а с т и ч е с к и  у п р а ж н е н и я ,  п р и       в с ѣ к о   е д н о   щ е   с е   р а з м и ш л я в а        в ъ р х у   с л ѣ д н о т о :

 

При    І-то:    —    Господи,    да    дойде    Твоето благословение върху менъ!

 

При II-то: — Да се изпълни душата ми съ Божията Любовь.

 

При  III-то:  —  Да  възрасне  въ  менъ  Божията Правда!

 

При ІV-то: — Ще служа Господу съ всичката си душа.

 

При V-то: — Ще се радвамъ на Божиитѣ блага.

 

 

При VІ-то — Ще ходя въ пѫтя на Истината.

 

 

ОБЯСНЕНИЯ НА СТАРИТѢ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ.

 

Първото упражнение включва въ себе си два принципа: единство и множество. Рѫцѣтѣ спуснати надолу, това прѣдставлява проявление на множеството. Съединението  на  рѫцѣтѣ,  това  прѣдставлява проявление на единството, което всички хора проучаватъ. Двѣтѣ рѫцѣ изразяватъ токове въ природата,   т.   е.   два   противоположни   полюса   на битието. Значи, това упражнение изразява проявление на единството въ множеството, то служи за развиване на силата. Така се огражда човѣкъ.

 

Второто упражнение прѣдставлява проявлението на битието въ взаимнитѣ отношения, които сѫществуватъ между елементитѣ. То изразява всички химически  реакции,  които  се  извършватъ  въ физическия и въ духовния свѣтъ.

 

Третото    упражнение    прѣдставлява    отдѣлнитѣ енергии, методи, начини, чрѣзъ които природата дѣйствува.

 

Четвъртото упражнение прѣдставлява пѫтя, по който душата върви. Когато нѣкога усѣтите, че пѫтьтъ ви е изкривенъ, направете  това  упражнение и ще се почувствувате по-добрѣ, ще дойдете въ първото положение. Законъ е, че колкото повече се усилва действието, толкова повече се усилва и противодѣйствието. Ако вървишъ налѣво и надѣсно, но всѣкога нагорѣ, това показва, че ти вървишъ въ възходяща степень, душата ти се развива. Но ако вървишъ надѣсно и налѣво и слизашъ надолу, това показва, че вървишъ въ низходяща степень, постепенно падашъ. Щомъ вървишъ нагорѣ, ще знаешъ че пѫтьтъ, който ти е опрѣдѣленъ, е единъ, затова не трѣбва да се спъвашъ отъ условията на живота. И всички противорѣчия, които срѣщате въ живота, трѣбва да ги минете. Знайте, че тѣ не сѫ спънка въ живота ви, но условия за вашето растене.

 

За петото и за шестото упражнения нѣма да дамъ никакви обяснения. Тѣ ще останатъ затворени, тъй както  ангелътъ  каза  на  Иоана  слѣдъ  видението  му: „Запечатай това нѣщо!“

 

Всички тия упражнения иматъ освѣнъ физическо, още и духовно въздѣйствие върху човѣка.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...