Jump to content

1928_04_01 Практически правила


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Божествената мисъль"
30 лекции на Младежкия окултенъ класъ, 7-та година, (1927-28 г.),
Първо издание - София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 
 

Практически правила

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

Размишление.

Каква е ползата отъ изучаване на математика? Математиката има голѣмо приложение въ живота, но какво се ползува самиятъ човѣкъ отъ нея? Центроветѣ на математическитѣ способности въ човѣка се намиратъ отъ дветѣ страни на челото, горе, при обективния умъ. Тѣ трѣбва да се пренесатъ въ горната часть на мозъка, при висшитѣ способности. Тогава човѣкъ ще работи не само съ неодушевени, мъртви величини, но и съ живи величини. И тогава, като каже „единъ камъкъ“, той ще дойде не само до понятието камъкъ, но ще се свърже и съ силитѣ, които единицата камъкъ съдържа; като каже единъ килограмъ вода, той ще се свърже съ енергиитѣ на водата въ единицата вода. И най-после, като каже единъ е Богъ въ свѣта, той ще се свърже съ силитѣ, които Богъ съдържа въ себе си. За да се оформятъ въ човѣка понятията единица, двойка, тройка, той трѣбва да прекара презъ ума си всички одушевени и неодушевени предмети за даденото число. Следъ това той може да каже, че въ него се е оформило понятието за дадено число. Ако иска да си състави понятие за числото две, презъ ума му трѣбва да минатъ два диаманта, две струни, две житни зърна, две амеби, два славея, две овце, два човѣка и т. н. Въ училищата се изучава външната страна на математиката а въ живота — вѫтрешната. Колкото повече напредва човѣкъ, толкова повече прониква той въ съдържанието и смисъла на числата и толкова по-сложни ставатъ задачитѣ му.

За да се развива правилно, човѣкъ трѣбва да отдѣля всѣки день по петь минути, да мисли върху всички предмети, т. е. върху всички науки. Всѣка наука събужда съответния мозъченъ центъръ и дава възможность на човѣшкия черепъ да се оформи добре, да стане правиленъ. Тази е причината, дето въ училищата сѫ застѫпени всички предмети. Еднородната и еднообразна работа събужда еднородни центрове. Затова се препорѫчва на човѣка да разнообразява работата си. Човѣкъ има около 50 центра на главата, които трѣбва да се развиватъ. Има методи, чрезъ които човѣкъ може да отправя повече или по-малко кръвь къмъ едни или други центрове, за да ги храни споредъ нуждата и изискванията имъ. Напримѣръ, ако иска да развива милосърдието си, човѣкъ трѣбва да се срѣща съ слаби, нуждаещи се хора. Като влиза въ положението имъ, той изпраща повече кръвь къмъ центъра на милосърдието и го храни. Човѣкъ може да е милосърденъ къмъ слабия, но къмъ силния той има уважение.

Работете върху себе си, безъ да се пресилвате. Всѣко пресилване на мѣхура ще го пукне. Ако искате да развивате въображението си, никога не си представяйте отрицателни положения: че падате въ нѣкоя яма, или че ви гонятъ да ви убиятъ, или че пропадате на изпитъ. Носите ли отрицателни образи въ себе си, нѣкога тѣ ще се реализиратъ въ умствения или въ физическия свѣтъ. Щомъ си представите, че падате въ яма, веднага си представете, че нѣкой ви подава рѫката си или вѫже, и веднага излизате оттамъ; ако нѣкой ви гони, пакъ си представете, че ви идатъ на помощь; ако отивате на изпитъ, дръжте въ ума си мисъльта, че професорътъ ви е разбранъ човѣкъ, влиза въ положението ви и ви помага свободно да си кажете, каквото знаете. Каквото мисли човѣкъ, това става. Съ каквито форми и образи се свързва, това става. Природата си служи съ здрави и красиви форми, а не съ пукнати и грозни. Процеситѣ въ природата ставатъ непреривно, последователно.

Явява се въпросъ: Защо хората не успѣватъ въ живота си? — Защото си служатъ повече съ отрицателни и счупени форми и образи, отколкото съ положителни и здрави. По този начинъ тѣ кѫсатъ връзката между ума и сърдцето, между ума и духа, между сърдцето и душата си. Единствената връзка, която не могатъ да скѫсатъ, е връзката между душата и духа, но тя е много високо, почти недостѫпна за физическия свѣтъ. За да не кѫса естественитѣ си връзки, човѣкъ трѣбва да бѫде доволенъ отъ всичко, което въ дадения моментъ има. Дойде ли недоволството, той трѣбва да се справи съ него, да го изучи и да извади нѣкаква поука. Въ всѣка мѫчнотия, въ всѣко изпитание се крие нѣщо добро, което единъ день ще даде резултати. — Не може ли безъ мѫчнотии и страдания? — Не може. Ако можеше безъ страдания, пръвъ Христосъ щѣше да мине безъ тѣхъ. Цѣлото небе щѣше да Му дойде на помощь. Мѫчно се носятъ страданията, но когато човѣкъ знае крайнитѣ резултати, когато знае, че задъ всѣка физическа мѫчнотия се крие нѣкакво благо, той става силенъ и издържа съ радость и любовь. Търговецътъ може да изгуби една малка сдѣлка, но задъ нея се криятъ голѣми блага и печалби.

Работете върху себе си съзнателно, всѣки день да придобивате по нѣщо. Ако имате известно качество, по-силно развито отъ другитѣ качества, приложете първо него, като го разпредѣлите навсѣкѫде. Нѣкой казва, че любовьта му е много развита, че има много любовь. Тогава нека разпредѣли любовьта си на вадички, да полива цѣлата си градина. Не се страхувайте отъ любовьта. Напротивъ, ако имате много любовь, благодарете. Ако любовьта ви е изворъ, съ нея можете да поите вашата градина, както и градинитѣ на вашитѣ съседи. Страшно е, ако любовьта ви е локва, въ която се вѫдятъ микроби и се развиватъ миризливи газове. Никой не е пострадалъ отъ любовь, на която водитѣ сѫ чисти, кристални. Тази любовь носи изобилие въ живота, прави хората радостни и весели. Опасно е, когато човѣкъ скача, играе, и по невнимание, може да падне, да си счупи крака. Това не се дължи на любовьта, но на неумението на човѣка да се справя съ нейнитѣ енергии. Свещено нѣщо е любовьта. Дойде ли при васъ, ще се отнесете къмъ нея съ всичкото си почитание и благоговение. Богъ е Любовь. Следователно, каквото мислите за Бога, такова ще мислите и за любовьта.

Задачата на човѣка е да опредѣли отношенията си къмъ любовьта. Който е постигналъ това, знае, какво може да иска отъ нея и какъ да благодари за всичко, което тя му дава. Тукъ, именно, се прилага законътъ: каквото желае човѣкъ, може да го постигне. Безъ любовь нищо не се постига; съ любовь всичко се постига. Въпросътъ е само до времето. Човѣкъ трѣбва силно да желае нѣщо, за да го постигне. Не го ли постигне изведнъжъ, ще чака. Нѣкой изисква отъ природата веднага да се реализиратъ желанията му и, ако не бѫде задоволенъ, гнѣви се. Гнѣвътъ е резултатъ на човѣшкото честолюбие. Може ли детето да се сърди на майка си? Природата е майка на човѣка. Като види, че се гнѣви, тя го приспива. Щомъ се събуди, нахрани го, помилва го и пакъ го приспива. Не мислете, че ще постигнете нѣщо съ гнѣвене. Не само че нищо нѣма да постигнете, но даже ще си напакостите. Следователно, щомъ дойдете до природата, вашата майка, ще бѫдете разумни, ще знаете, какъ да искате и какво да искате.

Какво може да иска човѣкъ отъ природата и колко да иска? — Най-необходимото, но въ количество, което да го задоволи, безъ да го претовари. Ако искашъ ядене, ще искашъ само единъ обѣдъ, но да бѫде царски, т, е. първокачественъ; ако искашъ богатство, ще искашъ толкова, колкото е нуждно за единъ день; ако искашъ знание — колкото да разрешишъ една мѫчнотия; ако искашъ сила — колкото да вдигнешъ едно препятствие отъ пѫтя си. Ако желаете да бѫдете ученикъ, ще искате отъ природата благоприятни условия за учене. Само онзи може да бѫде ученикъ, който обича да учи. После той трѣбва да обича учителя си и своитѣ съученици. Така ученикътъ си създава външни и вѫтрешни благоприятни условия. Щомъ вече е готовъ да бѫде ученикъ, природата му доставя всичко, което му липсва. Първото условие е любовьта, като връзка между ученика и учителя, между ученика и неговитѣ другари. Той може вече правилно да възприема и да дава. За да прояви любовьта си, отъ него се иска само едно: да намѣри въ учителя и въ другаритѣ си онази основна чърта въ характера имъ, на която всѣкога да разчита. Безъ тази чърта никаква връзка не може да се създаде между хората.

Първото правило, което трѣбва да прилагате въ отношенията си съ хората, е да намирате въ всѣки човѣкъ по една добра чърта, най-силна, която да го отличава отъ всички хора. Той самъ трѣбва да познава тази чърта въ себе си. Мѫчно е за човѣка да намѣри най-силната чърта въ себе си; мѫчно е и другитѣ да я намѣрятъ, но трѣбва да се наблюдавате и изучавате. Не търсете силната отрицателна чърта въ човѣка, но положителната, която го издига като човѣкъ, като разумно сѫщество. Ако срещнете на пѫтя си неразуменъ човѣкъ, не му отговаряйте споредъ безумието му. Ако срещнете глупавъ, не му говорете нищо. На глупавия и на безумния можете да говорите мислено, да не знае, отде иде съвета.

Търсете доброто въ човѣка и не се страхувайте. Щомъ намѣрите добрата чърта и заради нея го държите въ съзнанието си, той ще бѫде винаги добре разположенъ къмъ васъ и ще ви стане приятель. Свържете ли се съ лошата чърта на човѣка, вие го настройвате противъ себе си и го правите вашъ неприятель. Казано е въ Писанието: „Създавайте си приятели отъ неправдата.“ Прилагайте този стихъ въ живота си, да си създадете добри условия, да можете правилно да се развивате.

Кога може човѣкъ да постигне желанията си? — Когато се приготви за онова знание, което е въ рѫцетѣ на разумнитѣ сѫщества. Обикновеното знание лесно се постига, но истинското знание — мѫчно. То се пази съ мечъ и се дава само на онзи, който е отворилъ ума, сърдцето и волята си за него. Той е миналъ презъ процеса на чистенето. Съ други думи казано: той е миналъ презъ огънь и вода.

Казано е въ Битието, че въ райската градина имало много плодни дървета. Всѣко дърво представяло известно знание. То било достѫпно за първитѣ човѣци, но преди да сгрѣшатъ. Следъ грѣхопадането то се пазѣло отъ ангели, съ мечъ въ рѫка. Тѣ и до днесъ още стоятъ предъ райската врата съ мечъ въ рѫка и пазятъ, да не влѣзе нѣкой, който не е готовъ за него.

Желая ви, да се приготвите за това знание, че, като дойдете до райската врата, мечътъ да падне отъ рѫцетѣ на ангелитѣ, и вие свободно да влѣзете вѫтре, да започнете да се учите.

 

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

*

21. Лекция отъ Учителя, държана на

1 априлъ, 1928 г. София.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...