Jump to content

1929_09_20 Удължени и скѫсени линии


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Служене, почить и обичь"
24 лекции отъ Учителя на Младежкия окултенъ класъ, 9-та година, т.I, (1929 г. - 1930 г.)
Първо издание, София, 1940 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание
 

 

Удължени и скѫсени линии

Т. м.

M09-1-1.gif

Всички сте изучавали геометрия, знаете, какво представя триѫгълникътъ. Имате триѫгълника CmD. (чър. 1.) Какво ще стане съ триѫгълника и съ точката О на основата, ако раздвижите странитѣ Cm и Dm? Ако подвижите линията mD къмъ точката O, mD ще се удължи, a Cm ще се скѫси. Ако подвижите Cm, Dm ще се скѫси. Какво показва удължаването на една линия? Всѣко удължаване на линията показва, че или даденото тѣло се приближава къмъ васъ, или вие къмъ него. Какво ще стане съ триѫгълника, ако се раздвижатъ и тритѣ му страни?

Удължаването и скѫсяването на линиитѣ е процесъ, който се извършва въ самия животъ. Запримѣръ, ако човѣкъ изгуби едно отъ сѣтивата си, за смѣтка на него се удвоява силата на друго нѣкое сѣтиво. За предпочитане е, обаче, човѣкъ да не губи нито едно отъ сѣтивата си. Всѣко сѣтиво има свое специфично предназначение. За да изучи единъ предметъ всестранно, човѣкъ трѣбва да го прекара презъ всичкитѣ си сѣтива. Първо той ще го пипне, после ще го помирише, следъ това ще го вкуси. Първитѣ три възприятия сѫ получени отъ елементарнитѣ сѣтива. За да допълни познанията си за предмета, човѣкъ трѣбва да го подложи на изучаване на останалитѣ сѣтива: слухъ и зрение.

Какво ще стане, ако върху линията CD наложите последователно линиитѣ Cm и mD? За да разберете, какви нови качества ще придобие линията CD, трѣбва да знаете, какво представятъ тритѣ линии. Тѣ сѫ граници на три свѣта. Линията CD представя физическия свѣтъ, Cm — умствения a mD — духовния. Следователно, ако върху линията CD наложите линията Cm, първата ще придобие нѣкои отъ качествата на втората. Значи, линията CD ще придобие мисъль. Въ дадения случай мисъльта ще се изяви като движение и свѣтлина. Ако върху CD нанесете mD, тя ще придобие чувствуване, интенсивность, което ще се изяви като топлина. Значи, мисъльта увеличава свѣтлината на тѣлата, а чувствата — топлината.

Какво става съ човѣка, когато се удължаватъ линиитѣ на лицето му? Всѣко удължаване на линиитѣ на лицето се отразява върху физическото тѣло на човѣка. Той става по-високъ, по-активенъ. Колкото по-високъ е човѣкъ, толкова по-голѣми сѫ крачкитѣ му, и той изминава по-голѣми разстояния. Могатъ ли да вървятъ заедно високъ и низъкъ човѣкъ? Ще кажете, че ако низкиятъ ускори движението си, може да върви съ високия. Тѣ могатъ да вървятъ заедно толкова, колкото конь и биволъ. Ако коньтъ съзнателно намали крачкитѣ и бързината си, той може да върви заедно съ бивола, но въ противенъ случай по никой начинъ не се схождатъ.

И тъй, за да се развива мисъльта, нужна е височина и дължина. На чувствата е нужна широчина. Мисъльта търси причината на нѣщата. Причината за известно явление се намира въ точката С (чър. 1).Точката D е крайниятъ предѣлъ, до който действува причината. Като измине разстоянието CD, човѣкъ знае вече причината на нѣщата. Ако измине разстоянието CD и е недоволенъ отъ знанието си, човѣкъ се връща отново въ С и продължава до m. Отъ m той слиза въ D и, като обходи цѣлия триѫгълникъ, той знае вече истината. Той се е домогналъ до онова знание, което се съдържа въ триѫгълника. Той знае дължината на тритѣ страни на триѫгълника, които може да пренесе въ тритѣ свѣта: физически, духовенъ и умственъ.

Какво ще получите, ако умножите числото три само на себе си? Ще получите числото деветь, което представя квадратъ на числото три. Значи, 32=9. Ако повдигнете две въ трета степень, ще получите числото осемь: 23=8. Какво е отношението между числата деветь и осемь? Числото деветь е получено отъ квадрата на числото три, а осемь — отъ куба на числото две: 32=9, 23=8. Обаче, 33= 27. Числата 8 и 27 се отнасятъ къмъ третото измѣрение, а 81 — къмъ четвъртото измѣрение, 34=81. Значи, 3x3=9, 9x3=27, 27x3=81.

По-нататъкъ имате следнитѣ действия:

4 х 4 = 16, 16 х 4 = 64.

5 х 5 = 25, 25 x 5 = 125.

6 х 6 = 36, 36 х 6 = 216.

7 х 7 = 49, 49 х 7 = 343.

8 х 8 = 64, 64 х 8 = 512.

9 х 9 = 81, 81 х 9 = 729.

По сѫщия начинъ вие можете да напишете много числа, но тѣ иматъ смисълъ, когато разбирате отношенията между тѣхъ. Като съберете цифритѣ на тризначнитѣ числа 216, 343, 512, 799, ще получите:

2 + 1 + 6 = 9;

3 + 4 + 3 = 10;

5+1+2=8;

7+9+9=25. [7 + 2 + 9 = 18?]

Какво можете да кажете за тѣзи числа? Тѣ засѣгатъ третото измѣрение. Щомъ дойдете до третото измѣрение, вие намирате отношенията, които сѫществуватъ между тѣлото, ума и сърдцето ви, или между волята, мисъльта и чувствата.

Сега спрете вниманието си върху челото на човѣка. Какво става съ мисъльта, ако челото расте на височина? Високото чело прави мисъльта интенсивна. Колкото по-интенсивна е мисъльта, толкова по-голѣма свѣтлина има човѣкъ. Ако пренесемъ тази идея въ физическия свѣтъ, тя означава: колкото по-голѣма е височината, отъ която пада едно тѣло, толкова по-голѣма енергия се развива. Значи, ако мисъльта иде отъ по-отдалечено мѣсто, тя е по-силна; ако иде отъ по-близо, тя е по-слаба. Следователно, за да бѫде мисъльта на човѣка интенсивна и да се реализира, нишкитѣ на мозъка трѣбва да се удължатъ. Не могатъ ли да се удължатъ нишкитѣ на човѣшкия мозъкъ, не можете да очаквате интенсивна мисъль. Ако при известни случаи нишкитѣ на мозъка не се разширятъ, човѣкъ не може да работи правилно съ чувствата си. Когато мислитѣ и чувствата на човѣка се развиватъ правилно и си хармониратъ, нишкитѣ на неговия мозъкъ придобиватъ нужната дължина и широчина, отъ което тѣлото става по-устойчиво. Вие знаете, че ако една струна се удължава чрезмѣрно, въ скоро време ще се скѫса. За да не стане това, тя трѣбва да се разшири. Сѫщото важи и за мислитѣ. Ако една мисъль се удължи чрезмѣрно, непремѣнно ще се скѫса. За да не стане това, въ помощь идатъ чувствата. Тѣ внасятъ разширяване на мисъльта и я правятъ устойчива. Мисъльта е устойчива, когато отговаря на известна дължина и широчина. Безъ широчина мисъльта е осѫдена на скѫсване. На опредѣлена дължина на мисъльта отговаря опредѣлена широчина. Спазено ли е това отношение, мисъльта е устойчива и интенсивна. Дължината и широчината на мислитѣ трѣбва да отговарятъ на известни числа, наречени нормални.

Оттукъ ние виждаме значението на числата въ живота, т. е. приложението на кабалата. Всѣко число е изразъ на нѣщо. Числата отъ 1—10 представятъ свойствата на точката. Съ други думи казано: когато точката минава презъ различни фази, ние си служимъ съ числата отъ 1—10. Сама по себе си точката нѣма никакво измѣрение, но като се подвижи въ известна посока, тя образува права линия. Правата линия има вече едно измѣрение — дължина. Правата линия е числото едно. Когато линията се подвижи, тя образува плоскостьта — числото две. Когато плоскостьта се подвижи, образува куба — числото три. Кубътъ пъкъ образува тесеракта — числото четири. Питагоръ, както и останалитѣ древни учени, сѫ дошли до числото четири. И съвременнитѣ математици сѫ дошли до числото четири. Какво се крие до числото четири, тѣ знаятъ; какво се крие надъ числото четири, нищо не знаятъ. Числото петь представя човѣка, който е извънъ четириизмѣрния свѣтъ. Тази е причината, поради която човѣкъ не познава себе си. Цѣлъ животъ човѣкъ се изучава и, въ края на краищата, никой не може да каже за себе си, че се познава.

Като ученици, вие трѣбва да различавате висшитѣ мисли отъ низшитѣ. Висшитѣ мисли се различаватъ коренно отъ низшитѣ по свойства и по елементи, които съдържатъ въ себе си. Каквато е разликата между една възвишена и една обикновена мисъль, такава е разликата между духовния и физическия свѣтъ. Духовниятъ свѣтъ е несравнено по-голѣмъ отъ физическия. Сѫществата, които живѣятъ въ духовния свѣтъ, знаятъ, какви сѫ неговитѣ размѣри. Тѣ знаятъ, какви сили и закони действуватъ тамъ. Човѣкътъ, който живѣе на физическия свѣтъ, се движи въ него, безъ да го познава. Той може да се уподоби на триѫгълникъ, който нѣма строго опредѣлени по голѣмина страни. Той нѣма възможность да изучи свѣта, въ който живѣе. Обаче, колкото повече се увеличава чувствителностьта на човѣка, и чувствата му ставатъ по-интенсивни, той разширява възможноститѣ на ума си и започва да вижда и разбира нѣща, които по-рано не е разбиралъ. Когато чувствата на човѣкъ ставатъ по-интенсивни, мисъльта му става по-интенсивна. При това положение и съзнанието му се разширява.

Човѣкъ, въ сравнение съ сѫществата отъ духовния свѣтъ, представя малко дете, дошло на земята да се учи. Като не разбира уроцитѣ си, той страда и се пита, защо идатъ страданията. Много естествено. Човѣкъ страда, защото взима нѣщата безъ позволение. Ако нѣкое дете влѣзе въ една гостилница и се нахрани безъ позволение на гостилничаря, последниятъ непремѣнно ще го набие. Детето ще излѣзе отъ гостилницата и ще се пита, защо го биятъ. После ще влѣзе въ една бакалница ще вземе ябълки безъ позволение и, като го набиятъ, пакъ ще се пита, защо го биятъ. Ако нѣма, кой да отговори на въпроса му, детето започва да прави връзка между яденето и ябълкитѣ, които си е позволило само да вземе, и между гостилничаря и бакалина, които го набиха. Оттукъ то вади заключение, че нѣма право да взима нѣща безъ позволение. Като влѣзе втори пѫть въ гостилница или въ бакалница, детето започва да се озърта натукъ-натамъ, да не го види нѣкой, като си вземе нѣщо. Значи, то е научило единъ урокъ, да не взима безъ позволение каквото и да е. Но и при второто положение, ще научи единъ урокъ, че, и да не го види нѣкой, то нѣма право да взима чужди работи. Човѣкъ трѣбва да чака да му дадатъ това, което желае, а не самъ да взима. Докато научи тия уроци, той минава презъ голѣми страдания. Тъй щото, докато научи уроцитѣ си, докато дойде до разумни, философски заключения въ живота, човѣкъ неизбѣжно ще минава презъ мѫчнотии, страдания и изпитания.

Като се натъкватъ на мѫчнотии и страдания, хората се запитватъ, право ли е да страдатъ. Тѣ искатъ да знаятъ, какво представя правото и правдата въ свѣта. Днесъ две приятелки дружатъ, иматъ добри отношения помежду си. Единъ день тѣ се скарватъ и развалятъ отношенията си. Защо се каратъ, и тѣ не знаятъ, но и едната, и другата търсятъ правото. Съ думи правото не се решава. То се оформява въ човѣка като идея. За да разбератъ, какво нѣщо е правото, нека въ продължение на 21 дни чъртаятъ прави линии. Като чъртаятъ всѣки день по нѣколко прави линии, на 21 день въ ума имъ ще блесне идеята за право и справедливость. При това положение отношенията имъ естествено ще се оправятъ.

Както при написване на числата човѣкъ се свръзва съ енергиитѣ, които тѣ носятъ въ себе си, така и при чъртане на правата линия той естествено възприема идеята за право и справедливость, за правда и прави, разумни отношения. Какво представя числото 21? Това число е образувано отъ цифритѣ 1+2=3. Тройката, сама по себе си, е коренъ отъ числото деветь. Казваме, че 3X3=9. Числото деветь е отъ триизмѣрния свѣтъ, въ кабалистически смисълъ. Ако извлѣчемъ квадратенъ коренъ отъ числото деветь, получаваме числото три. Съ други думи, ако умножимъ тройката сама на себе си, получаваме деветь. Значи, въ кабалистическо отношение числото деветь има по-голѣма цена, отколкото въ математическо.

Едно трѣбва да се знае: за да се използува една енергия, тя трѣбва да се канализира. Човѣкъ трѣбва да знае, какъ да я канализира. Веднъжъ канализирана, тя лесно може да се използува. Ако вие самъ не можете да канализирате енергията си, други хора ще я канализиратъ, т. е. други хора ще ви възпитаватъ. Какво се ползувате вие тогава? Ако една държава възпитава друга, какво се ползува първата? Дойде ли нѣкой отвънъ да ви възпитава, вие трѣбва да знаете, че той е вложилъ свой капиталъ въ васъ. Докато неговиятъ капиталъ е въ вашата банка, той ще бѫде свързанъ съ васъ. Щомъ извади капитала си, връзката му се прекѫсва. Следователно, приятелството ви съ единъ човѣкъ продължава дотогава, докато той има чувства къмъ васъ. Щомъ отнеме чувствата си, приятелството се прекѫсва. И то се основава върху числата.

Каква тайна се крие въ отношенията на числата, вие не можете да знаете. Обаче, какви сѫ отношенията между числата, това можете да знаете. Запримѣръ, ако лицето на единия приятель е дълго, а на другия — широко, между тѣхъ може да се подържа приятелство. Защо? Защото се допълватъ. Първиятъ има интенсивна мисъль, а вториятъ — интенсивно чувство. Значи, първиятъ ще бѫде привързанъ съ мисъльта си, а вториятъ — съ чувствата си. Ако лицата на двамата приятели сѫ дълги или широки, между тѣхъ често се явяватъ недоразумения.

Следователно, при самовъзпитанието вие трѣбва да се ползувате отъ геометрията и отъ кабалата. Представете си, че сте нервенъ, неразположенъ, гнѣвенъ, готовъ сте да се карате съ всички. Какво трѣбва да направите, за да излѣзете отъ това състояние. Всѣки човѣкъ трѣбва да прави на день по нѣколко упражнения, чрезъ които да смѣня енергиитѣ си. Има естествени упражнения, съ които човѣкъ постига добри резултати. Подъ „естествени упражнения“ разбираме ония, които сѫ свързани съ природата. При това, човѣкъ трѣбва да знае, по колко пѫти на день да прави упражненията. И тукъ числата играятъ голѣма роля. Безъ упражнения човѣкъ мѫчно може да смѣни своитѣ енергии. Ако броятъ на упражненията е по-голѣмъ или по-малъкъ, отколкото трѣбва, въ нѣкоя область на организма ви непремѣнно ще се яви известна дисхармония: въ симпатичната нервна система, въ гръбначния стълбъ, въ стомаха, или въ другъ нѣкой удъ на организма. Чрезъ правилното самовъзпитание човѣкъ може да въздействува на организма си по единъ правиленъ начинъ и да постави всѣка енергия на своето мѣсто. Щомъ енергиитѣ сѫ на мѣстото си, човѣкъ е постигналъ известна хармония въ себе си.

И тъй, искате ли да се развивате правилно, вие трѣбва да съгласувате теорията съ практиката. Запримѣръ, четете една книга, изваждате известно знание отъ нея. Това, обаче, не е достатъчно. Добре използувана е книгата, ако можете да приложите нѣщо отъ нея. Ако изучавате хиромантия, физиогномия, астрология, безъ приложение въ живота, вие не можете да се ползувате много отъ тѣхъ. Като знаете тия науки, трѣбва да познавате хората, за да разберете, на какво се дължатъ вашитѣ приятелски и неприятелски отношения къмъ тѣхъ. Съ това знание вие можете да избѣгнете нѣкои аномалии въ живота си. Съ това знание вие си обяснявате известни неправилности въ отношенията и въ живота на хората и знаете, какъ да постѫпвате.

Чрезъ окултнитѣ науки човѣкъ прониква въ миналата история на човѣка. Той прониква въ минали епохи. Интересно е човѣкъ да познава историята на миналото и по нея да чете развитието на настоящето. Казвате, че хората, които иматъ сини очи, сѫ студени. Какво означаватъ думитѣ „студенъ човѣкъ“? Студенъ човѣкъ е онзи, който има интенсивна мисъль. Въ него мисъльта работи повече отъ чувствата. Кажатъ ли за нѣкого, че е горещъ човѣкъ, това значи, че чувствата му сѫ интенсивни, вследствие на което се разширява много. Този човѣкъ обича да живѣе въ широка стая, на просторъ. Човѣкътъ на мисъльта е доволенъ на малка стая, но непремѣнно да има прозорецъ, отъ който да гледа небето. Човѣкътъ на чувствата обича широка, просторна стая, но работитѣ и на двамата оставатъ неуредени. Защо? Защото човѣкъ се нуждае едновременно отъ интенсивна мисъль и интенсивни чувства. Освенъ това, той трѣбва да има устойчивость въ мислитѣ и въ чувствата.

Човѣкъ трѣбва да развива мислитѣ и чувствата си правилно, да не бѫде много жълтъ, нито много червенъ. Ако чувствата сѫ чрезмѣрно развити, лицето на човѣка е по-червено, отколкото трѣбва. Ако мислитѣ му сѫ чрезмѣрно развити, лицето му пожълтява повече, отколкото трѣбва. Човѣкъ трѣбва да се отнася съзнателно къмъ своитѣ мисли и чувства, да ги регулира правилно. Ако енергиитѣ на мислитѣ и на чувствата въ човѣка не сѫ правилно разпредѣлени въ организма, той е изложенъ на вѫтрешни експлозии. Ако човѣкъ самъ не регулира енергиитѣ си, ще се натъкне на външни закони, които ще ги регулиратъ.

Съвременнитѣ хора сѫ дошли до една фаза въ своя животъ, която изисква съзнателно отношение на енергиитѣ въ организма имъ. Това се постига чрезъ работа върху самовъзпитанието. Както ученитѣ изучаватъ природата съ всички нейни прояви, съ всички нейни линии, така всѣки човѣкъ трѣбва да изучава линиитѣ и формитѣ на своето лице, глава и тѣло, да знае причината за кѫситѣ и дълги линии. Съ една дума, той трѣбва да изучава себе си. Ученитѣ знаятъ, защо въ дадена мѣстность преобладаватъ дългитѣ линии, а въ друга — кѫситѣ, но не знаятъ, защо въ самитѣ тѣхъ преобладаватъ такива линии. Човѣкъ трѣбва да прави преводи, да пренася знанието за природата и къмъ себе си. Природата чъртае навсѣкѫде по единъ и сѫщъ начинъ. Дългитѣ линии показватъ, че тѣлата се приближаватъ къмъ насъ, а кѫситѣ показватъ отдалечаване. Колкото и да обичате вашия приятель, понѣкога пожелавате той да се отдалечи малко отъ васъ. Красотата на живота се заключава въ отдалечаване и приближаване на нѣщата, но човѣкъ трѣбва да знае, кога може да стане това. Предметитѣ трѣбва да се отдалечаватъ и приближаватъ правилно и на време. Приближаването подразбира увеличаване на предмета, а отдалечаването — намаляване. Има величини, които нито се увеличаватъ, нито се намаляватъ. Обаче, увеличаването или смаляването на тѣлата е привидно. Въ сѫщность тѣ си оставатъ едни и сѫщи. Увеличаването и намаляването на разстоянието дава илюзия, че предметитѣ растатъ или се смаляватъ.

Като знаете този законъ, вие можете правилно да регулирате отношенията си къмъ хората. По този начинъ ще се освободите отъ недоразумения и заблуждения. Ако сте се отдалечили отъ приятеля си, не мислете, че той е престаналъ да ви обича. Вие сте се отдалечили временно отъ него. Щомъ се приближите, т.е. щомъ намалите разстоянието между него и себе си, обичьта ви отново ще се прояви. Какъ можете да се топлите на огънь, отъ който сте се отдалечили? Като отидете по-близо до огъня, — ще се стоплите. Вината не е въ огъня, нито въ васъ. Огъньтъ не може да се мѣсти, но вие трѣбва да се приближавате и отдалечавате отъ него. Щомъ се движите отъ едно мѣсто на друго, разстоянието между огъня и васъ ту ще се намалява, ту ще се увеличава. Следователно, който познава закона на отношенията и съзнателно го прилага, той ще се освободи отъ много погрѣшки и заблуждения.

Като методъ за самовъзпитание, съветвамъ ви въ свободното си време да пишете числата отъ 1—10 и да размишлявате върху тѣхъ. Чъртайте прави линии, ѫгли, триѫгълници, четириѫгълници, петоѫгълници и мислете върху тѣхъ. И да не разбирате дълбокия смисълъ, който се крие въ тѣхъ, все пакъ тѣ ще укажатъ известно въздействие върху васъ. Какво означава петоѫгълникътъ? Петоѫгълникътъ представя човѣка. Ако преплетете два петоѫгълника, единиятъ съ върха нагоре, а другиятъ съ върха надолу, вие представяте човѣка въ дветѣ му проявления — материално или физически и духовно или Божествено. Духовниятъ човѣкъ се движи нагоре, а физическиятъ — надолу. Духовниятъ човѣкъ дава, а физическиятъ взима. Първо човѣкъ трѣбва да започне съ даването. Ако не научи закона на даването — първиятъ Божественъ законъ, той никога нѣма да научи закона на взимането. Ако не може да живѣе за Бога, човѣкъ никога не може да живѣе за себе си. Като живѣешъ правилно за Бога, ще живѣешъ правилно и за себе си.

Мнозина не разбиратъ живота и очакватъ по магически начинъ да се наредятъ работитѣ имъ. Това значи, да очакватъ наготово да получатъ нѣщо. Какъ ще получатъ, ако нищо не сѫ дали? Нѣкой иска по насилственъ начинъ да получи това, отъ което се нуждае. Той не мисли, че насилието ражда насилие. Както си взелъ нѣщата, така ще ти ги взематъ. Както давашъ, така ще ти се даде. Ако давашъ съ любовь, съ любовь ще ти дадатъ. Като дава съ любовь, човѣкъ разширява сърдцето си, облагородява чувствата си и придобива повече свѣтлина въ ума си.

И тъй, работете съзнателно върху себе си, да придобиете красиво лице, да оформите главата си, да моделирате своята рѫка. Ако рѫката ви е слаба, съ тѣсна длань и кѫси пръсти, работете върху чувствата си, да ги продължите, да разширите дланьта си и да я направите малко по-дебела. Задачата на човѣка е да вае своето тѣло, както скулпторътъ вае статуитѣ си.

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

— Въ истината е скритъ животътъ.

*

4. Лекция отъ Учителя, държана на

20. септемврий, 1929 г. София. — Изгрѣвъ.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...