Jump to content

1920_08_20_1 Мѣрило за правилно разбиране


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Беседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени прѣзъ 1920 г. въ Търново",
Пъво издание, 1920 г.
Второ издание, 1996 г. (по първото от 1920г., стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София.,  

Книгата за теглене PDF - първо издание, 1920 г.
Книгата за теглене PDF - второ издание, 1996 г.

Трето издание-Благоевград
Съдържание

 

Втори день — ПЕТЪКЪ

 

6 ч. сутринъта

20 августъ
1. Добрата молитва.
2. За идването на Духа Божи, Христовия Духъ въ насъ, Който да ни просвѣти и изяви дълбокитѣ тайни, които сѫ скрити въ Бога.
3. Лозинката.
4. 91 Псаломъ.
5. Хвалата.
6. Благославяй, душе моя, Господа.
7. Отче нашъ.

7 ч. сутринъта

 

 

Мѣрило за правилно разбиране

 

За да може Божествената свѣтлина, Божествениятъ животъ да засегне душитѣ ви, вие трѣбва да живѣете въ миръ. Този Божественъ животъ минава сега въ България, но брѣговетѣ му се ронятъ, затова по краищата го правятъ нечистъ, а въ основата и въ срѣдата е чистъ. Вие трѣбва да знаете, че Божественото учение ще изчисти всичко, затова трѣбва да отворите свободенъ пѫть. Вие трѣбва да прѣвърнете религията въ Божествена наука на разбиране.

 

— Вчера въ бесѣдата си рускиятъ мисионеръ каза, че нашето учение не е отъ Бога, а отъ дявола.

 

— Това не е за пръвъ пѫть казано. Какво казваха правовѣрнитѣ за Христа? — "Този човѣкъ има бѣсъ. Ние знаемъ, че Господъ е говорилъ само на Мойсея, на този не е говорилъ. Той е отъ дявола, неговото учение е дяволско." Евреитѣ Му казваха: “Ние познаваме Мойсея, тебе не познаваме.” Но ако евреитѣ познаха Мойсея, щѣха да познаятъ и Христа. Тѣ не приеха Мойсеевото учение, не можаха да приематъ и Христовото. Заради Божията любовь ние търпимъ всичко, търпимъ и всѣки човѣкъ.

 

Дѣ е училъ Христосъ да се турятъ икони въ църквитѣ, да се кади тамянъ? — Това е учението на Мойсея.

 

Нѣкой ви питатъ: “Вѣрвашъ ли въ Света Троица?”. Всички вие, като православни, какво сте разбрали подъ думата “Света Троица”?

 

— “Свѣтата Троица”, това е проявление на Бога като Баща.

 

— Въ пълния смисъль на думата баща е само този, който е създалъ всичко. А такъвъ е само Богъ. Бащата не може да бѫде нито единъ човѣкъ, нито единъ народъ. Въ свѣта сѫществува само единъ Баща, а всички други сѫ Негови синове. Единъ е Богъ. Христосъ казва: “Защо ме наричате благъ? Благъ е тъкмо единъ Богъ.” Богъ е вѣченъ, съвършенъ, неизмѣняемъ, отъ Него всичко произтича и никаква външна причина не може да измѣни Неговото настроение.

 

Нѣкой казва: “Азъ вѣрвамъ въ Бога.” Добрѣ, като вѣрвашъ въ Бога, имашъ ли Неговата благость и търпѣние? Ако не можешъ да бѫдешъ като Него благъ и търпѣливъ, твоята вѣра е външна. Ако едно агне не може да прояви навицитѣ на майка си, то не е родено отъ овца. Роденото отъ Бога е Божествено.

 

Нѣкой казва: “Азъ съмъ комунистъ.” Комунизъмътъ е учение за братството, затова всѣки комунистъ трѣбва да воюва за правата на своитѣ братя, да ги повдига, да ги облагородява. И днесъ въ името на това учение колятъ, бѣсятъ, затварятъ. Отъ такъвъ комунизъмъ не разбирамъ! Застрѣлването, бѣсенето, затварянето сѫ дяволски, а не Божествени постѫпки. Застрѣлване въ името на Бога не може да става. Отъ Бога е всѣка благость, всѣка любовь. Тогава какъ може тѣзи хора да прѣслѣдватъ такава Божествена идея, а да постѫпватъ по дяволски? Това е, защото тѣ, като искатъ да прокаратъ своитѣ идеи съ насилие, вървятъ по кривия, а не по Божествения пѫть.

 

Тѣзи хора сега искатъ да създадатъ нѣщо ново. Но смѣшно ще бѫде, когато една блудна жена, слѣдъ като е прѣкарала десятки години въ недостойнитѣ домове, излѣзе отъ тамъ и започне да учи хората на благочестие! Смѣшно ще бѫде, когато единъ човѣкъ съ проказа започне да лѣкува другитѣ! Първо той трѣбва да се очисти съвършено отъ своята проказа, та тогава да се докосва до другитѣ. Отъ нечисто гърне вода не пия, нито искамъ вие да пиете. И на васъ прѣпорѫчвамъ това учение: отъ старо, нечисто гърне вода не пийте; нови гърнета, нови бъклици употрѣбявайте! Въ всичко може да турите вода, но не и въ старо гърне. Не е вѣрна поговорката: “Живота на попа не гледайте, сана му гледайте!”. Свещеникъ, майка, баща, всички трѣбва да иматъ чисти сърца! Това е Божественото учение. Вие съ вашия животъ ще трѣбва да докажете на свещеницитѣ, че тѣ не сѫ прави. Когато една въшка влѣзе въ главата ни, съ помощта на гребена ние я изкарваме навънъ и я чукваме или я поставяме на нокета и съ другия я клъцваме. Проказата трѣбва да излѣзе навънъ!

 

— Колко години има откакъ българитѣ сы приели християнството?

 

— Въ 864 година. Значи всичко хиляда и двеста години. А въ тѣзи хиляда години на Балканския полуостровъ е имало сто и педсеть войни. Тъй че на всѣки 8 години се пада по една война.

 

Нѣкой казватъ за насъ, че сме били противъ войната. Не, и ние сме за войната, но да воюваме, безъ да убиваме. Ние воюваме за събаряне на затвори и бѣсилки. И тъй, ние се различаваме отъ другитѣ по това, че туй, което тѣ събарятъ, ние градимъ, а това, което тѣ градятъ — ние събаряме. Тѣ убиватъ хора — ние ги въздигаме, оживѣваме; тѣ градятъ затвори, а ние ги събаряме. По това се отличаватъ хората отъ новото и старото учение. Въ нашата програма влиза унищожението на всички болници и затвори, всички окови и пушки; когато се приложи новото учение въ свѣта, дори и въ най-затънтенитѣ мѣста ще има училища.

 

Сега ще започнете съ числото 1000. Пропускътъ на всинца ви ще бѫде това число. Ще опитате този пропускъ и ще видите прѣзъ коя врата ще може да дойде числото 1000. Само вие, които присѫствувате тука, ще знаете числото 1000. Като срѣщнешъ нѣкого, ще го запиташъ: “Ти знаешъ ли числото 1000?” — Ако каже, че го знае, значи той е отъ нашите. И тъй, ние започваме своето организиране съ числото 1000. Ще изучавате качествата на това число. Коя е основата, коренътъ на това число? — Единицата, десетьтѣ, т.е. 103. Ще прѣведа сега този законъ.

 

Човѣкъ трѣбва да прѣмине прѣзъ двѣ състояния, за да разбере тази лозинка.

 

Водата се движи въ плоскость, а воднитѣ пари, въздухътъ — въ кубъ.

 

Числото 1000 показва, че човѣкъ трѣбва да знае да се движи както водата и както въздуха. Когато водата достигне своя краенъ прѣдѣлъ и движението й се спре, нѣма вече накѫдѣ да отива, тя ще вземе друга посока; тази посока ще бѫде точно по правъ ѫгълъ на първата посока. Това значи, че нашиятъ сегашенъ животъ е дошълъ въ застой, достигналъ е точката на замръзването. Единственото движение вече е нагорѣ, къмъ Бога. Отъ гледището на небето направлението е нагорѣ, а отъ гледището на земята трѣбва да се спущаме надолу. Ние сме ледове, които трѣбва да се разтопятъ.

 

Сега сме се събрали тукъ не да вършимъ нашата воля, но да дадемъ условия на Божествения Духъ да се прояви чрѣзъ всинца ни — да станемъ добри проводници на Божия Духъ. Ако сме проводници на Божия Духъ, нѣма отъ какво да се плашимъ; ако Божиятъ Духъ е съ насъ и дѣйствува винаги съ насъ, отъ какво ще се плашимъ? Мнозина може да се опълчатъ противъ насъ, но Той ще прѣвърне всичко на добро.
 

Първото нѣщо, което ще учите тази година, е мълчанието, ще говорите чрѣзъ мълчание. Съ свещеницитѣ нѣма да влизате въ споръ, а като видите, че говорятъ невѣрни нѣща, ще си кажете: “Не сте прави.” Ще ги оставите да си изкажатъ всичко лошо, а послѣ ще вземете кошове, ще натоварите на тѣхъ всичкия имъ сметъ и ще имъ дадете да си го носятъ. Ще имъ кажете: “Ние не можемъ да носимъ вашия сметъ” — тъй говори Господъ, тъй е писано въ новото учение. “Ако вие искате да ядете, а да оставите на насъ боклуцитѣ, това новото учение не го приема. Ние не искаме да торимъ вашитѣ ниви, а искаме да работимъ на Божествената нива. Земята е Божествена, тя е Божия собственость и вие нѣмате право на нея. И църквата не е ваша собственость.” Но ще кажатъ: “Тя е наша майка.” — Колкото е ваша, толкова и наша. Ако църквата е Божествена майка, тя е и на мене, и на васъ; считате ли я ваша майка, то е другъ въпросъ, тогава тя е само ваша майка. Дойде ли до живота, църквата не може да бѫда ваша.

 

И тъй, Божествената църква е църква на всички. Тя не може да бѫде нито ваша, нито наша собственость. Нашата идея не е църквата, а Царството Божие. Божественото учение не казва: “Търсете първо църквата”, а “Търсете Царството Божие и неговата Правда.” Павелъ казва: “Вие сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ.” Който нѣма Царството Божие въ себе си, той не е въ църквата и не може да влѣзе въ нея. Тъй че ние нѣма какво да споримъ, а пристѫпваме къмъ Царството Божие, въ което живѣе Богъ. Щомъ намѣримъ Царството Божие, намираме и Бога. Съврѣменната църква казва: “Насъ не ни трѣбватъ пророци.” Съврѣменнитѣ българи казватъ: “Насъ църква не ни трѣбва.” У българитѣ има обичай, когато броятъ билетитѣ при гласуването, изгасватъ свѣщитѣ. Да, когато се гласува, свѣщитѣ може да се изгасватъ, но когато се броятъ билетитѣ, безъ свѣщи не може.

 

Всички ще се стараете да не храните лоши чувства къмъ никого и да избѣгвате съвършено лъжата. Ще си кажете: “Трѣбва да обичаме всички.” — Обичайте всички, но не сподѣляйте съ тѣхъ кривитѣ мисли, защото кривото си е криво. Къмъ тѣхъ ще имате вашата най-добра воля, но ще се отвращавате отъ лошитѣ и кривитѣ имъ постѫпки. Ще кажете: “Ами тѣзи хора може да сѫ прави.” Не, човѣкъ не може да бѫде едноврѣменно и правъ, и кривъ. Щомъ проповѣдвашъ едно учение и въ душата си имашъ прѣдъ видъ Великия Господъ, ти си на правата страна. Щомъ е Богъ въ душата ти и съзнавашъ, че работишъ за Него и въ всичкитѣ си постѫпки взимашъ Него за мѣрило, ще си кажешъ: “Азъ съмъ правъ.” Почувствувашъ ли, че не постѫпвашъ така, ще си кажешъ: “Азъ не съмъ правъ” и ще започнешъ да се поправяшъ.

 

Освѣнъ това, замислете се върху тѣзи мѣста отъ Стария Завѣтъ, дѣто се говори за Мойсея, който избра служители на Бога въ църквата само измежду левититѣ. Запитвали ли сте се нѣкога защо Господъ не избра пророцитѣ измежду левититѣ, а ги избра помежду простия народъ. Левититѣ сѫ служители на църквата, а пророцитѣ — на Бога. И тъй, ние признаваме, че свещеницитѣ сѫ левити, а ние — пророци; тѣ служатъ на църквата, а ние — на Царството Божие. И днесъ свещеницитѣ ни казватъ: “Върнете се въ църквата!”. А то е все едно да кажешъ на свободния човѣкъ: “Върни се въ затвора!”. Или все едно да кажешъ на свободния волъ: “Сложи си ярема!”. Да допуснемъ, че ще се върнемъ въ църквитѣ. Какво обещаватъ да ни дадатъ свещеницитѣ? — Спасение. — Тѣ сами иматъ ли това спасение? — Не. Тогава ще ни дадатъ благодатьта. — Тѣ сами иматъ ли тази благодать? — Не. Тогава ще ни дадатъ чистъ животъ. — Тѣ иматъ ли чистъ животъ? Азъ ги считамъ като онѣзи графове, контове, князе, които нѣматъ петъ пари, а се женятъ за богати американки, за да имъ дадатъ титлитѣ си. Тогава богатата мома ще се ожени за единъ покваренъ контъ и ще се счита щастлива! Та и свещеницитѣ сега искатъ да ни дадатъ своитѣ титли, но ние нѣмаме нужда отъ такива титли.

 

И тъй, Христосъ учи: “Новото, Божественото учение има за цѣль идването на Царството Божие.” Той казва: “Наближило е Царството Божие, идете да проповѣдвате на всѣка плътъ.”

 

Свещеницитѣ ни считатъ еретици, езичници, наричатъ учението ни еретическо. Тѣ казватъ за насъ: “ Тѣзи хора не четатъ Библия, Евангелие, тѣ сѫ езичници, не ги слушайте.” Питамъ: кой православенъ, кой правовѣренъ отъ тѣхъ е челъ Библията и Евангелието толкова пѫти, колкото вие? Свещеницитѣ ни прѣчатъ да се проявимъ и съ това искатъ да ни прѣпятствуватъ за идването на Духа, понеже Той ще ни открие по-велики работи. А това нѣщо свещеницитѣ го знаятъ. Начинитѣ, по които тѣ дѣйствуватъ, сѫ приоми на черното братство. Тѣ искатъ да ни убѣдятъ въ това, че каквото иска Богъ да каже, ще го каже чрѣзъ свещеницитѣ. Това не е вѣрно. Господъ може да каже нѣщо и чрѣзъ свещеницитѣ, но Той не си служи съ тѣхъ. Ние имаме отъ Стария Завѣтъ примѣръ за свещеникъ Илия. Той бѣше патриархъ, но чрѣзъ кого му говори Господъ? Чрѣзъ Самуила. Значи Господъ не говори направо на този пръвъ свещеникъ, на този патриархъ, а чрѣзъ едно дѣте, чрѣзъ Самуила. Тогава дѣ е основата? Свещеницитѣ казватъ: “Вие сте дѣца, вие не сте помазани.” Да, прави са. Човѣкъ може да е помазанъ нѣколко пѫти съ елей, и пакъ да нѣма Духа въ себе си, а може безъ да е помазанъ да има Духа Божий въ себе си. Първо човѣкъ трѣбва да има Духъ Божий въ себе си, а послѣ да дойде помазването. Тѣзи нѣща ще ги имате прѣдъ видъ.

 

Гледайте да не попаднете въ съмнение и да се запитвате: “На правъ пѫть ли съмъ?”. Правило е: щомъ живѣешъ по закона Божий и Неговата любовь, на правъ пѫть си. Щомъ си въ миръ съ всички хора, ти си въ Божия, въ Христовия пѫть.

 

(Въ врѣме на бесѣдата около насъ се спусна единъ паякъ.)

 

Учительтъ каза:

 

— Този паякъ дори и не подозира, че тукъ има хора. Не трѣбва да се убива. Дръжте винаги въ ума си мисъльта, че убийството въ новото учение е абсолютно забранено. По този въпросъ нѣма никакъвъ споръ. При никакви условия не се позволява никакво убийство, даже и когато трѣбва да се защищавашъ. Онзи, който иска да бѫде членъ на Бѣлото братство, не трѣбва да извършва никакво убийство. Направи ли нѣкакво убийство, той е изключенъ отъ Братството и за да го приематъ отново, трѣбва да мине прѣзъ редъ изпичания, докато се прѣчисти и добие смирение. Съ убиването на първия човѣкъ се основа черната ложа. Каинъ уби Авелъ. Каинъ основа черната ложа, затова Христосъ казва, че той е человѣкоубийца. Кой е основатель на бѣлата ложа? — Авелъ, а слѣдъ него дойде Ситъ. Прѣди 2000 години Христосъ дойде да тури основа на Бѣлото братство.

 

— Защо вчера сказчикъть (рускиятъ мисионеръ) каза, че дяволътъ е учитель?

 

— Всѣки, който учи убийството и го подържа, е учитель, но ние не подържаме това учение. Ние признаваме фактитѣ тъй, както сѫ си. Дяволътъ сѫществува като единъ факторъ, но защо, за какво, то е другъ въпросъ.

 

— Какво да ни служи като козъ въ рыцѣтѣ, когато ни нападатъ ?

 

— Ще цитирате стихове отъ Светото Писание.

 

Напримѣръ Христосъ каза на евреитѣ: “Съборете този храмъ и Азъ въ три дни ще го съградя.” Тѣ отговориха: “Какъ така, ние въ четиридесеть години го съградихме, а Той за три дни само ще го въздигне!”. Тѣ разбираха храма, а Той подразбираше Своето тѣло. Христосъ имъ казваше: “Ако не ядете моята плъть и не пиете моята кръвь, нѣма да имате животъ въ себе си.” Тѣ отговориха: “Този човѣкъ ни учи на человѣкоядство, това не е култура, това е подивяване.” Под тѣзи думи Христосъ подразбираше Своето учение, а евреитѣ ги взимаха въ буквална смисъль — човѣшка плъть и кръвь.

 

Свещеницитѣ казватъ за насъ, че сме вѣрвали въ духове. Ние ще имъ цитираме стихъ по стихъ отъ Евангелието, да видятъ, че и тамъ се говори за духове, за разговори съ тѣхъ. Какъвъ бѣше този човѣкъ, който се яви на Павла въ видѣние и му каза: “Мини въ Македония и помогни ни!” — Той бѣше единъ духъ, който искаше да подобри положението на своето отечество Македония. Павелъ не бѣше ли въ общение съ тѣзи духове?

 

За кое богослужение говорятъ свещеницитѣ? За това, което е въ църквата ли? Това богослужение, което тѣ извършватъ, сѫ го взели отъ гръцката църква, а то е едно прѣдставление, което гърцитѣ сѫ вършили въ монастиритѣ. Не, има друго Богослужение, което свещеницитѣ никога не сѫ извършвали. Тъй че тѣхното богослужение не е онова Божествено богослужение, за което тѣ проповѣдватъ и говорятъ. Тѣ казватъ, че Христосъ е Богъ. Ако бѣше Богъ, Той нѣмаше да каже: “Азъ не дойдохъ да извърша своята воля, а волята на Отца си, Който живѣе въ мене. Азъ съмъ Синъ Божий.”

 

Свещеницитѣ ни осѫждатъ, че не ходимъ въ църква. Самарянката казва: “Евреитѣ казватъ, че трѣбва да се молимъ въ Ерусалимъ, ние казваме, че трѣбва да се молимъ на тази гора, ти какво ще кажешъ?”. Христосъ Ă отговори: “Тъй е било досега, но иде врѣме, когато истинскитѣ поклонници нѣма да се кланят нито въ Ерусалимъ, нито на тази гора, а ще се кланятъ въ Духъ и Истина на Отца си, и това ще бѫде навсѣкѫдѣ.”

 

Питамъ: дѣ сме непослѣдователни и дали тѣ или ние сме непослѣдователни?

 

Какъ разбиратъ смисъла на думата Богъ? Подъ думата “Богъ” тѣ разбиратъ сѫщество, което управлява всичко. Идеята, която ние имаме за Бога, е друга. Христосъ казва: “Защо ме наричате благъ? Благъ е само Богъ.” Ако ние не сме благи, защо да се считаме за богове?

 

И тъй, днесъ колкото църкви имаме, толкова различни тълкувания се даватъ на евангелскитѣ истини и отъ тамъ се пораждатъ спорове и ненависти между тѣхъ. Единъ руски царь се отнесълъ писмено до четиридесеть монастира въ Русия съ молба, въ който монастиръ се намира главата на Свети Иванъ Кръститель, да му я изпратятъ. Пристигнали четиридесетъ глави отъ четиридесетьтѣ монастира. Царътъ свиква Светия Синодъ на съвѣтъ и запитва: “Знаете ли колко глави има св. Иванъ?” — “Една глава”, отговарятъ тѣ. — "Не, четиридесеть глави." Завежда ги да видятъ. “Моля ви се, махнете тѣзи заблуждения” — имъ казва царьтъ и разпраща главитѣ по мѣстата имъ.

 

— Свещеницитѣ ни запитватъ отдѣ взимаме учението за прѣраждането, имаме ли нѣкакво наше Евангелие.

 

— Вие ги попитайте дѣ точно е указано въ Евангелието, че Богъ е въ три лица. Казва се: “Идете да учите хората въ името на Отца и Сина и Светаго Духа.” Така е написано въ Евангелието, но никѫдѣ не е казано изрично: “Идете да учите хората въ името на троеличния Богъ.”

 

Нека идатъ свещеницитѣ на кое и да е мѣсто въ Индия, да видятъ, че прѣраждането тамъ е фактически доказано. Тамъ има съ хиляди дѣца, които помнятъ своитѣ прѣраждания. И въ Търново имаше едно шестгодишно дѣте, което казваше на майка си: “Мамо, азъ по-рано правехъ обуща въ Габрово.” Тя му отговаряше: “Я не говори такива глупости!”. Въ закона на прѣраждането не може да има двѣ мнѣния, но понеже не искамъ да споря, не го правя и въпросъ. А дали го приематъ или не, това не е важно.

 

Не забравяйте, че споредъ Божествения законъ на развитие, тѣзи хора сѫ необходими за насъ като сѣнка, за да изпѫкне свѣтлината. Попитайте ги каква е ползата отъ страданията. Тѣ ще ви отговорятъ: “Такава е волята Божия.”

 

10.30 ч. сутриньта

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...