Jump to content

1927_11_13 Целесъобразни срѣди


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Божествената мисъль"
30 лекции на Младежкия окултенъ класъ, 7-та година, (1927-28 г.),
Първо издание - София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 
 

Цѣлесъобразни срѣди

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

Размишление.

Чете се темата: „Произходъ на тъкачеството.“

Сегашнитѣ хора гледатъ на тъкачеството като на занаятъ. Наредъ съ него се говори и за рударството, пакъ като занаятъ. Обаче, ние се интересуваме за тѣхния произходъ. Кой човѣкъ или народъ е започналъ пръвъ да копае руди? Това сѫ въпроси, отъ които се интересуватъ естественицитѣ, хората на положителнитѣ науки. Религиознитѣ и духовни хора говорятъ за хармониченъ животъ, който се обуславя отъ благоприятни външни и вѫтрешни условия. За да живѣе хармонично, да бѫде здравъ, първо човѣкъ трѣбва да бѫде господарь на външнитѣ условия. Затова е нуждна разумность.

Кога две сѫщества живѣятъ разумно? — Когато пѫтьтъ имъ образува успоредни линии. Първоначално тѣ се движатъ по прави линии (фиг. 1). Следъ известно време измѣнятъ движението си: едното сѫщество се извива налѣво, другото — надѣсно и образуватъ една форма — (фиг. 1), която напомня формата на земята. Едното сѫщество създало едната половина на земята, а другото — втората половина. Тази форма може да се уподоби и на плодъ — ябълка, орѣхъ, лешникъ и др.

1927-11-13-19_fig1.png

Защо орѣхътъ и лешникътъ иматъ твърди черупки? — За да издържатъ на външнитѣ неблагоприятни условия. Следователно, когато казваме, че нѣкой е твърдъ по характеръ, разбираме, че той е живѣлъ при неблагоприятни външни условия. Тѣзи условия правятъ човѣка твърдъ, упоритъ. Ако вѫтрешнитѣ условия сѫ неблагоприятни, той става жестокъ.

Формата, която дветѣ сѫщества образуватъ, може да бѫде стомна. Колкото по-красива е стомната, толкова по-голѣмо внимание обръща на минувачитѣ. Ако отивате за вода съ нея, децата ще вървятъ следъ васъ, ще искатъ да знаятъ, какво има въ стомната. Тѣ ще я замѣрватъ съ камъни, докато се пукне, и водата изтече. Видятъ ли водата, ще бѫдатъ доволни, че сѫ научили нѣщо. Тѣ сѫ научили нѣщо, но вие сте изгубили стомната си. Какъ можете да се справите съ децата, че и тѣ да се задоволятъ, и стомната ви да остане здрава? Ще имъ дадете по нѣколко орѣха. Като видятъ орѣхитѣ, децата ще забравятъ стомната. Сѫщевременно вие ще се запознаете съ тѣхъ, и тѣ нѣма повече да замѣрватъ стомната ви съ камъни. Следователно, когато обществото отвънъ ви преследва, или когато външнитѣ условия сѫ неблагоприятни за васъ, подхвърлете имъ нѣщо — орѣхи, пари, съ което да ги залъжете, да се занимаватъ, да не ви безпокоятъ.

Като говоримъ за мѫчнотиитѣ и изпитанията, за страданията и болеститѣ, ние имаме предъ видъ разумнитѣ мѫчнотии, които ползуватъ човѣка, а не онѣзи, които нищо не допринасятъ. Запримѣръ, Толстой казва, че следъ всѣко боледуване придобивалъ известно прозрение. Той гледа на страданията, на мѫчнотиитѣ и на болеститѣ като на посвещение. Нѣкой си счупилъ крака и страда. Ако нищо не придобие отъ това страдание, напраздно е счупилъ крака си. Но ако чрезъ боледуването, той се запознае съ лѣкаря, съ цѣлото му семейство и създаде отъ тѣхъ добри приятели, страданието му се оправдава. Човѣкъ страда и не се ползува отъ страданията си дотогава, докато гледа на физическия свѣтъ като на нѣкакъвъ отдѣленъ, случайно създаденъ свѣтъ, безъ никаква разумность. Какво се каза на Мойсея, когато отиде на Синайската гора да получи законитѣ? — Той чу Божия гласъ, Който му говорѣше, да направи всичко така, както видѣлъ горе. Значи, надъ физическия свѣтъ има другъ, по-високъ, който се управлява отъ Разумностьта. Сѫщата Разумность работи и въ физическия свѣтъ, по сѫщитѣ закони и принципи. Който разбира този законъ, той лесно се справя съ мѫчнотиитѣ и страданията и различава цѣлосъобразнитѣ отъ ненужднитѣ. Нека всѣки отъ васъ да си постави за задача, да различава разумнитѣ отъ ненужднитѣ страдания.

Представете си, че е дошълъ нѣкой виденъ музикантъ, или философъ и, по нѣмане на пари, не можете да си купите билетъ. Трѣбва ли да страдате за това? Разумно ли е вашето страдание? Ако не можете самъ да отидете, ще помолите нѣкой, който е присѫтствувалъ на концерта или на сказката, да ви разкаже нѣщо. Ще възразите, че обичате сами да пиете вода отъ извора, а не други да ви носятъ отъ него вода. Кой е истинскиятъ изворъ: който извира отъ земята, или който слиза отъ небето?

Задачата на всѣки човѣкъ е да различава страданията, дали сѫ цѣлосъобразни или не; дали идатъ за изпитание или сѫ ненуждни. Като си отговорите правилно, ще потърсите начинъ, да се справите разумно съ тѣхъ. Понѣкога е за предпочитане да се откажете отъ нѣкакво благо, отколкото да го получите.

Днесъ много хора живѣятъ на земята, като въ великъ Божественъ университетъ, но не всички сѫ записани за редовни ученици. На земята има много университети, създадени по подобие на Божествения. Като влѣзе въ единъ отъ тѣзи университети, човѣкъ вижда разликата, която сѫществува между тѣхъ и Божествения. Вънъ отъ Божествения университетъ всички останали сѫ само подготвителни институти за истинския, вѣченъ университетъ.

Както четиритѣ годишни времена се различаватъ едно отъ друго, така се различаватъ временнитѣ университети отъ вѣчния. Така и хората се различаватъ едни отъ други, споредъ времето, когато сѫ раждани. Онзи, който е роденъ зимно време, се различава отъ този, който е роденъ презъ пролѣтьта. Достатъчно е да погледнете лицето на човѣкъ, роденъ презъ зимата, за да познаете, какво е било времето, имало ли е снѣгъ, или не; ако нѣкой е роденъ презъ пролѣтьта, лѣтото или есеньта, на лицето му се чете всичко: какво е било времето, имало ли е изобилие, или не — всичко е написано на човѣка. Той е книга, въ която може да се чете всичко съ най-голѣми подробности. Който може да чете, той познава мислитѣ и чувствата на човѣка, разбира неговия вѫтрешенъ животъ. Колкото по-дълго време се задържатъ образитѣ на мислитѣ и чувствата върху човѣшкото лице, толкова по-здравъ е той. Мислитѣ и чувствата сѫ нишкитѣ, съ които човѣкъ тъче платното на своя животъ.

Работете съзнателно, за да влѣзете въ Божествения университетъ. Правете опити да преодолявате мѫчнотиитѣ и неразположенията си. Ако сте неразположени и не можете да учите, кажете си нѣколко пѫти тихо думитѣ: животъ, свѣтлина и любовь. Следъ това кажете: Азъ се движа въ живота; азъ живѣя въ свѣтлината; азъ живѣя въ любовьта. Като повторите нѣколко пѫти тѣзи мисли, ще видите, какво действие ще укажатъ върху васъ. Животътъ изнася много нѣща предъ човѣка, но когато той рече да ги вземе, тѣ веднага се скриватъ. Въ такова положение се намирате при срѣщата си съ нѣкой адептъ. Вие се оплаквате отъ сиромашията си, и той ви дава пълна кесия съ златни монети. Туряте кесията въ джоба си, но следъ известно време джобътъ ви се изпразва. Кѫде отидоха паритѣ, не знаете. Вие се намирате въ положението на човѣкъ, на когото стомната е пукната. Той не знае това, отива на чешмата, пълни стомната, но водата се излива. Кой е виновенъ? — Който е направилъ стомната. Кой е по-разуменъ, който налива водата, или който носи пукнатата стомна?

Като изучавате окултнитѣ науки, трѣбва да се ползувате отъ тѣхнитѣ методи, за да решавате задачитѣ си правилно. Всѣка мѫчнотия е задача, която трѣбва да се реши правилно. Първо трѣбва да знаете, отъ какъвъ характеръ е тя, външенъ или вѫтрешенъ, за да употрѣбите съответенъ методъ. Не можете ли да приложите къмъ мѫчнотията нѣкакъвъ методъ, вмѣсто да се ползувате отъ нея, тя ви създава нови неприятности.

Единъ конь билъ вързанъ за единъ подвиженъ даракъ така, че, като прави крѫгове около дарака, последниятъ се движелъ и раздрънквалъ вълната. За да обикаля дарака доброволно, на известно разстояние предъ него турили сѣно, което да привлича коня. По цѣли часове коньтъ гонѣлъ сѣното, но не могълъ да го стигне. Обаче, даракътъ се движелъ и вършилъ работа. Както коньтъ обикаля около дарака да гони сѣното, сѫщото правятъ и хората. Въ живота на всѣки човѣкъ има по единъ даракъ и предъ него купъ сѣно, което той гони да стигне. Не е лошо, че човѣкъ гони сѣното, но трѣбва да знае, на каква основа е застаналъ.

Основата, на която съвременнитѣ хора стоятъ, трѣбва да бѫде неподвижна. Човѣкъ трѣбва да мине отъ подвижната къмъ неподвижната основа на живота, т. е. отъ условията на временния животъ къмъ вѣчния животъ. Следъ като обикалялъ цѣлъ день дарака, най-после коньтъ получава малко сѣно. Следователно, и човѣкъ, следъ като работилъ десетки години въ свѣта, при подвижна основа, накрая ще му се даде малко почивка. Ако нѣкой ученъ, писатель или поетъ работилъ цѣлъ животъ за отечеството си и, въ края на краищата, критицитѣ го нападнатъ отъ всички страни, той се обезсърдчава, не иска вече да живѣе. Защо трѣбва да се обезсърдчава? Ако пъкъ не може да понесе критиката и се обезсърдчи, нека си постави за задача, да изучава обезсърдчението, условията, при които се появява и т. н. Поне ще го разреши научно. Радвайте се, когато обезсърдчението дойде при васъ. То ви дава възможность, като на ученъ човѣкъ, да го изследвате, да придобиете нови знания. Застанете въ положението на ученъ човѣкъ, изследвайте живота въ всѣка негова стѫпка, въ най-малкитѣ му прояви; изследвайте свѣтлината стѫпка по стѫпка, въ най-слабитѣ ѝ прояви; изследвайте любовьта стѫпка по стѫпка, въ красивитѣ ѝ прояви.

Нека всѣки отъ васъ си постави за задача, цѣлъ месецъ да изследва мѫчнотиитѣ, страданията, обезсърдченията си и да се произнесе, цѣлесъобразни ли сѫ, или не; при какви условия се явяватъ — благоприятни или неблагоприятни, външни или вѫтрешни. Колкото по-искренъ е ученикътъ въ изследванията си, толкова повече знания ще придобие. Нека всѣки си отбелязва въ тетрадка, като въ дневникъ, резултата на своитѣ научни изследвания.

Работете съзнателно върху себе си, да придобиете повече животъ, повече свѣтлина и повече любовь. Животъ, свѣтлина и любовь сѫ цѣлесъобразни срѣди, при които човѣкъ расте, цъвти и зрѣе.

— Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината.

*

9. Лекция отъ Учителя, държана на

13 ноемврий, 1927 г. София.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...