Jump to content

1923_07_03_6 Първото правило (Учительтъ, Първо издание 1923 г., София)


Ани
 Share

Recommended Posts

Първи младежки събор, „Разцъвтяване на човѣшката душа“ на учениците от Бялото Братство, 1-5.07.1923, София, стар правопис. Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1923 г. Първо издание 1923 г., София. По стенографски записки.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

"Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство,
I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание,
ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис)
Книгата на PDF - за теглене
Съдържание

 

 

6 ч. в.

Първото правило.

(Учительтъ).

Всички трѣбва да намѣрите една норма, да имате едно правило за мѣрене на нѣщата. Въ природата има само едно правило. Да кажемъ, че вие ще издадете едно списание, раждате го, питамъ: Туй списание ще върви ли по вашитѣ стѫпки, или то ще си тръгне по своя естественъ пѫть, по своитѣ стремежи? Напримѣръ, когато една мома или единъ младъ момъкъ се жени, жени се, за да изрази своя идеалъ, който е божественъ, а какво става? Слѣдъ като се ожени, неговиятъ идеалъ, не само че не е божественъ, но става обикновенъ. Че ако вие раждате нѣщо като вась, по-добрѣ е да не го раждате, и трѣбва да се откажете отъ това раждане. Защото, ако ти си една овца и раждашъ агънца, които хората ще колятъ ще продаватъ това нищо нѣма да ти принесе. Ти трѣбва да се откажешь отъ туй раждане. Ще кажешъ: „Отсега нататъкъ не искамъ да раждамъ така“. Нищо повече! Ако си единъ вълкъ, и раждашъ само вълчета, които ще ядатъ агънца, ще кажешъ: „Пакъ ще се откажа, нѣма да раждамъ“. Туй правило ще го приложите въ вашия умственъ свѣтъ въ вашия сърдеченъ свѣтъ и въ вашата воля. Защото, трѣбва да знаете, че всѣка една мисъль е жива, тя сѫществува, и мѫчно може да се освободите отъ вашитѣ мисли, отъ вашитѣ желания и отъ вашитѣ дѣйствия. Нѣкои окултисти казватъ, че мисъльта е кратковрѣменна. Не, ние виждаме въ пространството ваши мисли и желания, които отъ хиляди години живѣять, и мислятъ тъй, както хората. Мислитѣ, желанията това сѫ живи сѫщества. Тѣ населяватъ особенъ свѣтъ. Трѣбва да имате една много правилна философия за живота. Сега напримѣръ, вие сте млади, въ васъ има една малка изкълченость: вие не говорите искрено, вие не смѣете да изнесете истината, вие се боите да изкажете истината, вслѣдствие на това се запъвате. Е, хубаво, какво ще разрѣшите? Вие разрѣшавате извѣстни божествени въпроси, нали? Да кажемъ, ще разисквате върху творчеството на нѣкой знаменитъ писатель като Гьоте. Шекспиръ или Толстой. Въ какво седи творчеството на Гьоте или на Шекспира, или въ какво седи творчеството на Толстоя? Или вие искате да се спрете върху бесѣдитѣ. Въ какво седи сѫщественото въ бесѣдитѣ, знаете ли? Ами че вие ще си създадете извѣстна идея. Законътъ е такъвъ: онзи, който иска да изпълни, запримѣръ, закона на женидбата, той трѣбва да се жени съ идея. Ако нѣкой е момъкъ, и послѣ се ожени, то, като се роди неговия синъ, синътъ му да не се жени, той да бѫде послѣденъ; и момата, която се жени — нейната дъщеря, да не се жени, да бѫде послѣдна. Нищо повече. Ама кой човѣкъ нѣма да се жени? — Онзи, който е съвършенъ. Това е само за съвършенитѣ. „Които се сподобятъ съ възкръсението, нито се женятъ, нито за мѫжъ отиватъ“. Женятъ се само несъвършенитѣ хора. Питатъ: „Да се женимь ли, или да се не женимъ?“ Щомъ сте несъвършени, ще се жените, а щомъ сте съвършени, васъ женидба не ви трѣбва. Рѣзко и положително — съвършенитѣ хора нѣматъ нужда отъ женидба! Сега, думата женидба, нѣма да я разбирате въ нейния букваленъ смисъль. Всѣки, който се жени, трѣбва да има за цѣль синь му да бѫде съвършенъ, слѣдователно, той трѣбва да вложи въ него най-възвишенитѣ свои идеи и синътъ да бѫде изразъ на своя баща. Дъщерята да бѫде изразъ на своята майка, на нейния най-съвършенъ идеалъ, божественъ идеалъ. И тогава ще прѣстане стария начинъ на прѣвъплотяване. Въ природата има новъ начинъ, по който душитѣ може да се усъвършенствуватъ. Тъй че, има и другъ начинъ за усъвършенствуване, не се самозаблуждавайте. не мислете, че само така може Има други по-съвършени методи. Ако тия методи не сѫ приложени досега за насъ, то погрѣшката е наша, не е на природата, ние сме виновни. Този методъ е готовъ, но понеже ние не сме готови да възприемемъ по-идеаленъ методъ и не може да го разберемъ, затова хората сѫ останали толкова назадъ. Прѣди двѣ хиляли години Христосъ е училь така: „Ако не се родите изново отъ духъ и вода. не може да видите царството Божие. Роденото отъ плъть, плъть е, а роденото отъ Духа, духъ е.“ Онзи. който има плътски баща и плътска майка, отъ него духовенъ човѣкъ не може да стане. Ако майката е отъ плъть, бащата не трѣбва да бѫде отъ плъть; ако бащата е отъ плъть, майката не трѣбва да бѫде отъ плъть. Нищо повече! Вие сте чудни. Може ли да съберете двѣ отрицателни величини, и да дадатъ една положителна? Може ли двѣ празнини да ви дадатъ една положителна реалность? Двѣ празнини всѣкога ще дадатъ празнина, тѣ трѣбва да се напълнятъ съ нѣщо.

Сега, азъ мисля, че списанието „Новиятъ животъ“ ще умре, понеже баща му и майка му, и двамата не бѣха напълно духовни. Вие казвате: „Да започнемъ нѣщо самобитно“. Ами че кое е самобитно? Самобитно е само това, което не умира, самобитно е само това което е Божествено. Вложихте ли въ „Новия животъ“реалность, вложихте ли нѣщо Божесгвено? Не, вие вложихте ваши идеи. Кажете ми: кое е новото въ „Новия животъ?“ Това не е за упрѣкъ, но, посочете на ония пасажи, които сѫ нови, които за пръвъ пѫть се явяватъ, кое е новото нѣщо? Въ Америка има една зададена задача: даватъ 25,000 долари на онзи, който каже една нова мисьль. Нова идея, разбирамъ такава, която не е казана досега. Тази премия още не е дадена никому. Ако кажете една нова идея, която досега не е казана, 25,000 долари ви очакватъ. Ами че сега, за да кажете новото учение, новата идея, вие ще трѣбва да прѣлистите литературата, да видите дали тия нови идеи не сѫ казани въ миналото. Когато захванете каквато и да е работа, не трѣбва да имате абсолютно никаква задна цѣль, да сте прями и откровени. всичко да е ясно като бѣлъ день. Трѣбва да имате само единъ планъ и никакви задни цѣли! Бѣлитѣ Братя, въ туй отношение, сѫ много строги. Та, сега и васъ, младитѣ, ще изпитаме. Ако вие започнете едно списание, ще ви дадемъ вдъхновение, ще ви дадемъ теми, материалъ, списанието ще върви много добрѣ. Не само едно списание може да издавате, вие може да издавате двѣ, три, четири списания, но какъ! Въ всинца ви трѣбва да залегне тази велика Божествена идея. Може. Та, казвамъ, споредъ менъ, туй списание, което вие мислите да издавате, може да излиза, но, като се съберемъ на годишното събрание, тамъ ще се рѣшатъ подробноститѣ по издаването. Помнете, че окултниятъ законъ не търпи разединение.

Разклонение може да търпи, но разединение не може. Двѣ списания на единъ дънеръ прѣспокойно може да растатъ, но ако ги насадите едно до друго, и двѣтѣ ще станатъ хилави, не ще могатъ. Въ тѣхъ ще има състезание, и нищо нѣма да излѣзе. Единство въ основата, и разклонение въ изпьлнението на природния планъ. Сега, вие сте най-малко двѣста души ученици, всѣки единъ ще има по единъ занаятъ, отъ който, за една година ще спести 300 лв. И тъй, 200 души, по 300 лв. правятъ 60,000 лв. Вие ще дадете 60,000 лв., и старитѣ ученици отъ школата, и тѣ сѫ 200 души по 300 лв., значи и тѣ внасятъ 60,000 лв. За една година ще се събератъ всичко 120,000 лв. Работата е свършена. Но, ще се опретнете да турите нѣщо ново, туй, което досега не е турено. Може ли да го направите. Ще направимъ опитъ. Сега слушайте, тия пари, които сѫ дадени, това сѫ единъ кредить. На този кредитъ отгорѣ може ли да турите нѣщо, което да го компенсира? Законътъ е такъвъ: на всѣки кредитъ отгорѣ, ще може ли да дадемъ нѣщо, което да отговаря? Защото, забѣлѣжете, въ окултната наука, въ Бѣлото Братство, тия пари сѫ живи, тѣ не сѫ мъртви пари. Разбирате ли? Тия пари, които насъ ни даватъ, въ тѣхъ сѫ вложени чувства, любовь. Можемъ ли да отговоримъ на тази любовь съ сѫщото нѣщо? Не мислете, че тия пари сѫ мъртви. Не, на тѣхъ трѣбва да отговоримъ по сѫщия начинъ. Помнете правилото, че Божествениятъ пѫть е най-лесниятъ пѫть за ходене. Нѣма по-лесенъ пѫть, не се лъжете. Божествениятъ пѫть, по видимому, е мѫченъ, но той е най-лесниятъ пѫть. Човѣшкиятъ пѫть се вижда по-лесенъ, но той е най-трудниятъ. И азъ казвамъ: вие, които отъ хиляди години сте прѣтърпѣли най-голѣмитѣ страдания, и сте извървѣли толкова пѫть, това е човѣшкиятъ пѫть, по който сте вървѣли. Той е много труденъ. Отсега пѫтьтъ ви е нагорѣ, нѣма да имате такива мѫчнотии. Какви ужасни минути сте прѣкарали въ миналитѣ. сѫществувания на робство! Ако сте изкарали вече туй робство, и сте видѣли ужаса му, нима отъ сега нататъкъ, когато сте свободни отъ него, ще се повърнете назадъ? Нѣма какво да се спъвате.

Сега, има нѣкои отъ васъ, които сѫ по-близо до истината, т. е. ще работятъ съ по-малко усилия, а нѣкои съ повече. Но всички трѣбва да работите за разработването на вашия умъ. Има извѣстни зародиши, които сѫ посадени въ васъ, и вие трѣбва да имъ дадете условия да поникнатъ на врѣме тия сѣменца, да израстнатъ, да се развиятъ въ вашитѣ умове, и да цъвнатъ, да завържатъ и да узрѣятъ въ вашитѣ сърца. Тия сѣменца сѫ вложени въ васъ, и върху тѣхъ ще работите. Само по този начинъ умътъ и сърцето може да богатеятъ. Само така ще опитаме живитѣ закони на природата. Като четете старитѣ списатели, ще ви дойдатъ нови идеи. Старото дава мѣсто на новитѣ идеи.

Разнитѣ науки спадатъ къмъ разни области. Това ще го знаете. Законътъ е такъвъ. Вие не можете да пѣете хороводна песенъ на умрѣло, и на свадба не можете да свирите погребаленъ маршъ. Има извѣстни науки които спадатъ къмъ мажорната гама; има науки, които можемъ да класифицираме къмъ минйорната гама, а има науки, които ще класифицираме къмъ хроматичната гама. Вие, обаче, искате да турите всичкитѣ науки или само въ мажорната, или само въ минйорната гама. Споредъ новото класифициране на наукитѣ, математиката, запримѣръ, къмъ коя область спада, къмъ мажорната или къмъ минйорната гама. — Къмъ мажорната, само че съврѣменната мажорна гама е изгубила своята широта. Музикантитѣ сѫ изгубили основнитѣ тонове на мажорната гама, и тя е останала хороводна. Мажорната гама съдържа просторъ, разширение, идея на удивление, а понеже съврѣменнитѣ музиканти не могатъ да прѣдадать туй удивление, образували сѫ отъ тази гама малки маршове. Значи, отъ мажорната гама сѫ останали малки идеи. Въ минйорната гама има дълбочина Тя е запазила малко своята дъчбочина, понеже е била въ скръбь. Минйорната гама е запазила своята честь, а мажорчата гама е загубила своята честь. Съврѣменната наука, като математиката, запримѣръ тя е станала прозвище. Съврѣменната математика, съврѣменната геометрия сѫ дали въ рѫцѣтѣ на лоши хора най-лошитѣ срѣдства за разрушение. Съврѣменната математика, тя е една блудна жена. Съврѣменната химия, тя е друга блудна жена, тя е дала всички задушливи газове, всички отрови, всичкото зло въ свѣта. А казватъ: „химията е една хубава наука.“ Да, тази химия не трѣбва да трови хората, а трѣбва да намѣри начини, какъ да се лѣкувагъ отровитѣ, какъ да ги изваждаме отъ човѣшкитѣ сърца, отъ човѣшкитѣ умове. Това е наука! А сега, когато нѣкой химикъ намѣри нѣкой задушливъ газъ, всичкитѣ вѣстници, всичкитѣ литератори ще го хвалятъ, че еди-кой си ученъ намѣрилъ еди-какъвъ газъ, че щѣлъ да отрови цѣлъ градъ. Та, каква полза отъ това, че щѣлъ да отрови цѣлъ градъ? Намѣрилъ нѣкой експлозивъ. Хубаво. Та, ние идемъ да туримъ науката на нейното подобаваще мѣсто. Ще кажемъ на науката: „Ти да не блудствувашъ вече съ толкозъ мѫже, ще бѫдешъ честна жена. Само единъ мѫжъ ще имашъ. Ти ще употрѣбишъ своята сила. своето знание, своята мѫдрость само за Бога, само за човѣчеството, само за доброто „ То е наука. Когато съврѣменнитѣ учени хора откажатъ да се продаватъ за пари, тогава ще се оправи свѣта. Тия, ученитѣ хора, които се продаватъ за пари, развалиха свѣта. Днесъ, много химици, математици, свещеници, може да ги подкупишъ съ пари. Дайте нѣкому отъ тѣхъ единъ, два милиона, и той може да продаде своята наука, и може да ви направи, каквото искате изобрѣтение. Е-е, питамь ви: При такьвъ единъ моралъ, какво общество може да имаме? Сега, васъ, като ученици на Бѣлото Братство, не могатъ ли да ви подкупятъ съ 200 - 300 хиляди лева? Утрѣ и по васъ ще дойде изкушението, Ще ви дадатъ 100,000 лева на година и ще ви кажагь: „Не ви трѣбва да пишете.“ Ти ще кажешь: „Малка умора имамъ, искамъ да си почина, слагамъ перото малко, за по-благоприятни връмена.“ Защо? Защото 100 — 200,000 лв. на перото това е голѣма тяжесть — не можешь да пишешъ. А защо нѣкой пѫть турятъ 200,000 лева на перото? За да пише. Тогава то скача, цѣла нощь нѣма да спишъ — пишешъ. Казвамъ: трѣбва да се справите съ една социална мѫчнотия — подкупа съ пари. Вие, младитѣ, трѣбва да се пазите отъ този старъ богъ, парата, най-ужасниятъ богь е той. Той е ужасень Мамонъ. Знаете ли каква е главата му? Ако ние искаме да образуваме братство, то е да се освободимъ отъ да се подкупваме съ пари, а съ честенъ трудь да изкарвзме своята прѣхрана. Досега, като сме се опетнили, ще гледаме, за въ бѫдеще, като живѣемъ по честенъ начинъ, да се не каляме вече. Тия старитѣ дрѣхи сѫ се окаляли, но новитѣ дрѣхи да не окаляме. Старото изведнъжъ нѣма да си замине. Азъ ще ви кажа защо не може да си замине. Онова дѣте, което е заченато въ утробата на майката, то е свързано съ нея, и ще се подчинява на всичкитѣ закони, които майката налага. Докато е въ утробата на майка си, ще прави всичко, каквото каже майката. Тамъ то не диша, майка му диша заради него. Нѣкой пѫть може кръвьта на майката да не е толкозъ чиста, но то казва: „Сѫдба, карма.“ И то ще бѫде тамъ докато се сформира, но дойде ли деветия мѣсецъ, излиза. Тогава му отрѣзвать пѫпа, то е самостоятелно отъ майка си. Та, казвамъ: въ новия животъ, който иде, вие ще спазите този законъ, той е неумолимъ. Ние не можемъ да скѫсаме изведнъжъ съ старото, но всинца трѣбва да бѫдете готови, та, като дойде момента, когато чуете този гласъ, съ старото всичко изведнъжъ ще бѫде свършено, и изведнъжъ ще кажете първата дума. Сега, дѣцата, като се родятъ, заплакватъ, понеже не знаятъ първата дума. Вие ще въздъхнете, и ще кажете: „Слава Богу, освободихме се отъ това робство, сега сме свободни отъ старото.“ Тогава ще се приготвите за новото учение. Новото, това е отрѣзване на този пѫпъ. Ще кажете: „Слава Богу, освободихме се.“ Знаете ли колко дни ви оставатъ, за да се родите? Десеть дни ви оставатъ още за да се родите. Отъ всичкитѣ дни на стария животъ ви оставать още десеть деня до рождението.

Всички тия социални въпроси, които днесъ се повдигатъ, това е аларма, за да ви отклонять отъ тази велика идея. Вие трѣбва да погледнете сериозно на морала на всѣка наука, и само така ще видимъ, какви прѣстѫпления е извьршила математиката, ще видимъ и добритѣ и лошитѣ й страни, ще си дадемь отчетъ. Ще видимъ добритѣ и лошитѣ страни на геометрията, добритѣ и лошитѣ страни на физиката, добритѣ и лошитѣ страни на химията, на богословието. Ще видимъ и добритѣ и лошитѣ страни на всички науки и ще си дадемъ отчетъ. Сѫдба е това въ свѣта! Ти си физикъ, ще дадешъ отчетъ за своята физика. Тѣзи физици, тѣзи химици изпълниха ли тѣ Божествената воля? Съ тази наука, която Богъ е вложилъ, изпълниха ли тѣ своята задача, като учени хора? Всѣка наука има своя отговорность. Ще кажете: „Опасна работа е.“ Да, опасна работа е. Като дойде Бѣлото Братство, то ще отмѣри всичко справедливо. Всѣки трѣбва да знае, какво нѣщо е право. Ти, каквото пишешъ, трѣбва да вложишъ душата си, да вложишъ своята мисъль, своето сърце, своята воля, да изкажешъ истината. Изкажи тази истина просто, съ душата си, а не да я забулишъ. Напишешъ едно стихотворение за едно изворче, за едно цвѣте, ти трѣбва да прѣживѣешъ живота на този изворъ, живота на това цвѣте. Не мислете, че тия извори сѫ безжизнени. Тѣ сѫ живи, тѣ страдатъ. Тия извори, тия цвѣтя сѫ живи, въ тѣхъ има такъвъ единъ мораленъ стремежъ, какьвто едва ли долавятъ съврѣменнитѣ хора.

Сега, запримѣръ, искаме да докажемъ, защо сѫществува материализма? Има си причини. Какъ да го оборимъ? Менъ ми трѣбватъ само петь минути да оборя единъ материалисть. Ето какъ ще го оборя. Той дойде при мене, седне на стола, тукъ, започне да аргументира, има ли душевенъ животъ или нѣма. Махна съ рѫката си, извадя душата изъ тѣлото му, простра го на легло, извадя неговия двойникъ, питамь го: Какь е сега, има ли другъ животъ или не? Още упорствува. Махна съ рѫка, извадя и астралното му тѣло. Той вижда трима. Още се съмнѣва. Извадя и менталното му тѣло, станать четирма. Той се хване за главата, казва: „Азъ вѣрвамъ вече въ Бога.“ Туря го тогава въ менталното му тѣло, казвамъ: вѣрвашъ ли? — Вѣрвамъ. Помнишъ ли? — Помня. Туря го въ астралното му тѣло, казвамь: вѣрвашъ ли? — Вѣрвамъ. Помнишь ли? — Помня. Туря го въ физическото тѣло. Казвамъ: вѣрвашъ ли? — Вѣрвамъ. Ще помнишъ ли? — Ще помня новото учение, и ще го проповѣдвамъ. Тъй ще му докажемь, че сме прави. Всичкитѣ ваши аргументи сѫ хубави, но не сѫ сѫществени, Има и други доказателства: като отидешь при 35-тѣ милиона градуси на Божествената Любовь, ще се върнешь, и доброволно ще кажешъ: „Събличамъ се отъ всичкитѣ лъжливи мисли и желания, нѣма нито помень да оставя отъ тѣхъ, азъ ще работя, като човѣкъ, желая да изпълня волята Божия.“ И тъй, щомъ срѣщнешь единь материалистъ, въ петь минути ще му докажешъ. Какь? Твьрдѣ лесно. Ама той ще каже: „Ти ме умъртви“. Нѣма нищо, това е първата реторта. Какъ! Въ втората реторта си. Като го прѣкарашъ прѣзь десеть реторти, той ще стане човѣкъ младъ, значи освободень отъ всички заблуждения, човѣкъ, който е готовъ да носи възвишеното, благородното човѣкъть, който нѣма да се подкупва съ нищо. Пьрвото нѣщо, като основа въ живота си, ще турите този мораль: съ нищо да не може да се подкупите. Единственото нѣщо, което може да ви подкупи, да бѫде Любовьта, Мѫдростьта и Истината. Тогава, всички ние ще бѫдемь носители на Божественото.

Сега, не искамъ да ви гледамъ тъй омърлушени, и да казвате: „Дали това е вѣрно, дали това е истина“. Не, вие вървите въ този пѫть, дѣто нѣма абсолютно никаква лъжа. Една стѫпка назадъ може да ви провали. Поколебаете ли се, загубени сте. Тази мисъль ще имате въ ума си, тя ще ви бѫде като правило, като максима. Не бързайте, десеть деня още имате, докато се родите. Нѣма да скѫсвате съ старото. Азъ ви казвамъ: съ старото нѣма да скѫсате, има още десеть дни. Когато искате да скѫсате съ този свѣтъ, ще трѣбва да има единь бѣлъ братъ при васъ, той ще скѫса. Когато вие изисквате, той ще ви покаже какви трѣбва да бѫдатъ отношенията ви къмъ това старото. Прѣди да дойде той, по никой начинъ нѣма да кѫсате. Работете, приготовлявайте се, но ще чакател Затуй трѣбва да бѫдете трѣзви въ вашата мисъль. Много трѣзви ще бѫдете, безъ страхт, и безъ тъмнина, съ свѣтлина и съ любовь. Туй трѣбва да имате прѣдъ видъ. Ние седимъ прѣдъ свѣтлината на Божествения свѣтъ и знаемь кое е погрѣшно, и кое е право. Ние мислимъ, че съврѣменната наука е честна. Не, тя има много грѣхове. Пъкъ и окултизмътъ, и той има много грѣхове. Въ окултизма се родиха чернитѣ братя, затуй и окултизмътъ има своята опасна страна. Като влѣзете въ него, ще изучавате тия нѣща, нѣма какво да се плашите. Тъй седи сега великата истина. Този импулсъ, който имате въ вашитѣ души е Божественъ, но, ако не знаемъ какъ да посѣемь Божественото, може да си поврѣдимъ

Послѣ, въ изкуството, художницитѣ сѫщо иматъ много грѣхове. Колко грѣхове иматъ музикантитѣ! Едни отъ тия благородни изкуства, като музиката, като художеството, колко грѣхове иматъ! Свещеницитѣ, които сѫ си играли съ мистериитѣ, колко лъжи иматъ! Всичко туй ще се разбули, ще се очисти, и ще имаме една Божествена наука, въ която нѣма абсолютно никаква лъжа. Има ли въ една книга вложени и петьтѣ добродѣтели, тогава вие не се бойте. А ние имаме такива книги, въ които душата не е взела участие. Нѣкжцѣ е взело участие само сърцето и ума, послѣ у други сѫ взели участие волята и сърцето, нѣкѫдѣ сърцето не е взело участие. Вьзвишеното и благородното у човѣка трѣбва да вземе участие! Вие сте млади, искате да пишете. Азъ ви давамъ насока, но трѣбва да вземете правия пѫть, а този е пѫтьтъ. Може да пишете всички, може да учите всички, може да свирите, може да рисувате, но това, което правите , да бѫде чисто, то е правиятъ пѫть. Сега, вие трѣбва да намѣрите една форма, въ която ще изразите тия истини. Ние трѣбва да бѫдемь като цвѣтята. Като изразимъ най-строгитѣ истини, като изобличимъ свѣта, да го туримъ въ такава лека форма, въ такъвъ ароматъ, че тази истина да бѫде привлѣкателна, да можемъ да привлѣчемъ съ нея свѣта.

Сега, азъ зная, какво ще ви кажатъ. Ще ви кажатъ, че въ съврѣменния свѣть има и други хора. Кои сѫ тия хора сега? И други хора има! Ами, ако ти си единъ отъ тѣзи хора, тогава? Първото нѣщо, човѣкъ се съмнѣва, нали? Да кажемъ, че ти си единъ музикантъ. Осъмнишъ ли се, ти парализирвашъ своята дарба въ себе си. Такъвъ е Божествениятъ законъ. Нѣма желание, нѣма мисъль, въ каквото и да е направление, да пожелае или да помисли човѣкъ, и да не стане. Не въ единъ животъ, но въ цѣлата вѣчность. Човѣкъ има врѣме и условия, всичко, каквото пожелае, всичко, каквото дойде до сърцето, до ума му, всичко туй да го постигне. Туй е великата истина. Въ цѣлата вѣчность имате всичката възможность да опитате всичко, каквото помислите, почувствувате и пожелаете. Има такава перспектива на душата. За тази перспектива може да жертвувате всичко. Не въ единъ животъ, но въ цѣлокупностьта на цѣлото битие ще ви се дадатъ възможности да опитате всичко. И туй е красивото въ живота, че имаме възможность за постигане всичко онова, за което копнѣе душата, ума, сърцето и волята. Всичко туй единъ день ще може да се реализира. Тогава ще кажемъ: Разбираме сега, че животатъ ни има смисълъ, има смисълъ и цѣль има, има и радость въ живота ни. Тъй щото, тази мисъль трѣбва да залегне, като основа у насъ. Тя ще ви повдигне, и тогава нѣма да се усѣщате, като странници, но ще усѣщате, че има нѣщо въ вашата душа. И затуй ние работимъ, а не за настоящето, нито за бѫдещето. Сега, това е противорѣчие, нали? Ние работимъ за Божественото настояще, а не за човѣшкото бѫдеще. Само по този начинъ душата ще може да се освободи отъ робството, което сега прѣкарва.

„Богъ е Любовь“

„Добрата молитва“.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани changed the title to 1923_07_03_6 Първото правило (Учительтъ, Първо издание 1923 г., София)
  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...