Jump to content

1935_09_08 Божествениятъ планъ


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Ценната дума", утринни слова, година IV, т.2 (1934-1935). Издание отъ 1941 г., София.
Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно отъ 3 февруари 1935 г. до 15 септември 1935 г.
Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

Божествениятъ планъ

Размишление.

2. глава отъ Данаила.

Тази глава е една отъ най-важнитѣ глави въ Стария Заветъ, по съдържание и по смисълъ Тя обхваща една обширна епоха отъ времето на Вавилонския царь до наши дни. Събитията, които се описватъ въ тази глава, иматъ отношение къмъ нашето време. Тогава се явили много тълкуватели, но и днесъ ги има. И днесъ има гадатели на сънища, които се отличаватъ едни отъ други по степеньта на своитѣ дарби. Всѣки нѣма дарба за тълкуване или за предсказване. Въ времето на Данаила, вавилон- скиятъ царь сънувалъ сънь, който му избѣгналъ, т. е. изгубилъ го отъ паметьта си. Той извикалъ виднитѣ тълкуватели въ царството си, не само да изтълкуватъ съня му, но и да го възстановятъ. Днесъ съньтъ на царя е възстановенъ, написанъ е вече, остава само да се тълкува.

Следъ като се явиха всички мѫдреци и сънотълкуватели при царя и не можаха да възстановятъ съня му, дойде най-после и Данаилъ и рече: „Царю, главата на образа, който видѣ, бѣ отъ чисто злато, гърдитѣ и мишцитѣ му отъ сребро, коремътъ и бедрата му отъ медь, коленитѣ му отъ желѣзо, нозетѣ му — една часть отъ желѣзо, а една отъ каль.“ Видѣ после царьтъ, че камъкъ се отсѣче отъ планината безъ рѫце и съкруши желѣзото, медьта, кальта, среброто и златото.

Какво ще стане съ свѣта днесъ всички хора искатъ да знаятъ. Свѣтътъ представя образа съ златната глава, която царьтъ видѣ. Но виждате, че единъ малъкъ камъкъ дойде, разруши цѣлия образъ и го хвърли на земята. Значи, старата култура, съ всички свои предания, останали отъ дѣди и прадѣди, ще се разруши, нищо нѣма да остане отъ нея. Малкиятъ камъкъ, отсѣченъ отъ планината, ще разруши старата култура и на земята ще остане само онова, което той ще донесе. Това е новото, което трѣбва да приемете. Това, което пророкътъ описва, се отнася за сегашното време. Дошло е време и сега е, когато златната глава на свѣта, сребърнитѣ му гърди, меднитѣ му колена и краката му, направени отъ желѣзо и каль, ще се разрушатъ. Сегашната епоха е преходна. Тя представя разрушаване на старата култура, възстановяване на Царството Божие и поставяне на новъ редъ и порядъкъ въ свѣта. Страданията, които съвременнитѣ хора преживѣватъ, показватъ, че великиятъ майсторъ грънчарь ги е хваналъ въ рѫцетѣ си като пръсть и ги мачка. Дето има мачкане, тамъ има и страдания. — Не може ли безъ страдания? — Не може. За да отидете на едно богато угощение, въ нѣкой аристократически домъ, вие употрѣбявате единъ-два часа, докато се измиете, облѣчете, наредите съ украшения, а искате събарянето на старото да стане изведнъжъ, безъ никакви страдания. Това е невъзможно. Вие искате да дойде Царството Божие на земята, но вашата кѫща да не пострада, децата и жена ви — сѫщо. Не, хванете ли крадеца, ще го заставите да върне всичко, каквото е взелъ; хванете ли праведния, и отъ него ще вземете всичко, което е придобилъ. Крадеца ще сѫдятъ за краденитѣ вещи, а праведния, добрия и честния — за всичко, което е събралъ. Ще го накаратъ да отвори хамбара си и да раздава.

Следователно, ако питате, не може ли безъ страдания, безъ мѫчнотии, ще знаете, че това е невъзможно. Невъзможно е да имате петь сѣтива и да не страдате. Ако сте лишени отъ сѣтивата си, вие ще живѣете въ далеченъ, непознатъ за васъ свѣтъ, поради което нѣма да страдате. Искате ли такъвъ животъ ? Искате ли да живѣете въ красивия свѣтъ, който Богъ е създалъ, и да сте лишени отъ сѣтивата си? За предпочитане е да имате сѣтива и да страдате, отколкото да нѣмате нито едно сѣтиво и да не страдате. Страданията показватъ, че човѣкъ е на правъ пжть. Ако нѣма страдания, той е на кривъ пѫть. Такъвъ е законътъ на земята. Мислите ли, че богатиятъ, който е задоволилъ всичкитѣ си желания и не страда, е на правъ пѫть?

Като ученици, вие трѣбва да знаете, че въ свѣта сѫществува планъ, който постепенно се прилага. Тъй щото, нѣщата не ставатъ споредъ вашитѣ желания и мисли, но по плана, който е опредѣленъ и начъртанъ. Какви сѫ вашитѣ мисли и желания, това е другъ въпросъ. Каквито и да сѫ, тѣ не могатъ да се реализиратъ. Другъ планъ се реализира. Ще кажете, че свѣтътъ не е оправенъ. Това е ваше разбиране, вашиятъ свѣтъ не е оправенъ. Дошло е време, обаче, Божествениятъ свѣтъ да се прояви. Той е оправенъ, трѣбва само да се приложи. Докато се чувствува като удъ отъ Божествения организъмъ, човѣкъ ще съдей- ствува за прилагането на Божествения планъ въ свѣта. Нѣма ли съзнание за това, той ще се отдѣли отъ Цѣлото и ще изсъхне, самъ ще подпише смъртната си присѫда. И тогава, ако питате, защо страда човѣкъ, ще знаете, че той се е отдѣлилъ отъ Цѣлото и не изпълнява службата, която му е дадена. За да не страда организмътъ, отдѣлнитѣ удове трѣбва да из- пълняватъ службата си. Никакво бързане не се позволява въ работата. Който яде бързо, безъ да дъвче храната си, страда отъ стомахъ; който не дъвче добре мислитѣ си, страда отъ главоболие; който не дъвче добре чувствата си, страда отъ сърдце. — Какво трѣбва да правите, за да не страдате отъ главоболие, отъ сърдце и отъ стомахъ ? — Ще ядете малко и добре ще дъвчете храната си.

И тъй, ако ви поканятъ на гости и ви дадатъ повече,отколкото можете да изядете, не яжте; ако ви дадатъ по-малко, пакъ не яжте. Ако ви дадатъ, колкото можете да изядете, но на сънотълкуватели и, когато се намѣрятъ въ трудно положение, искатъ Богъ да имъ помогне. Набедили едного, че билъ добъръ гадатель, и въ скоро време започнали да се стичатъ около него хора, да имъ гадае. Дошълъ единъ човѣкъ при него и му казалъ: Разгадай нѣщо отъ моя животъ. Ако ми кажешъ нѣ-що вѣрно, ще ти благодаря. Ако нищо не ми кажешъ, ще бѫдешъ осжденъ. Гадательтъ за- почналъ да се моли предъ образа на Христа, да му се притече на помощь. Както се молѣлъ той видѣлъ, че иконата на Христа започнала да се движи. Христосъ махалъ съ рѫката си на една и на друга страна. Гадательтъ използувалъ това видение и казалъ на посетителя: Христосъ ми откри, че ти си нервенъ, сприхавъ, затова често биешъ жена си. За да не ти се случи нѣкакво нещастие, трѣбва да се въздържашъ, да не биешъ никого. Отъ този моментъ рѫката на Христа започнала да открива много нѣща на гадателя, и той се прочулъ още повече.

Всички хора сѫ дошли на земята да живѣятъ, да придобиятъ нѣщо. Въ това отношение животътъ е търговско предприятие, всѣки се стреми да печели, колкото може повече. На земята човѣкъ може да живѣе най-много 120 години. Каквото може да направи, трѣбва да го свърши до това време. Следъ изтичане на опредѣления срокъ, невидимиятъ свѣтъ изпраща до човѣка комисия, която го предупреждава да ликвидира съ смѣткитѣ си, за да замине свободно на онзи свѣтъ. Нѣкога човѣкъ заминава безъ предупреждение: комисията слиза на земята и го задига. Казватъ, че еди-кой си човѣкъ умрѣлъ. Не е умрѣлъ той, но ликвидиралъ съ смѣткитѣ си, т. е. далъ отчетъ за работата, която свършилъ на земята. Значи, смъртьта представя ликвидиране съ живота на земята и заминаване за духовния свѣтъ.

Красивъ е земниятъ животъ, красивъ е и духовниятъ. Който разбира законитѣ на живота, той е доволенъ отъ положението си. Той знае, че, като живѣе, ще образува правилни връзки съ хората. Това става, когато човѣкъ схване момента за образуването на известна връзка. Запримѣръ, видите ли, че нѣкой човѣкъ е гладенъ или жаденъ, притечете му се веднага на помощь. Не чакайте да му донесатъ отъ нѣколко мѣста хлѣбъ и вода, че тогава и вие да му помогнете. При това положение вие сте излишенъ. Като види, че му носите хлѣбъ и вода, той ще ви каже: Нѣмамъ нужда вече. Значи, любовьта е пѫть, по който се образуватъ правилни връзки между разумнитѣ сѫщества. Сѫщевременно, любовьта е пѫть за образуване на съвършени връзки между две разумни души. Искате ли да направите връзка съ нѣкой ангелъ или съ Бога, ще вървите по пѫтя на любовьта. Друга връзка, освенъ любовьта, не сѫществува. — Не може ли да правимъ връзки по пѫтя на доброто? — Не може. — По пѫтя на знанието? — Не може. Единствениятъ законъ, чрезъ който човѣкъ може да направи чиста, правилна връзка, е любовьта. Любовьта пъкъ води къмъ живота. Следователно, чрезъ любовьта човѣкъ влиза въ живота. Ако искате Богъ да се интересува отъ васъ, направете връзка съ Него чрезъ любовьта. — Защо трѣбва да се обичаме? — За да се свържемъ съ живота. Любовьта е пѫть за образуване на връзки, а връзкитѣ — условия за проява на живота. Ако връзкитѣ ставатъ безъ участието на любовьта, животътъ не се проявява правилно.

Мнозина се запитватъ, защо животътъ имъ е обърканъ. Отговорътъ на този въпросъ ще намѣрите въ далечното минало, даденъ отъ Данаила. Сегашниятъ свѣтъ се намира въ краката на образа, който Новуходоносоръ сънувалъ. Камъче пада и разрушава този образъ отъ главата до краката. Следователно, камъчето засѣга и сегашния свѣтъ, който започва да се руши, за да дойде Царството Божие на земята. Царството Божие иде и се налага на всички хора, както слънцето се налага съ своята свѣтлина и топлина. Дали го желаятъ хората, или не, то не иска да знае. Слънцето изгрѣва и обхваща съ лѫчитѣ си цѣлата земя. Спишъ ли, или си буденъ, слънцето ще дойде. То ще те намѣри и въ леглото, и на нивата. По-добре е да те намѣри на нивата, отколкото въ леглото. Които сѫ на нивата и очакватъ първитѣ слънчеви лѫчи, тѣ иматъ бѫдеще. Тѣ сѫ житнитѣ зрънца, посѣти на нивата отъ трудолюбивия и ранобуденъ земедѣлецъ. Когато Божественото Слънце изгрѣва, бѫдете на нивитѣ си, за да възприемете първитѣ му лжчи.

Един французинъ прекаралъ нѣколко години въ колониитѣ, дето забогатѣлъ. Понеже нѣмалъ намѣрение да се жени, решилъ да се върне въ Франция, а оттамъ да направи обиколка по свѣта. Той ималъ два братовчеда: единиятъ — богатъ, а другиятъ — сиромахъ. Първо посетилъ богатия си братовчедъ и му казалъ: Мога ли да остана при тебе? Объркахъ смѣткитѣ си, нѣмамъ нищо въ рѫцетѣ си. — Остани между насъ за известно време, ще видимъ, какъ ще върви. Следъ единъ ме- сецъ, братовчедътъ казалъ на госта: Слушай, братко, жена ми и децата иматъ нужда отъ бани, отъ добри условия, нѣмаме мѣсто за тебе. Вижъ, кѫде може да се настанишъ за по-дълго време, тукъ не може. Той отишълъ при втория си братовчедъ и разказалъ положението си.— Остани между насъ и не се безпокой. Както минаваме всички, така ще минешъ и ти. Гостътъ останалъ при втория си братовчедъ и благодарилъ за приема. Така се минали две години. Единъ день той открилъ истинското си положение, казалъ на братовчеда си, че не е беденъ, както се представилъ. — Азъ съмъ милионеръ, но искахъ да изпитамъ сърдцата ви—казалъ той. Тогава първиятъ братовчедъ отишълъ при богатия гостъ и му казалъ: Ако искашъ, можешъ да дойдешъ при насъ. — Късно си дошълъ, отговорилъ милионерьтъ, и затворилъ вратата.

Всички хора искатъ да влѣзатъ въ Царството Божие. На едни отъ тѣхъ ще се каже: Влѣзте вѫтре, вратата е отворена за васъ. На други ще се каже: Късно сте дошли, вратата е вече затворена. Сега хората се изпитватъ, да се разбере, кой за кѫде е. Всѣки ще бѫде подложенъ на приеменъ изпитъ, за да мине въ по-горно училище на живота. Който издържи изпита, ще мине въ по-горна область на живота; който не го издържи, ще остане да повтаря. — Не може ли безъ изпити ? — Не може, законътъ на земята е такъвъ. Който държи изпитъ, ще се опредѣли, въ коя область да влѣзе и ще се ползува отъ благоприятнитѣ условия на живота. Щете - не щете, всички ще бѫдете поставени на изпитъ, за да се реализира великиятъ Божественъ планъ. Бѫдете разумни, да съдействувате на този планъ, за да се ползувате отъ благата, които той носи въ себе си.

Помнете: Иде камъчето, което ще разруши вашитѣ идеали, на които главата е отъ злато, гърдитѣ— отъ сребро, а краката — отъ желѣзо и каль. — Трѣбва ли да се рушатъ идеалитѣ ни? — Трѣбва. Тѣ сѫ направени отъ метали, които не издържатъ на огъня, който иде въ свѣта. Каменната и метална статуя ще изгори и ще изчезне. Не съжалявайте за нея, тя не представя живия човѣкъ. Живиятъ човѣкъ ще остане, за да влѣзе въ Цар-ството Божие. Вѣчнитѣ идеали никога не се разрушаватъ.

Иде време, когато идеалитѣ на хората ще се изпитатъ. Трѣбва да остане само вѣчното, което устоява на всѣкакъвъ огънь. Ако разчитате на богатството, на красотата и на силата си, като на идеали въ живота, и тѣ ще се разрушатъ. Старото ще изгори и ще се замѣсти съ ново. Съ други думи казано: Човѣшкото ще се разруши и, вмѣсто него, ще дойде Божественото. Човѣшкиятъ порядъкъ ще се замѣсти съ Божествения. — Какъ ще стане това? — Чрезъ голѣми страдания. Безъ страдания може да живѣе само Цѣлото. Частитѣ, обаче, ще страдатъ, ще се мѫчатъ, докато се приготвятъ за новитѣ условия, за влизането имъ въ Царството Божие.

Христосъ казва: „Ако не се отречете отъ себе си, не можете да бѫдете мои ученици“. Самоотричането подразбира връзка съ Христа. Който се свърже съ Христа, той може да понася скърбитѣ и страданията съ радость. Той става носитель на новитѣ идеи. Той е готовъ вече за Царството Божие, което иде на земята. Царството Божие е камъчето, което разрушава образа на свѣта. То иде чрезъ любовьта и истината, чрезъ живота, знанието и свободата.

„Който не се отрече отъ себе си, не може да ме последва“. Да се самоотрече човѣкъ, това значи, да даде ходъ на Божественото въ себе си, да го постави надъ човѣшкото. Може ли да направи това, човѣкъ понася вече страданията съ радость и гледа на тѣхъ като на неразбрани радости.

Сега и на васъ казвамъ: Радвайте се, когато страдате, за да станете граждани на Царството Божие.

— Проявениятъ Духъ въ Любовьта, проявениятъ Духъ въ Мѫдростьта, проявениятъ Духъ въ Истината носи всичкитѣ блага на живота, на Единния, Вѣчния Богъ, изворъ на всички блага, въ Когото всичко се обединява.

*

40. Утринно Слово отъ Учителя, държано

на 8. септемврий, 1935 г. София.— Изгрѣвъ.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...