Jump to content

1915_01_24 Ако ме любите, ще опазите моитѣ заповѣди


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Сила и живот", т.1
Първо издание. "Разсмотрете криновете в полето как растат".ИК"Всемир"", 1997 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

Беседата е обработена в стар правопис - 2015 г. с програма

 

Ако ме любите, ще опазите моитѣ заповѣди

 

Учението Христово е за тоя свѣтъ, а не за оня, както повечето хора твърдятъ. Между невидимия и видимия свѣтъ има отношение, както между коренитѣ и клонитѣ на растенията.

 

Когато вървимъ въ пѫтищата Христови, свeтиитѣ и свѣтлитѣ сѫщества се радватъ, че сме въ връзка съ тѣхъ и тѣ ни хранятъ. Дървото се храни отъ коренитѣ и отъ клонитѣ - отдолу и отгорѣ. Ако опазваме заповѣдитѣ Христови, ще ни даде всичко, което попросимъ въ Негово име. Ако не ни дадатъ това, което искаме, то е, защото сме сгрѣшили. Земята не е мѣсто за страдания - тя е училище. Безъ нея не може да се повдигнемъ. Ние сме разплакали не веднажъ земята и тя като се разсърди заради насъ, показва ни отношението си съ своитѣ разтърсвания - настръхва й козината отъ нашитѣ лоши дѣла.

 

Като се вслушваме въ заповѣдитѣ Му, Той ще се изяви намъ въ свѣтли мисли, желания.

 

Необходима е Божествена Любовь, която се проявява въ благодатьта. Що е благодать?

 

Примѣръ: въ рѣка Темза има малки кораби, 20-30 хиляди, които ловя - риба, и се прѣпитава цѣлиятъ Лондонъ. При отливъ тия кораби оставатъ на сухо, въ тинята. Дойде приливъ - това е благодатьта - тѣ се повдигатъ и заплаватъ изъ морето, отиватъ да рибуватъ.

 

При благодатьта има приливъ. Трѣбва да търсимъ тия моменти на Божествения Духъ въ приливъ. Изгубимъ ли тоя моментъ, ще изгубимъ благодатьта и трѣбва да чакаме 12 часа, а то е 12 седмици, 12 мѣсеца, 12 години, 12 вѣка и пръ.

 

На първо мѣсто да приложимъ Божествената Любовь. Тя работи въ сърдцето. То е най-важниятъ органъ. Сърдцето отмѣрва пулса и когато Божественото сърдце пулсира, ний оживяваме. Натрупваме приливъ.

 

В деня, въ който не опазимъ Божественитѣ заповѣди, явява се у насъ дисхармония и ние не сме християни. Ще търсимъ въ насъ християнството, но не ще сме християни. Питаме се често дали сме изгубили благата или сме спечелили въ тоя свѣтъ повече. Погрѣшки можемъ да направимъ, но Христосъ ще ни сѫди, ако не ги поправимъ. Погрѣшкитѣ не бива да ги повтаряме повече, а да ги изправяме. Трѣбва да се учимъ отъ нашитѣ грѣшки, тъ. е. трѣбва да се освободимъ отъ лошитѣ си мисли, а то е съ дявола да не приказваме, иначе той ще се настани постепенно цѣлъ въ насъ и ще ни каже:" Ако не си разположенъ излѣзъ вънъ, менъ ми е добрѣ тукъ." Примѣра съ камилата и воденичаря., въ воденицата на когото поискала и получила разрешение да си стопли само муцуната, главата, а постепенно се настанила цѣла и казала на воденичаря да излѣзе навънъ, ако му е тѣсно въ нейно присъствие- ней било добрѣ. Хората" всѣки день излизатъ отъ себе си", защото сѫ дали мѣсто на дявола въ себе си.

 

На първо мѣсто трѣбва да очистимъ сърдцето си. На второ мѣсто - нашия умъ. Изворътъ, като не го мѫтимъ, самъ ще очисти сърдцата ни." Азъ ще ви дамъ изворъ на жива вода." Затова на всѣка зла мисъль да противопоставяме една добра мисъль и съ течение на врѣмето ще се очистимъ.

 

Любовьта се състои въ това да опазимъ заповѣдитѣ на Христа. Затова трѣбва да ги учимъ, и то постепенно. Учительтъ ще ни покаже начина, послѣдователностьта на изучаването. Любовьта не е само чувство, а единъ разуменъ актъ. Подъ нея се разбира пожертвувание - тя е ранецъ и се носи по цѣлия свѣтъ. Всѣки трѣбва да носи тоя ранецъ, ако и да е тежъкъ, но съ него ще се повдигнемъ и научимъ заповѣдитѣ Христови. Когато изпитваме страдания, то е, че Господь изпитва нашата любовь и ако ний безропотно понесемъ страданията, показва, че имаме Божествената Любовь. Примѣръ - единъ богатъ въ Парижъ изпитвалъ своитѣ роднини далъ и ще го поддържатъ, като се прѣструвалъ на голѣмъ бѣднякъ. Които го гледали, направилъ ги наслѣдници на своето богатство, а другитѣ - лишилъ, ако и да му се сърдили - такава е била наградата имъ.

 

Христосъ казва, че ако Го любите, ще опазите Неговитѣ заповѣди, а тѣ иматъ отношение къмъ нашитѣ братя, сестри, учители, общества и пр. и трѣбва да опазимъ тия съотношения къмъ всички. Трѣбва да избѣгваме прѣстрелкитѣ вѫтрѣ въ живота, а такива има въ всички християнски секти. Тѣ проповѣдватъ християнството, но не го изпълняватъ. Единъ християнинъ ще прояви своята сила въ борбата съ дявола, който е много голѣмъ страхливецъ; щомъ му покаже мрѣжата си, и той бѣга. Той е баща на лъжата и затова бѣга отъ истината, отъ свѣтлината.

 

В единъ градъ направилъ и баня. 8 години се водило споръ между гражданитѣ да бѫдатъ ли дъскитѣ рендосани или нерендосани и банята стояла недовършена, понеже не се дошло до съгласие. И дветѣ страни давали своитѣ мотиви за удобствата и неудобствата и практичностьта или непрактичностьта на гладкитѣ и негладкитѣ дъски и обратно. Отнесли спора до единъ великъ архитектъ за разрешение и той ги наредилъ така: една дъска рендосана и една нерендосана, дветѣ страни за да бѫдатъ доволни. Така и съ християнитѣ, които сѫ догматици, крѣпители на външната страна, трѣбва да се постѫпи.

 

Всѣка зарань да четемъ по една глава отъ Евангелието, да търсимъ нѣкоя заповѣдъ въ тая глава и да я приложимъ прѣзъ деня въ живота си, и тогава Христосъ ще дойде въ насъ - ще си направи жилище у насъ и по тоя начинъ ще разберемъ дълбокитѣ Божествени работи. Животътъ е веченъ и много велики работи ще ни разкрие Христосъ, но постепенно - сега не сме готови за тия велики тайни. Напримѣръ искалъ е единъ человѣкъ да му открие Господь поне една отъ Неговитѣ тайни. И Господь пратилъ единъ ангелъ, който го понесълъ нагоре, като оставилъ тѣлото му, а взѣлъ духа му съ човѣшкото сърдце. Следъ като видѣлъ редъ величия, почналъ да се моли да го снематъ, защото не изтърпѣлъ, като го занесли на високитѣ мѣста изъ небесата. Затова, като опазваме заповѣдитѣ, ще си подготвимъ тоя пѫть и не ще искаме да слизаме назадъ. Иска се първо здравие по умъ, здравие по сърдце. Всѣка зарань трѣбва да правимъ опити: имаме ли страхъ, това е духовна хрема. Затова да дишаме дълбоко, а съ това ще влѣземъ въ свръзка съ ангелитѣ, съ небеснитѣ сили. Хората лесно се вкисватъ всѣкой день, но това не е правило въ живота. Хората трѣбва отъ кисели да станатъ сладки, както плодътъ - отъ цвѣтъ се прѣвръща първо въ зеленъ плодъ и да узреятъ, и станатъ сладки. Казва Господь:" Всичко ще се прѣобърне на добро/ Колкото по-голѣми сме, толкова по-голѣми мѫчнотии ще имаме. Така е съ дѣцата, мѫжетѣ, светиитѣ и пр. Христосъ казва:" Докога ще ви търпя?" Търсимъ Го, намираме Го и като дойде у насъ, и Го разпънемъ. Той ще възкръсне и ще си отиде, но кога ще дойде пакъ? - Следъ 10-100-1000 и пр. години. Християнството не е трудно. То е лесно. Умрѣлитѣ за Христа сѫ умрѣли съ радость, но тѣхнитѣ имена сѫ записани горе. По-добрѣ е да умремъ като християни измѫчвани, отколкото като разбойници. За такива ще дойде Мойсей, ще дойде Илия, ще дойде пророкъ Йоанъ и съ камшикъ ще ги оправятъ всичкитѣ. За това Христосъ казва:" Моето бреме е леко." Господь, Който ни говори, ще ни рѫководи и ще ни управява. Колкото по-голѣми сѫ страданията, толкова по-близо е Христосъ до насъ. Нѣмаме ли страдания, Господь е далеко отъ насъ, а то е лошо. Затова всѣки да изпълни учението Христово на своето мѣсто - и като началникъ, и като учитель, професоръ и пр. Това е заповѣдь Христова. Съ изпълнението й Господь ще ни помогне и отъ малки хора ще ни повдигне Господь и направи велики хора.

 

Йоанъ Кронщадски откакто се е обѣщалъ и посвѣтилъ живота си на Господа, оттогава е станалъ Йоанъ Кронщадски, а по-рано е билъ тѫпоуменъ. Да посвѣтимъ живота си, не е да отидемъ въ гората, но да изпълнимъ въ живота си Неговитѣ заповѣди и да просвѣтимъ нашитѣ умове, да се стоплятъ нашитѣ сърдца, да се възродятъ нашитѣ души, да оживѣе нашиятъ духъ и се ободри.

 

 (11 януарий 1915 гъ., недѣля, Бургасъ, въ дома на братъ Къ. Пъ. Стойчевъ)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...