Jump to content

1915_06_20 Изкушението


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Сила и живот", т.1
Първо издание. "В начало бе!", Издателство "Бяло Братство", 2003
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

Беседата е обработена в стар правопис - 2015 г.

 

Изкушението

 

“ И дойде при него изкусительтъ и рече: Ако си синъ Божий,

речи тѣзи камене да станатъ хлѣбове... Тогази го остави

дяволътъ и ето ангели пристѫпиха и служиха му.”

Евангелие отъ Матея 4: 3-11

 

Ще взема стиховетѣ отъ трети до единадесети, кѫдѣто се говори върху изкушението.

 

Много отъ васъ сѫ чели тази глава и сѫ размишлѣвали върху тритѣ изкушения. На пръвъ погледъ изглежда, че изкушенията, които дяволътъ прѣдлага, сѫ много прости. Но въ тѣзи три изкушения има трояко разбиране, тъ. е. въ Евангелието не е дадено падането. Великата истина, скрита въ тритѣ изкушения, е енигма. Защо именно дяволътъ трѣбваше да прѣдлага на Христа да направи камънитѣ на хлѣбъ? Това сѫ три психологически момента въ живота на всѣки човѣкъ. Всичко, което Христосъ е прѣживѣлъ въ изкушенията, и всѣки единъ отъ васъ ще прѣмине; нѣкои не сѫ достигнали до този стадий, но ще дойде день и ще го прѣминатъ. Затова трѣбва да се освѣтлите върху мѫчнотиитѣ, които ще срѣщнете тогава.

 

Не мислѣте, че лесно може да се добие безсмъртие; който проповѣдва такова учение, той не проповѣдва Истината. Когато говоримъ за безсмъртието, за изпълнението на Волята Божия, ние разбираме друго нѣщо. Слѣдователно трѣбва да разбираме тѣзи три велики падания въ всѣка душа.

 

Дяволътъ казва на Христа: „Ако си Синъ Божи, речи тѣзи камъни да станатъ хлѣбове.“ Думата ако прѣдполага едно условие: „Ако си синъ Божи…“ Но имаше ли нѣщо грѣшно, ако Христосъ можеше да прѣобърне камънитѣ въ брашно? Имаше нѣщо изкусително за дявола въ това да можеше да види процеса какъ Христосъ прѣобръща единъ камъкъ въ растение. Но Христосъ, който разбираше много добрѣ заповѣдитѣ Божии, знаеше, че всѣко нѣщо има свое прѣдназначение, тъ. е. че и камънитѣ иматъ свое прѣдназначение. Сега азъ нѣма да се спра върху езотеричната страна; единъ день, когато дойдете до състоянието да бѫдете чисти по умъ и сърдце, само тогава ще ви се разкрие тази Истина. Всѣки единъ вашъ изпитъ доказва колко сте чисти...

 

Знаете ли какво би станало съ Христа, ако бѣше се поддалъ на това изкушение? Дяволътъ се явява въ моментъ, когато Христосъ е немощенъ, и казва: „Ето единъ случай – ако си Синъ Божи, можешъ да приложишъ тѣзи знания и тѣзи закони.“ Обаче Христосъ му отговаря: „Не само съ хлѣбъ ще живѣе человѣкъ, но съ всѣко Слово, което изхожда изъ Божиитѣ уста.“ Тѣзи камъни сѫ грѣшни духове, паднали хора, въ тѣхъ е скритъ дяволътъ; ако Христосъ бѣше се опиталъ да прѣобърне камънитѣ на хлѣбове, знаете ли какво значи да обърнешъ единъ лошъ духъ на хлѣбъ? Христосъ казва: „Ако единъ човѣкъ приеме Словото Божие...“ – това има практическо значение, всѣки единъ отъ васъ се старае да направи камънитѣ на хлѣбове. Нѣкои казватъ: „Защо хлѣбътъ не расте, та да не става нужда да го мѣсимъ?“ Въ Германия и Англия се опитватъ да измислятъ методъ, съ който да могатъ да прѣвръщатъ неорганичнитѣ вещества въ органични, но ако съврѣменната наука бѣше изпаднала въ това отклонение, щѣше да се развие най-голѣмиятъ развратъ. Онова, което спасява съврѣменнитѣ хора, е трудътъ и работата, а ако камънитѣ можеха да се обърнатъ на хлѣбове, всички щѣхте да го ударите на гуляй. Азъ зная, че често хората искатъ да прѣобърнатъ камънитѣ на хлѣбове; напримѣръ срѣщате единъ лошъ човѣкъ, развратенъ по умъ и по сърдце, и казвате: „Защо не можемъ този камъкъ да го прѣобърнемъ на хлѣбъ?“ Но ако го прѣобърнете... По този начинъ човѣкъ не се поправя. Нѣкои казватъ: „Този разваленъ човѣкъ да го оженимъ, та да го поправимъ“ – това не е позволено. Христосъ казва: „Вие сте живи камъни “, но има и мъртви камъни. Слѣдователно една мома, която разбира законитѣ, никога не трѣбва да се жени за единъ грѣшникъ или пъкъ нѣкоя развратна жена да си намѣри единъ добъръ мѫжъ. Какво ще се получи отъ това? Ще се народятъ прѣстѫпници въ свѣта. Това е първото учение, което дяволътъ проповѣдва на Христа – да прѣобърне тѣзи камъни на хлѣбъ, тъ. е. да се удоволствува. Христосъ казва, че хората се оправятъ само тогава, когато сърдцето имъ приеме Словото Божие.

 

Сега, нѣкои ми казватъ: „Ти идвашъ да оправишъ свѣта, ти ще имашъ послѣдователи.“ – Да, ще има такива развратни послѣдователи, но така свѣтътъ нѣма да се оправи. Свѣтътъ ще се оправи съ всѣко Слово, което излиза изъ Божиитѣ уста. И когато човѣшката душа го възприеме, тя ще бѫде жива.

 

Разбира се този принципъ засѣга и една друга страна – напримѣръ яденето, което засега е единъ отъ най-низкитѣ принципи въ свѣта. Яденето е важенъ процесъ въ Живота. А знаете ли колко скрити сили се криятъ въ камънитѣ, знаете ли какво е затворено вѫтрѣ въ тѣзи малки шишенца? Христосъ казва: „Който може да излиза отъ устата Божия, той има право да разпечата тѣзи малки шишенца.“ Често слушамъ хората да казватъ: „Защо Богъ не ми е далъ такава сила, че да оправя свѣта?“ Това прилича на онази царица, която казала на мѫжа си: „Дай ми да управлявамъ три дни, за да оправя свѣта.“ Тя царувала три дни и знаете ли какво направила най-напрѣдъ? Първо обѣсила мѫжа си. Онѣзи, които тълкуватъ Писанието, казватъ, че съ първото изкушение дяволътъ изпиталъ дали Христосъ ще се уплаши отъ глада. Но Христосъ казва: „За Менъ е безразлично дали камънитѣ ще станатъ хлѣбъ, или не – Азъ имамъ храна, която всѣкога Ми се дава отгорѣ.“

 

По-нататъкъ дяволътъ Го завежда на крилото на храма и му казва: „Ако си Синъ Божи, хвърли се долу.“ На пръвъ погледъ това е много флагрантно изкушение, но въ него се крие друго – този храмъ е човѣкътъ, който стои на най-високото мѣсто въ своята глава и размишлѣва какъ сѫ наредени Божественитѣ нѣща. И дяволътъ му казва: „Слѣзъ долу при твоитѣ поданици и започни да живѣешъ като тѣхъ, слѣзъ и пий, както тѣ пиятъ; понеже имашъ Знания и Сила, не се бой, че ще паднешъ, направи го и знай, че твоята Добродѣтель нѣма да се накърни отъ това.“ Христосъ му отговаря: „Да не изкушавашъ Господа Бога твоего, защото Азъ нѣмамъ нужда да се запознавамъ съ тѣзи поданици.“ Нима баща, който е народилъ десеть дѣца, трѣбва да ги изучва? Бащата може да познава своя синъ, майката може да познава своята дъщеря, когато тѣ вървятъ все по сѫщия пѫть. Това изкушение има отношение къмъ съврѣменнитѣ християни – да избѣга човѣкъ въ пустинята и тамъ да си отпочине, означава да влѣзе малко въ Живота, а не да стои като единъ стажарь.

 

И тъй, вие всѣкога сте на крилото на храма – второто изкушение подразбира, че ние изкушаваме Бога вѫтрѣ въ себе си. Това е минаването отъ едно състояние въ друго, отъ една църква въ друга, отъ едно учение въ друго. Ако слѣзешъ долу, ти ще използувашъ своитѣ сили. Въ принципа на второто изкушение лукавиятъ зачеква човѣка, но въ обратенъ смисълъ. На васъ не ви е позволено да правите като Давида; прѣди да го направи царь, Господь му даде власть и какво направи Давидъ? Единъ день той бѣше на върха на храма, видя една красива жена и слѣзе долу; но слѣдъ това се яви единъ пророкъ и му каза: „Ти стана причина да се наруши това учение и отсега нататъкъ нѣма да има редъ.“ И така стана – синътъ му блудства съ жена му, съ сестритѣ си. Да, Давидъ слѣзе отъ върха на храма, за да покаже, че е Синъ Божи, но после трѣбваше да бѣга. Сега мнозина отъ васъ ще слизатъ, но ще бѫдатъ като Давида: ако сте жена, мѫжътъ ви ще блудства; ако сте мѫжъ, жена ви ще блудства – това ще бѫде резултатътъ, ако слѣзете отъ покрива на този храмъ. Затова казва Христосъ: „Да не изкушавашъ Господа Бога твоего, защото Азъ имамъ всички нѣща и нѣмамъ нужда да слизамъ долу.“

 

Най-после дохожда най-силното изкушение, което има прѣмо отношение къмъ този лукавъ духъ. Дяволътъ завежда Христа на една много висока планина, показва Му всички свѣтовни царства и тѣхната слава и Му казва: „Ако паднешъ да ми се поклонишъ, ще Ти дамъ всичко.“ Тогава Христосъ отговаря: „Махни се, сатано, иди си въ царствата, Азъ не мога да дойда и нѣмамъ нужда да ходя въ твоитѣ царства.“

 

Какво отношение има третото изкушение въ обществения животъ? Следъ като една жена или единъ мѫжъ сѫ минали прѣзъ първото или второто изкушение, ще дойде единъ князъ, ще каже, че сѫ чисти и невинни, и ще имъ рече: „Ако ме обикнешъ, всичкото си богатство ще ти дамъ “; тогава всички роднини решаватъ: „Той е богатъ князъ, има състояние, бързо викайте тукъ попа!“ и тѣ се покланятъ. Колко американки се ожениха за такива князе, но после се парясаха; дяволътъ обѣщава, но не дава, той е единъ сводникъ. Христосъ казва: „Махни се, иди въ своето царство, при своето богатство, нѣмамъ нужда отъ твоитѣ знания, Азъ имамъ въ себе си достатъчно, което Господь Ми е далъ.“ Има съврѣменни момци, които се подаватъ на третото изкушение – напримѣръ момъкътъ се жени, но всѫщностъ се продава за прикята, която момата има въ банката. Азъ четохъ скоро една книга, озаглавена „За любовьта “, писана отъ единъ полковникъ, въ която се описва какъ можешъ да излъжешъ една богата мома. А Христосъ казва: „Махни се, трѣбва да се покланяшъ само на Господа!“ Знаете ли какво значи поклонението? Да се поклонишъ, това значи да възприемешъ нѣщо въ себе си, да се върнешъ, да се ограничишъ, да станешъ робъ, да изгубишъ своята Свобода. И когато се поклоните на такъвъ духъ, вие изгубвате своята свобода. Христосъ казва: „Махни се!“

 

Сега пише по вестницитѣ, че еди-коя си мома имала еди-колко си пари и питате тѣзи бракове после излизатъ ли сполучливи – това е развратъ въ съврѣменното общество, развратъ навсѣкѫдѣ. Цѣлиятъ свѣтъ е подпадналъ въ това трето изкушение, нѣма у насъ човѣкъ, който да не се е поклонилъ. Хубаво е, че се покланяте, но знаете ли какъвъ резултатъ ще има? Когато една жена се поклони на единъ такъвъ мѫжъ, тя става сводница съ него; въ резултатъ на това тя ще се обезчести и после прѣзъ целия си животъ ще оплаква днитѣ си. Днесъ майки и бащи продаватъ дъщеритѣ си за пари – на тѣзи развратени младежи имъ даватъ отгоре на всичко и пари! Азъ казвамъ: по-добрѣ дъщеря ви да стои неомѫжена, отколкото да я дадете и да се поклоните на единъ такъвъ духъ. Вие казвате: „Прѣди две хиляди години дяволътъ изкушавалъ много “; азъ искамъ да зная какво върши дяволътъ днесъ въ домоветѣ ви, въ сърдцата ви, въ душата ви. Да, вие сте станали негови приятели, откупвате се, маскирате се, но трѣбва да кажете веднажъ завинаги: „Махни се, остави душата ми на мира!“

 

И слѣдъ това се казва, че Ангелитѣ Божии дойдоха да служатъ на Христа. Слѣдъ като минете тѣзи три изкушения, ще дойдатъ Ангелитѣ да ви избавятъ отъ четвъртото. Когато единъ момъкъ прѣдложи на нѣкоя мома и богатство, и слава, и честь, а тя му откаже, той решава да я убие; и така дяволътъ реши да убие Христа. Казватѣ за момата: „Но той ще я убие!“ – нека я убие, по-добре да умре, отколкото да блудства. Въ този случай смъртьта е едно прѣимущество – да умремъ за една идея, за една Божествена мисъль, това е привилегия. Разбира се, не искамъ да се обезсърдчавате.

 

И така, когато нѣкой не иска да скѫса тѣзи връзки, тогава ние ще кажемъ: „Махни се, иди въ своето царство!“ Това е Божественъ законъ – при Бога трѣбва да останатъ само онѣзи, които могатъ да живѣятъ единъ чистъ и свѣтъ животъ. Съврѣменнитѣ хора казватъ: „Ако така живѣемъ, на какво ще се обърнемъ?“ Ами сега на какво сте се обърнали, нима тѣзи хора, които умиратъ сега въ войната, за Христовото учение умиратъ? Тамъ е фалшивата философия на съврѣменното общество. Ако приемемъ Христовото учение, ще имаме сѣмейства и общество, които ще стоятъ хиляди пѫти по-високо, и ще създадемъ музика, много по-хубава отъ сегашната, ще създадемъ общественъ редъ, хиляди пѫти по-хубавъ отъ сегашния. Ще каже нѣкой: „Тогава ще живѣемъ въ горитѣ “; животнитѣ живѣятъ въ горитѣ, защото нѣкога сѫ се поклонили на дявола, и ако речете и вие да му се поклоните, и вие ще станете четириноги. Това е Дарвиновата теория – ако единъ волъ се разкае за грѣховетѣ си и не слуша дяволското учение, може да стане човѣкъ. Едно време въ Рая човѣкъ бѣше красиво сѫщество, но когато не послуша Бога, Той му даде мечешка кожа.

 

Сега, у съврѣменницитѣ има извѣстна вина. Когато станемъ християни, ние мислимъ, че разбираме християнството, започваме да ходимъ въ черква, да слушаме велики проповѣди, но дали отъ това ставаме християни, е още въпросъ. Има нѣщо по-сѫществено. Единъ отъ ученицитѣ на Сократъ, следъ като слушалъ дълго врѣме, че човѣкъ трѣбва да се смири, започналъ да ходи съ скѫсани гащи, а Сократъ му казалъ: „Твоята гордость се показва и прѣзъ сѫдранитѣ ти гащи.“ Менъ много повече ме е срамъ отъ хора съ сѫдрани гащи, отколкото отъ хора съ цилиндри. Обличайте се хубаво, но щомъ се облѣчете, благодарѣте на Господа и живѣйте така, както Той иска. Вижте онази птичка съ какви дрехи е – за тѣхъ Богъ е далъ двеста хиляди лева; ако Богъ така облича птичката, колко повече васъ ще облѣче.

 

Дяволътъ каза на Христа: „Ако си Синъ Божи, направи камънитѣ на хлѣбове! Хвърли се отъ храма долу!“ Преди години въ Сливенъ една набожна жена, за да покаже на хората, че има Господь, се качи на единъ покривъ, изрече: „Во имя Отца и Сина, и Светаго Духа“ и се хвърли долу. Наистина нищо не ̀и стана, но убѣди ли хората, че има Господь? Набѣдиха я, че е луда. Явява се дяволътъ и ви казва: „Всичко това ще ти дамъ “, но слѣдъ години като блудния синъ се връщате съ сѫдрани гащи. Че и сега е врѣме, когато всички сте съ сѫдрани морални гащи. Напуснѣте този стадий, за да се върнете въ онзи Животъ, въ който сте живѣли прѣди; и ще кажете: „Не сме достойни да се наречемъ нито Твои синове, нито Твои дъщери.“ Това е дѣянието, което всѣки единъ отъ васъ трѣбва да извърши.

 

В пѫтя на християнството има една опасность: второто изкушение се забива като рало въ хората и тѣ започватъ да мислятъ, че ще оправятъ свѣта, че ще дадатъ нови идеи; при третото изкушение пъкъ човѣкъ става търговецъ, става „уменъ “. Бащата казва на сина си: „Синко, ти трѣбва да бѫдешъ уменъ човѣкъ – вижъ, онзи открадна и си направи кѫща, бѫди и ти като него“ – това е третото изкушение, при което се покланяте.

 

Не само на Земята има сѫдъ, но и Господь ще ви сѫди. И тозъ, който проповѣдва друго учение, то е отъ лукаваго. Съврѣменнитѣ хора трѣбва да се раздѣлятъ съ учението, което съсипа умоветѣ и сърдцата имъ. Ние трѣбва да го разрушимъ. И ако нѣкой умре, нека да умре заради Господа и да стане сила за повдигане на свѣта.

 

И така, това сѫ три велики изкушения, които ще ви дойдатъ до главата. Нѣкои отъ васъ сѫ въ първото изкушение, нѣкои сѫ въ второто, а други сѫ въ третото. Издръжте ги, за да издържите и четвъртото, слѣдъ което да дойде Възкресението – тогава Богъ ще ви даде Сила. И когато пожертвате живота си за Слава Божия, тогава Богъ ще ви възкреси въ отплата. Затова ние трѣбва да любимъ Бога, никого другиго.

 

Не свързвайте сърдцата си съ развратни хора. Азъ познавахъ една богата госпожица американка, която се ожени за единъ развратенъ мѫжъ, за да го обърне, обаче не успѣ. Не се опитвайтѣ, такъвъ мѫжъ ще ви бие и ще ви изтезава.

 

Да ви благослови Богъ съ добри мѫже и добри жени, да ви благослови Господь съ добри синове и добри дъщери! Да ви пази Господь отъ лоши синове и лоши дъщери! Долу лошитѣ мѫже и лошитѣ жени, долу лошитѣ синове, лошитѣ дъщери! Горѣ добритѣ синове и добритѣ дъщери! Това е Словото Божие, което трѣбва да държимъ.

 

 (Недѣлни Бесѣди, 20. 06. 1915 Сѫбота, София)

 

------------------------------------------------

1 - Флагрантенъ (книжъ.) – очевиденъ, съвсемъ явенъ (бѣлъ. редъ.)

 

2 - Прикя (архъ.) – даръ отъ невѣстата (бѣлъ. редъ.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...