Jump to content

1922_08_19_1 Утринна беседа


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,

дадени през 1922 г. в Тѫрново", Пѫрво издание  1922 г."

Книгата за теглене

Съдържание

Бележка: книгата е в Омарчевски правопис

 

Сѫбота

19 август, 1922 г.

5 ч. с.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Утринна молитва.

1. Добрата молитва.

2. Благословен Господ Бог наш.

3. Любовта е сврѫзка на сѫвѫршенството. Да ни привлече Господ с тази врѫзка.

Да Го познаем, както Той ни познава.

Да принесем всичко Нему в жертва жива, свята и благоугодна.

Да ни сѫблече Господ от стария живот, да ни облече в новия живот на любовта, мѫдроста, и истината.

Да чуем Неговия сладѫк глас, който носи мир и преизобилен живот на утрудените души.

Бог е Любов и нашата любов да бѫде като Божията Любов.

Ние ще направим един опит за цяла една година, доброволно и по любов. Той ще бѫде следующият: ще се задѫлжите абсолютно да се подчините на всичко онова, което Господ ще каже през тази година. През една година, доброволно, абсолютно ще се подчините на всичко, каквото ви се каже, без да се изменява волята Божия в нещо. Който от вас е готов.

Искам един опит да направим, без лѫжа. Опита всеки един от вас ще направи вѫтре в себе си, ще го направи и ще знае, че Бог е вѫтре в сѫрцето му, в душата му, в ума и духа му, и наблюдава, притегля всички наши помисли, желания и действия.

Нашия девиз е вече: ние ще служим на Бога! Ние ще служим на този Господ, Който в началото ни е дал живота, в началото на Неговата Любов. Туй начало е сега. То е вечно начало, което няма край, то е всякога начало. Единственото начало, това е Любовта!

Всички неща, които имат край, това сѫ неща без любов. Приятелство, което започва и свѫршва, е приятелство без любов. Живот, който започва и свѫршва, е живот без любов. Работа, която започва и свѫршва, е работа без любов. Ние отричаме всички неща, които се свѫршват.

И тѫй, ние ще мислим за вечното начало. Това начало е Любовта, която никога не се мени: нито се променя, нито се изменя.

Бог е Любов, и тази Любов носи светлина за душата, и в тази светлина зреят всичките плодове на живота.

Сега, ние ще коленичим в размишление, и всеки един от вас да обмисли, готов ли е да направи малкият опит за една година, да извѫрши абсолютно всичко, каквото Господ изисква от него, и всеки един от вас ще даде обещание, не насила, а по любов — за една година от сега. Тази година ще има задачи, които всеки един от вас трябва да разреши. Тия задачи ще бѫдат дадени сѫобразно развитието на всеки едного. Няма да питате „мога ли“ или „не мога“. През цялата година няма да мислим, а само ще работим, само ще действуваме. Ще действуваме тѫй, както по закона на яденето: когато човек е гладен, не говори, а яде. Ще говориш, когато се наядеш. Ама кога? — Сега ще ядеш. „Кога ще говоря?“ — След като се наядеш. Това е мисѫлта.

Сега ще коленичим и ще отправим ума си кѫм този Господ на Любовта, и ще Му кажем: Господи, ние сме готови да изпѫлним Твоята свята воля абсолютно, без никакви изменения. И всичката ни радост ще бѫде да Ти служим с всичкото си сѫрце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичкия си дух. Искаме да Те познаем като Любов вѫтре в нази и вѫнка от нази. Да бѫдеш Ти все и все вѫв всичките ни начинания, вѫв всичките ни мисли, желания и действия; да бѫдеш Ти начало и край на нашия живот. Началото на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения; начало на истината и край на лѫжата; начало на мѫдроста и край на глупоста; начало на силата и край на насилието. Да бѫдеш Ти новото начало, което е без начало и без край! Началото на новата светлина, на новия живот, който сега внасяш в душите ни. Ние Те познаваме, както Ти ни познаваш, ние Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме едно с Тебе, както Ти си един в изявената тази светлина. От сега нататѫк ще царува Твоята Любов в пѫлнотата на Твоята милост през всичките дни на живота ни. Ние начеваме новия живот. Слез при нас и ние ще дойдем при Тебе. Слез при душите ни, внеси светлината си на новия живот. Озари новите ни сѫрца, които си ни дал. Изпѫлни умовете ни сѫс светлината си, която си внесал в духовете ни. Благослови ни, и ние ще носим Твоето благословение.

Туй ще го вземат само онези, които ще дадат обещание. Няма да преписвате, докато не дадете обещание. Ще коленичим, ще се молим, и ще решим безвѫзвратно, за една година само, а не през целия си живот. Ще опитаме. Ще коленичим в размишление и онова обещание, което ще дадете в сѫрцето си, ще го направим гласно пред всички. Ще направим един опит тази година, но опит без двоумение. Ще опитаме истината, и тя ще ни опита. Един божествен опит ще направим. Като казвам ще коленичим, разбирам, че ще коленичим не с тия колене, ще коленичим с душата си, ще вдигнем рѫцете на своя дух и ще призовем Господа. Ще го призовем в Неговата милост, и Той ще ни отговори.

Сега, всички, които ме слушате, да не дойде у вас мисѫлта, че „аз сѫм млад, аз сѫм стар“. Не, млади-стари няма. Има само живи души. Тия души вечно сѫ сѫществували и вечно ще сѫществуват, вечно сѫ били и вечно ще бѫдат, вечно сѫ се проявявали и вечно ще се проявяват, вечно сѫ се учили и вечно ще учат. Тия души сѫ любени от Бога и сега те ще любят Бога.

Сега ние сме при онзи стих на Писанието, дето се казва: „Ето хлопам на сѫрцата ви и ако някой отвори, ще влеза“. Сега Господ хлопа на вратата на тия души, и която душа отвори, Господ ще влезе и ще започне новото начало на любовта. Тогава ще имате такѫв изгрев, както сегашния (посочва назад и нагоре); изгрева, който ангелите имат сега; изгрева, който праведните имат сега; изгрева, който Христос има сега. Този изгрев е толкова велик, толкова славен, че на човека на ум не е идвало и в сѫрцето му не е влизало туй, което изгрева носи в себе си. Той е изгрев на вечно веселие и вечна радост. Тази радост и това веселие се носи като едно леко шумоление в Божествения свят. В това шумоление душите стават, оживяват и вѫзкрѫсват, и запяват новата песен на живота.

Само едната проявена Божия Любов е Любов и няма друга Любов проявена, като Божията Любов. И тѫй, нашият девиз е: Страх от вѫнка, любов от вѫтре; тѫмнина от вѫнка, а светлина от вѫтре. С любов и сѫс светлина! Ние сме душите на любовта и на светлината.

Сега ще коленичим, и ще дадем в себе си онова тѫржествено обещание за една година. Аз ще ви разправя какво подразбирам под „една година“. Една година, която няма да ви ограничи. Тази една година ще бѫде година само на чистене, да смѫкнете всички ваши недѫзи от умовете си, от сѫрцата си, от душите си, от духовете си, от телата си, и след една година ще се намерите обновени.

Сега, тайно ще призовем Господа като Любов, като проявена Любов, която няма начало, която няма и край.

Коленичихме на дясното коляно в размишление и в сѫщото положение прочетохме:

4. Отче наш.

На всички онези от вас, които дадохте това тѫржествено обещание, Христос, изявената Божия Любов, изпраща на всинца ви по един лѫч от тази светлина — поздрав личен на всеки едного от вас, като души. Поздрав! Днес започваме с проявената Любов, а утре сутринта ще започнем с любовта, която трябва да се осѫществи.

* * *

Гимнастически упражнения.

Сега ще започнем сѫс своите упражнения. Ще започнем сѫс старите упражнения и ще реализираме новите. Всички ще броите заедно, ще броите ритмично.

Малка почивка.

1. Старите упражнения.

2. Новите упражнения (шест).

I а) Издигане рѫцете отстрани над главата с допрени прѫсти.

б) Десния крак напред.

в) Приклякане, и сваляне рѫцете покрай телото надолу и допиране до прѫстите на краката.

г) Изправяне телото и движение на рѫцете напред в полукрѫг до над главата.

Левия крак напред.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десния крак напред.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десния крак назад.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Левия крак назад.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десния крак назад. Точки „в“ и „г“ се повтарят.

Десния крак при левия.

Рѫцете се свалят покрай телото надолу.

II. а) Издигане рѫцете отстрани нагоре над главата с допрени прѫсти.

б) Десния крак напред.

в) Навеждане на телото с рѫцете напред, и приклякане до опиране рѫцете до прѫстите на краката.

г) Изправяне и движение на рѫцете покрай телото до над главата.

Левия Крак напред.

Точки „в“ и „г“ се повтарят.

Десния крак напред.

Точки „в“ и „г“ се повтарят.

Десния крак назад.

Точки „в“ и „г“ се повтарят.

Левия крак назад.

Точки „в“ и „г“ се повтарят.

Десния крак назад.

Точки „в“ и „г“ се повтарят.

Десния крак при левия.

Рѫцете се свалят покрай телото надолу.

III а) Десната рѫка описва полукрѫг, назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред.

б) Десния крак напред.

в) Приклякане на лявото коляно и поставяне десната рѫка вѫрху десното коляно.

г) Изправяне на телото.

д) Лявата рѫка описва полукрѫг назад, нагоре до отвесно положение с дланта напред.

е) Левия крак напред.

ж) Приклякане на десното коляно и поставяне лявата рѫка на лявото коляно.

з) Изправяне на телото.

Точки „а, б, в, г“, се повтарят.

Лявата рѫка описва полукрѫг (виж точка „д“). Десния крак назад.

Точки „ж“ и „з“ се повтарят.

Точка „а“ се повтаря.

Левия крак назад.

Точки „в“ и „г“ се повтарят.

Точка „д“ се повтаря.

Десния крак назад.

Точки „ж“ и „з“ се повтарят.

Прибиране десния крак при левия.

IV а) Двете рѫце се изнасят на десно успоредно (на височина на раменете).

б) Десния крак напред.

в) Коситба на ляво, приклякане на лявото коляно, изправяне на телото, при което рѫцете заемат успоредно положение на ляво (на височина на рамената).

г) Левия крак напред.

д) Коситба на десно, приклякане на десното коляно, изправяне на телото, рѫцете в положението на точка „а“.

Точка „б“ се повтаря.

Точка „в“ се повтаря.

е) Десния крак назад.

Точка „д“ се повтаря.

ж) Левия крак назад.

Точка „в“ се повтаря.

Точка „е“ се повтаря.

Точка „д“ се повтаря.

з) Прибиране десния крак при левия.

и) Рѫцете се изнасят напред хоризонтално.

к) Рѫцете се разтварят хоризонтално, на длѫж на раменете.

л) Сваляне на рѫцете.

V а) Изнасяне рѫцете на страна, прегѫване и слагане прѫстите вѫрху раменете.

б) Десния крак напред, без да се слага на земята.

в) Движение сѫщия крак на ляво.

г)Движение сѫщия крак на десно.

д)Движение на ляво.

е)Движение на десно.

ж)Движение на ляво.

з)Десния крак напред, допрян на земята.

и)Приклякане на лявото коляно.

к)Изправяне на телото.

л)Левия крак напред, без да се слага на земята.

м)Движение сѫщия крак на десно, на ляво, последователно по три пѫти.

н)Левия крак напред, допрян на земята.

о)Приклякане на десното коляно.

п)Изправяне на телото.

Точки „б, в, г, д, е, ж, и, к, л“ се повтарят.

р)Десния крак назад, без допиране на земята.

Точки „в, г, д, е, ж“ се повтарят.

с)Десния крак назад, допрян до земята.

т)Приклякане на десното коляно.

у)Изправяне на телото.

ф)Левия крак назад, без допиране на земята.

Точки „г, д, е, ж, г,“ се повтарят.

х) Левия крак назад, допрян до земята. Точки „и, к“ се повтарят.

Точки „р, в, г, д, е, ж, с, т, у“ се повтарят.

ц) Прибиране десния крак при левия.
ч) Поставяне рѫцете на страни (на длѫжина раменете).

ш) Сваляне рѫцете надолу.

VI а) Рѫцете назад и нагоре в полукрѫг до отвесно положение.

б) Десния крак напред.

в) Приклякане на левото коляно и снемане рѫцете напред в хоризонтално положение.

г) Прибиране рѫцете назад, и поставяне дланите от страна на гѫрдите и едновременно вдишване.

д) Изнасяне рѫцете напред хоризонтално и издишване през устата (вѫв вид на струя).

Точки „г, д“ се изпѫлняват по 6 пѫти.

е) Разтваряне рѫцете настрани хоризонтално.

ж) Поставяне рѫцете с дланите на вѫтре пред устата с допрени прѫсти, и вдишване.

з) Обрѫщане дланите навѫн, разтваряне рѫцете на страни и издишване леко, тихо.

Точки „ж, з“ се изпѫлняват по 6 пѫти.

и) Изправяне на телото.

к) Прибиране десния крак при левия.

л) Сваляне рѫцете надолу.

Забележка. При изпѫлнението на всяка точка от упражнението се брои до шест.

Благодарим Ти, Господи, за великото благо, което си ни дал.

Ти си нашата проявена Любов.

6. С рѫце дигнати нагоре в полегато положение, изпяхме „Благославяй, душе моя, Господа (един пѫт).

С рѫце поставени на гѫрдите (втори пѫт).

С рѫце изопнати напред (трети пѫт).

С рѫце поставени на темето (четвѫрти пѫт).

Коленичили на десното коляно и рѫце поставени на коленете (пети пѫт).

Изправени, с рѫце превити вѫрху раменете (шести пѫт).

Рѫцете в хоризонтално положение с дланите нагоре (седми пѫт).

В сѫщото положение с дланите надолу (осми пѫт).

Рѫцете на тила (девети пѫт).

Снемане рѫцете отпред надолу (десети пѫт).

* * *

Сега, аз ви приветствувам от името на всички наши братя, не ония, които сѫ сега на земята, а които сѫ в невидимия свят. В тяхно име ви поздравлявам като добре дошли! Те изпращат своите любовни поздрави на всинца ви. Като казвам тия братя, да не мислите, че те сѫ далеч, те присѫтствуват при нас. Само по отношение на нашето сѫзнание ние сме далеч от тях.

Сега, пѫрвото нещо, което ще почувствувате от поздрава на белите братя тази година, ще бѫде, че онези, които верно изпѫлнят обещанието, което сѫ дали, ще почувствуват в душата си небивал мир, мир, който ще бѫде като една творческа енергия вѫтре в душите им, мир на ума, сила на сѫрцето и на волята. Воля в какво? — Воля на любов ще имате, воля да любите. Човек, който люби, той има воля. Който не люби, няма воля. Само чрез Любовта се проявява силата на човешката воля. И в този акт на волята вие ще почувствувате две сѫстояния, две противоположни течения: едното от периферията кѫм центѫра, когато спуснем рѫцете си надолу кѫм земята, а другото — от центѫра кѫм периферията, когато се издигаме нагоре.

Най-пѫрво ще напуснеш светлото си място при Бога, при ангелите, и ще отидеш при падналите, ще ги подигнеш и пак ще се качиш при Бога. То е един акт на любов. Следователно, в акта на любовта има едно слизане и едно качване. Няма ли ги тези два акта, няма любов. И онези от вас, които искат да бѫдат само щастливи, не разбират закона. Щастлив е онзи, който слиза долу и се окаля. Като се окаляш, няма да гледаш на окаляните си гащи. Като излезеш навѫн, ще се преоблечеш. То е вече акт или действие на любовта. Сега, вие тѫрсите само издигането нагоре. Пѫрвото е слизане надолу. И слабата страна, която аз забелязвам е, че като накараш някого да слезе, казва: „Аз ще се окалям“. Без окаляне няма качване, работа не става. Сега, като сте с вашите бели дрехи и ви накарам да измажите нещо, няма ли да падне нещо вѫрху им, да се изцапат? — Ще падне. Тия братя с тия чисти дрехи, ако ги накарам да изметат двора няма ли да се изпрашат? — Ще се изпрашат. Сега ние имаме една положителна философия, абсолютна философия, която ще приложим на опит. Тази философия е верна и в най-малките неща. Истината седи в малките неща, не в големите. В тази философия, да кажем, че двама души слизат отгоре надолу, за да спасят един паднал брат; слезат и двамата, но единия вместо да хване падналия брат, хваща другаря си и казва: „Ти сега обичаш ли ме?“ и започват и двамата да се дѫрпат. Окалят се и двамата и казват: „Господи, ние тази работа не я разбираме, и двамата се окаляхме“. Няма какво да се обичат. Обичта не е за тях, а за падналите е. Пита: Обичаш ли ме? Няма какво да се обичате, вие сте излезли от любовта, имате достатѫчно любов, ще хванете падналия, ще издигнете рѫцете си нагоре и като се качите при Бога, тогава ще разберете. В туй е недоразумението. Вие сега казвате: „Този брат не ме обича, онзи не ме обича“. Туй е положителна философия. При тия упражнения ще седиш долу, ще размислиш, ще кажеш: „Слязох да помогна, а извѫршената работа — плода, го вземам и занасям горе“. Направете този опит. Седиш, недоволен си, слез още по-долу. Недоволен си, нали? Изгубил си 1000 лева. Аз ще ви дам един цяр: 1000 лева си изгубил и се тревожиш, но имаш още 1000 лева в касата си, раздай ги на бедните, нищо да не ти остане, и ще изчезне всичката ти тревога. Докато човек не изгуби всичко, Бог нищо не му дава. Изгубиш 1000 лева, раздай и другите: и без пари може. Този опит ще го направи онзи, който е дал обещание. Онзи, който не е дал обещание, да не го прави. Като го направи, ще види верноста на закона, защото ние мислим, че нещата, които притежаваме сѫ наши; не, нашите неща сѫ скрити в Бога, нашето щастие лежи в Бога, нашето богатство е Той — Мѫдроста, Истината, всичко е Той. В Него живеем и се движим. В какво? Движим се вѫв всички тия добродетели, които сега бликат в цялото човечество по един или по друг начин. И тѫй, аз ви казвам сега: Да бѫде благословен нашия Господ, Той е бил и ще бѫде през всичките векове. Нашия живот е Негов живот; нашите мисли сѫ Негови мисли; нашата любов е Негова Любов; нашата воля е Негова воля. Да бѫде благословен Господ Бог сега и всякога за през всичките векове. Да се слави името на Сина Божия, Сина на Любовта, Който изявява нашия Баща, нашият Отец, Който е начало на всяко благо.

Моето благословение на всички ви.

Сега, сѫс закуска или без закуска? Какво ще решите? Туй, което решите, то е желанието на Духа. Всички решават: без закуска. Казано и свѫршено — без закуска. Ще се приготвим за една усилена работа. На обед няма да ядете много, ще останете малко гладни. Ще има упражнения и за децата, ще бѫдем всинца заняти. Ще направим доста опити. Като започнете опитите отсега, през цялата година ще имате опити. И мисля, че до идущата година ще останете доволни. Сега, братя и сестри, ще се приготвите за ходене. Е, как разбирате вие, сестри, с белите ли дрехи ще отидите? Питам всички братя: как ще кажете? Забелязвам един вѫтрешен страх, едно вѫтрешно обществено мнение. Отговарят: „С белите дрехи“. — То е пак обществено мнение.

Вѫпроса можем да приложим по принцип. Сега, ако ви е срам от общественото мнение, ще идете с белите дрехи. Пѫк, ако имате любов в душата си, ще сѫблечете белите дрехи и ще облечете обикновените. Ако имате страх — с белите си дрехи; ако имате любов — с обикновените си дрехи. Ако имате страх, идете с белите дрехи, и страха ще изчезне. Ще постѫпите по закона на свободата. Най-пѫрво вие ще направите каквото знаете, а после аз ще коригирам работата. Отговарят: „Каквото вие кажете.“ Е, тогава, всички, които искат да имат любов, нека останат с белите си дрехи; които не сѫ готови за тази любов, да си облекат обикновените дрехи.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...