Jump to content

1930_02_14 Човѣкъ и Природа


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Служене, почить и обичь"
24 лекции отъ Учителя на Младежкия окултенъ класъ, 9-та година, т.I, (1929 г. - 1930 г.)
Първо издание, София, 1940 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

Човѣкъ и природа

Т. м.

При изучаване на космографията, хората се домогватъ и до въпроса, защо годината е раздѣлена на четири годишни времена, на 12 месеци, на две равноденствия — пролѣтно и есенно, а месецитѣ — на 30 дни и т. н. Защо въ всѣко годишно време влизатъ по три месеца? Сѫщевременно хората изучаватъ въпроса, защо презъ четиритѣ годишни времена температурата е различна. За обяснение на това ще чуете различни отговори: едни отдаватъ тази причина на влагата, други — на вѣтроветѣ и на топлитѣ и студени течения и т. н. Тѣзи обяснения не почиватъ на строго математически изчисления. Ако днесъ приемете едно обяснение за вѣрно, на другия день ще приемете друго обяснение. По този начинъ науката всѣки день напредва и се приближава все повече къмъ истината.

Като разглеждамъ въпроса за температурата презъ годишнитѣ времена, азъ имамъ предъ видъ да развивате своята наблюдателность и паметь. Наблюдавайте, какъ се промѣня температурата презъ единъ и сѫщъ день, както и презъ различнитѣ годишни времена. Правете сравнение между температуритѣ на нѣкои забележителни за васъ дати отъ сегашната и миналата година. Запримѣръ, можете ли да си спомните, какво е било времето на първи януарий миналата година, за да го сравните съ времето и температурата на тазгодишния първи януари? Ако на първи януари миналата година сте получили нѣкакво наследство, или сте преживѣли голѣма радость, вие непремѣнно ще помните, какво е било времето този день.

Като правите наблюдения, вие ще забележите, че хубавитѣ работи обикновено се съвпадатъ съ хубаво време. Доброто настроение на човѣка сѫщо така се съвпада съ добро време. Ако имате единъ пишущъ барометъръ, ще забележите, че както времето се подобрява, така и настроението ви се повдига. Въ този случай барометърътъ отбелязва една възходеща линия. Има малки изключения отъ този законъ, но тѣ рѣдко се случватъ. Когато живакътъ въ барометъра се изкачва, въ природата действуватъ особени, възходещи сили. Въ такъвъ случай, естествено е възходещитѣ сили да повдигатъ настроението на човѣка. Когато действуватъ низходещи сили въ природата, човѣкъ постепенно губи настроението си. Значи, както барометърътъ се повдига и спада, така и човѣкъ повдига и понижава настроението си. Това показва, че между силитѣ, които действуватъ въ природата, и човѣка, има известна връзка, известно съотношение.

На какво се дължатъ възходещитѣ и низходещи сили въ природата? Споредъ една теория, възходещитѣ сили се дължатъ на възвишената мисъль на сѫщества съ висока култура, а низходещитѣ — на мисъльта на сѫщества съ низка култура. И еднитѣ, и другитѣ сѫщества сѫ силни. Дали вѣрвате въ тази теория, това е другъ въпросъ. Важно е, че природата е пълна съ такива сѫщества. Съзнателно или несъзнателно, човѣкъ се намира подъ тѣхното влияние. За да се освободи отъ влиянието на низшитѣ сѫщества, човѣкъ трѣбва да работи върху себе си, да се повдига. Научното обяснение за възходещитѣ и низходещи сили на природата се крие въ електричеството и магнетизма. Обикновено електричеството въ природата произвежда възходещитѣ сили, т.е. мисъльта на възвишенитѣ сѫщества, а магнетизъмътъ — низходещитѣ сили. Затова казваме, че електричеството събужда мисъль, а магнетизъмътъ — чувства. Когато се качва нагоре, по планината, човѣкъ се свързва съ възходещитѣ сили на природата, а когато слиза отъ планината — съ низходещитѣ.

Мнозина отдаватъ разположенията и неразположенията на човѣка на постигане и непостигане на желанията му. Студентътъ или ученикътъ е неразположенъ, когато пропадне на изпита си. Обаче, важно е, защо е пропадналъ. Той училъ редовно, има знания, а пропада. Въ такъвъ случай, между пропадането на ученика и времето има известна връзка. Ако времето не е било добро, или ученикътъ не е билъ разположенъ, действували сѫ низходещи сили. Като ученици, вие трѣбва да правите наблюдения, да знаете, на какво се дължатъ вашитѣ добри и лоши разположения и настроения.

Отъ научна гледна точка, доказано е, че всѣки день се отличава съ известно количество възходеща или низходеща енергия, която се съвпада или не се съвпада съ силитѣ на човѣка. Отъ съвпадението на възходещитѣ сили на природата съ тия на човѣка се обяснява неговото разположение. За такъвъ човѣкъ казваме, че е хармониченъ. Когато низходещитѣ сили на природата се съвпадатъ съ низходещитѣ сили на човѣка, казваме, че този човѣкъ е дисхармониченъ. Обаче, ако възходещитѣ сили на природата се срещнатъ съ низходещитѣ сили на човѣка, или низходещитѣ сили на природата — съ възходещитѣ на човѣка, последниятъ изпада въ борба. Той се бори, докато възходещитѣ сили въ него взематъ връхъ. Който знае и разбира теченията въ природата, може така да ги използува, че да измѣня своитѣ състояния.

Упражнение за наблюдаване на времето. Въ продължение на три месеца наблюдавайте времето, дали ще бѫде облачно, ясно, топло, студено и т. н. На специално тевтерче си отбелязвайте всѣка промѣна. Сѫщевременно наблюдавайте и вашитѣ състояния. Ако забележите, че между вашето състояние и времето има известно съотношение, проследете, дали е възходещо или низходещо. Като правите тѣзи наблюдения, ще видите, че, наистина, състоянията на човѣка често зависятъ отъ проявитѣ на времето. Това се случва главно съ нервнитѣ хора. Въ това отношение нервниятъ човѣкъ е барометъръ. Той предварително предсказва, какво ще бѫде времето, добро или лошо. Ако пъкъ човѣкъ страда отъ ревматизъмъ въ крака, въ рѫката, или въ друга нѣкоя часть на тѣлото, отъ болката му, която се усилва, намалява, или съвършено изчезва, той може да опредѣля и най-малкитѣ промѣни на времето.

Следователно, ако искате да отидете на екскурзия и не можете да се решите, да предприемете ли екскурзията, или не, посъветвайте се съ нѣкой нервенъ човѣкъ. Той ще опредѣли, какво ще бѫде времето — дъждовно, облачно, ясно, слънчево и т. н. Вие можете да разчитате на неговитѣ познания за времето. Мнозина се оплакватъ отъ болки въ ушитѣ, въ пръститѣ на рѫцетѣ и краката, но не знаятъ причинитѣ на тия болки. Ако наблюдаватъ времето, тѣ ще видятъ, че болкитѣ имъ сѫ въ зависимость отъ промѣнитѣ, които ставатъ въ природата. Въ това отношение човѣкъ трѣбва да бѫде метереологъ. Сегашнитѣ метереолози си служатъ съ различни инструменти за опредѣляне на промѣнитѣ, които ставатъ въ природата — съ термометри, барометри, сеизмографи и др. Обаче, нѣма по-усъвършенствуванъ инструментъ за опредѣляне и на най-слабитѣ промѣни въ природата отъ организма на високоорганизирания и чувствителенъ човѣкъ.

И тъй, отъ болкитѣ въ организма си, човѣкъ може да опредѣля промѣнитѣ, които ставатъ въ природата. Тѣ се дължатъ на теченията въ природата. Който не разбира това, той се страхува, да не заболѣе сериозно. Много болезнени състояния на човѣка идатъ по отражение на силитѣ и теченията въ природата. Щомъ теченията взематъ възходещо състояние, и болката изчезва. Както природата влияе върху човѣка, така и човѣкъ, съ своитѣ мисли и чувства, указва влияние върху теченията на природата. Ако това не е вѣрно, какъ ще си обясните, защо хората се молятъ за дъждъ? Когато много хора се събератъ на едно мѣсто и се молятъ за дъждъ, молитвата имъ има резултатъ. — Защо? — Като се молятъ, тѣ съсрѣдоточаватъ мисъльта си въ една и сѫща посока. Тѣхната силна мисъль измѣня теченията въ природата, вследствие на което започва да вали дъждъ. Колкото по-силна е мисъльта имъ, толкова по-скоро се измѣнятъ теченията въ природата. Съ помощьта на мисъльта могатъ и да се разпръсватъ облаци.

Тъй щото, помнете: природнитѣ сили указватъ влияние върху човѣшкия организъмъ. Като знаете това, правете наблюдения върху себе си и природата, да придобивате повече знания. Наистина, върху състоянията на човѣка указватъ влияние и други нѣкои причини, извънъ природата, но тѣ сѫ странични. Тѣ трѣбва да се отдѣлятъ отъ общото влияние. Запримѣръ, когато държавата и общината иматъ голѣми дългове, тѣ ги разхвърлятъ между гражданитѣ. Яли не яли, пили не пили, тѣ трѣбва да плащатъ. Тия задължения сѫ временни и нѣматъ нищо общо съ влиянията и теченията, които идатъ отъ природата. И природата прави такива разхвърляния върху хората, но тя е последователна и точна въ своитѣ печалби и загуби. Когато взима данъци отъ хората, тя пише всичко, каквото взима. Когато печели, тя дѣли печалбитѣ си съ ония, отъ които е взела нѣщо. Тя прилага закона за взиманията и даванията си абсолютно справедливо: колкото взима, толкова дава. Нѣма живо сѫщество, което природата да е ощетила. Държавата не спазва закона на абсолютната справедливость. Когато има дългове, тя ги разхвърля между своитѣ поданици въ видъ на данъци, берии и др. Когато придобива блага, т.е. когато има печалби, тя не ги разхвърля между поданицитѣ си. Тя се рѫководи отъ закона на относителната справедливость.

Следователно, ако не работите върху облагородяване на вашия характеръ, вие само ще изисквате, ще търсите вашето право, безъ да мислите за задълженията си. Обаче, като работите съзнателно върху облагородяване на своя характеръ, вие трѣбва да прилагате закона на абсолютната справедливость, съ който си служи природата: искашъ ли, ще дадешь; давашъ ли, ще вземешъ. Щомъ искашъ отъ човѣка известна услуга въ пари, въ грижи къмъ тебе, въ морални услуги, ще дѣлишъ съ него благата и печалбитѣ си. Не спазвате ли този законъ, между васъ и природата възниква известно противодействие, известна дисхармония.

Единъ адвокатъ отъ Горна-Орѣховица си купилъ билетъ занѣкѫде, ще пѫтува съ тренъ. Въ това време единъ селянинъ си купилъ билетъ, и той ще пѫтува съ сѫщия тренъ. Обаче, не му стигали само 0,30 лв. за билета. Той се обърналъ къмъ адвоката съ молба да му услужи съ 0,30 лв. — Нѣмамъ, отговорилъ небрежно адвокатътъ. Селянинътъ въздъхналъ, нарамилъ торбичката си и тръгналъ пешъ за селото си. Следъ петь - шесть години сѫщиятъ адвокатъ попадналъ въ Англия. Единъ день той отишълъ на гарата да си купи билетъ, трѣбвало да пѫтува отъ единъ градъ за другъ. Какво се указало? Не му достигали за билета само 0,30 лв. Той се обърналъ къмъ единъ, къмъ втори англичанинъ, да му услужатъ съ 0,30 лв., но всички му отказали, подъ предлогъ, че нѣмали излишни пари. Той се принудилъ да вземе багажа си въ рѫка и да тръгне пешъ до една отъ близкитѣ станции. Едва сега, когато се намѣрилъ въ сѫщото положение, въ което изпадналъ селянинътъ, на когото отказалъ да даде 0,30 лв., той разбралъ, че не постѫпилъ добре. Какво показва това? Това показва, че въ природата сѫществува законъ, който регулира количеството на силитѣ и енергиитѣ, съ които тя борави.

И тъй, правете упражнението, което ви дадохъ. Понеже ще трае три месеца, ще свършите на 15 май. Ще наблюдавате добре всички промѣни въ температурата, въ облацитѣ, дали сѫ черни или свѣтли, дали сѫ високо или низко на небето, дъждовни или вѣтровити и т. н. Като наблюдавате промѣнитѣ на времето, ще следите и своитѣ вѫтрешни състояния. Ако състоянията ви вървятъ въ съгласие съ промѣнитѣ на времето, ще извадите единъ законъ; ако сѫ извънъ влиянието на времето, ще извадите други заключения. Изобщо, ще правите научни изводи.

Сега, едната половина отъ класа да пѣе тоноветѣ do (отъ долно do), mi, sol, do (горно); другата половина отъ класа да започне отъ do (горно) да слиза надолу, sol, mi, do (долно). Колкото повече пѣете, толкова по-здрави ще бѫдете. Пѣнието указва влияние върху здравето на човѣка. Ако не станете пѣвци, поне ще усилите здравето си. Пѣйте и отъ нищо не се страхувайте.

— Само Божията Любовь носи пълния животъ.

*

23. Лекция отъ Учителя, държана на

14. февруарий, 1930 г. София. — Изгрѣвъ.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...