Jump to content

1939_08_18 Новиятъ законъ


Ани
 Share

Recommended Posts

"Езикътъ на любовьта" Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера

презъ лѣтото на 1939 г. София,

Издателска къща „Жануа-98“, 2003.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание

 

НОВИЯТЪ ЗАКОНЪ

На билото надъ палатката на Учителя

Добрата молитва

“Богъ е Любовь”

Малко съзерцание

Ще ви прочета втора глава отъ Второто послание къмъ Коринтянитѣ.

Здравето, на кой да е човѣкъ на физическото поле, зависи отъ въздуха, зависи отъ храната. Когато човѣкъ правилно диша и правилно се храни, той е здравъ. Тия двата процеса сѫществуватъ и въ духовния свѣтъ. Когато правилно мислимъ, това е вѫтрешния духовенъ свѣтъ - дишането. Когато правилно чувствувавме, това е яденето, храната. Та онѣзи, които разбиратъ, има една връзка между дишането и мисъльта и между яденето и чувстването на човѣка. Защото яденето безъ едно вѫтрешно чувствувание на сърдцето е безполезно. Дишането безъ една правилна вѫтрешна мисъль и то е безполезно. Когато свържемъ яденето съ стремежа на сърдцето и дишането съ мисленето, ние вече имаме единъ правиленъ процесъ.

Страданията произтичатъ отъ две нѣща: неправилно ядене и неправилно дишане, отъ неправилно чувствувание и неправилно мислене. Следователно яденето е свързано съ сърдцето, дишането е свързано съ мисъльта. Процесътъ на сърдцето е свързанъ съ душата. Процесътъ на ума е свързанъ съ духа. Когато човѣкъ урегулира тия два процеса по отношение на човѣшката душа и по отношение на човѣшкия духъ животътъ е правиленъ. Въ първия процесъ свържете себе си съ всички хора, които сѫ здрави, които ядатъ добре. Никога не наблюдавайте единъ боленъ човѣкъ, когато яде. Вие наблюдавайте единъ здравъ човѣкъ, когато диша. Никога не наблюдавайте единъ боленъ човѣкъ, когато диша. Наблюдавайте единъ човѣкъ, който добре проявява своитѣ чувства. Той е здравъ. Не наблюдавайте човѣкъ, който сърдечно не се проявява добре. Наблюдавайте единъ човѣкъ, който добре мисли. Никога не наблюдавайте човѣкъ, който не мисли.

Да ви дамъ едно сравнение. Ще кажете: “Защо е така?” Понеже имаме облачно време, не разполагаме съ много време, ако наблюдавате една празна кесия, какво ще придобиете? Ако наблюдавате една пълна кесия, има какво да вземете. Какво ще се ползувате, ако наблюдавате една суха чешма. Ако наблюдавате единъ живъ изворъ, който извира, има какво да вземете отъ извора. Болнитѣ хора сѫ празни кесии. Здравитѣ хора сѫ пълни кесии. Болнитѣ хора сѫ сухи извори, здравитѣ хора сѫ живи извори. Празната кесия трѣбва да иде при пълната. Сухиятъ изворъ трѣбва да иде при живия. Това е правиятъ Божественъ процесъ, който сега действува въ свѣта. Сега има една погрѣшка въ схващането на съвременнитѣ хора. Тѣ държатъ празнитѣ кесии затворени и следствие на това не може нищо да влѣзе въ тѣхъ. Празнитѣ кесии това сѫ празни щерни, които очакватъ да се напълнятъ съ вода. Но тази щерна трѣбва да е свързана съ една кѫща. Ако нѣма тази връзка съ кѫщата, тя винаги остава празна. Ако човѣкъ не е свързанъ съ разумния животъ, той всѣкога остава една празна щерна. Процесътъ на невѣрието вѣ свѣта прѣкѫсва връзката между живота и човѣка. Въ Писанието се казва: “Ние живѣемъ и се движимъ въ Бога.” Но ако човѣкъ нѣма една вѫтрешна връзка съ туй движение, той ще остане една празна щерна.

Вземете едно житено зърно, което е поставено въ единъ сухъ хамбаръ. Представете си, че туй житеното зърно има всичкитѣ възможности. Но ако туй житено зърно се откаже да излѣзе, да се посѣе въ почвата, то ще остане безплодно. Ако се свърже съ почвата, то плодъ ще даде. Малкитѣ страдания представятъ благоприятната почва за растенето на това семе. Защото всички Божествени страдания сѫ малки, всички човѣшки страдания сѫ голѣми. Страданието, то е една възможность, която сѫществува въ живота. Дотогава, докато тя остане неразбрана, то е страдание. Когато страданието стане разбрано, то е радость. Следователно човѣкъ всѣкога трѣбва да се стреми да разбира малкитѣ страдания, които му сѫ дадени отъ Бога. Ако вие въ живота си не може да поставите любовьта тамъ дето трѣбва да действува тя, какъвъ резултатъ ще получите? Ако поливате единъ камъкъ съ прѣсна вода всѣка сутринь, какво ще му придадете? Или ако го прегръщате и го цѣлувате какво ще му придадете. Ако това го правите хиляди години, ще направите една малка трапчинка, въ която ще се събира вода. Цѣлувката и прегръдката не сѫ за камънитѣ. Ако единъ човѣкъ мяза на камъкъ, тогава защо ще ходите да го прегръщате и да го цѣлувате? Ако нѣкой не ви обича, защо трѣбва да го обичате. Съвременнитѣ хора искатъ да накаратъ камънитѣ да ги обичатъ. Всѣки, който се е опитвалъ да накара камънитѣ да го обичатъ, главата винаги му се е пукала. И онова забраненото дърво въ свѣта на познанието доброто и злото, това сѫ лошитѣ хора. Богъ е казалъ отъ тѣхнитѣ плодове да не ядете, а да се храните отъ плодоветѣ на добритѣ хора. И на васъ ви рекохъ: Не се хранете съ плодоветѣ на лошитѣ хора, а се хранете съ плодоветѣ на добритѣ хора. Това е новиятъ законъ въ свѣта на физическото поле.

Азъ виждамъ едно противоречие въ васъ. Да ви дамъ едно изречение: Не очаквайте нѣкаква помощь отъ вашитѣ лоши чувства и лоши мисли, които сѫ въ васъ. Очаквайте добро отъ вашитѣ добри чувства, отъ вашитѣ добри мисли. Сега е малко по-ясна мисъльта. Лошитѣ хора не сѫ отвънъ, тѣ сѫ вѫтре въ васъ. И добритѣ хора не сѫ вънъ отъ васъ, но сѫ вѫтре въ васъ.

Петъкъ, 18 августь 1939г.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

"Езикътъ на любовьта" Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера
презъ лѣтото на 1939 г. София,
Първо издание, София, 1939 г.
Книгата за теглене - PDF

Съдържание

Новиятъ законъ

Съзерцание.

    Днесъ всички хора искатъ да бѫдатъ физически здрави. Тѣ казватъ: Здравъ духъ, въ здраво тѣло. Физическото здраве се обуславя отъ два елемента: отъ въздухъ и отъ храна. Следователно, ако диша правилно и ако се храни правилно, човѣкъ ще бѫде здравъ. Дишането и храненето сѫ два процеса, които сѫществуватъ и въ духовния свѣтъ. Вѫтрешната или духовна страна на дишането е правилното мислене. Вѫтрешната, духовна страна на храненето е правилното чувствуване. Значи, между дишането и мисленето, както и между храненето и чувствуването сѫществува тѣсна вѫтрешна връзка. Ако дишането не се придружава отъ вѫтрешна мисъль, и ако храненето не се придружава отъ вѫтрешно чувство, тия два процеса не се използуватъ правилно. Обаче, ако човѣкъ свърже дишането съ стремежитѣ на своя умъ, а храненето — съ стремежитѣ на своето сърдце, и двата процеса ще се извършатъ правилно и ще иматъ добри резултати. Тогава можемъ да кажемъ, че всѣки човѣкъ, който отъ една страна диша и мисли правилно, а отъ друга — яде и чувствува правилно, той е здравъ и физически, и психически.

    За да избѣгнатъ болеститѣ и страданията, хората търсятъ причинитѣ, които ги създаватъ. Тѣ знаятъ, че като махнатъ причинитѣ, и страданията ще изчезнатъ. Две причини произвеждатъ болести и страдания: едната е физическа — неправилно дишане и хранене; втората причина е психическа: неправилно мислене и чувствуване. Храненето е свързано съ сърдцето, а сърдцето — съ душата. Дишането е свързано съ ума, а умътъ — съ духа. Следователно, хармониченъ животъ е онзи, въ който човѣкъ е успѣлъ да съпостави въ правилна връзка процеситѣ дишане и хранене по отношение силитѣ на душата и на духа. За да придобие тази хармония, човѣкъ трѣбва да се свърже съ ония хора, които сѫ здрави умствено и сърдечно. Той трѣбва да наблюдава, какъ диша и какъ се храни здравиятъ, а не болниятъ човѣкъ. Той трѣбва да наблюдава, какъ се изявяватъ мислитѣ и чувствата на здравия, а не на болния човѣкъ. На болния можете само да услужвате, но не се свързвайте съ него. Какво ще спечелите, ако изучавате една празна кесия? Какво ще спечелите, ако седите при сухъ изворъ? Има смисълъ да изучавате пълната кесия. Има смисълъ да седите при живия изворъ, който непрестанно блика. Празната кесия, пресъхналиятъ изворъ сѫ болнитѣ хора, отъ които нищо не можете да придобиете. Пълната кесия, живиятъ изворъ сѫ здравитѣ хора въ свѣта, отъ които всѣкога можете да се ползувате. Празната кесия трѣбва да отиде при пълната, а сухиятъ изворъ — при живия. Това е Божественъ методъ, който трѣбва да се приложи.

    Съвременнитѣ хора не успѣватъ въ живота си, понеже държатъ празнитѣ кесии затворени. Празната кесия е щерна, която очаква времето си да се напълни. За да се напълни, щерната трѣбва да бѫде свързана съ нѣкоя кѫща, дето има животъ. Сѫщото се отнася и за човѣка. Докато не е свързанъ съ разумния животъ, човѣкъ всѣкога ще бѫде празна кесия, празна щерна. Всички отрицателни прояви — безвѣрие, съмнение, недоволство сѫ причина за прекѫсване на връзката на човѣка съ разумния животъ. Казано е въ Писанието: „Ние живѣемъ и се движимъ въ Бога“. Прекѫсне ли връзката си съ Бога, човѣкъ всѣкога остава празна щерна.

    И тъй, страданията криятъ въ себе си възможности за човѣка. Докато не е използувалъ и разбралъ възможноститѣ въ себе си, човѣкъ страда. Щомъ ги използува и разбере, страданието му се превръща въ радость. Радвайте се на малкитѣ страдания, приемайте ги съ любовь, защото сѫ отъ Бога дадени. Ако не можете да приложите любовьта си, дето трѣбва, защо ви е тя? Колкото малка да е любовьта, тя трѣбва да се приложи на такова мѣсто, дето може да действува. Ако десетки години наредъ поливате единъ камъкъ съ вода отъ любовь къмъ него, какво ще му предадете? Ако постоянно цѣлувате и пригръщате този камъкъ, какво ще му предадете? Най-многото, което можете да направите, е да образувате малка трапчинка въ камъка. Цѣлувката и пригръдката на човѣка не е за камъка. Ако нѣкой човѣкъ е въ състоянието на камъкъ, трѣбва ли да го цѣлувате и пригръщате? Трѣбва ли да очаквате отъ камъка любовь? Който се е опитвалъ да застави камъка да го обича, той всѣкога е излизалъ отъ опита си съ пукната глава. Дървото за познаване на доброто и на злото не представя нищо друго, освенъ лошитѣ хора въ свѣта. Значи, Богъ е забранилъ на човѣка да се храни съ плодоветѣ на лошитѣ хора. За да бѫде здравъ, човѣкъ трѣбва да се храни само съ плодоветѣ на добритѣ хора. Сега и на васъ казвамъ: Хранете се съ плодоветѣ на добритѣ хора. Това е новиятъ законъ въ свѣта.

    Кѫде трѣбва да търсите лошитѣ и добритѣ хора? Лошитѣ и добритѣ хора не сѫ вънъ отъ васъ, но вѫтре въ васъ. Лошитѣ хора сѫ вашитѣ лоши мисли и чувства. Следователно, не очаквайте нищо добро отъ вашитѣ лоши мисли и чувства. Доброто можете да получите само отъ вашитѣ добри мисли и чувства.

*

18. августъ, 5 ч. с.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...