Jump to content

1927_11_27 Мѣрки в живота


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Божествената мисъль"
30 лекции на Младежкия окултенъ класъ, 7-та година, (1927-28 г.),
Първо издание - София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 
 

Мѣрки въ живота

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

Размишление.

Чете се резюме на темата: „Произходъ на рудокопачеството“.

Чете се темата: „Разлика между функциитѣ на алгебрическитѣ числа и функциитѣ на органическитѣ сили.“

Каква е разликата между механическитѣ и органическитѣ действия? Изобщо, механическитѣ действия сѫ прости. Може ли да се прояви механическо действие безъ участието на разумна сила? Виждате, че единъ камъкъ се търкаля отъ планината, или вода извира отнѣкѫде. Механическо действие ли е падането на камъка? Като изучавате механическитѣ и органическитѣ функции, виждате, че причинитѣ, за да се извършватъ първитѣ действия сѫ външни, а за вторитѣ — вѫтрешни; механическитѣ действия сѫ прости, органическитѣ — по-сложни, а психическитѣ — най-сложни.

Представете си, че имате единъ равнобедренъ триѫгълникъ, съ основа 5 см., а бедра — 30 см. (фиг. 1.) Ако основата АВ се увеличава, а бедрата оставатъ сѫщи, височината СД се намалява. Върхътъ С на триѫгълника представя мѣстото, отдето идатъ човѣшкитѣ желания.

1927-11-27-19_fig1.png

Тогава казваме: колкото по-голѣма е устата на човѣка, т. е. правата АВ, толкова по-близко до него идатъ желанията му; колкото по-малка е устата, толкова повече се отдалечаватъ желанията му, т. е. обектитѣ му сѫ далечъ. По устата на човѣка се познава още, много ли яде, или малко.

Сега ще ви дамъ работа за цѣла година. Раздѣлете се на групи, да изучавате всички удове на човѣка, както и вървежа, движенията му и т. н. Една група ще вземе да изучава очитѣ, друга — ушитѣ, трета — веждитѣ, четвърта — носа, пета — устата, шеста — челото, седма — скулитѣ на лицето, осма — брадата, девета — рѫцетѣ, десета — краката. Останалитѣ групи ще изучаватъ движенията, вървежа на волеви, енергични хора, както и на слабоволни, пасивни. Ще наблюдавате хората откъмъ лицето, откъмъ гърба, за да изучите най-дребнитѣ прояви на характера имъ. Безъ наблюдения нищо не можете да постигнете.

Когато наблюдавате хората, съ цель да ги изучавате, винаги взимайте два крайни типа — активенъ и пасивенъ типъ. Ако изучавате ушитѣ имъ, запримѣръ, ще наблюдавате ухото на активния, после на пасивния и ще направите разлика между тѣхъ. Щомъ научите двата вида уши, между тѣхъ ще поставите всички останали. Следъ това намѣрете други два типа — единиятъ интелигентенъ, а другиятъ неинтелигентенъ; изучете ушитѣ имъ поотдѣлно и следъ това направете разлика. Най-после сравнете ушитѣ на други два типа хора: добродетеленъ и недобродетеленъ. Сравнете ушитѣ имъ и отбележете разликата помежду имъ. Като правите своитѣ изследвания, ще дойдете до заключение, коя часть отъ ухото отговаря на интелигентностьта, коя на добродетельта и коя на жизненостьта въ човѣка. Всѣки трѣбва да си има тевтерче, да отбелязва наблюденията си, както и деня, часа и времето, презъ които ги е правилъ. Сѫщо така ще рисувате. Каквото наблюдавате — ухо, око, уста, ще рисувате. Безъ рисунки нищо не можете да научите. Следъ една година съзнателна работа, всѣки ще има по една специалность. Както правите наблюденията върху ушитѣ, така ще правите и за останалитѣ удове. Който изследва челото на човѣка, ще спре вниманието си и върху кожата му. Кожата на интелигентния човѣкъ е нѣжна, мека. По черепа се познава интелигентния отъ неинтелигентния. Това ясно се вижда по дебелината на костьта.

Изобщо, при изследванията, ще се стремите да не пресилвате нѣщата. Всѣко пресилване на фактитѣ ви отдалечава отъ истината. Ако челото на човѣка е вдлъбнато по срѣдата, той не може да бѫде историкъ, паметьта му е слабо развита. Като разглеждате челото на математика, на естественика и на историка, виждате разликата между тѣхъ. Като изучавате черепитѣ на хората, ще познаете тѣхнитѣ религиозни и политически убеждения, ще знаете, кой е православенъ, католикъ, евангелистъ, демократъ, социалистъ и т. н.

Като ученици, вие трѣбва да придобивате нови, положителни знания, за да можете съ тѣхъ да въздействувате на себе си и на окрѫжаващитѣ. Ако сте учители, ще знаете, какъ да въздействувате на децата, да имъ помагате. Едно докосване на учителя до нѣкой центъръ на главата на ученика може да трансформира енергията му и да го облекчи. Ако иска да накаже ученика си, учительтъ не трѣбва да го дърпа за горната часть на ухото му, но да го хване отдолу, за месестата часть, и леко да я дръпне надолу. Ако детето е разгневено, да пипне леко съ двата си пръста върха на носа му. Дразненето на човѣка не се дължи на нѣкаква вѫтрешна, органическа причина, а на външни причини — противодействия, мѫчнотии и др.

Една отъ опаснитѣ страни въ човѣка е, да вижда отрицателното въ живота, въ себе си и въ окрѫжаващитѣ. Понеже всѣки човѣкъ, всѣко нѣщо има две страни — добра и лоша, положителна и отрицателна, той трѣбва едновременно да вижда и дветѣ, да ги съпоставя, изследва, анализира, претегля и тогава да спре вниманието си на неизмѣнното, на доброто въ човѣка. Всѣки човѣкъ има нѣщо добро и възвишено. Следователно, бѫдете справедливи първо къмъ себе си, а после къмъ окрѫжаващитѣ. Първо мѣрете, претегляйте нѣщата, а после правете заключения.

Казано е въ Писанието: „Изпитвайте нѣщата, но доброто дръжте“. Сега и на васъ казвамъ: Изучавайте и доброто, и лошото, но доброто дръжте. Нека доброто бѫде основа на живота ви, върху която да градите.

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

*

11. Лекция отъ Учителя, държана на

27 ноемврий, 1927 г. София.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...