Jump to content

1928_01_01 Реалното в човѣка


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Божествената мисъль"
30 лекции на Младежкия окултенъ класъ, 7-та година, (1927-28 г.),
Първо издание - София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 
 

Реалното въ човѣка

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

Размишление.

Чете се кратъкъ рефератъ върху Достоевски.

Коя е причината за различието между хората? Всички души сѫ излѣзли отъ Бога съ еднакви потенциални възможности, но по време и пространство всички не сѫ излѣзли изведнъжъ. Тази е една отъ причинитѣ за различието, което сѫществува между хората.

Като четете съчиненията на Достоевски, виждате, че неговитѣ герои преживяватъ голѣми борби. Тѣ всѣкога се борятъ между две чувства, поради което преживяватъ голѣми страдания.

Явява се въпросътъ: Въ сѫщность, иматъ ли хората страдания и радости? Отъ философско гледище, ако страданието и радостьта сѫ нѣщо реално, защо така лесно се загубватъ и заличаватъ? Запримѣръ, единъ търговецъ милионеръ има красива жена, красиви дъщери и синове. Всички му се радватъ, посрѣщатъ го и го изпращатъ любовно, и той се радва на щастливъ семеенъ животъ. По едно време той изгубва богатството си и дохожда до положението на краенъ сиромахъ. Жената не му се радва вече, децата — сѫщо. Той преживява голѣмо страдание, чувствува се изоставенъ отъ всички. Кое отъ дветѣ положения е било реално: когато билъ богатъ и се радвалъ на щастливъ животъ, или когато изгубилъ богатството си отъ една страна, жена си, синоветѣ и дъщеритѣ си — отъ друга, които започнали да роптаятъ противъ него и да го изоставятъ. Ако придобие отново богатството си, съ него заедно ще се върне любовьта на жена му и на децата му. Сега и вие, като млади, гледайте да не изгубите милионитѣ. Ако ги изгубите, стремете се по нѣкакъвъ начинъ да ги придобиете пакъ, но въ по-голѣмъ размѣръ, съ нѣколко милиона повече. Какъ може да спечели човѣкъ нѣколко милиона повече, не е важно. Това не може сега да се обясни. То си остава необясненъ, затворенъ въпросъ.

Помнете: красотата въ живота се заключава въ неразбранитѣ нѣща. Кои нѣща сѫ неразбрани? — Великитѣ. Запримѣръ, има велики радости и скърби, които сѫ неразбрани. Тѣ произвеждатъ обратни резултати. Голѣмата радость причинява голѣма скръбь; голѣмата скръбь причинява радость. Ако на земята слѣзе единъ ангелъ, въ своята красота и величие, много хора ще се влюбятъ въ него и ще страдатъ, че не сѫ красиви като него. Ако срещнатъ грозенъ човѣкъ, ще се зарадватъ. Грозниятъ страда, че не е красивъ, а красивиятъ се радва, че му се дава възможность да изпъкне съ красотата си. Това сѫ прояви, свойствени на човѣшката личность, а не на човѣшката душа. Когато душата се проявява, човѣкъ се радва на красивото и скърби заедно съ страдащия. Оттукъ вадимъ заключението: злото действува въ личностьта, а доброто — въ душата. Съ други думи казано: злото се ражда, когато човѣкъ се отдѣля отъ Бога. Щомъ иска да бѫде свободенъ, да прави, каквото иска, безъ да бѫде отговоренъ за дѣлата си, човѣкъ се отдѣля отъ Първата Причина и веднага започва да грѣши. Понеже човѣкъ носи законитѣ на злото въ себе си, той трѣбва да бѫде буденъ, да не му се подава. Това се постига само чрезъ съзнателна и разумна връзка съ Бога. Само така човѣкъ е въ състояние да изправи погрѣшкитѣ си и да оживѣе. Докато грѣши, човѣкъ е мъртавъ. Щомъ изправи погрѣшкитѣ си, той оживява и възкръсва. Това значи придобиване на вѣчния животъ. Ако животътъ не е въ състояние да изправи погрѣшкитѣ на хората, да превърне злото въ добро и вѫглена въ диамантъ, самъ по себе си, той нѣма смисълъ. Вѣчниятъ животъ носи свѣтлина, топлина и сила за човѣшкитѣ души. Като знаете това, стремете се къмъ онзи животъ, който внася свѣтлина въ ума, топлина въ сърдцето и сила въ тѣлото. Само при това положение кармата ще се превърне въ дихарма, вѫгленътъ — въ диамантъ, злото — въ добро. При това положение човѣкъ нѣма да остане въ ада. Вратата на ада ще се отворя, и той ще излѣзе вънъ, на свобода и просторъ. Само така човѣкъ съзнава, че е дошълъ на земята да изпълни Божията воля, въ крѫга на своитѣ възможности и знания.

Много хора четатъ Достоевски, възхищаватъ се отъ него, искатъ да бѫдатъ като него. Това е невъзможно. Единъ е Достоевски, единъ е Толстой, единъ е Христосъ. Нѣщата не се повтарятъ. Следователно, ако великитѣ хора сѫ носители на свѣтлина за човѣшкитѣ умове, стремете се всѣки отъ васъ да бѫде поне малка свѣщь, да освѣтява своя пѫть. Щомъ можете да освѣтявате своя пѫть, ще помогнете и на ближния си. Радвайте се, че сте малка свѣщь, която носи свѣтлина въ свѣта. Малкитѣ свѣщи, събрани на едно мѣсто, даватъ силна свѣтлина, която разпръсва голѣмия мракъ. Да бѫдешъ великъ, това значи, да минавашъ презъ голѣми страдания и да се учишъ отъ тѣхъ. Великитѣ писатели описватъ своя животъ, своитѣ борби и страдания. Вие плачете надъ тѣхнитѣ герои, искате да станете велики, но забравяте, че трѣбва да минете презъ голѣми страдания, да създадете своитѣ герои. Иначе, нищо не можете да напишете. Бѫдете доволни на всичко, което ви е дадено. Ролята ви може да е малка, но, ако я изиграете добре, вие ще се прочуете като добъръ актьоръ.

Ще кажете, че искате да играете първата, най-важната роля. Кѫде ще я играете? Ако играете вашата собствена драма, имате право да играете първата роля, но ако играете чужда драма, може да вземете и последната роля. Ето защо, дръжте въ ума си мисъльта, че въ своята драма ще играете първата роля. Като запазвате първото мѣсто за себе си, ще отдавате правото и на другитѣ. Въ своята драма всѣки ще заеме първо мѣсто.

Следователно, докато не сте влѣзли въ новия животъ, не питайте, защо нѣщата не ставатъ, както трѣбва. Ще дойде день, когато тъмнината ще отстѫпи мѣстото си на свѣтлината, и тогава всички ще виждатъ ясно. За това време апостолъ Павелъ казва: „Сега виждаме мрачкаво, а тогава ще виждаме лице съ лице“.

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

*

16. Лекция отъ Учителя, държана на

1 януарий, 1928 г. София.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...