Jump to content

1940_07_23 Правила на любовьта


Ани
 Share

Recommended Posts

"Божествениятъ и човешкиятъ свѣтъ", Рилски беседи отъ Учителя,
държани на Мусала, Седемтѣ езера и София, 1940 г.
Първо издание, София, 1940 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

Правила на любовьта

Казано е въ Писанието: „Любовьта никога не отпада, никога не се измѣня“. Слушате нѣкой да казва, че обича или е обикналъ нѣкого. Той мисли, че обича този човѣкъ отъ момента, когато го е срещналъ. Щомъ мисли така, неговата любовь е временна, преходна. Тази любовь наричаме „любовь на еднодневката.“ Докато живѣе въ любовьта на еднодневката, човѣкъ всѣкога ще изпада въ комични, драматични и трагични положения. Запримѣръ, като каже на нѣкого, че го обича, възлюбениятъ му ще обикне другъ. Щомъ забележи това нѣщо, той започва да ревнува. Ето едно комично и драматично положение. Любовьта никога не ревнува, никога не търси своето право. Който истински обича, той никога не съжалява, че обича, а не отговарятъ на любовьта му.

Съвременнитѣ хора се обичатъ едни други, въпрѣки това се мѫчатъ. — Защо? — Съмняватъ се въ любовьта. И който обича, и когото обичатъ, и двамата се съмняватъ. Щомъ дойде съмнението, съ него заедно иде и мѫчението. Съмнението показва, че любовьта не е чиста, има нѣщо користно въ нея. Който обича безкористно, никога не се съмнява. Той е доволенъ отъ факта, че обича. Щомъ обича, той е богатъ, доволенъ отъ всичко. Чистата, безкористна любовь подразбира любовь къмъ всички. Като обичашь едного, въ неговото лице ти обичашь всички. Ако твоята любовь събужда любовь и въ другитѣ хора, радвай се, че си станалъ причина за проява на любовьта. Любовьта любовь събужда Невъзможно е да обичашъ нѣкого, и той да не ти отговори. Могатъ да минатъ десетки и стотици години, но единь дснь той ще ти благодари за любовта, която си ималъ къмъ него. Любовьта е единствената сила, която никога не губи. Ако нѣкой не обръща внимание на вашата любовь, това нищо не значи. Ще дойде день, когато той ще прецени това, което сте му дали, и на любовьта ви ще отговори съ любовь. Той ще плати съ лихва за това, което е получилъ отъ васъ. Да мисли човѣкъ, че като люби, губи нѣщо, той е въ голѣмо заблуждение. Човѣкъ може да губи навсѣкѫде и въ всичко, по не и въ любовьта.

И тъй, щомъ обичашъ едного, ще обичашъ всички. Това е мѣрката въ любовьта. Когато се грѣешъ на огъня, едновременно съ тебе могатъ да се грѣятъ много хора. Трѣбва ли да ревнувашъ огъня, да искашъ само ти да се топлишъ на него? Ревностьта на човѣка има смисълъ дотолкова, доколкото, като се стреми да обича, той може да послужи като потикъ на другитѣ хора, и тѣ да обичатъ като него. Ако обичашъ нѣкого, не изисквай отъ него да обича само тебе. Каже ли нѣкой, че само тебе обича, знай, че той лъже и себе си, и тебе. Защо бащата да не обича и друга дъщеря като своята? Защо майката да не обича и другь синъ като своя? Щомъ не можешъ да обичашъ повече отъ единъ човѣкъ, това показва, че си още въ първата степень на любовьта. Значи, любовьта е на степени.

Коя е причината, че обичате нѣкого? Все има нѣкаква външна или вѫтрешна причина, поради която обичате нѣкого или нѣкакъвъ предметъ. Запримѣръ, ти обичашъ слънцето заради свѣтлината, която дава. Ти обичашъ диаманта заради способностьта му да пречупва силно слънчевитѣ лѫчи. Всѣко нѣщо, което обичате, крие въ себе си нѣкакво Божествено качество. Само Божественото се обича и цени. Дето и да го видите — въ камънитѣ, въ растенията, въ животнитѣ, въ хората, вие го оценявате и обичате.

Днесъ всички хора се оплакватъ, че сѫ загубили любовьта си. Какво трѣбва да правятъ, за да не я губятъ? Искате ли да не губите любовьта си, не престѫпвайте нейната свещена ограда. Ако застанешъ до тази ограда по-близо, отколкото трѣбва, ще изгоришъ; ако се отдалечишъ повече, отколкото трѣбва, ще замръзнешъ. Не търсете вънъ отъ васъ виновници за изгарянето или за замръзването си. Щомъ ви е много горещо, отдалечете се малко. Ако ви е много студено, приближете се. Благодарете, че имате огънь, да се топлите на него. Благодарете на дърветата, които се жертвуватъ за васъ.

Задачата на всѣки човѣкъ е да прояви любовьта си, да работи въ това направление, да дойде до най-високата степень на любовьта. Жената трѣбва да обича и жената, и мѫжа като себе си. И мѫжътъ трѣбва да обича и мѫжа, и жената като себе си. Любовьта на жената носи мекота и топлина, а любовьта на мѫжа носи свѣтлина. Топлината и свѣтлината, съединени въ едно, раждатъ силата. Като съедини топлината на сърдцето си съ свѣтлината на ума си, човѣкъ става силенъ и красивъ. Така трѣбва да обича всѣки човѣкъ.

Нѣкой казва, че не може да обича. Това не е вѣрпо. — Защо? — Защото, да обичашъ, това значи, да ядешъ. Може ли човѣкъ да не яде? Не може. Следователно, както човѣкъ не може безъ ядене, така не може да живѣе и безъ обичь. Тъй щото, когато нѣкой казва, че не може да обича, това означава, че не може да обича като Бога. Това вече е другъ въпросъ. Кой колкото може да възприеме отъ любовьта, толкова ще предаде. Комарътъ ще приеме любовьта като комаръ и ще я предаде като комаръ; мухата ще приеме любовьта като муха и ще я предаде като муха; човѣкъ ще приеме любовьта като човѣкъ и ще я предаде като човѣкъ. Който не разбира любовьта, казва, че умира отъ любовь и за любовь. Каква любовь е тази, която уморява човѣка? Христосъ се пожертвува за човѣчеството отъ любовь, но не умрѣ, а възкръсна. Значи, въ любовьта нѣма смърть. Любовьта възкресява хората, а не ги умъртвява. За да имате ясна представа за любовьта, не гледайте презъ дупчицитѣ й. Гледайте презъ прозорцитѣ и вратитѣ й, да я видите въ нейната пълнота. Учете се отъ ония, които се обичатъ безкористно, за да се учатъ нѣкога и отъ васъ.

Много книги сѫ писали хората за своята любовь, но все още не сѫ я разбрали. Много комедии, драми и трагедии сѫ писани върху любовьта, но и до днесъ още хората не сѫ я приложили, както трѣбва. Хората се нуждаятъ отъ нови комедии, драми и трагедии, въ които да не се осмива героятъ, но да се осмиватъ кривитѣ прояви въ него; да не страда Божественото въ героя, но човѣшкото; да не умира доброто, но злото. Това значи нова комедия, нова драма и нова трагедия.

Казано е, че любовьта не търси своето право, но сѫщевременно тя никога не го губи. Любовьта е капиталъ, който никога не се губи. Всѣки, който мисли, че се е излъгалъ въ любовьта си, въ края на краищата ще получи вложения си капиталъ съ лихвитѣ заедно. Както животътъ се освобождава отъ огъня и се връща къмъ своя източникъ, така и капиталитѣ, вложени въ любовьта, никога не се губятъ. Тѣ се връщатъ къмъ своя източникъ.

Често се говори за великата Божия Любовь, но всички не я разбирате. Докато я разберете, дръжте старата си любовь. Стремете се къмъ новата любовь, но не се отказвайте отъ старата. Новата любовь е дъщерята, а старата —  майката. Старата любовь изгаря, а новата възкресява. По какво познавате, че нѣкой човѣкъ е изгорѣлъ? Външно той има изгледъ на уплашенъ човѣкъ. Каквото да му говорите за любовьта, той не вѣрва, изгубиль е вѣрата си. За да не изгубите вѣра въ любовьта, избѣгвайте онази неестествена любовь, която изгаря човѣка. Натъкнете ли се на тази любовь, гледайте на песя тъй, какго актьоритѣ представятъ на сцената скръбьта, безъ да скърбятъ. Тѣ умиратъ, на сцената, но пакъ оставатъ живи. Какво придобиватъ отъ сцената? Учатъ се. Следователно, бѫдете и вие актьори въ своя животъ скърбете, безъ да се разрушавате; любете, безь да изгаряте; радвайте се, безъ да се забравяте въ радостьта. Знайте, че всичко е временно. Обаче, щомъ сте дошли на земята да се учите, ползувайте се еднакво отъ преходнитѣ и отъ непреходнитѣ нѣща. Не се привръзвайте кьмъ преходнитѣ нѣща, за да не страдате. Защо трѣбва да се привръзвате къмъ виното, което всѣки моментъ може да ферментира? Трѣбва ли да се стремите къмъ любовьта на хората, която изгаря всичко, каквото срещне на пѫтя си?

Като на ученици, които търсите великата любовь, казвамъ: Търсете любовьта презъ деня, на слънчевата свѣтлина, за да не прелѣете, когато я сипвате въ шишето си. Не разливайте любовьта си по кални, нечисти мѣста.

*

2. Беседа отъ Учителя, държана на

в. Мусала, на 23 юлий, 1940 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...