Jump to content

1916_11_19 Разсмотретѣ криноветѣ въ полето какъ растатъ


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Сила и живот", т.1
Първо издание. 1997 г., "Разсмотрете криновете в полето как растат", ИК"Всемир"
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

обработена в стар правопис - 2015 г. с програма

проверена от  Елеонора Горанова

 

  Разсмотретѣ криноветѣ въ полето какъ растатъ

 

 

Евангелие отъ Матея 6:28

Разсмотретѣ криноветѣ въ полето какъ растатъ:

не се трудятъ, нито предатъ.

 

Христосъ е билъ вѣликъ не само въ голѣмитѣ нѣща: въ създаването на хората, свѣтоветѣ, а и въ малкитѣ нѣща. Той казва:" Идѣте и се научѣте отъ криноветѣ..." Какво ще се научите? Първо – търпѣнието. Второ - тишината. Тѣ не се тревожатъ за своето облѣкло и тѣ сѫ сиромаси. Тѣ иматъ само две тѣла. Тѣ нѣматъ тѣло на желания и тѣло на мисли. Въ новия животъ, Божествения животъ се иска: първо, спокойствие, когато нѣмаме нищо, а не когато имаме и не сме въ нужда. Вечерь, когато да си лѣгате, снемѣте накита си; войникътъ вечерь оставя пушката си, раницата си и свободенъ е. Идѣте и разсмотрѣте криноветѣ, тѣ иматъ бѣлъ цвѣтъ. Не може човѣкъ да е спокоенъ, ако не е бѣлъ, чистъ. Отъ миналото си човѣкъ има утайки, а тѣ не носятъ тихъ и спокоенъ животъ. Всички хора се безпокоятъ: проповѣдници, чиновници, държавни мѫже и др. Това безпокойствие, което имашъ, то е движение, то е първоначалниятъ подтикъ на движението. Трѣбва да разберемъ закона на движението. Той е, че Богъ работи въ васъ, не се безпокойте. Крина го стѫпква магаре, но той пакъ расте и все по-добъръ и по-добъръ цвѣтъ дава. Да се спасимъ е изкуство. Кринътъ е разбралъ това изкуство. Много християни приличатъ на оня отшелникъ, който живѣелъ 20 години на върха на планината и като се мислѣлъ чистъ, свѣтъ, рекълъ да слѣзе при брата си въ града. Братъ му билъ кондурджия. Отшелникътъ взѣлъ топка снѣгъ и слѣзълъ при брата си да му покаже, че е чистъ като снѣгъ. Ето дошла мома при брата му, да й вземе мѣрка за обувки. Братътъ спокойно вземалъ мѣрка. Отшелникътъ погледналъ полувдигнатата пола на роклята, видѣлъ крака на момата, топката снѣгъ почнала да се топи. Братъ му му казалъ:" Братѣ, топката снѣгъ ти се топи." 20 години свѣтъ животъ се стопилъ отъ крака на една жена; 20-годишенъ свѣтъ животъ на една жена се стопилъ отъ крака на единъ мѫжъ; 20 години свѣтъ животъ се стопилъ отъ 10 оки злато. Казва си свѣтията:" Защо 20 години съмъ билъ глупавъ и не се оженихъ да имамъ дѣца" и пр. и пр. примѣри. Тоя паралелъ не е епизодъ въ живота. Ние сме зрители всѣкой день- хората се топятъ... (навежда примѣра съ Ибсеновата Ирина, която избѣгва заради една мраморна статуя).

 

Животътъ не е цѣлувки. И Юда цѣлуна Христа. Колко сърдца сѫ разбити отъ цѣлувки! И котката се усмихва на мишката.

 

"Идѣте при криноветѣ" - казва Христосъ. Тѣхниятъ снѣгъ не се топи. Краската на Христа не се топи. Евреитѣ бѣха избранъ народъ съ 36 000 обѣщания отъ Бога, но тѣхниятъ снѣгъ се стопи отъ тоя женски кракъ. Тѣ колѣха говеда, овце, статуи правѣха въ името на Бога, но снѣгътъ имъ се стопи.

 

Вие искате да се подвизавате въ духовенъ животъ и азъ ви казвамъ: Научѣте се отъ криноветѣ.

 

Има три положения въ свѣта: физическо поле, атмосфера и свѣтъ. Физическото поле е основата - това е влиянието и дѣйствието на силитѣ, които дѣйствуватъ, работятъ; свѣтътъ е отношението между живитѣ и разумни сѫщества. Господь възлюби свѣта, то е, че слѣзе да научи хората за отношенията помежду имъ.

 

Момата носи криновъ цвѣтъ и казва на момъка:" Колко е чисто, бѣло!" Но като имъ прочете попътъ послѣдната молитва, слѣдъ три мѣсеца бѣлиятъ снѣгъ почва да се топи. Азъ искамъ да расте тоя кринъ въ вашитѣ сѫрдца. Въ полето добре растатъ, но въ малко сѫрдца, въ малко дѣца, въ малко народи, въ малко църкви, въ малко говорители съмъ намѣрилъ тоя кринъ. Азъ сега съмъ дошълъ, ходя по земята и съмъ съ васъ, за да видя кѫдѣ какви кринове има и какъ растатъ. Женитѣ сѫ виновни - тѣ станаха причина и изгониха Бога отъ рая. Не ви сѫдя, но казвамъ една истина.

 

В Царството Божие нѣма мѫже и жени, всички сѫ чѣловеци. Тамъ ако влѣзатъ мѫжетѣ и женитѣ, тѣ ще го развалятъ. Не ви обиждамъ, говоря ви така, защото сте чѣловеци и защото трѣбва да не се топи вашиятъ снѣгъ.

 

Ако азъ бѣхъ богатъ съ милиони, щѣхъ да имамъ повече хора около си. Моето положение е ето що: единъ дервишъ влѣзълъ да се кѫпе въ една баня. Окѫпалъ се и нѣмалъ пари да плати. Баняджията обаче искалъ си таксата. Дервишинътъ се помолилъ:" Господи, дай ми или грошъ да си платя, или събори тая баня!" Ето нѣщо се разтресло. Баняджията влѣзълъ да види какво става и дервишинътъ се освободилъ. Видѣлъ единъ ходжа, че се моли. Казалъ му, че се моли за грошъ.

 

И хората се молятъ все за пари отъ Господь, а тѣ не сѫ Негови, Той не ги е създалъ. Въ земята ги има. Като знаемъ закона, ще ги изкопаемъ въ злато и ще ги насѣчемъ на пари.

 

Но за криноветѣ... Христосъ при тѣхъ ги праща. Тѣхната чашка е отворена нагорѣ, тъ. е. гледа къмъ Бога, къмъ Животворящия Духъ и ако вашитѣ сѫрдца сѫ отворени къмъ Бога, тѣ ще бѫдатъ чисти като криноветѣ. Да растемъ като криноветѣ, не трѣбва да смѣсваме Божествения свѣтъ съ свѣтовния. Каквито блага искаме за насъ, трѣбва да ги даваме и желаемъ и за всички други. За да растемъ, то е законъ, то е да се развиваме и всѣки день да полагаме по единъ камъкъ. Най-първото нѣщо, което ни казва Христосъ, то е да се спремъ, а да се спремъ, значи да се взремъ въ себе си. Въ хората има желания само да вървятъ изъ разни страни... Но не, спрѣте се като крина, обърнѣте се къмъ Бога, взрѣте се въ себе си. И тогава вашиятъ снѣгъ не ще се топи. Отъ 8000 години снѣгътъ на хората все се топи. Идватъ хора и ми казватъ:" Мира ми взѣ еди-кой си." А то що е? -" Стопи се топката ми снѣгъ." Подъ думата" женски кракъ" азъ искамъ да се разбира една емблема въ широкъ смисълъ. Снѣгътъ на свѣтията се носи отвѫнъ, а снѣгътъ на брата му обущарь е билъ въ него, въ сѫрдцето му. Така и вие бѫдѣте. Всѣкога задоволствува да имате.

 

Сега тия страдания, които въ света има, се рѫководятъ. Куршумътъ на войника се рѫководи отъ една умна сила, интелигентна. Побѣждавате, вие сте на мѣстото на обущаря; побѣдени сте, то е, че вашият снѣгъ е почналъ да се топи.

 

Вѫншнитѣ нѣща всѣкога може да ни се взематъ. Кринътъ получава всичко отъ слънцето, вѣтъра, влагата. И ние да се спремъ като кондурджията, като крина и Господь ще работи върху насъ. Забравѣте илюзиитѣ на  вашия животъ. Вземѣте сѫщественото, както, когато ще пѫтувате, вземѣте не цѣлата си кѫща, а само потрѣбното. Носѣте съ васъ потрѣбната сума и когато ви уловятъ разбойницитѣ, дайте имъ паритѣ. Не бѫдѣте като оня търговски адвокатъ, който никога не носилъ съ себе си пари, но като го уловили разбойници на пѫть за..., нѣмалъ що да имъ даде и го били, обѣщалъ, че вече ще носи съ себе си пари.

 

Защо не сте ученъ човѣкъ, защо не сте виденъ човѣкъ, богатъ, не успѣвате и пр. и пръ., то е, защото вашиятъ снѣгъ се топи. Снѣгътъ е емблема на вода, тя не трѣбва да се изгуби. Никога нашето Божествено желание не трѣбва да измѣни своята посока на движение. Всѣки животъ расте въ извѣстна посока. Растението расте въ крѫгъ, животнитѣ въ видъ на цилиндъръ, хората въ видъ на спирала, постепенно нагорѣ къмъ Бога.

 

Погледъ и цѣлувки за менъ е едно и сѫщо нѣщо. Раздразните себе си - то показва, че вашитѣ центрове отъ спиралата на растежа ви не сѫ правилно разположени. Тоя кринъ е единъ великъ Духъ- Херувимъ, който всѣкога стои прѣдъ лицето на Бога и който никога не се подкупва.

 

Заключение нѣма да правя. Бихъ желалъ да бѫдете въ положението и на свѣтията, когато слѣзе отъ планината, и на обущаря, и на мѣстото на Мойсея при кѫпината. Идѣте при тоя великолѣпенъ бѣлъ кринъ, който сега расте въ България навсѣкѫдѣ и вие ще знаете, че ще станете добри, ще слугувате на вашия народъ.

 

Аминъ.

 

Недѣля, 10-12 чъ.

 

* * *

 

Бѣлѣжки изъ разговора съ Учителя

 

1. Никога не пускай въ душата си, въ твоя свѣтая свѣтих  единъ  нечистъ  човѣкъ. Не се старай да го оправишъ. Нека той се оправи въ вѫншния дворъ, а не въ твоя вѫтрѣшенъ дворъ.

 

2. Говори ти нѣкой, не искашъ да го слушашъ, стани, иди си, но не можешъ да го прѣсѣчешъ. Той е изворъ, който тече. Остави да изтече тоя изворъ и тогава говори, или пъкъ иди си, ако не щешъ да го слушашъ.

 

3. Христосъ - това е продадениятъ братъ въ Египетъ. После пакъ Го прѣдадоха на езичницитѣ, но Той пакъ се върна. Сега пъкъ тѣ отиватъ къмъ Него, за да Му се поклонятъ.

 

4. Непрѣстанно човѣкъ трѣбва да се моли, за да бѫде въ връзка съ Бога. Сѫдбата да се прѣдаде въ Неговитѣ рѫцѣ съ вѣра. Ще те докара на косъмъ нѣкога, но не ще те остави.

 

5. Бащата о добъръ, но като има дѣца, оставя ги" да се наживѣятъ", а това е първата грѣшка на бащата. Каквото е било добро за бащата, това да се прави и за дѣцата. Тѣ сѫ хитри и разбиратъ лесно слабостьта.

 

6. Хората често пѫти почватъ съ Христа, а завършватъ съ Мойсея. Законътъ е: почни съ Мойсея, завърши съ Христа. Всѣкога имай единъ Господь - единъ центъръ, а не много центрове. Кога се разсърди твоятъ Господь, тогава е лошаво, но ако другъ се разсърди, не се безпокой.

 

7. Докато нѣмашъ за Учитѣль  Господь, никой не те учи, но като почне Господь Христосъ да те учи, ще се явятъ веднага други учители да те учатъ на това-онова и да ти показватъ други пѫтища. Тѣ сѫ лъжливи, не ги слушайте, а само Христа Господа слушайте въ тайна, безъ да изявявашъ това на другитѣ явили се учители.

 

8. Страданията не трѣбва да ставатъ една причина за обезкуражаване, а наопаки, за окуражаване. Всички писатели сѫ писали своитѣ кай-добри творения, когато най-много сѫ страдали.

 

8. Солунската акция - това е троянскиятъ конь. Гърцитѣ го туриха въ Солунъ, българитѣ го потеглиха първи.

 

10. Краятъ, който иде, добъръ е. Искахте да знаете новата епоха - ето това е тя.

 

19 ноемврий 1916 гъ., слѣдъ пладне

София, улъ." Опълченска" № 66, въ дома на братъ Петко Ивъ. Гумнеровъ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...