Jump to content

1942_08_12 Силнитѣ


Ани
 Share

Recommended Posts

"Опорни точки на живота", беседи отъ Учителя,
държани при Седемтѣ рилски езера и въ София, 1942 г..
Първо издание, София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

Силнитѣ

Размишление.

Представете си, че сте нарисували на дъската окрѫжность съ единъ диаметъръ. Центърътъ на окрѫжностьта, означенъ съ единица, опредѣля силата, която е създала свѣта. Съ две означаваме самата окрѫжность, която е граница на свѣта. Тройката пъкъ представя диаметъра, т. е. силата, която е вложила съдържание на свѣта. И човѣкъ минава презъ сѫщитѣ числа: презъ единицата, която създала неговия свѣтъ; презъ двойката, която ограничила неговия свѣтъ и презъ тройката, която вложила съдържание и смисълъ въ него.

Като ученици на живота, вие искате да се учите, но сѫщевременно искате да станете и учители. Днесъ не се става лесно учитель. Едно време, за да станешъ учитель, трѣбвало да свършишъ най-малко четири-петь класа. И съ първокласно образование се е ставало учитель. Сега, за да станешъ първоначаленъ учитель, трѣбва да си свършилъ гимназия. За да станешъ гимназиаленъ учитель, трѣбва да свършишъ университетъ. Нѣкой иска да стане професоръ. За това е нуждно да свършишъ не само гимназия и университетъ, но да си специализиралъ по нѣкакъвъ отрасълъ отъ науката. Нѣкой пъкъ иска да стане силенъ, ученъ човѣкъ или да се прояви въ духовно отношение. Какъ можешъ да станешъ такъвъ? Трѣбва да си работилъ много въ известна область и тогава да реализирашъ желанието си. За да постигне известно положение, човѣкъ трѣбва да изпитва любовь и обичь къмъ това, което иска да придобие.

Каква е разликата между понятията „любовь и обичь“? Подъ „любовь“ разбираме това, което постоянно дава и никога не взима. Подъ „обичь“ разбираме това, което всѣкога взима и нищо не дава. Богъ се проявява въ човѣка чрезъ своитѣ атрибути: постоянно дава и постоянно взима. За нѣкои това не е ясно. Тѣ не могатъ да си представятъ, какъ така Богъ постоянно дава и постоянно взима. Че нѣкои не разбиратъ известни нѣща, това не значи, че тѣ не сѫществуватъ. Много нѣща не разбира човѣкъ, но, въпрѣки това, тѣ ставатъ. Какъ ще обясните, напримѣръ, процеса на човѣшката мисъль? И най-ученитѣ не могатъ точно да обяснятъ процеса на мисъльта, но тя си тече, изминава известенъ пѫть. Разбирането или неразбирането на този процесъ не спира течението на мисъльта. За да си обясни, какъ идатъ мислитѣ, по какви закони се движатъ, преди всичко, човѣкъ трѣбва да стане господарь на своитѣ мисли.

Като дойдемъ до мисъльта, съставена отъ числата 1, 2 и 3, казваме, че е динамическа. Всѣка мисъль, която създава единъ свѣтъ около себе си, която внася въ него известно съдържание, е динамическа. Всѣка мисъль, която не създава нѣщо, която не ограничава и която не внася съдържание и смисълъ въ човѣка, е слаба. Ще възразите, че мислите добре. Който мисли добре, и пѣе добре. И обратно: Който не пѣе добре, не може да мисли. Слабиятъ не мисли добре. Който не е силенъ и разуменъ, сѫщо така не мисли добре. Силниятъ има добри мисли, добри чувства и добри постѫпки. Ще каже нѣкой, че отъ десетки години насамъ следва Божественото учение и още не е станалъ силенъ и добъръ. Отде знае той това? Отъ години насамъ житото се сѣе въ земята, и привидно е останало сѫщо; то не се измѣнило, но е вършело и доднесъ още върши своята работа. Човѣкъ живѣе и сѫществува благодарение на водата, на въздуха и на свѣтлината. Като отваря и затваря устата си, въздухътъ влиза и излиза отъ нея. Така той приема и водата. А като отваря очитѣ си, той приема свѣтлината и се ползува отъ нея. Следователно, отъ създаването на човѣка доднесъ, той приема едни и сѫщи елементи за подържане на, своя животъ и привидно е останалъ все човѣкъ, но разликата между първобитния и днешния човѣкъ е голѣма.

Днесъ всички хора търсятъ правилно разрешение на социалнитѣ въпроси. Единъ отъ социалнитѣ въпроси е женитбата. Всѣки иска да знае, кой е правиятъ начинъ за разрешаването му. Кой трѣбва да се жени? — Само онзи, който е уменъ, добъръ и здравъ. Той ще създаде здраво и добро поколѣние. Ако не си уменъ, добъръ и здравъ, по-добре не се жени. Нѣма защо да се женишъ, да създавашъ хилаво поколѣние. Свѣтътъ се нуждае отъ умни, добри и здрави хора. Всѣка мома и всѣки момъкъ, които искатъ да се женятъ. трѣбва да отговарятъ на тѣзи изисквания. Въ такъвъ случай нека се женятъ. — Каква е Божията воля? — Волята Божия е опредѣлена: жени се само умниятъ, добриятъ и здравиятъ. Богъ създаде първитѣ хора умни, добри и здрави и позволи имъ да се женятъ. На онѣзи, които не сѫ умни, добри и здрави, Той забранява да се женятъ. Човѣкъ се жени всѣки моментъ, безъ да разбира смисъла на женитбата. Всѣка хапка хлѣбъ, която туря въ устата си, не е нищо друго, освенъ женитба. Ако човѣкъ сдъвче хлѣба правилно, а стомахътъ го смели добре, въ него се развива сила. Въ този смисълъ, силата, която той придобива, представя детето, което се ражда отъ женитбата на човѣка съ хлѣба. Жени се за хлѣба и става силенъ само онзи, който е уменъ, добъръ и здравъ. Това показва, че умствената, дихателната и храносмилателната система въ него сѫ добре развити. Ако една отъ системитѣ не работи добре, той ще яде, но хлѣбътъ нѣма да се използува правилно и не може да развие необходимата сила. Той ще яде, но храносмилането нѣма да става правилно. Какъвъ смисълъ има това хранене? Има смисълъ човѣкъ да се жени, т. е. да се свърже съ хлѣба, но да го използува добре.

Помнете: всѣко нѣщо е ценно, когато става на време. Тогава то се използува разумно и дава добри резултати. Ако се жените, на време да се жените. Ако раждате, на време да раждате. Какво дете ще бѫде това, което се ражда на първия, на втория, на третия, на четвъртия, на петия, на шестия, на седмия или на осмия месецъ отъ зачеването му? Каква жена е тази, която бабува на майка, която носи детето си само единъ или два месеца следъ зачеването му? Не ставайте майка на такова дете. Не бабувайте на преждевременно родено дете. Имайте търпение да дочакате деветия месецъ. Не е лесно да бабувашъ на такава майка. Още по-мѫчно е да родишъ такова дете. Това раждане е последствие отъ стария животъ, дето има болести, недоразумения, противоречия. Стариятъ животъ е мѫтенъ порой, който трѣбва да изтече. Новиятъ животъ носи чиста, кристална вода. Той изтича отъ Божията Любовь, която постоянно дава. Той изтича и отъ обичьта, която всичко взима. За Бога е казано, че всичко дава и всичко взима, но не и за човѣка. Човѣкъ не може всичко да даде, не може и всичко да вземе. Може ли човѣкъ да иска всичко отъ онзи, който го обича? Какво му е далъ, за да иска всичко отъ него? Умъ даде ли му? Сърдце даде ли му? Тѣло даде ли му? Ако нищо не си му далъ, съ какво право му искашъ всичко? Майката и бащата сѫ родили детето, дали сѫ нѣщо отъ себе си, следователно, иматъ право да искатъ нѣщо отъ него. Обаче, какво право иматъ външнитѣ хора по отношение на него? Нѣкой зарови житното зърно въ земята и счита, че има право на всичко, което ражда то. Земята е майка на житното зърно, а той се счита за неговъ баща. Въ сѫщность, той ли му е баща? И птичката може да зарови житното зърно въ земята, безъ да се счита за неговъ баща, безъ да има право на него. И свинята като рови, може да зарови едно житно зърно въ земята, безъ да е неговъ баща. Тя заравя и житни зрънца, и царевица, и семена на бора, безъ да се нарича тѣхенъ баща.

Какво се разбира подъ думитѣ „баща, майка и синъ“? Бащата дава, майката взима и обработва нѣщата, а синътъ изпълнява. Синътъ носи радость на баща си и на майка си. Сѫщото отношение трѣбва да имаме и ние къмъ Бога. Той е нашъ Баща, а ние — Негови синове. Богъ се весели, а ние трѣбва да се радваме. Веселието е право на Бога, а радостьта — на човѣка. Ние трѣбва да се радваме на Божиитѣ дѣла, на ума, на сърдцето и на душата си. Да се радваме, че умътъ изучава нѣщата, а сърдцето ги възприема. Да се радваме на всичко, което ни е дадено, което е вложено въ насъ. — Трѣбва ли да обичаме? — Ще обичате, разбира се; при това, колкото повече сѫщества обичате, толкова по-добре за васъ. Кой досега е обикналъ всички хора, цѣлото човѣчество? — Само Христосъ. Той слѣзе на земята, обикна всички хора и съ любовьта си плати всичкитѣ имъ дългове. Ще кажете, че и вие трѣбва да обичате всички хора. За да ги обичате, трѣбва да умрете за тѣхъ и следъ това да възкръснете за тѣхъ. За да любишъ всички, първо трѣбва да си роденъ отъ Бога, после да умрешъ за тѣхъ и най-после да възкръснешъ за тѣхъ. Всѣки е роденъ, но не всѣки е готовъ да умре. Защо? — Защото не е роденъ отъ Бога. Той не е готовъ да умре, затова не може да възкръсне. Много хора умиратъ по необходимость, затова не могатъ да възкръснатъ, т. е. да израснатъ. Тѣ очакватъ да дойде новата свѣтлина и топлина въ свѣта, че тогава да възкръснатъ.

Да се върнемъ къмъ числата 1, 2, 3. Какво означаватъ тѣ? — Много нѣщо се крие въ тѣхъ, но само за онзи, който разбира тѣхния вѫтрешенъ смисълъ. За него тѣзи числа носятъ разумность, доброта и сила. — Кога ще се свърши войната? — Когато приложите числата 1, 2, 3 въ живота си. Тѣ разрешаватъ всички въпроси. Когато любовьта и обичьта започнатъ да работятъ заедно, свѣтътъ ще се оправи. — Кога ще се освободимъ отъ страдания и болести? — Когато и вие, и страданията ви, и болеститѣ ви възлюбятъ Бога. Въ любовьта се крие и вѣрата, и надеждата. Не допущайте болеститѣ въ себе си, преди тѣ да се влюбили въ Бога. Вие оставяте тѣ да се влюбватъ въ васъ и да ви измѫчватъ. Всѣка такава болесть е неканенъ гостъ. Какъ ще обичате неканения гостъ, и какъ ще ви обича той? Бѫдете будни къмъ страданията и къмъ болеститѣ и, докато тѣ не изправятъ отношенията си къмъ Първата Причина, не ги приемайте въ дома си. Сѫщото се изисква и отъ човѣка. Никой нѣма право да обича, докато първо не е обикналъ Бога. Любовьта подразбира вѫтрешно възприемане на нѣщата. Какъ ще изядешъ единъ плодъ, ако не ти е дадено право за това? Ако нѣмате любовь въ себе си, нѣмате право да ядете плодоветѣ на дърветата. Първитѣ човѣци ядоха отъ забранения плодъ и създадоха нещастия и на себе си, и на цѣлото човѣчество. Да ядешъ отъ забранения плодъ, това значи, да ядешъ безъ любовь.

Следователно, ако искате да възприемете Божията Любовь и да я приложите, следвайте пѫтя на Христа. Той дойде на земята и направи опитъ да обикне всички хора. Скѫпо плати за този опитъ, но опитътъ Му излѣзе сполучливъ. Това не значи, че Христосъ и втори пѫть ще дойде на земята да направи сѫщия опитъ. Ако дойде втори пѫть, сѫщата участь Го очаква. Трѣбва ли да желаете това? Днесъ цѣлото човѣчество трѣбва да се жертвува за Христа, Който пръвъ се е пожертвувалъ и е доказалъ, че обича всички хора. Човѣкъ може да се жертвува само за Онзи, Който се е пожертвувалъ за него. Майката, която се е жертвувала за детето си, има право да изисква нѣщо отъ него. Обаче, тя нѣма право да изисква отъ чуждитѣ деца. На сѫщото основание, човѣкъ може да изисква нѣщо само отъ онѣзи мисли, които той е родилъ. Но какво ще иска той отъ мисли, които не сѫ излѣзли отъ неговата глава? Тѣ нѣматъ нищо общо съ него.

Мнозина се запитватъ, сѫществува ли Богъ, или не. Нѣкои вѣрватъ въ сѫществуването Му, други не вѣрватъ, но и еднитѣ, и другитѣ нѣматъ страхъ отъ Бога. Тѣ се страхуватъ отъ хора, отъ животни, но не и отъ Бога. Не е нуждно да се страхуватъ, но трѣбва да Го зачитатъ, да се съгласуватъ съ Неговата воля. Пазете се, да не изпаднете въ положението на клеветника — дяволъ, който постоянно хулѣлъ името Божие, за което го изпѫдили отъ небето. Който се осмѣлява да хули своя Създатель, той следва пѫтя на този клеветникъ, и самъ подписва присѫдата си. Не говорете лошо и за хората, за които Богъ се грижи като за свои деца. Изобщо, не се подавайте на клевети, на критики, на хули, да не изгубите мѣстото, което ви е опредѣлено на небето.

Днесъ се изисква отъ всички хора будно съзнание, да знаятъ, какво говорятъ и какво правятъ. Дойдете ли до Божественитѣ работи, не оставяйте другъ да ги върши. Всѣки самъ ще свърши работата, която му е опредѣлена. Не я ли свърши, скѫпо ще плати. Божиитѣ работи трѣбва да оставяте въ рѫцетѣ на онзи, който може да ги поеме като свои. Съ тѣхъ не се търгува; съ тѣхъ не може да осигурявате материалното си положение. Тѣ се изпълняватъ доброволно и съ любовь. Каквато работа предприемете, обърнете се първо къмъ Бога, да видите, одобрява ли я Той, или не. Дали човѣкъ се ражда, жени или умира, първо трѣбва да потърси одобрението на Бога. Нѣма ли Неговото одобрение, животътъ му ще се превърне въ адъ. Каквато служба и да вършите, искайте одобрението на Бога. Само съ Него можете да разчитате на успѣхъ. Безъ Него и доброто ще се превърне на зло. Съ Него и злото ще се превърне на добро.

Спазвайте следнитѣ правила въ живота си: яжте чиста храна, пийте чиста вода, дишайте чистъ въздухъ, живѣйте въ здравословна кѫща. Преди лѣгане мийте краката и рѫцетѣ си. Никога не лѣгайте съ немити рѫце и крака. Ако сте неразположени, не търсете причината вънъ отъ себе си, но направете нѣщо, да се облекчите. Измийте лицето, рѫцетѣ и краката си съ топла вода. Ако неразположението ви не изчезне, окѫпете се, разходете се на чистъ въздухъ. Не се критикувайте едни-други, че този не е добъръ, онзи не е добъръ. Между онѣзи, които търсятъ Бога, нѣма лоши хора, но има такива, които сѫ въ процесъ на узрѣване. Докато пло-дътъ узрѣе, минава презъ много фази: като пѫпка, като цвѣтъ, като завързалъ плодъ — зеленъ още, киселъ или стипчавъ. Трѣбва да мине известно време, докато узрѣе и стане сладъкъ, готовъ за ядене. Щомъ е така, радвайте се, че има условия, плодътъ да узрѣе и да се ползувате отъ него. Радвайте се, че има условия да станете умни, добри и силни. Кой прави човѣка уменъ? – Богъ. Очаквайте тогава, Той да ви даде условия да придобиете това, което ви е нуждно. Отворете сърдцата си за Господа, безъ страхъ и безъ смущение. — Не сме готови още. — Отъ васъ зависи да бѫдете готови. Измийте кѫщата си, провѣтрете я. Той ще влѣзе вѫтре и ще ви даде своето благословение. Приемете Божията Любовь въ дома си, за да се ползувате отъ нейнитѣ блага. Тя носи скѫпоценни нѣща — храна, свѣтлина, топлина и въздухъ. Тя прави човѣка уменъ, добъръ и силенъ. Тя осмисля живота и сближава хората. Тя премахва преградитѣ и противоречията между тѣхъ. Безъ любовь нищо не се постига. Каквито усилия да правите, ако любовьта е далечъ отъ васъ, животътъ ви се превръща въ адъ. Отворете се за любовьта, за да влѣзете въ рая, въ областьта на безсмъртието.

Мнозина искатъ да бѫдатъ добри, безъ да сѫ придобили правата мисъль. Това е невъзможно. Първо човѣкъ трѣбва да мисли. Мисъльта му трѣбва да мине презъ мозъка, после презъ сърдцето и най-после презъ тѣлото. Когато тя обхване и тѣлото, като сила, казваме, че той носи свѣтлина въ своя умъ. Приеми любовьта въ ума си, обичьта — въ сърдцето си, а силата — въ душата си, за да бѫдешъ уменъ, добъръ и силенъ. Прилагайте разумностьта, добротата и силата си, за да помагате на себе си и на своитѣ ближни. Ако знаете, че нѣкой вашъ близъкъ е боленъ, не го лѣкувайте съ лѣкарства, но нека го посетятъ десетина души, и всѣки отъ васъ да отправи къмъ него мисъльта, че ще оздравѣе. Ако той приеме мисъльта ви и повѣрва въ нея, ще стане отъ леглото си. Мисъльта е мощна сила, която лѣкува и повдига човѣка.

Човѣкъ се нуждае отъ нѣколко нѣща: отъ красота, доброта и милосърдие; отъ хлѣбъ, вода, въздухъ и свѣтлина. За да придобие тѣзи качества, той трѣбва да мисли. Иска, или не иска, трѣбва да мисли. Като мисли право, той ще стане и добъръ, и силенъ. Това се изисква отъ всички хора. Който не стане уменъ, добъръ и силенъ, главата му ще пати. Сега е време всички да бѫдемъ умни, добри и силни. По-добро време отъ сегашното нѣма. Всѣки за себе си ще работи, да стане уменъ, добъръ и силенъ. Всѣки самъ ще свърши работата, която му е опредѣлена. На всѣки е даденъ дѣлъ отъ Божията нива, и всѣки ще работи, ще мисли, да свърши работата си добре. Никаква сила въ свѣта не е въ състояние да попрѣчи на вашата работа. Ако досега сте били спъвани, причината се крие въ вашата слабость. Никой не може да препятствува на силния.

Единъ день паяцитѣ чули, че слонътъ щѣлъ да мине презъ тѣхното царство и решили да го спратъ, да не го пущатъ между тѣхъ, да ги смущава. Тѣ започнали да правятъ паяжини на пѫтя му, да го спънатъ. Събрали се всички паяци въ царството и започнали да сноватъ своитѣ паяжини. Сновали по цѣли дни и нощи и, когато барикадата имъ била готова, слонътъ пристигналъ. Той миналъ безпрепятствено презъ паяшката крепость. Като го запитали, какво усѣтилъ, той спокойно махналъ съ опашката си и казалъ: Нищо не усѣтихъ.

Иде слонътъ въ свѣта; ще мине презъ царството на паяцитѣ, но нищо нѣма да остане отъ паяжинитѣ. Всички паяци ще го питатъ, какво усѣтилъ, но той спокойно ще отговори: Нищо не усѣтихъ. Слонътъ представя любовьта. Иде любовьта въ свѣта. Тя ще мине и замине презъ всички препятствия, но нищо нѣма да усѣти.

Вложи любовьта въ ума си, обичьта въ сърдцето си и силата въ тѣлото си, за да се ползувашъ отъ благата на живота. Стреми се да проявишъ силата, доброто и разумностьта, които Богъ е вложилъ въ тебе. Това се отнася само до онзи, който е готовъ да служи на любовьта. Който не е готовъ да служи на любовьта, нека да се държи за стария животъ. Който е възприелъ любовьта, обичьта и силата въ себе си, да отиде още сега на работа. Никой да не пита, какъ да работи. Трѣбва ли да казвате на художника, какъ да работи? Щомъ има платно, бои и четки, той знае, какъ да работи. Започни да рисувашъ, безъ да питашъ, какъ се рисува. Времената сѫ усилни, не чакатъ да се теоретизира много.

Нека всѣки се опита да състави нѣкаква мелодия на следнитѣ думи: „Люби ти, добъръ бѫди! Обичай ти, силенъ бѫди!“ Любовьта и обичьта даватъ потикъ въ живота. Изпѣйте думитѣ: „Азъ мога да любя, добъръ да бѫда. Азъ мога да обичамъ, силенъ да бѫда.“ Който иска да придобие любовьта, нека се опита, да си съчини нѣкаква мелодия на дадения текстъ, да затвори стария тевтеръ на своя животъ и да отвори новъ. Нека напише въ новия тевтеръ думитѣ: Азъ мога да любя, добъръ да бѫда. Азъ мога да обичамъ, силенъ да бѫда. Следъ това всѣки въ себе си да каже: Господи, готовъ съмъ да направя всичко заради Тебе, защото Си ме възлюбилъ.

— Това е животъ вѣченъ, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратилъ.

*

16. Беседа отъ Учителя, държана на

12 августъ 5 ч. с. 1942 г. София. — Изгрѣвъ.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...