Jump to content

За учениците на Всемирното Бяло Братство (книга от Учителя Беинса Дуно) (17.09.1920)


Recommended Posts

  • 4 months later...

За
Ученицитѣ на Всемирното Бѣло Братство

 

1. Сеп. 22/9. 1920 г.            Нѣма Любовь като
2. Януар. 14. 1 / 21 г.           Божията Любовь.
3. Май. 20.            Само Божията Любовь е Любовь.


1. Сеп. 30.            Нема Мѫдрость като
2. Януар. 22.            Божията Мѫдрость
3. Май. 28.            Само Божията Мѫдрость е Мѫдрость.

1.    Окт. 15.            
Нема Истина като
2.    Фев. 20.             Божията Истина
3.    Юни. 18.            
Само Божията Истина е Истина.

1.    Окт. 23.            Нема Правда като
2.    Февр. 28.            Божията Правда.
3.    Юни. 26.            Само Божията Правда е Правда.1.    Ноем. 21.            Нема Добродѣтель като
2.    Мар. 14.            Божията Добродѣтель
3.    Юли. 18.            Само Божията Добродѣтель е Добродѣтель


1.    Ноем. 29.            Нема слава като
2.    Мар. 22.            Христовата слава.
3.    Юли. 26.             Само Христовата слава е слава Божия.


1.    Дек. 21.            Нема сила като
2.    Апр. 27.             силата на Духа
3.    Авг. 17.            
Само силата на Духа е сила Божия.17. IX. 1920 г. Za_uchenitsite_na_Vsemirnoto_Bialo_Brats

Link to comment
Share on other sites

За ЛюбовьтаЛюбовьта дълготърпи, благосклонна е; любовьта не завижда; любовьта не се превъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, на неправдата се не радва, а срадува се на истината, всичко прѣтърпѣва, на всичко хваща вѣра, на всичко се надѣе, всичко търпи.I Кор. 13; 4, 7.И надъ всичко това облѣчете се съ любовьта която е свързка на съвършенството.
Кол. 3; 14.А Исусъ му рече: Да възлюбишъ Господа, Бога твоего съ всичкото си сърдце, съ всичката си душа, съ всичкия си умъ. Тази е първа и голѣма заповѣдъ. А втора подобна на нея: Да възлюбишъ ближния си, както себе си.
Мат. 22; 37, 39.А Господь да управи сърдцата ви въ любовь Божия и въ търпѣние Христово.
II Сол. 3; 5А плодътъ на Духа е любовь, радость, миръ, дълготърпѣние, благость, милосърдие, вѣра, кротость, въздържание: противъ таквизи нѣма законъ.
Гал. 5:22,23Ние любимъ него защото първомъ той възлюби насъ.
I Иоан. 4; 19.Но за да познае свѣтътъ, че азъ любя Отца, и както ми е Отецъ заповѣдалъ, така правя. Станете, да отидемъ отъ тука.
Св. Ев. Иоан.14; 31


И нека се веселятъ всички които се надѣятъ на тебе:
Нека се радватъ за всегда, защото ти имъ си покровитель;
И нека се хвалятъ въ тебе онѣзи които любятъ твоето име.
Псал. 5; 11.Всѣки който вѣрва, че Исусъ е Христосъ, отъ Бога е роденъ; и всѣки който люби оногози който е родилъ, люби и родения отъ него.
I Иоан. 5; 1


А който пази неговото слово, въ него наистина Божията любовь е съвършена. По това знаемъ че сме въ него.
I Иоан. 2; 5.


  Въ това е съвършена любовьта въ насъ, да имаме дързновение въ сѫдния день; защото както е той така сме и ние въ този свѣтъ. Въ любовьта страхъ нѣма, но съвършената любовь пропѫжда вънъ страха; защото страхътъ има мѫка, и който се страхува не е съвършенъ въ любовьта.
I Иоан. 4; 17, 18.


Но ако люби нѣкой Бога, той е познатъ отъ него.
I Кор. 8; 3.


Знаемъ пакъ че на тѣзи, които любятъ Бога, които сѫ призвани споредъ неговото прѣдопрѣдѣление, всичкото на добро имъ съдѣйствува.
Рим. 8; 28.


Пазете себе си въ любовьта Божия, въ ожидание на милостьта на Господа нашего Исуса Христа за животъ вѣченъ.
Юдино 21 ст.


Защото любовьта Христова ни принуждава; понеже сме разсѫдили за това че, ако е умрѣлъ единъ за всичкитѣ, то всичкитѣ сѫ умрѣли;
II Кор. 5; 14.


Който има моитѣ заповѣди и ги държи, той е който ме люби; а който ме люби възлюбенъ ще бѫде отъ Отца ми; и азъ ще го възлюбя, и ще явя себе си нему.

Казва му Юда (не Искариотски): Господи, що е това дѣто ще явишъ себе си намъ, а не на свѣта? Отговори Исусъ и рече му: Който люби мене ще упази моето слово; и Отецъ ми ще го възлюби, и ще дойдемъ при него, и ще направимъ жилище у него.
Ев. Иоан. 14; 21, 23.Защото самъ си Отецъ ви люби, понеже мене възлюбихте и повѣрвахте, че азъ отъ Бога излѣзохъ.
Ев. Иоан. 16; 27.

Link to comment
Share on other sites

За Мѫдростьта


Само Господь да ти даде мѫдрость и разумъ, и да те постави надъ Израиля, за да съхранявашъ закона на Господа Бога твоего.
I Лѣт. 22; 12.


И говори Данаилъ и рече:
Да е благословено името Божие
Отъ вѣка и до вѣка;
Защото мѫдростьта и силата сѫ негови.
Дан. 2; 20.


И избави го отъ всичкитѣ му бѣди, и даде му благодать и мѫдрость прѣдъ Фараона царя Египетскаго, който го постави управитель Надъ Египетъ и Надъ всичкия си домъ.
Дѣян. 7; 10.

                                                                                                                  
И че отъ дѣтинство знаешъ свещенитѣ писания, които могатъ да те умѫдрятъ на спасение чрѣзъ вѣрата въ Христа Исуса.
II Тимот. 3; 15.


Защото вашето послушание е на всички извѣстно; и тъй, колкото за васъ радвамъ се. Искамъ пакъ да бѫдете мѫдри на доброто, а прости на злото.
Рим 16; 19

                                                                                                                  
И тъй гледайте какъ съ прѣдупазване да ходите, не както глупави, но както прѣмѫдри:
Ефес. 5; 15.

                                                                                                                  
Ако ли нѣкой отъ васъ е оскуденъ отъ мѫдрость, да проси отъ Бога който дава богато на всички и не укорява, и ще му се даде.
Иак. 1; 5.

                                                                                                                      
И ако призовешъ благоразумието,
И възвисишъ гласъ къмъ разума;
Прич. 2; 3.


Защото мѫдростьта е по-добра отъ многоцѣнни камене;
И всичко желателно не се сравнява съ нея.
Прич. 8; 11

                                                                                                                  
И духътъ Господень ще почине на него,
Духъ на мѫдрость и разумъ,
Духъ на съвѣтъ и на сила,
Духъ на знание и на страхъ Господень;Исаия  11;2                                                                                            

Link to comment
Share on other sites

За Истината


Казва му Исусъ: Азъ съмъ пѫтьтъ, истината и животътъ: никой не дохожда при Отца освенъ чрѣзъ мене.


Ев. Иоан. 14; 6

                                                                                                            
Който говори отъ само себе си иска своята си слава; а който иска славата на оногози който го е проводилъ, той е истински, и нѣма неправда въ него.


Ев. Иоан. 7; 18.

                                                                                                          
И словото стана плъть и всели се между насъ, и видѣхме славата негова, слава като на единороднаго отъ Отца, пъленъ съ благодать и истина.


Ев. Иоан. 1; 14.

                                                                                                          
Духа на истината, когото свѣтътъ не може да приеме, защото го не види, нито го познава; а вие го познавате, защото прѣбѫдва съ васъ, и въ васъ ще бѫде.


Ев. Иоан. 14; 17.


А кога дойде онзи, Духътъ на истината, ще ви настави на всѣка истина; защото нѣма да говори отъ себе си, но каквото чуе ще говори, и ще ви извѣсти това що има да бѫде.


Ев. Иоан. 16; 13.


Освѣти ги чрѣзъ твоята истина: твоето слово е истина.


Ев. Иоан. 17; 17.


А знаемъ че Божий сѫдъ е споредъ истината върхъ тѣзи, които правятъ таквизи работи.


Рим. 2; 2.

                                                                                                                      
Прѣдъ Господа; защото иде,
Защото иде да сѫди земята:
Ще сѫди вселената съ правда,
И народитѣ съ истината си.


Псал. 96; 13


Богъ е духъ, и които му се кланятъ, съ духъ и истина трѣбва да се кланятъ.


Ев. Иоан. 4; 24.

                                                                                                          
Съ словото на истината, съ сила Божия, съ оржжия на правдата въ дѣсната рѫка и въ лѣвата;


II Кор. 6; 7.


                                                                                                                  
Защото плодътъ на Духа е въ всѣка благостиня, и правда, и истина:


Ефес. 5; 9.


Ето, възлюбилъ си истината вжтрѣ въ человѣка,
И въ тайното на сърдцето ми ще ме научишъ мѫдрость.          


Псал. 51; 6.

Link to comment
Share on other sites

За Правдата


И видѣ че нѣмаше человѣкъ, И почуди се че нѣмаше ходатай; За това мишцата му издѣйствува спасение нему;
И правдата му, тя го удържа. И облѣче се съ правда, като съ броня, И тури на главата си шлемъ на спасение, И облече като дреха одеждитѣ на отмъщението,
И загърна се съ ревностьта като съ мантия.


Исая. 59; 16, 17


Ще се развеселя прѣмного заради Господа:
Душата ми ще се зарадва въ Бога моего; Защото ме облѣче съ одежди на спасение,
Загърна ме съ мантия на правда Като женихъ украсенъ съ вѣнецъ, И като нѣвеста накитена съ утваритѣ си. Защото както земята произвожда прозябенията си,
И както градина прорастява сѣемитѣ въ нея,
Така Господь Иеова ще направи правдата и хвалата
Да прозябнатъ прѣдъ всичкитѣ народи.


Исая. 61; 10, 11


Нито запалятъ свѣщь и я турятъ подъ ши- никъ, но на свѣтилника, и свѣти на всички които сѫ въ кѫщи.


Мат. 5; 15.


И видѣхъ небето отворено, и ето конь бѣлъ, и онзи който сѣдеше на него наричаше се вѣренъ и Истиненъ, и съ правда сѫди и воинствува;


Откр. 19;11


Твоятъ прѣстолъ е, Боже, въ вѣкъ вѣка: Скиптърътъ на твоето царство е скиптъръ на правота.


Псал. 45; 6.

Защото тогозъ, който грѣхъ не е знаялъ, Богъ за насъ го грѣшенъ направи, за да станемъ ние чрѣзъ него праведни прѣдъ Бога.


II Кор. 5; 2.


И да се облѣчете съ новия человѣкъ, създадения по образа на Бога въ правда и въ светость на истината.


Ефес. 4; 24.


Ако знаете че е праведенъ, знайте че всѣки който прави правда отъ Него е роденъ.


I Иоан. 2; 29.


Които съ вѣра побѣдиха царства, работиха правда, сполучиха обѣщания, затулиха уста на лъвове,


Евр.11;33.


Блажени които гладуватъ и жадуватъ за правдата, защото тѣ ще се наситятъ.


Мат. 5; 6.

Link to comment
Share on other sites

За Добродѣтельта


И тъй, на всѣкиго който знае да прави доброто и го не прави, грѣхъ е нему.Иак. 4; 17.


Защото Богъ е който дѣйствува въ васъ и хотѣнието и дѣйствуването, споредъ неговата добра воля.Фил. 2; 13.


И чухъ гласъ отъ небето който ми казваше: Пиши: Блажени мъртвитѣ които умиратъ отъ нинѣ въ Господа; ей, казва Духътъ, за да си починатъ отъ трудоветѣ си; и дѣлата имъ ходятъ слѣдъ тѣхъ.Откр. 14;3


Но съ добри дѣла както подобава на жени които сѫ се прѣдали на благочестието.I Тим. 2; 10.


А заради васъ, възлюблени, ако и да говоримъ така, надѣемъ се за нѣщо по-добро и което принадлежи на спасение.Евр. 6; 9


Тогазъ Царьтъ ще рече на тѣзи които сѫ отъ дѣсната му страна: Елате вие благословени на Отца моего, наслѣдвайте царството приготвено за васъ отъ създание мира; защото огладнѣхъ, и дадохте ми да ямъ; ожеднѣхъ, и напоихте ме; страненъ бѣхъ, и прибрахте ме; голъ бѣхъ, и облѣкохте ме; боленъ бѣхъ, и посѣтихте ме; въ тъмница бѣхъ, и дойдохте при мене. Тогазъ правединтѣ ще му отговорятъ и рекатъ: Господи, кога те видѣхме гладенъ, и те нахранихме: или жеденъ, и те напоихме? Кога пакъ те видѣхме страненъ, и те прибрахме; или голъ, и те облѣкохме? И кога боленъ или въ тъмница те видѣхме, и дойдохме при тебе? И ще отговори Царьтъ и ще имъ рече: Истина ви казвамъ: Колкото че сте сторили това на едного отъ тѣзи най-малкитѣ мои братя, на мене сте го сторили.Мат. 25; 34, 40


А Богъ е силенъ да прѣумножи въ васъ всѣка благодать, така щото като имате винаги въ всичко всѣко доволство, да прѣизобилвате въ всѣко добро дѣло;II Кор. 9; 8.Да струватъ добро, да богатѣятъ въ добри дѣла, да бѫдатъ доброподатливи, общителни,I Тим. 6; .8.Дано ви направи съвършени въ всѣко добро дѣло за да правите неговата воля, като дѣйствува въ васъ това което е благоугодно прѣдъ него чрѣзъ Исуса Христа, комуто да бѫде слава въ вѣки вѣковъ. Аминъ.Евр. 13; 21.Но който прави истината иде къмъ видѣлината, за да се явятъ дѣлата му, че сѫ по Бога направени.Ев. Иоан. 3;21

Link to comment
Share on other sites

За Христовата слава


Въ начало бѣ Словото; и Словото бѣ у Бога; и Словото бѣ Богъ. То въ начало бѣ у Бога. Всичко чрѣзъ него стана; и което е станало, нищо безъ него не стана. Въ него бѣ живота, и живота бѣ видѣлина на человѣцитѣ. И видѣлината свѣти въ тъмнината; и тъмнината я не обзе.


Ев. Иоан. 1; 1, 5


Който въ образъ Божий като бѣ не го помисли похищение да е равенъ Богу, но обезслави себе си, като прие рабски образъ и стана подобенъ на человѣцитѣ; и като се намѣри по образъ както человѣкъ смири себе си, и послушливъ биде даже до смърть, и смърть на кръстъ. За това и Богъ го прѣвъзвиши, и подари му име което е надъ всѣко друго име; така щото на Исусовото име да се поклони всѣко колѣно отъ небеснитѣ и земнитѣ и подземнитѣ, и всѣки езикъ да изповѣда че Исусъ Христосъ е Господь, за слава на Бога Отца. Заради това, възлюблени мои, каквото сте ме винаги слушали, не само както когато съмъ при васъ, но сега много повече като не съмъ при васъ, изработвайте спасението си съ страхъ и трепетъ;


Фил. 2; 6, 12


Който е образъ на невидимаго Бога, пър- вороденъ прѣди вситѣ твари; понеже чрѣзъ него бѣ създадено всичко което е на небесата и което е на земята, видимото и невидимото, прѣстоли било, или господства, или началства, или власти, всичкото чрѣзъ него и заради него се създаде; и той е прѣди всичко, и всичкото чрѣзъ него състои. И той е глава на тѣлото, на църквата, който е начатъкъ, първороденъ изъ мъртвитѣ, за да има той първенство въ всичко;


Кол. 1; 15, 18


А когато пъкъ въвожда Първороднаго въ вселенната казва: И да му се поклонятъ всичкитѣ ангели Божии.


Евр. 1; 6.


Тѣ ще се биятъ съ Агнето; и Агнето ще ги побѣди, защото е Господъ на господаритѣ и Царь на царетѣ; и които сѫ съ него звани сѫ и избрани и вѣрни.


Откр. 17; 14.


Ти си по-красенъ отъ человѣческитѣ синове.
Излѣ се благодать въ устнитѣ ти.
За то те благослови Богъ въ вѣкъ.


Псал. 45; 2.


Защото единъ е Богъ, единъ и ходатай между Бога и человѣцитѣ, человѣкъ Христосъ Исусъ,


I Тим. 2; 5.


За милосърдието на милостьта на Бога нашего съ която ни посѣти зора отъ висотата, да осияе седѣщитѣ въ тъмнина и въ сѣнка смъртна, така щото да управи нозѣтѣ ни въ пѫть на миръ.


Лук. 1; 78, 79.


Рече и Исусъ: Азъ съмъ възкресението и животътъ: който вѣрва въ мене, и да умре, ще оживѣе;


Иоан. 11; 25.


Отче, тѣзи които си ми далъ, искамъ дѣто съмъ азъ да бѫдатъ и тѣ съ мене, за да гледатъ славата моя която си ми далъ; защото си ме възлюбилъ прѣди създание мира.


Иоан. .7; 24.

Link to comment
Share on other sites

За Духа


Но ако азъ чрѣзъ Духа Божия изгонвамъ бѣсоветѣ, то е настигнало на васъ царството Божие.


Мат. 12; 28.


А Исусъ съ силата на Духа върна се въ Галилея; и слухъ излѣзе за него по всичката околность.


Лук. 4; 14.


А земята бѣше неустроена и пуста; и тъмнина бѣ върху бездната; и Духъ Божий се носѣше върхъ водата.


Бит. 1; 2.


Изпровождашъ Духа си: създаватъ се;
И подновявашъ лицето на земята.


Псал. 104; 30.


А най-послѣ бѫдете всинца единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, дружелюбиви.


I Петр. 3; 8


Ако ли живѣе въ васъ Духътъ на тогози който е възкресилъ Исуса от мъртвитѣ, то този който възкреси Христа отъ мъртвитѣ ще оживи и смъртнитѣ ваши тѣлеса чрѣзъ неговия Духъ който обитава въ васъ.


Рим. 8;11.


Защото нашето къмъ васъ благовѣствуване не стана само съ слово, но и съ сила, и съ Духа Светаго, и съ голѣмо удостовѣрение, както знаете какви бѣхме заради васъ помежду ви.


Сол. 1;5.


И ето, азъ проваждамъ върхъ васъ обѣщанието на Отца си; а вие седете въ града Ерусалимъ доклѣ се облѣчете съ сила отъ горѣ.


Лук. 24; 49.


Да ви даде споредъ богатството на славата си чрѣзъ неговия Духъ да се утвърдите крѣпко въ вжтрѣшния человѣкъ,


Ефес. 3; 16.


Да би Богъ на Господа нашего Исуса Христа, Отецъ на славата, далъ вамъ духъ на прѣмѫдрость и на откровение за да го познаете.


Ефес. 1; 17.

Link to comment
Share on other sites

Факсимиле

на оригиналния документъ


Рѫкописътъ се състои отъ два листа съ размѣри 21/34 см.


Za_uchenitsite_na_Vsemirnoto_Bialo_Brats


Za_uchenitsite_na_Vsemirnoto_Bialo_Brats


Za_uchenitsite_na_Vsemirnoto_Bialo_Brats


Za_uchenitsite_na_Vsemirnoto_Bialo_Brats

Благодаримъ на всички души, които съдѣйстваха и съдѣйстватъ, тѣзи скрижали на Духа да стигнатъ до ученицитѣ на Христа!


Книга съставена отъ Учителя на Всемирното Бѣло Братство - Беинса Дуно, прѣзъ 1920 г. въ гр. ТърновоТрето издание форматъ

16/60/84

София • 2011 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...