Jump to content

1928_06_08 Тънкиятъ конецъ и дебелото вѫже


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Божествената мисъль"
30 лекции на Младежкия окултенъ класъ, 7-та година, (1927-28 г.),
Първо издание - София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 
 

Тънкиятъ конецъ и

дебелото вѫже

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

— Въ истината е скритъ животътъ.

Размишление.

Тема за следния пѫть: „Отличителнитѣ чърти на ученика“.

Представете си, че нѣкой човѣкъ влиза въ свѣта на свѣтлината, но нищо не вижда. Защо? — Слѣпъ е, зрението му липсва. Останалитѣ сѣтива сѫ добре развити въ него, но зрение нѣма. Съ него заедно влиза другъ човѣкъ, на когото всичкитѣ сѣтива сѫ добре развити. Ще познаете ли, кой отъ двамата е слѣпъ? Ако този свѣтъ има форма на билярдна топка, не можете да познаете, кой е слѣпъ и кой — не. И двамата ще се хлъзгатъ безпрепятствено. Какъ ще познаете, кой отъ двамата не вижда? — Като поставите на пѫтя имъ едно физическо препятствие. Колкото и да е малко препятствието, онзи, който не вижда, веднага ще се спъне, ще забави движението си; който вижда, ще прескочи препятствието и свободно ще се движи. Следователно, всѣка спънка въ живота ви показва, че очитѣ ви сѫ затворени. Докато не се натъквалъ на препятствия, слѣпиятъ си мислилъ, че всичко ще му върви наредъ. Той мисли, че е като всички хора. Наистина, и той е човѣкъ, но му липсва нѣщо — зрение нѣма. Тъй щото, не питайте, защо се спъвате, но благодарете, че ви даватъ възможность да видите своя недостатъкъ. Може би, той е единствениятъ ви недостатъкъ, но трѣбва да го видите, да не живѣете съ заблуждението, че сте съвършенъ. На всички хора липсва нѣщо; всички хора иматъ нѣкакъвъ недостатъкъ, който носятъ отъ далечното минало. Недѫзитѣ на хората показватъ, че въ известно отношение тѣ сѫ слѣпи. Запримѣръ, нѣкой се съмнява въ хората, въ Бога. Щомъ се усъмни, иде безвѣрието. Съмнението е препятствие въ неговия животъ. Ако не може да прескочи препятствието, което разумнитѣ сѫщества сѫ поставили на пѫтя му, той се обезвѣрява. Първитѣ човѣци, създадени отъ Бога, били безгрѣшни. Тѣ живѣели въ свѣта на свѣтлината, безъ никакви препятствия. Обаче, още при първото препятствие тѣ се спънали. Тогава видѣли своята голота, своя мораленъ недѫгъ. Докато се движели на билярдната топка, и двамата били съ отворени очи; щомъ поставили на пѫтя имъ дървото за познаване на доброто и на злото, и двамата се спънали и разбрали, че нѣматъ зрение, не виждатъ ясно.

Често хората се запитватъ, защо не могатъ да се обичатъ. Много просто — недѫзитѣ не имъ позволяватъ. Най-малкиятъ недостатъкъ е въ състояние да лиши човѣка отъ едно велико благо. Единъ младъ, беденъ момъкъ се оженилъ за една княжеска дъщеря. Тѣ се обичали и си живѣли добре. Младоженикътъ ималъ голѣма слабость къмъ чесъна, но възлюбената му органически не могла да го понася. Обикновено той ялъ чесънъ скришомъ отъ нея. Случило се, единъ день тя го помирисала и толкова се ужасила отъ миризмата на чесъна, че изпаднала въ изстѫпление: започнала да го бие, ругае и го изпѫдила вънъ отъ кѫщата си. И така, за една своя слабость, младиятъ човѣкъ се лишилъ отъ едно велико благо — отъ своята възлюбена.

Да се върнемъ къмъ въпроса за отличителнитѣ качества на ученика. Най-важното качество на ученика е стремежътъ му да учи, да придобива знания, да открива тайнитѣ на природата, за да може, като Архимеда, да извика: „Еврика!“ За кои хора Архимедъ извика „еврика“: за сегашнитѣ, или за хората на миналото? Великитѣ хора работятъ, създаватъ, откриватъ, но не за своитѣ съвременници. Тѣ се раждатъ по-рано, отколкото трѣбва. Въ това отношение, тѣ сѫ предшественици, представители на бѫдещата епоха. Нѣкои се раждатъ сто, двеста години по-рано, а нѣкои— хиляда, даже две хиляди години. Тѣ първи се качватъ на върха на планината, дето слънцето ги огрѣва и разкрива красотата на живота.

Кое е отличителното качество на красотата и кое — на грозотата? Красотата работи съ кѫситѣ вълни или съ бързитѣ трептения, а грозотата — съ дългитѣ вълни или съ бавнитѣ трептения. Значи, красивиятъ човѣкъ предизвиква съкращаване на мускулитѣ, а грозниятъ — удължаване. Какво ще кажете за музиканта, който свири само съ цѣли ноти? Колкото и да е добъръ музикантъ, нищо хубаво не може да изсвири. Изкуството на свиренето се заключава въ съкращаването и удължаването на времето. За да се произведе музикаленъ тонъ, непремѣнно трѣбва да срещнете нѣкакво препятствие. Ако удряте съ камертонъ въ праздно пространство, никакъвъ звукъ не може да се произведе. Като знаете това, благодарете за препятствията въ живота си, чрезъ които можете да произвеждате музикални тонове. Препятствията биватъ физически, духовни и препятствия отъ причинния свѣтъ. Отъ който свѣтъ и да идатъ, тѣ сѫ временни. Щомъ се постигне известенъ резултатъ, тѣ се вдигатъ. Това показва, че препятствията се поставятъ отъ разумни сѫщества, които следятъ за действието, което произвеждатъ тѣ.

Едно отъ качествата на ученика е изразено въ желанието му, по-скоро да завърши учението си. Той трѣбва да знае, че учението нѣма край. Ще свърши едно училище, ще влѣзе въ друго; ще издържи едни изпити, ще дойдатъ други. Каквото и да правите, ще знаете, че има неразрешими въпроси. Запримѣръ, какъ ще разрешите въпроса за глада? Никое сѫщество, на земята или на другъ нѣкой свѣтъ, колкото и да е учено, не може да разреши този въпросъ. Въпросътъ за глада е неразрешимъ. Като знаялъ това, единъ старъ, опитенъ адвокатъ, приложилъ разбиранията си на практика. Той водѣлъ едно дѣло цѣли 40 години и съ него изхранилъ семейството си. Въ деня на сватбата на дъщеря си, бащата предалъ това дѣло въ рѫцетѣ на зета си, да му послужи като зестра. Младиятъ адвокатъ, зетътъ, проучилъ дѣлото и въ две години го разрешилъ. Дѣдото му казалъ: Синко, гладенъ ще ходишъ. Азъ цѣлъ животъ прехранвахъ себе си и семейството си съ това дѣло, а ти го разреши за две години. Щомъ разрешавашъ въпроситѣ толкова бързо, ти не можешъ да бѫдешъ адвокатъ, ще вземешъ друга служба.

Искате ли да напредвате, работете за развиване на благоговение, на почитъ къмъ учителитѣ си, къмъ другаритѣ си и къмъ себе си. Безъ това чувство никой не може да бѫде ученикъ. После иде вече стремежътъ къмъ учене. Отъ ученика се изисква първо любовь и почитъ, а после стремежъ къмъ знание. Любовьта ражда любовь къмъ знанието. Почитьта къмъ учителя подразбира любовь и почитъ къмъ източника, отдето излиза знанието; почитьта къмъ себе си подразбира любовь и почитъ къмъ резервоара, въ който се влива знанието; почитьта къмъ ближния подразбира умение на ученика да използува външнитѣ условия за прилагане на знанието. Може ли растението да се развива безъ почва? Може ли да расте, ако не е пуснало корени надолу и стъбло и клончета нагоре? Може ли да расте, ако нѣма свѣтлина, топлина и влага?

Сега ще ви дамъ две важни правила въ живота: Никога не кѫсайте тънкия конецъ. Никога не кѫсайте и дебелото вѫже. Що се отнася до останалитѣ конци и вѫжета, между най-тънкия конецъ и най-дебелото вѫже, можете да ги кѫсате свободно. Който не разбира тѣзи правила, самъ си причинява пакости и нещастия. Който се осмѣли да скѫса най-тънкия конецъ, той ще скѫса и най-дебелото вѫже. Това не е геройство. Истински герой е онзи, който не кѫса нито тънкия конецъ, нито дебелото вѫже.

Задача. Всѣки отъ васъ да изрѣже единъ картонъ съ елипсоидна форма, съ дължина 20 см. и широчина 15 см. На картона ще напишете съ едъръ, красивъ почеркъ дветѣ правила: Не кѫсай най-тънкия конецъ! Не кѫсай най-дебелото вѫже. Следъ това ще окачите картона на източната стена на стаята си и ще го четете поне по три пѫти на день. Картонътъ ще остане въ стаята ви 20 деня, докато трае задачата. Следъ това можете да го свалите.

Прилагайте правилата първо къмъ себе си, после и къмъ окрѫжаващитѣ. Видите ли, че двама души се каратъ, минете край тѣхъ и кажете: Не кѫсайте най-тънкия конецъ! Не кѫсайте най-дебелото вѫже!

Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

Въ истината е скритъ животътъ.

*

29. Лекция отъ Учителя, държана на

8 юний, 1928 г. София. — Изгрѣвъ.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...