Jump to content

1929_04_12 Истинска опора


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Отворени форми"
Лекции отъ Учителя на Младежкия окултенъ класъ, 8-та година, т.II, (1928-29 г.)
Първо издание, София, 1943 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание
 
 

Истинска опора

Размишление.

        Теми: „Най-красивото лице.“ „Най-добре оформената глава.“

        Кое държи човѣка за земята? — Материята, теглото, земното притегляне. Земята привлича всѣка частица отъ материята. Сѫщо така и слънцето привлича всѣка частица отъ земята. Има два вида привличане: частично и общо или колективно. Математицитѣ се занимаватъ съ това привличане и правятъ изчисления и измѣрвания на ѫглитѣ, които се образуватъ при привличането.

        Казваме, че човѣкъ се привлича отъ земята, благодарение на земното притегляне. Привличането, т. е. връзката на човѣка съ земята се дължи на материята му. Значи, материалниятъ човѣкъ е свързанъ съ земята, а духовниятъ — съ слънцето, което символизира Бога. Слънцето въ човѣка е неговото съзнание. Чрезъ съзнанието си той е свързанъ съ Бога. Нѣкои признаватъ тази връзка, а други я отричатъ. Тѣ казватъ, че Богъ не сѫществува, но, въпрѣки това, мислятъ за Него. Едни приематъ сѫществуването на другъ свѣтъ, освенъ земния; други го отричатъ, но, отъ, време на време, се замислятъ върху въпроса сѫществува ли другъ свѣтъ, или не сѫществува. Мнозина се оплакватъ, че не могатъ да се освободятъ отъ влиянието на този или на онзи човѣкъ. Защо не могатъ да се освободятъ? — Защото сѫ попаднали въ мрежата му. И мухата не може да се освободи отъ паяка, когато попадне въ неговата паяжина. Какъ ще се освободи мухата отъ паяка? — Като скѫса паяжината. И мисъльта има нишки, както паяжината, съ които привлича хората. Следователно, ако искате да се освободите отъ мисъльта на човѣка, въ чиято паяжина сте попаднали, скѫсайте нишкитѣ ѝ. Минавате покрай едно дърво и се спирате предъ него. — Защо? — Привлича ви то. — Съ какво? — Съ хубавитѣ си плодове. При това, вие не се спирате предъ коя и да е страна на дървото, но на онази, дето плодоветѣ сѫ най-красиви и зрѣли. Както плодоветѣ привличатъ човѣка, така го привличатъ и мислитѣ, и чувствата. Въ това отношение, тѣ сѫ плодове на човѣшкия умъ и на човѣшкото сърдце.

        Като се говори за привличане, явява се въпросътъ: земята ли привлича човѣка, или човѣкътъ привлича земята? Щомъ сте дошли на земята, тя ви привлича. Защо не ви е привлѣкла друга нѣкоя планета? На този въпросъ никой ученъ не е отговорилъ. Важно е, че земята привлича човѣка, и той може да се ползува отъ нейната материя, отъ всички нейни сили. Цѣлата земя е на разположение на човѣка. Въпрѣки това, той не може да се ползува изцѣло отъ нея. — Защо? — Защото не познава законитѣ ѝ. За да се ползува отъ всичкитѣ сили на земята, човѣкъ трѣбва да я изучава като живо сѫщество.

        Да се върнемъ къмъ основната идея, къмъ връзката на човѣка съ земята. Говори се за връзка между човѣшката душа и Бога. Говори се за връзка, за отношения между хората. Каква представа имате за връзката изобщо? Реално понятие ли е връзката или отвлѣчено? Споредъ окултиститѣ, астралното тѣло на човѣка е свързано съ физическото посрѣдствомъ една нишка. Когато астралното тѣло напусне физическото, нишката се скѫсва. Сѫщо така човѣкъ е свързанъ и съ Божествения организъмъ, отъ който съставя удъ. Тѣзи нишки сѫ невидими за обикновеното око, но тѣ сѫществуватъ. За да не скѫса нишката си съ астралния и Божествения свѣтъ преждевременно, човѣкъ трѣбва да се изучава всестранно, и въ физическо, и въ духовно отношение. Затова е казано: „Познай себе си!“ Не се ли познава, човѣкъ изпада въ заблуждения. Сѫществуватъ два вида заблуждения: едни, при които човѣкъ се подценява, и други, при които се надценява. Човѣкъ изпада въ заблуждение, когато не може да реши правилно мѫчнотиитѣ и изкушенията си. Обидитѣ, противоречията, на които се натъквате, сѫ изкушения и мѫчнотии, съ които трѣбва да се справите. Какъ ще се справите съ обидата? — Ще се повдигнете въ съзнанието си, да не ви засегне. Работете върху себе си съзнателно, за да се справите съ мѫчнотиитѣ си и да придобиете практически резултати. Ако не работите върху себе си, нищо нѣма да придобиете. Като работи, ученикътъ развива мозъчнитѣ си центрове, проявява способноститѣ си и лесно решава своитѣ задачи.

        Единъ отъ въпроситѣ, който спъва мнозина, е въпросътъ за сѫществуването на Бога. Често се запитватъ, сѫществува ли Богъ, или не, иматъ ли връзка съ Бога, въ правъ пѫть ли вървятъ. Ако връзката ви съ Бога е силна, никакви съмнения и колебания нѣма да ви смущаватъ. Човѣкъ трѣбва да има такова убеждение, което да издържа на всички сътресения. Каквито разтръсвания да има, физически или душевни, връзката му съ Бога трѣбва да бѫде канара, опора на неговия животъ. Скѫса ли се тази връзка, човѣкъ излиза отъ своята орбита, отъ орбитата на слънчевата система и отива въ друга система. Не е лесно да влѣзе човѣкъ въ друга система, да прави нови връзки, да създава нови отношения. Това е все едно, да скѫсате приятелскитѣ си отношения съ нѣкого и да създадете нови. Най-силни приятелски връзки сѫ онѣзи, които сѫществуватъ отъ детинство. Новитѣ връзки сѫ по-слаби. Колкото по-дълбоки сѫ коренитѣ на дървото, толкова по-добре се развива то. Не е позволено да се пренася едно дърво отъ едно мѣсто на друго. Колкото повече се пренася, толкова повече губи силата си.

        Съвременното градинарство е дошло до развитие, което отговаря на сегашното човѣшко съзнание. Сегашнитѣ градинари кастрятъ дърветата безразборно. Това е все едно, да рѣжете косата си, безъ да знаете, какво представятъ космитѣ. Жената, като магнетична натура, носи дълга коса, понеже магнетизмътъ върви по дълги, криви линии. Мѫжътъ, като електриченъ, носи кѫса коса. Електричеството се движи по кѫси, прави линии. Отъ това гледище, хората трѣбва да знаятъ, кога и колко да рѣжатъ коситѣ си. Космитѣ сѫ изразъ на известни сили, които действуватъ въ организма. Когато се устройва единъ организъмъ, едновременно взематъ участие и магнетизмътъ, и електричеството. Ако преодолява магнетизмътъ, жена се създава; ако преодолява електричеството, мѫжъ се създава. Изобщо, при създаване на единъ организъмъ става премѣстване или придвижване на клеткитѣ. Съ една дума, всичко въ природата е въ движение. Земята се движи въ пространството, а заедно съ нея се движатъ всички живи сѫщества. Обаче, и човѣкъ, самъ за себе си, се движи въ нѣкакво пространство. Промѣнитѣ, които ставатъ на земята, не се дължатъ толкова на слънцето, колкото на движението на слънчевата система въ козмичното пространство. То не е еднородно, съставено е отъ различни полета, съ различни енергии. Това е отвлѣченъ въпросъ, който не ви интересува. Вие сте дошли на земята, и тя ви интересува.

        Казвамъ: Човѣкъ е дошълъ на земята и трѣбва да живѣе, да се изучава, да познава своето естество. Не е достатъчно да разбирате само отношенията си къмъ земята; трѣбва да разбирате и отношенията си къмъ слънцето, защото животътъ иде отъ него. У нѣкои хора има надмощие влиянието на Юпитеръ, у други — Сатурнъ, у трети — Венера, у четвърти — Луната и т. н. Понеже влиянието на Слънцето у повечето хора отстѫпва на другитѣ планети, тѣ сѫ обеднѣли, лишени сѫ отъ животъ. Правилно е Слънцето да има господствуващо влияние върху човѣка. Съ други думи казано: Много идеи вълнуватъ човѣка, но една трѣбва да има господство въ него. Тя трѣбва да заема въ умствения му свѣтъ такова мѣсто, каквото Слънцето въ слънчевата система. Една отъ причинитѣ за неврастенията се дължи на слабата връзка между човѣшкия организъмъ и слънчевитѣ енергии. Ако засилите тази връзка, неврастенията ще изчезне. Който е свързанъ съ Слънцето, той води добъръ, разуменъ, мораленъ животъ.

        Като ученици на Великата школа, вие се интересувате отъ окултнитѣ науки, специално отъ астрология, за да се опознавате. Ако изучавате астрологията механически, малко ще се ползувате отъ нея. Трѣбва да изучавате психоастрологията, т. е. отношението на астрологията къмъ душевния животъ на човѣка. Астрологията и останалитѣ окултни науки иматъ смисълъ, когато се прилагатъ при самовъзпитанието. Да се възпитава човѣкъ, това значи, да се подчинява на великитѣ Божии закони, не отъ страхъ, а отъ съзнание, както планетитѣ се подчиняватъ. На Слънцето, на Земята, на всички планети е казано да се движатъ, и тѣ се движатъ. И на човѣка е казано да се движи. Кажатъ ли ви да излѣзете вънъ, трѣбва да излѣзете. Учительтъ казва на ученика да излѣзе, и той излиза. Това е послушание. Нѣкой бѣга въ гората отъ страхъ, мечка видѣлъ. Това не е онзи страхъ, за който се казва, че е майка на живота, начало на мѫдростьта. Който не е миналъ презъ разумния страхъ, не може да бѫде мѫдъръ. Всички познаватъ страха, но има разлика между разумния и неестествения страхъ. Когато влѣзе въ разумния свѣтъ, човѣкъ трѣбва да разбира законитѣ му и да се съобразява съ тѣхъ. Ти стоишъ на релситѣ на една линия и философствувашъ, безъ да забележишъ, че задъ тебе иде тренъ. Каква дума трѣбва да ти кажа, за да те предпазя отъ опасностьта, която те очаква? Щомъ съмъ вънъ отъ релситѣ, ще ти кажа: Ела! Мога да ти кажа още: Излѣзъ! Думата „ела“ има отношение къмъ приятель; „излѣзъ“ означава начало на нѣщо, а „влѣзъ“ — създаване на връзка.

        Думата „излѣзъ“ започва съ буквата „и“ — истината. Казано е, че истината освобождава човѣка. Който не излиза, не може да бѫде свободенъ. Който не влиза, не може да образува правилни връзки. Значи, излизането и влизането трѣбва да се разглеждатъ като съзнателни, разумни процеси. Каквото правите, всичко трѣбва да бѫде разумно. Ако говорите, ще се съобразявате съ онзи, на когото говорите. Не можете ли да постѫпите така, по-добре мълчете. — Свободенъ съмъ да правя, каквото искамъ. — Не си свободенъ. Външно можешъ да бѫдешъ свободенъ, но не и вѫтрешно, Не всѣкога човѣкъ е свободенъ външно и вѫтрешно. А отъ него се изисква външна и вѫтрешна свобода, т. е. дѣлата да отговарятъ на убеждението му. Ще кажете, че се нуждаете отъ знание. Така е, знание е нуждно на всѣки човѣкъ. Но ако не може да го приложи при самовъзпитанието, знанието е безпредметно. Какъвъ смисълъ има да давате на пияницата пари?

        И тъй, пазете връзката си съ Бога, като истинска опора на живота. Докато сте свързани съ Бога, вие ще изпълнявате Неговата воля, ще вземате участие въ Неговото дѣло. Скѫсате ли тази връзка, всичко ще загубите. Прилагайте Божиитѣ закони не механически, отъ страхъ, но по любовь и разположение.

        — Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

        — Въ истината е скритъ животътъ.

*

29. Лекция отъ Учителя, държана на

12 априлъ, 1929 г. София. — Изгрѣвъ.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...