Jump to content

1922_08_20_1 Утринна беседа (без заглавие)


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,

дадени през 1922 г. в Тѫрново", Пѫрво издание  1922 г."

Книгата за теглене

Съдържание

Бележка: книгата е в Омарчевски правопис

 

Неделя 20 август.

5 ч. с.

Утринна молитва.

1. Благославяй, душе моя, Господа.

2. Любовта за работата на Духа Христов.

   (Това е мотото за работа днес през целия ден).

3. Любов за приложение, любов за изпѫлнение.

4. Любов за вѫзрастване на всичко добро в нашите сѫрца.

И тогава тази формула вие ще си я превѫрнете така

Любов за вѫзрастване на всичко добро в моето сѫрце.

............

Сега, туй., което ще ви говоря, никой да не пише, то да ви остане откровение.

............

Най-силната крепост против всички болести е чистотата. И като ученици на окултната школа, необходима ви е чистотата. Без чистота нищо не можете да извѫршите. Учениците на окултната школа, мѫже и жени, без чистотата нищо не могат да извѫршат. Абсолютна вѫтрешна чистота трябва. Аз говоря за вѫтрешна чистота — чистота на сѫрцето. За да може учителя да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бѫде абсолютно чист. Не е ли чист, той ще ги заведе в левия пѫт. Чист ли е абсолютно, той ще ги води в правия пѫт, на десно. Това е по отношение на учителя. Сѫщо така и ученикѫт, ако не е абсолютно чист, не може да вѫрви в правия пѫт, няма да бѫде способен да вѫрви в този пѫт, и да вѫзприеме Божествената Истина. Затуй в дадения момент, едновременно, и учителѫт и ученикѫт, и двамата, трябва да бѫдат абсолютно чисти. И ако искате вие да предадете Божествената Истина комуто и да е, в дадения момент, вие трябва да бѫдете абсолютно чисти, и този, който ви слуша, непременно ще вѫзприеме тази истина, и сѫрцето му ще се обѫрне кѫм Бога, ще познае Господа. Сега, аз говоря за абсолютната чистота, а не говоря за обикновената. Абсолютната чистота ви е една необходимост за закона на любовта, тя ви е потребна и при закона на свободата. И когато вие, двама братя или две сестри, се сѫберете и между вас има едно натегнато сѫстояние, това показва, че сѫрцата ви сѫ нечисти. Щом не можете да се тѫрпите, показва, че сѫрцата ви сѫ нечисти, нищо повече. И веднага ще трябва да превѫрнете вашето сѫстояние. Имайте пред вид, че без чистота не можете да впрегнете никоя природна сила да работи заради вас. Вие може да я впрегнете, но тази сила ще произведе обратни кармически резултати, които с векове трябва да изкупвате. И затуй, от всички ученици на Бялото Братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в природата да работят за тяхното издигане. Това е абсолютно правило, то е необходимо при закона на свободата. Не спазите ли туй правило, ще останете в левия пѫт спазите ли го, ще бѫдете на десно.

Сега, Христос, който е глава на това велико училище, изисква тази чистота от вас.

Христос, който е глава на Всемирното Бяло Братство, днес изисква тази чистота от учениците на Бялото Братство в Бѫлгария.

5. Забележете си следните стихове:

Обичай, прочее, Господа Бога твоего.

Вѫзлюбете се усѫрдно един друг от чисто сѫрце.

Любовта не прави зло ближному. Любовта дѫлготѫрпи, благосклонна е.

Бог толкоз вѫзлюби света, щото даде Сина Своего Единороднаго, за да познаят всички тази Любов, която носи в себе си Божия живот.

Там, в Писанието, е казано „да не погине“ — аз превеждам — „за да познаят всички тази любов.“

Няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой душата си за приятелите си.

6. Ев. Иоана — 14 глава.

Аз искам да внеса един нов импулс вѫв вашия ум, като ученици. Този импулс вие не можете да го добиете от никоя книга; каквото и да правите, не можете да го добиете. Сега е един момент, който трябва да използувате: втори пѫт този момент няма да го има. Всяко нещо в природата, в Божествената книга, си има определено време, специално време, и ако се използува, добре, ако не се използува, изгубен е момента, трябва да се чака. Един свещен импулс трябва да има в душата ви, в сѫрцето ви, в ума ви, за да можете да се домогнете до Божествената Истина.

И не мислете, че някои от вас може да ме изхитрят, да мислят, че ще бѫдат по-умни, по-хитри от мене. Не, ако е за използуване, и аз имам хитрост. Аз сѫм бил и в двете ложи, и в бялата и в черната, мен никой не може да ме използува. Зная законите и правилата и на едните и на другите, зная и последствията, зная го това от опит. И горе сѫм бил, и долу сѫм бил.

Когато аз говоря, че сѫм от слѫнцето, подразбирам разумното, Божественото. Защо, ще кажете, слѫнцето? — Божественото, то е слѫнцето, защото само в слѫнцето има мисѫл. Дето има мисѫл, там сѫм. Аз сѫм от Божествения свят. Ако мислите за това слѫнце, което виждате, то, като се качите на него, нищо няма да намерите. Някой пѫт казваме: „От земята е този човек“. Какво подразбираме? „Земен човек е той“ —значи, има низки желания. Земята е символ.

Един свещен импулс трябва да имаме кѫм тази истина. Чудното е, че аз не сѫм намерил в дадения момент, мѫж или жена, да имат туй будно сѫзнание за истината, — все ще изопачат нещо. Запример казвам ви: „Чисти ли ви сѫ сѫрцата?“ Вие започвате да философствувате. Никаква философия не се изисква! Чистотата, това е едно произведение, един продукт, или, мога да кажа, един атрибут на Любовта. Само Любовта носи чистотата, и затуй без Любов не можете да бѫдете чисти. Туй трябва да го сѫзнаете. Влезе ли вече Любовта, произведе ли чистотата, вие ще имате най-великия импулс. Някой казва: „Как?“ Като видиш Божественото лице, твоята душа ще се сѫбуди, у тебе ще се яви един импулс да живееш, да работиш, и за тебе в света няма да има нищо невѫзможно, всичко ще бѫде вѫзможно. Псалмопевеца казва: „Когато видя Твоето лице, душата ми ще изпита едно задоволство“. Туй задоволство значи, че нашата душа, нашето сѫрце ще бѫдат сѫбудени. Туй е Божественият импулс — да работим. Тѫй ще го схванете! Онези, които нямат чистота, ще отиват в горите, вѫшките ще ги ядат, ще се молят, ще плачат, всичко могат да правят, но това сѫ само приготовления. А онези, които разберат това нещо, след като сѫ иждивили 20 — 30 години в пост и молитва, ще проблесне в ума им вѫтре този лѫч и ще кажат: „Туй, което тѫрсим, то е в нас“. То ще дойде само чрез чистотата. Тя иде сега в света, и ще почнете да помагате на своите ближни, братя и сестри. Вие сега тѫрсите това нещо, вземете една книга, обѫрнете я, казвате: „Тук ще го намеря“. Автора започва много добре, но като го прочетете, остава нещо недоизказано. Казвате: „Този автор ме приготовлява за друг“. Вземете втор автор, обѫрнете книгата, той започва с громки слова, и пак остава нещо недоизказано. Вземете трети автор — сѫщото. Туй, което е недоизказано, то е вѫтре вѫв вашата душа, там ще го намерите. Последното, което е недоизказано, то е вѫв вашата душа. Всеки автор казва: „Аз ви показвам пѫтя, а туй, което тѫрсите, ще го намерите в еди-коя си глава, в главата, която означава: чистота — в главата на чистотата, вѫтре ще го намерите. В тази глава ще намерите всичко онова, което искате“.

За да бѫдете силни, непременно, трябва да бѫдете чисти! И за да бѫде ученика способен, непременно трябва да бѫде чист. И белите И черните братя знаят това правило, и имат едно схващане за чистотата, само, че те използват тази чистота в две противоположни направления. Черните братя добиват чистотата и после я опетняват. Те използуват чистотата тѫй, както ние използваме водата, да измиваме тиганите. Те измиват тиганите си, и нечистата вода после я изхвѫрлят. Те сѫбират чистотата тѫй, както някой проводник. Те казват: „Нас ни трябва вода, за да измием тиганите си“. Казвам: „Защо изкушавате хората? Вода им трябва на тях“. Кажи: „Ти имаш чистота в твоето сѫрце, малко от твоето чисто сѫрце може ли да ни дадеш, да изчистим кѫщата си?“ И после, като изчистят кѫщата си, казват: „Благодаря ти, пак ще те посетя“. И затова черните братя, в туй отношение, сега, сѫ затвѫрдели. По причина на тази леност, те забравили туй изкуство да придобиват чистота, и сега пречат на другите хора да я добиват. И сега, вие, трѫгнете, като тях да обещавате: „Ние пари ще ви дадем“. Една жена е чиста, дойдете да ѝ обещавате туй-онуй, пари, докато използувате чистотата ѝ. После, като използувате чистотата ѝ, оставяте я. Тѫрговия е това! В божествения свят чистотата не се продава! За нищо в света не продавайте вашата чистота! През тази чистота ще минава любовта в другите, и нека хората се ползуват от вашата любов. И любовта в тях ще внесе чистота. Чистотата, това е резултат на любовта. Ако любовта мине през вас в другите хора, тази любов ще внесе чистота, и тази чистота ще произведе любов. Ученика трябва да бѫде чист, за да може да се учи.

Сега, аз пак чета вѫв вашите очи мисѫлта, вие казвате: „Толкова години ние все за Бога говорим, това сме направили, онова сме направили, и да бѫдем пак нечисти!“ Тази чистота, с която се занимавате, тя е обикновена чистота, аз за нея не говоря. Чистотата, за която ви говоря, тя е необикновена чистота, необикновена чистота на сѫрцето. Когато тази чистота влезе вѫтре в сѫрцето, лицето ви добива друг оттенѫк, други черти, които окрасяват човешкото лице. И ако вие искате да бѫдете красиви, вѫншната ви форма да стане красива, непременно трябва да дойде чистотата вѫв вашето сѫрце. Тази чистота ще се отрази вѫв вашето лице, и вие ще придобиете красота. Красотата е резултат на чистотата. Ние трябва да бѫдем красиви, непременно трябва да бѫдем красиви. Можете ли вие да си представите един светия хилав, или един ангел хилав, блед? Можете ли да си представите, че ангелите на небето сѫ жѫлти, хилави, изпити? Не, всички ангели сѫ красиви, с красота, която е желателна. А тази „красота“, която сегашните хора имат, това е резултат на черната ложа. Всички в черната ложа сѫ хилави. Някои от тях сѫ красиви, но повечето от тях сѫ изродени, хилави.

Вие, сестри, готови ли сте вече да не огорчавате Господа в сѫрцето си? (Отговарят: „готови сме.“) Готови сте, да. Е, тогава ще ви дам пѫрвият опит. Вие, братя, готови ли сте? (Отговарят: „готови сме, Учителю!“). За какво сте готови? — „Да не огорчаваме Господа в сѫрцето си.“ И на вас, братя, ще дам пѫрвият опит. Запишете си го: ще ни се даде пѫрвият опит. Вие на себе си в кавички ще си го турите, да не го знае никой: „Да не огорчавам Господа в душата си.“ За какво е пѫрвият опит? — Да не се огорчава Господ. И когато човек огорчи Господа, знаете ли какво става с него? Вие, братя, знаете ли какво става? — Остарява преждевременно. Когато човек огорчи Господа, остарява преждевременно, нищо повече, и става негоден за нищо. Туй в кавички ще си го турите за себе си, вие да си го знаете, за вас е то само. „Става негоден за нищо“, в кавички да си го турите.

Сега, понеже тази мисѫл е отрицателна, ще си турите в кавички и следната мисѫл:

„А когато човек чрез своята любов весели Господа, подмладява се“.

Тѫй че, сега ви давам начин за подмладяване. Като четете пѫрвата, отрицателната мисѫл, ще заключите с другата, положителната, защото Господ се весели, когато ние правим усилия да живеем сѫобразно с Неговата Любов. В душата на Господа се заражда голяма радост и голямо веселие. Той се радва, когато види, че в нашата душа има един голям стремеж, един импулс да живеем заради Него. Весели се Господ, радва се и Той като нас. За да успява някой ученик в школата, непременно Господ трябва да бѫде весел и радостен в него; той, ученика, не трябва да огорчава Божия Дух в себе си. Тогава той ще има светлина в ума си, за да вѫзприема правилно знанията. Направете един опит: огорчете един ваш приятел, и идете след това да му говорите най-сладките думи, ще видите как ще ви разбере. Нищо няма да остане в сѫрцето му. Обаче, обича ли ви, той на всяка ваша дума ще се вслушва. Сега, разбира се, туй показва отрицателната страна на характера му, че той е слаб, дете е. Онзи, който се обижда от най-малките работи, дете е. Има деца на греха. Хора, които се обиждат, аз ги наричам „деца на греха“. Щом се обиждат от най-малките работи, деца на греха сѫ. А хора, които претѫрпяват всичко заради любовта, наричам ги „деца на любовта“. Разликата между тия деца е следующата: пѫрвите деца умират, а вторите — вечно живеят.

И тѫй, вие сестри, като ученички на туй училище, ще гледате да не огорчите Господа нито в себе си, нито в другите. Всяка дума, всяко обещание, което сте дали, трябва да бѫде изпѫлнено: то е свещено! Никакво изключение! Обещанието, което си дал, трябва да го изпѫлниш, никакво отлагане за утре или за други ден.

Аз сега имах един опит с една от ученичките, която снощи даде едно свещено обещание, но не го изпѫлни. Пѫрвият изпит, който ѝ дадох, не издѫржа. Обеща, че ще изпѫлни, а не издѫржа — дадох ѝ един изпит и пропадна. Затуй ви дѫржах днес тази лекция. Дума, дадена в училището, трябва да се изпѫлни точно на време, нито минута отлагане. Обещано — казано и свѫршено. В нас това трябва да бѫде правило за всички. Не трябва да се вѫртим на колело. Кажа ли аз нещо — думата ми е дума. На време ще изпѫлним всичко. Аз и вие ще бѫдем точни на времето. Туй е велик Божествен закон, и онзи, който не изпѫлни този закон, каквото ми донесе, ще го хвѫрля. Книга ли ми донесе, ще я хвѫрля. Щом дойде такѫв ученик, и донесе нещо на учителя си, предмет ли бѫде, или друго нещо, праща го в обратна посока. Всичко трябва да става на време. Майката трябва да роди на време. На време трябва да лягате, на време да ставате, на време да ядете, всичко трябва да става точно по определени закони. Ще кажете: „Утре мога да го направя“. Не, доброто трябва да се направи на време, може да го направите само днес. Туй, което обещавате днес, днес трябва да го направите, а не утре. За утрешния ден има друга работа, друго нещо е приготвено. Този сѫборен ден никога няма да се вѫрне. И аз няма да имам туй разположение да ви говоря за тия неща — за други работи ще ви говоря.

Някои от вас, братя, ученици, имате голяма слабост: не си дѫржите думите. От всинца ви се изисква да стоите на думата си отгоре. Никаква разписка няма да взимате от брата си. Ако той ви иска пари, и не искаш да му дадеш, ще му кажеш истината: „Братко, нямам вяра в тебе“. Никакво подписване. Готови ли сте тѫй да постѫпвате? — „Готови сме“. Готови ли сте, вие сестри? — „Готови сме“. Това е за онези, които сѫ в школата, това не е за света; това правило е за отношенията между вас, между братя и сестри. Туй учение не е за света. Разбирате ли? Разберете ме! Туй не е учение за света, за света ще ви дам друго. Това учение е за братя и сестри. Никакво извинение няма за онзи, който не е устоял на думата си! Ще признае факта, и ще се изправи. Всяко нещо трябва да се изпѫлни на времето си. Туй, което Христос дава е един велик закон за тази Христова школа. Изисква се точност, точност в бѫдеще, по-точни от германците, по-точни от англичаните, които сѫ за пример. От полици ни помен, от записи ни помен, от лихви на пари ни помен между вас! Вѫтре в Бялото Братство такива работи не се позволяват. Като дойде при тебе брат ти, и ти каже: „Имам нужда за пари“, ще отидеш с него между четирите стени, ще извадиш, и ще му дадеш. Ще кажеш: „Господи, това го правя заради Тебе“, и ще му дадеш, като забравиш, че си му дал. Разбрахте ли, сестри? Не, братя и сестри, тѫй е, и ще се свѫрши вѫпросѫт, и тогава ще се избегнат тия недоразумения. А така, да дойде някой, да иска пари на заем, за да вѫрти тѫрговия — не. Друг е вѫпросѫт, ако има някоя насѫщна нужда: гол е, гладен, бос, седял е без пет пари няколко дни. Той трябва да ти каже: „Братко, за насѫщното, за необходимото ми трябват.“ Който даде, ще даде по закона на свободата. Сега, може да изпѫкне в ума ви една или друга мисѫл, те сѫ посторонни. В школата, между вас, искам да има абсолютна хармония. Трябва да бѫдеш щедѫр, толкова щедѫр, че 10 лева да имаш, като дойде някой да ти ги поиска, веднага да му ги дадеш, нека остане кесията ти празна. Ти дай, не бой се, твоята празна кесия Господ ще я напѫлни. Ако ти нямаш, ще отидеш при друг брат да вземеш на заем, той от трети и т. н. Тѫй ще се изредите, и по такѫв начин ще си кажете по една сладка дума. Вие ще кажете: „Как, да отида да искам пари на заем? Не на заем, вие ще опитате любовта на брата си. Нищо от това! Господ ще ви тури в тежко положение, да изпитате нужди, ще ви тури в такова положение, че да си направите една услуга, и тогава, като постоиш 10 — 15 — 20 минути в разговор с брата си, и ти ще бѫдеш радостен, и той ще бѫде радостен.

Това е правило и за сестрите: то е за братството и за сестринството. Ще приложим този закон през тази година, и идната година ще ми кажете, може ли някои от правилата да се приложат или не. Практически ще опитате това, да видим какви резултати ще има. Това се отнася за крайно нуждающите се, а не да се правят заеми за да се тѫргува. В школата законѫт е такѫв, а вѫн от школата, законѫт е друг.

7. Добрата молитва.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...