Jump to content
Ани

Паневритмия 1938

Recommended Posts

 

Паневритмия 1938


pan1.jpg

БЕИНСA ДУHО

ПАНЕВРИТМИЯ

РАЗУМНА ОБМѢНА СЪ СИЛИТѢ НА ЖИВАТА ПРИРОДА.

 

СОФИЯ, 1938.

 

 

Съдържание

I ЧАСТЬ

ПАНЕВРИТМИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ
ОПИСАНИЕ

     Уводни думи
  1. Пробуждане
  2. Примирение
  3. Даване
  4. Възлизане
  5. Дигане
  6. Отваряне
  7. Освобождение
  8. Плѣскане
  9. Чистене
10. Летене

11. Еверá
12. Скачане
13. Тъкане
14. Мисли!
15. Аумъ
16. Изгрѣва слънцето
17. Квадратъ
18. Красота
19. Подвижность
20. Побеждаване
21. Радостьта на земята (Люлѣене)
22. Запознаване
23. Хубавъ день
24. Колко сме доволни
25. Стѫпка по стѫпка
26. На ранина
27. Дишане
28 Промисълъ
     Прибавка : Пентаграмъ

 

 

 

II. ЧАСТЬ

 

 

 

ПАНЕВРИТМИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКА

  1. Пробуждане
  2. Примирение
  3. Даване
  4. Възлизане
  5. Дигане
  6. Отваряне
  7. Освобождение
  8. Плѣскане
  9. Чистене

10. Летене

11. Еверá
12. Скачане
13. Тъкане

14. Мисли
15. Аумъ

16. Изгрѣва слънцето
17. Квадратъ
18. Красота
19. Подвижность
20. Побеждаване

21. Радостьта на земята (Люлѣене)
22. Запознаване
23. Хубавъ день

24. Колко сме доволни!
25. Стѫпка по стѫпка
26. На ранина
27. Дишане

28. Промисълъ
      Прибавка: Пентаграмъ


 

III ЧАСТЬ

 

ПРИНЦИПИ НА ПАНЕВРИТМИЯТА

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

            Упражненията се правятъ на открито при изгрѣвъ слънце. Играчитѣ се нареждатъ въ два или повече концентрични крѫга, като на всѣки играчъ отъ първия крѫгъ отговаря такъвъ отъ втория, третия и т. н. крѫгове.

            „Ние сме часть отъ земния организъмъ и затова, когато той приема, и човѣшкиятъ организъмъ приема. И обратно, когато земниятъ дава, и човѣкъ дава. Затова именно, най-силно действуващи сѫ първитѣ слънчеви лѫчи. Тогава и човѣшкиятъ организъмъ е най-възприемчивъ къмъ слънчевата енергия. Сутринь имаме всѣкога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обѣдъ. Тогава живиятъ организъмъ поглъща най-много и най-мощно положителнитѣ енергии.

            Първитѣ слънчеви лѫчи сѫ най-активни. Тогава слънцето е въ апогея на своята дейность.“

                        (Изъ „Влиянието на слънчевата енергия“.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

1. Пробуждане.*)


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 1.


Изходно положение.


            Всички обърнати въ дѣсно, единъ следъ другъ. Рѫцетѣ на раменетѣ, лакти хоризонтално въ страни, съ свити пръсти. Нозетѣ прибрани.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ. Едновременно разтваряне рѫцетѣ въ страни съ длани нагоре, до хоризонтално положение.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ, рѫцетѣ обратно на раменетѣ съ лакти хоризонтално въ страни.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката № 1.2. Примирение.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 2.


Изходно положение.


            Всички обърнати въ дѣсно, единъ следъ другъ. Рѫцетѣ събрани предъ гърдитѣ, една до друга, съ длани надолу и пръсти насочени напредъ.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ, и едновременно рѫцетѣ съ плавно дѫгообразно движение въ страни (дѫгитѣ сѫ вдлъбнати линии).

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ, и рѫцетѣ по обратния пѫть идватъ до изходното си положение.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката № 2.3. Даване.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 3.


Изходно положение.


            Рѫцетѣ опрѣни на гърдитѣ съ длани навѫтре и пръсти нагоре.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; сѫщевременно и рѫцетѣ правятъ плавно движение напредъ, успоредни една на друга, съ длани нагоре, както при даването.

            2. Лѣвиятъ кракъ на предъ; сѫщевременно рѫцетѣ се връщатъ въ изходното си положение по обратенъ пѫть.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката № 3.4. Възлизане.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 4.


Изходно положение.


            Непосрѣдствено, безъ специално движение, отъ третото упражнение се минава къмъ следващето.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; едновременно дѣсната рѫка напредъ нагоре отвесно, съ длань напредъ, а лѣвата надолу, малко назадъ.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ; сѫщевременно лѣвата рѫка напредъ нагоре, отвесно, съ длань напредъ; едновременно съ дигане на лѣвата рѫка, дѣсната се сваля и отива малко назадъ съ длань навънъ.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката № 4.5. Дигане.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 5.


Изходно положение.


            Непосрѣдствено отъ четвъртото упражнение минаваме къмъ следващето.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; едновременно дветѣ рѫце нагоре отвесно, съ длани напредъ.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ; едновременно дветѣ рѫце се свалятъ плавно надолу, като дланитѣ отиватъ естествено назадъ.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката № 5.6. Отваряне.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 6.


Изходно положение.


            Непосрѣдствено отъ петото упражнение се минава къмъ следващето съ поставяне лѣвата рѫка на кръста съ палеца назадъ, а дѣсната хоризонтално предъ гърдитѣ съ длань надолу.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; едновременно дѣсната рѫка се разтваря хоризонтално дѫгообразно въ страни, съ длань надолу.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ; едновременно дѣсната рѫка се прегъва предъ гърдитѣ въ първото положение.

            Тия движения се повтарятъ до 19. тактъ на музиката включително; следъ това смѣняме положението на рѫцетѣ си — дѣсната рѫка на кръста, а лѣвата се движи предъ гърдитѣ и въ страни. При това положение движенията продължаватъ до края на музиката.7. Освобождение.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 7.


Изходно положение.


            Непосрѣдствено следъ шестото упражнение се минава къмъ следващето съ поставяне рѫцетѣ една до друга, предъ гърдитѣ, съ свити пръсти и съ длани надолу.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; едновременно рѫцетѣ се разтварятъ въ страни, като образуватъ вдлъбнати дѫги, като че кѫсатъ нѣщо; сѫщевременно дланитѣ се разтварятъ, насочени надолу.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ; едновременно рѫцетѣ се връщатъ въ първоначалното си положение по обратния пѫть.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката.8. Плѣскане.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 8.


Изходно положение.


            Непосрѣдствено следъ седмото упражнение се минава къмъ следващето по този начинъ: отъ последния моментъ на седмото упражнение — рѫцетѣ предъ гърдитѣ и лѣвиятъ кракъ напредъ — минаваме къмъ новото упражнение.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; едновременно рѫцетѣ се разтварятъ съ дѫгообразно движение въ страни, съ длани малко нагоре.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ; едновременно рѫцетѣ минаватъ по обратния пѫть напредъ съ леко и кратко плѣскане.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката.9. Чистене.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 9.


Изходно положение.


            Непосрѣдствено отъ осмото упражнение се минава къмъ следващето съ поставяне рѫцетѣ предъ устата съ тритѣ пръста допрѣни и съ полуотворени длани.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; едновременно духане и разтваряне рѫцетѣ съ дѫгообразно движение въ страни.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ; едновременно рѫцетѣ се връщатъ по обратния пѫть въ първото положение съ вдишване.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката.10 Летене.


МУЗИКА: „ПЪРВИЯТЪ ДЕНЬ НА ПРОЛѢТЬТА“, № 10.


Изходно положение.


            Непосрѣдствено следъ деветото упражнение се минава къмъ следващето съ поставяне рѫцетѣ хоризонтално въ страни, съ длани надолу.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; едновременно рѫцетѣ правятъ вълнообразни движения въ страни — наподобяващи движенията на птичи крила. Движението се прави предимно съ китката.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ; едновременно рѫцетѣ повтарятъ сѫщитѣ движения. Тия движения се повтарятъ до края на музиката.

            Забележка: Тия десеть упражнения се повтарятъ едно следъ друго безъ прекѫсване.

_________________________________
*) Заб. Всички движения започватъ съ дѣсния кракъ

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

11 Еверà.


МУЗИКА: „ЕВЕРА“.


Изходно положение.


            Всички обърнати къмъ центъра. Дѣсниятъ кракъ малко въ дѣсно. Дветѣ рѫце на страни въ лѣво; дѣсната рѫка свита предъ гърдитѣ, а лѣвата е протегната въ лѣво — и дветѣ съ длани надолу.Ходъ на движенията.


            Първи тактъ: Обръщане на дѣсно; лѣвиятъ кракъ на пръсти на мѣсто; едновременно рѫцетѣ правятъ дѫговидно движение въ дѣсно.

            Втори тактъ: Лѣвиятъ кракъ минава напредъ въ дѣсно; едновременно рѫцетѣ се изхвърлятъ плавно напредъ, като лѣвата е опната, а дѣсната е съ свитъ лакътъ.

            Трети тактъ: Обръщане въ дѣсно съ гърба къмъ центъра; лѣвиятъ кракъ остава на мѣсто на пръсти. Едновременно дветѣ рѫце въ страни на дѣсно.

            Четвърти тактъ: Обръщане въ лѣво; дѣсниятъ кракъ на пръсти на мѣсто; едновременно рѫцетѣ минаватъ надолу и нагоре въ лѣво.

            Пети тактъ: Дѣсниятъ кракъ минава напредъ въ лѣво; едновременно рѫцетѣ правятъ дѫгообразно плавно движение напредъ, като дѣсната е опната, а лѣвата е съ свитъ лакътъ.

            Шести тактъ: Обръщане въ лѣво съ лице къмъ центъра; дѣсниятъ кракъ остава на мѣсто на пръсти. Едновременно дветѣ рѫце въ страни на лѣво.

            Тия движения се повтарятъ до края на музиката.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

12 Скачане.


МУЗИКА: „СКАЧАНЕ“.


Изходно положение.


            Всички обърнати къмъ центъра. Рѫцетѣ нагоре съ длани напредъ.Ходъ на движенията.


            При първитѣ три ноти на първия тактъ навеждане напредъ отъ кръста. Рѫцетѣ се спущатъ напредъ и надолу заедно съ тѣлото. При четвъртата и петата нота тѣлото се изправя, и едновременно рѫцетѣ минаватъ обратно нагоре. При шестата нота съ украшението леко скачане на мѣсто на пръсти; едновременно плѣскане съ рѫце надъ главата.

            Това се повтаря петь пѫти — до края на музиката.

            При завършване рѫцетѣ се снематъ съ длани навънъ, въ страни и надолу съ дѫгообразни движения.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

13 Тъкане.


МУЗИКА: „ТЪКАНЕ“.

Изходно положение.


            Всички обърнати въ дѣсно, наредени по двойки. Външниятъ отъ всѣка двойка две крачки напредъ. Рѫцетѣ предъ гърдитѣ; лакти хоризонтално въ страни; длани надолу съ разтворени допрѣни срещуположни пръсти. Нозетѣ на мѣсто.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ; едновременно рѫцетѣ се разтварятъ хоризонтално въ страни.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ, и рѫцетѣ се връщатъ въ първоначалното си положение.

            Съ тия движения осемь крачки напредъ.

            3. Движения на вѫтрешния крѫгъ:

            Странична стѫпка въ дѣсно съ лѣвия кракъ, минаващъ предъ дѣсния. Сѫщевременно рѫцетѣ хоризонтално въ страни.

            Дѣсниятъ кракъ крачка въ дѣсно. Едновременно рѫцетѣ се възвръщатъ къмъ гърдитѣ.

            Съ тия движения вѫтрешниятъ крѫгъ прави осемь странични крачки навънъ.

            Движения на външния крѫгъ:

            Външниятъ крѫгъ прави обратни движения отъ вънъ навѫтре, къмъ центъра, едновременно съ движенията на вѫтрешния крѫгъ, именно:

            Странична стѫпка въ лѣво съ дѣсния кракъ, минаващъ предъ лѣвия. Сѫщевременно рѫцетѣ хоризонтално въ страни.

            Лѣвиятъ кракъ крачка въ лѣво. Едновременно рѫцетѣ предъ гърдитѣ.

            Съ тия движения външниятъ крѫгъ прави осемь странични крачки навѫтре.

Съ тия движения двата крѫга смѣнятъ мѣстата си.

            4. Двата крѫга правятъ осемь крачки напредъ, както отъ начало. Следъ това пакъ се правятъ странични движения отъ вѫтрешния и външния крѫгове, както е показано по-горе и т. н. — до края на музиката.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

14 Мисли!


МУЗИКА: „МИСЛИ!“


Мисли,
Право мисли


Свещени мисли за живота ти крепи.
Свещени мисли за живота ти крепи.


Крепи, крепи, крепи.
Свещени мисли за живота ти крепи.


Изходно положение.


            Всички обърнати въ дѣсно. Нозетѣ прибрани. Дветѣ рѫце въ страни на дѣсно малко нагоре.Ходъ на движенията.


            1. Рѫцетѣ съ дѫгообразно движение минаватъ надолу и въ страни на лѣво малко нагоре. Нозетѣ неподвижни. При това движение на рѫцетѣ се изговаря думата „Мисли!“

            2. Рѫцетѣ по обратенъ пѫть се връщатъ въ първото положение. Нозетѣ неподвижни. Изговарятъ се думитѣ: „Право мисли“!

            Тия две движения се повтарятъ още веднажъ.

            3. Правятъ се шесть стѫпки напредъ; едновременно рѫцетѣ предъ тѣлото, свити отъ лактитѣ, правятъ шесть пѫти движение на загребване. Презъ това време се изпѣватъ думитѣ: „Свещени мисли за живота ти крепи". Тия думи се изпѣватъ четири пѫти при сѫщитѣ движения — всичко 24 стѫпки.

            4. Три стѫпки напредъ. Едновременно рѫцетѣ хоризонтално въ страни съ длани навънъ правятъ три пѫти движения, като че крепятъ нѣщо. Презъ това време се изпѣватъ думитѣ: „Крепи, крепи, крепи!“

            5. Правятъ се шесть крачки напредъ съ сѫщитѣ движения на загребване. Изпѣватъ се думитѣ: „Свещени мисли за живота ти крепи!“

            Движенията № 4 и 5 се повтарятъ още веднажъ.

            Следъ това повтаряме цѣлото упражнение отъ начало още веднажъ.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

15 Аумъ.


МУЗИКА: „ АУМЪ“.


Аумъ, Аумъ, Аумъ!
Омъ, Омъ, Ауменъ!


Изходно положение.


            Всички обърнати въ дѣсно единъ следъ другъ. Нозетѣ прибрани. Рѫцетѣ свободно надолу.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ. Едновременно дѣсната рѫка напредъ нагоре съ 45 градуса наклонъ. Лѣвата рѫка опната назадъ съ длань назадъ. Лѣвиятъ кракъ сѫщо опнатъ и повдигнатъ въ въздуха назадъ. Едновременно се изпѣва „Аумъ“.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ. Едновременно лѣвата рѫка напредъ нагоре съ 45 градуса наклонъ. Дѣсната рѫка опната назадъ съ длань назадъ. Дѣсниятъ кракъ сѫщо опнатъ и повдигнатъ въ въздуха назадъ. Едновременно се изпѣва „Аумъ!“

            Движенията на дветѣ рѫце сѫ напълно аналогични, като се смѣнятъ последователно.

            Горнитѣ движения се повтарятъ 6 пѫти — по три пѫти за всѣки кракъ — до края на музиката.

            Цѣлата мелодия съ движенията се повтаря нѣколко пѫти.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

16. Изгрѣва слънцето.


МУЗИКА: „ИЗГРѢВА СЛЪНЦЕТО“.


Изгрѣва слънцето,
Праща свѣтлина,
Носи радость за живота тя.


Сила жива, изворна, течуща.
Сила жива, изворна, течуща.


Зунъ мезунъ,
Зунъ мезунъ,
Биномъ томето.


Изходно положение.


            Всички обърнати въ дѣсно единъ следъ други. Нозетѣ прибрани. Рѫцетѣ леко предъ гърдитѣ; лактитѣ прибрани къмъ тѣлото.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ напредъ. Едновременно дветѣ рѫце нагоре съ дѫгообразни движения се спиратъ надъ главата малко въ страни. Лѣвиятъ кракъ на мѣсто на пръсти. Едновременно се изпѣватъ думитѣ: „Изгрѣва слънцето“.

            2. Лѣвиятъ кракъ напредъ. Дѣсниятъ на мѣсто на пръсти. Едновременно рѫцетѣ се разтварятъ широко дѫгообразно въ страни, и се изпѣватъ думитѣ: „Праща свѣтлина“.

            3. Дѣсниятъ кракъ напредъ. Лѣвиятъ кракъ на мѣсто. Едновременно дветѣ рѫце предъ гърдитѣ въ първото положение, и се изпѣватъ думитѣ: „Носи радость за живота тя“.

            Движенията въ горнитѣ три точки се повтарятъ два пѫти.

            4. Следъ това се правятъ 6 крачки напредъ, като при всѣка крачка се прави загребване съ рѫце свити при лактитѣ, съ длани нагоре съ слабо отдалечени единъ отъ други пръсти. Загребванията започватъ отдолу и се повтарятъ все по-нагоре до гърдитѣ. Едновременно се изпѣватъ думитѣ:

            „Сила жива изворна течуща“. Представя се символично бликане на вода.

            Движението № 4. се повтаря 4 пѫти.

            5. При последния моментъ на № 4. поставяме рѫцетѣ предъ гърдитѣ въ първоначалното положение.

            Дѣсниятъ кракъ напредъ. Едновременно рѫцетѣ напредъ успоредни една на друга съ длани нагоре.

            6. Лѣвиятъ кракъ напредъ. Едновременно прибиране рѫцетѣ предъ гърдитѣ.

            Движенията №5 и 6 се повтарятъ 5 пѫти — за 10 стѫпки като едновременно се изпѣватъ думитѣ: „Зунъ мезунъ, зунъ мезунъ, биномъ томето“.

            Последнитѣ 10 стѫпки се повтарятъ още веднажъ.

            Цѣлото упражнение отъ начало се играе два пѫти.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

17. Квадратъ.


МУЗИКА: „КВАДРАТЪ“.


Изходно положение.


            Всички обърнати съ лице къмъ центъра. Нозетѣ прибрани. Рѫцетѣ предъ гърдитѣ съ длани надолу, съ допрѣни срѣщуположни пръсти; лакти хоризонтални.Ходъ на движенията.


            1. Дѣсниятъ кракъ прави малка, лека стѫпка въ страни, като докосва земята само съ пръсти. Едновременно рѫцетѣ се разтварятъ хоризонтално въ страни.

            2. Дѣсниятъ кракъ взема първото си положение. Едновременно рѫцетѣ се прибиратъ предъ гърдитѣ въ първото си положение.

            3. Лѣвиятъ кракъ прави сѫщата малка, лека стѫпка въ страни. Едновременно рѫцетѣ въ страни.

            4. Лѣвиятъ кракъ заема първото си положение. Рѫцетѣ предъ гърдитѣ.

            Горнитѣ четири движения се повтарятъ още веднажъ.

            5. Дѣсниятъ кракъ напредъ, къмъ центъра на крѫга. Едновременно рѫцетѣ се издигатъ нагоре съ длани навънъ надъ височината на главата и съ дѫгообразно движение се спиратъ хоризонтално въ страни.

            6. Лѣвиятъ кракъ напредъ. Едновременно рѫцетѣ по обратния пѫть се връщатъ въ първоначалното положение.

            Движенията № 5 и 6 се повтарятъ, додето се изкаратъ осемь стѫпки, като при седмата стѫпка правимъ четвъртъ обръщане въ лѣво, а при осмата стѫпка лѣвиятъ кракъ се прибира при дѣсния, и рѫцетѣ се прибиратъ на гърдитѣ въ първоначалното си положение.

            При това положение всички играчи сѫ обърнати съ дѣсната рѫка къмъ центъра.

            7. Въ такъво положение правимъ всички движения отъ начало до № 6 включително, само че на края на № 7 всички играчи сѫ обърнати вече съ гърба къмъ центъра.

            8. Както № 7. На края на № 8. играчитѣ сѫ обърнати съ лѣвата рѫка къмъ центъра.

            9. Както № 8. На края на № 9. играчитѣ сѫ обърнати съ лице къмъ центъра, следъ като е направено пълно крѫгово завъртване въ лѣво.

            Всичко отъ начало се прави още веднажъ.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

18. Красота.


МУЗИКА: „КРАСОТА“.


Изходно положение.


            Всички обърнати въ дѣсно единъ следъ другъ. Рѫцетѣ надолу, нозетѣ прибрани.Ходъ на движенията.

 

            1. Дѣсниятъ кракъ стѫпка напредъ съ залюляване тѣлото напредъ на дѣсния кракъ, после назадъ на лѣвия и пакъ напредъ на дѣсния. Едновременно дѣсната рѫка напредъ нагоре 45°, съ длань напредъ. а лѣвата назадъ надолу.

            2. Лѣвиятъ кракъ стѫпка напредъ съ залюляване тѣлото напредъ на лѣвия кракъ, после назадъ на дѣсния и пакъ напредъ на лѣвия. Едновременно лѣвата рѫка напредъ нагоре 45°, съ длань напредъ, а дѣсната назадъ надолу. Движенията на лѣвата и дѣсната рѫка сѫ аналогични и се смѣняватъ.

            Горнитѣ движения се повтарятъ до края на музиката.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

19. Подвижность.


МУЗИКА: „КРАСОТА.“


Изходно положение.


            Играчитѣ сѫ обърнати съ лице къмъ центъра. Рѫцетѣ хоризонтално налѣво. Нозетѣ прибрани.Ходъ на движенията.


            1. Люлѣйно движение на рѫцетѣ въ дѣсно; едновременно дѣсниятъ кракъ прави крачка въ дѣсно, лѣвиятъ на мѣсто на пръсти; леко обръщане на тѣлото въ дѣсно.

            2. Полукрѫгъ въ дѣсно и заставане съ гръбъ къмъ центъра; това завъртване става върху пръститѣ на дѣсния кракъ, при което лѣвиятъ минава на лѣво въ страни. Едновременно рѫцетѣ минаватъ леко напредъ предъ гърдитѣ съ допрѣни пръсти и се разтварятъ хоризонтално въ страни.

            3. Лѣвата рѫка минава въ дѣсно и леко хваща пръститѣ на дѣсната рѫка. Едновременно тежестьта на тѣлото пада върху дѣсния кракъ. Лѣвиятъ на пръсти на мѣсто.

            4. Люлѣйно движение на рѫцетѣ въ лѣво; едновременно тежестьта на тѣлото пада върху лѣвия кракъ. Дѣсниятъ на пръсти на мѣсто съ леко обръщане на тѣлото въ лѣво.

            5. Полукрѫгъ въ лѣво и заставане отново съ лице къмъ центъра; това завъртване става върху пръститѣ на лѣвия кракъ, при което дѣсниятъ минава на дѣсно въ страни. Едновременно рѫцетѣ минаватъ леко напредъ предъ гърдитѣ съ допрѣни пръсти и се разтварятъ хоризонтално въ страни.

            6. Дѣсната рѫка минава въ лѣво и леко хваща пръститѣ на лѣвата рѫка. Едновременно тежестьта на тѣлото пада върху лѣвия кракъ. Дѣсниятъ на пръсти на мѣсто.

            Горнитѣ шесть точки се повтарятъ до края на музиката, като се има предъ видъ, че при повтарянето при точка първа не се прави крачка въ дѣсно, понеже нозетѣ сѫ вече на разстояние отъ предидущитѣ движения.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

20 Побеждаване.


МУЗИКА: „ПОБЕЖДАВАНЕ“.


Изходно положение.


            Играчитѣ сѫ обърнати въ дѣсно единъ следъ другъ. Нозетѣ прибрани. Дветѣ рѫце сѫ отъ дѣсната страна, обърнати назадъ надолу подъ наклонъ 45°.Ходъ на движенията.


            1. Дветѣ рѫце минаватъ напредъ и нагоре, като че тласкатъ въздуха. Едновременно дѣсниятъ кракъ прави стѫпка напредъ, а лѣвиятъ на пръсти на мѣсто.

            2. Дветѣ рѫце минаватъ отъ лѣвата страна, обърнати назадъ

надолу.

            3. Рѫцетѣ минаватъ напредъ и нагоре, като че тласкатъ въздуха. Едновременно лѣвиятъ кракъ стѫпка напредъ, а дѣсниятъ на пръсти на мѣсто.

            4. Дветѣ рѫце минаватъ отъ дѣсната страна, обърнати назадъ надолу.

Горнитѣ движения се повтарятъ до края на музиката.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

21. Радостьта на земята (Люлѣене).


МУЗИКА: „РАДОСТЬТА НА ЗЕМЯТА.“


Изходно положение.


            Играчитѣ сѫ обърнати съ лице къмъ центъра. Дветѣ рѫце въ дѣсно. Нозетѣ малко отдалечени.Ходъ на движенията.


            1. Залюляване тѣлото въ лѣво. Едновременно дветѣ рѫце съ дѫгообразно движение минаватъ на лѣво, при което дѣсниятъ кракъ се дига леко и малко се приближава къмъ лѣвия.

            2. Залюляване тѣлото въ дѣсно. Едновременно дветѣ рѫце съ дѫгообразно движение минаватъ на дѣсно, при което лѣвиятъ кракъ се дига леко и малко се приближава къмъ дѣсния.

            3. Повтаря се точка 1.

            4. Повтаря се точка 2.

            5. Обръщане въ дѣсно. Едновременно дветѣ рѫце минаватъ напредъ нагоре, а лѣвиятъ кракъ прави крачка напредъ; дѣсниятъ на мѣсто на пръсти.

            6. Тѣлото се обръща въ дѣсно съ гръбъ къмъ центъра. Дветѣ рѫце минаватъ въ дѣсно.

            7. Както точка 1.

            8. Както точка 2.

            9. Както точка 1.

            10. Обръщане въ лѣво. Едновременно дветѣ рѫце минаватъ напредъ нагоре, а дѣсниятъ кракъ прави крачка напредъ; лѣвиятъ на мѣсто на пръсти.

            11. Обръщане на лѣво, т. е. съ лице къмъ центъра, и дветѣ рѫце минаватъ въ лѣво, както въ точка първа и т. н.; повтарятъ се следващитѣ точки до края на музиката.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

22 Запознаване.


МУЗИКА: „ЗАПОЗНАВАНЕ“.


Изходно положение.


            Наредени по двама въ два концентрични крѫга. Играчитѣ на всѣка двойка сѫ съ заловени срѣщни рѫце, като тия отъ вѫтрешния крѫгъ държатъ дѣсната си рѫка по-високо отъ лѣвата, а тия отъ външния крѫгъ обратно. Понеже дѣсната рѫка е активна — даваща, а лѣвата — пасивна — възприемаща, то винаги при залавяне рѫцетѣ на двамата играчи дѣсната рѫка остава отгоре.

            Нозетѣ малко отдалечени.Ходъ на движенията.


            1. Дветѣ двойки рѫце се премѣстватъ въ лѣво (спрѣмо вѫтрешния крѫгъ). Нозетѣ на мѣсто.

            2. Дветѣ двойки рѫце се премѣстватъ въ дѣсно (спрѣмо вѫтрешния крѫгъ), т. е. идватъ въ първоначалното положение.

            3, Повтаря се точка 1.

            4. Пускатъ се рѫцетѣ и следъ леко допиране предъ гърдитѣ се разтварятъ въ страни. Едновременно обръщане крѫгомъ: вѫтрешнитѣ съ лице къмъ центъра, а външнитѣ — съ гръбъ.

            5.Дѣсната рѫка на тия отъ вѫтрешния крѫгъ минава въ лѣво и леко хваща пръститѣ на лѣвата рѫка. Нозетѣ безъ движение. Лѣвата рѫка на тия отъ външния крѫгъ минава въ дѣсно и леко хваща пръститѣ на дѣсната рѫка.

            6. Играчитѣ на вѫтрешния крѫгъ се обръщатъ въ дѣсно; едновременно рѫцетѣ минаватъ напредъ нагоре, при което тежестьта пада върху дѣсния кракъ, а лѣвиятъ минава въ въздуха напредъ.

Играчитѣ на външния крѫгъ се обръщатъ въ лѣво; едновременно рѫцетѣ минаватъ напредъ нагоре, при което тежестьта пада върху лѣвия кракъ, а дѣсниятъ минава въ въздуха напредъ.

            7. Обръщане лице срещу лице и залавяне на рѫцетѣ отново по двойки; за вѫтрешния крѫгъ рѫцетѣ сѫ въ лѣво, а за външния — отъ дѣсно.

            8 За вѫтрешния крѫгъ рѫцетѣ минаватъ въ дѣсно; за външния крѫгъ — въ лѣво. Нозетѣ безъ движение. По този начинъ се връщаме въ първоначалното положение.

´           Горнитѣ движения се повтарятъ до края на музиката.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

23. Хубавъ день.


МУЗИКА: „ХУБАВЪ ДЕНЬ“.


Изходно положение.


            Играчитѣ наредени по двама въ крѫгъ, обърнати на дѣсно. Рѫцетѣ на кръста съ палеца назадъ. Нозетѣ прибрани.Ходъ на движенията.


            1. Изнасяне на дѣсния кракъ напредъ въ въздуха и пружиниране на лѣвия съ прегъване на лѣвото колѣно — 4 пѫти.

            Рѫцетѣ си оставатъ въ изходното положение. При 4. бройка стѫпва се съ дѣсния кракъ крачка напредъ.

            2. Изнасяне на лѣвия кракъ напредъ въ въздуха и пружиниране на дѣсния съ прегъване на дѣсното колѣно — 4 пѫти. Рѫцетѣ както въ изходното положение. При 4-тата бройка стѫпва се съ лѣвия кракъ крачка напредъ.

            Тия две точки се повтарятъ 4 пѫти — всичко 32 бройки.

            3. Изнасяне дѣсния кракъ напредъ въ въздуха и пружиниране на лѣвия съ прегъване на лѣвото колѣно — 4 пѫти. Едновременно дѣсната рѫка дигната нагоре съ длань напредъ; лѣвата остава на кръста. При 4-тата бройка стѫпва се съ дѣсния кракъ крачка напредъ.

            4. Изнасяне лѣвия кракъ напредъ въ въздуха и пружиниране на дѣсния съ прегъване на дѣсното колѣно — 4 пѫти. Едновременно лѣвата рѫка дигната нагоре съ длань напредъ; дѣсната остава на кръста. При 4-тата бройка стѫпва се съ лѣвия кракъ крачка напредъ.

            Точка трета и четвърта се повтарятъ три пѫти — всичко 24 бройки.

            5. Нозетѣ правятъ сѫщитѣ движения както при точка 1, само че едновременно вѫтрешнитѣ рѫце на двойкитѣ заловени нагоре, а външнитѣ на кръста.

            6. Нозетѣ правятъ сѫщитѣ движения както при точка 2, само че едновременно вѫтрешнитѣ рѫце на двойкитѣ заловени нагоре, а външнитѣ на кръста.

            Точка 5 и 6 се повтарятъ 4 пѫти — всичко 32 бройки.

            7. Нозетѣ правятъ сѫщитѣ движения както при точка 1, само че едновременно външнитѣ рѫце заловени, а вѫтрешнитѣ свободно пуснати надолу.

            8. Нозетѣ правятъ сѫщитѣ движения както при точка 2, само че едновременно вѫтрешнитѣ рѫце се улавятъ и издигатъ нагоре, а външнитѣ свободно пуснати.

            Точка 7 и 8 се повтарятъ 3 пѫти — всичко 24 бройки.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

24. Колко сме доволни.


МУЗИКА: „КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ“.


Изходно положение.


            Играчитѣ по двама въ крѫгъ, обърнати въ дѣсно. Рѫцетѣ на кръста съ палеца назадъ, нозетѣ прибрани.Ходъ на движенията.


            1. Рѫцетѣ оставатъ на кръста. Стѫпка напредъ съ дѣсния кракъ.

            2. Рѫцетѣ оставатъ на кръста. Стѫпка напредъ съ лѣвия кракъ.

            3. Рѫцетѣ си оставатъ на кръста. Стѫпка напредъ съ дѣсния кракъ. Едновременно лѣвиятъ на мѣсто леко се дига въ въздуха.

            4. Рѫцетѣ си оставатъ на кръста. Тежестьта на тѣлото пада върху лѣвия кракъ, който си остава на мѣсто. Едновременно дѣсниятъ на мѣсто леко се дига въ въздуха.

            (Точки 3 и 4 можемъ да ги наречемъ люлѣйна стѫпка на дѣсния и лѣвия кракъ).

            Стѫпване на дѣсния кракъ и повтаряне на точки 1—4.

            5. Вѫтрешнитѣ рѫце на двойкитѣ заловени нагоре и съ замахъ напредъ, а външнитѣ рѫце сѫщо съ замахъ правятъ полукрѫгово движение отдолу напредъ нагоре. Едновременно стѫпваме на дѣсния кракъ, а лѣвиятъ на мѣсто леко се дига въ въздуха.

            6. Дветѣ рѫце на двойкитѣ съ дѫгообразно движение минаватъ назадъ (разбира се, външнитѣ сѫ свободни, а вѫтрешнитѣ заловени). Едновременно тежестьта на тѣлото пада върху лѣвия кракъ, който си остава на мѣсто, а дѣсниятъ на мѣсто леко се дига въ въздуха.

            7. Вѫтрешнитѣ рѫце, които си оставатъ заловени, едновременно съ външнитѣ свободни, правятъ полукрѫгово движение отдолу напредъ нагоре. Въ сѫщото време стѫпване на дѣсния кракъ, а лѣвиятъ леко минава напредъ въ въздуха.

            8. Рѫцетѣ правятъ подемъ още по-нагоре. Едновременно стѫпване съ лѣвия кракъ напредъ, а дѣсниятъ на мѣсто леко се дига въ въздуха.

            9. Дветѣ рѫце на двойкитѣ съ дѫгообразно движение минаватъ назадъ (разбира се, външнитѣ сѫ свободни, а вѫтрешнитѣ заловени). Едновременно тежестьта на тѣлото пада върху дѣсния кракъ, който си остава на мѣсто, а лѣвиятъ на мѣсто леко се дига въ въздуха.

            10 Вѫтрешнитѣ рѫце, които си оставатъ заловени, едновременно съ външнитѣ свободни, правятъ полукрѫгово движение напредъ нагоре. Въ сѫщото време стѫпване на лѣвия кракъ, а дѣсниятъ леко минава напредъ въ въздуха.

            11. Рѫцетѣ правятъ подемъ още по-нагоре. Едновременно стѫпване съ дѣсния кракъ напредъ, а лѣвиятъ на мѣсто леко се дига въ въздуха.

            12. Дветѣ рѫце на двойкитѣ съ дѫгообразни движения минаватъ назадъ (разбира се, външнитѣ сѫ свободни, а вѫтрешнитѣ сѫ заловени). Едновременно тежестьта на тѣлото пада върху лѣвия кракъ, който си остава на мѣсто, а дѣсниятъ на мѣсто се дига въ въздуха.

            Отъ 5. до 12. точки включително повтаряме още веднажъ.

            Следъ това се повтаря отъ начало цѣлото упражнение до края на музиката.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

25. Стѫпка по стѫпка.


МУЗИКА: „СТѪПКА ПО СТѪПКА“.


Изходно положение.


            Играчитѣ сѫ наредени по двама въ крѫгъ обърнати на дѣсно. Рѫцетѣ на кръста съ палци назадъ. Нозетѣ прибрани.Ходъ на движенията.


            1. Стѫпка въ страни съ дѣсния кракъ.

            2. Дѣсниятъ кракъ се прибира при лѣвия.

            3. Както 1.

            4. Както 2.

            5. Стѫпка напредъ съ дѣсния кракъ.

            6. Дѣсниятъ се прибира обратно при лѣвия.

            7. Както 5.

            8. Както 6.

            9. Стѫпка напредъ съ дѣсния кракъ,

            10. Стѫпка напредъ съ лѣвия кракъ.

            11. Както 9.

            12. Лѣвиятъ се прибира при дѣсния.

            Повтаряне горнитѣ движения съ лѣвия кракъ, а именно:

            13. Стѫпка въ страни съ лѣвия кракъ.

            14. Лѣвиятъ кракъ се прибира при дѣсния.

            15. Както 13.

            16. Както 14.

            17. Стѫпка напредъ съ лѣвия кракъ.

            18. Лѣвиятъ кракъ се прибира обратно при дѣсния.

            19. Както 17.

            20. Както 18.

            21. Стѫпка напредъ съ лѣвия кракъ.

            22. Стѫпка напредъ съ дѣсния кракъ.

            23. Както 21.

            24. Дѣсниятъ се прибира при лѣвия.

            Горнитѣ 24 точки се повтарятъ до края на музиката.

            До № 2 рѫцетѣ сѫ на кръста. Отъ № 2 вѫтрешнитѣ рѫце на двойкитѣ се улавятъ и дигатъ нагоре, а външнитѣ си оставатъ на кръста. Отъ № 4 и вѫтрешнитѣ рѫце отново на кръста.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

26. На ранина.


МУЗИКА: НА РАНИНА.


            Даденото упражнение се състои отъ 3 фигури. При 1. и 2. фигури мелодията се изсвирва по веднажъ, а при 3-тата два пѫти.Изходно положение.


            Играчитѣ сѫ наредени по двама въ крѫгъ, обърнати въ дѣсно. Рѫцетѣ на кръста съ палци назадъ. Нозетѣ прибрани.Ходъ на движенията.


I. фигура.


            1. Дѣсниятъ кракъ се кръстосва предъ лѣвия съ полукрѫгово движение.

            2. Дѣсниятъ кракъ съ обратно полукрѫгово движение се връща въ дѣсно и застава малко въ страни на пръсти.

            3. Както точка 1.

            4. Дѣсниятъ кракъ съ обратно полукрѫгово движение се прибира при лѣвия.

            5. Четири крачки напредъ, като се почва съ дѣсния кракъ. При

четвъртата крачка лѣвиятъ кракъ се прибира при дѣсния.

            6. Лѣвиятъ кракъ се кръстосва предъ дѣсния съ полукрѫгово движение.

            7. Лѣвиятъ кракъ съ обратно полукрѫгово движение се връща въ лѣво и застава малко въ страни на пръсти.

            8. Както точка 6.

            9. Лѣвиятъ кракъ съ обратно полукрѫгово движение се прибира при дѣсния.

            10. Четири крачки напредъ, като се почва съ лѣвия кракъ. При четвъртата крачка дѣсниятъ кракъ се прибира при лѣвия.

            Горнитѣ точки се повтарятъ до края на мелодията.II. фигура.


            Безъ прекѫсване вѫтрешнитѣ рѫце на двойкитѣ се залавятъ и дигатъ до височината на главата. Външнитѣ рѫце на кръста.

            1. Четири крачки напредъ, като се почва съ дѣсния кракъ.

            2. Люлѣйна стѫпка на мѣсто — назадъ на петитѣ и напредъ на пръститѣ. Едновременно при люлѣенето назадъ заловенитѣ рѫце минаватъ сѫщо назадъ, а при люлѣенето напредъ — минаватъ напредъ нагоре.

            3. Както точка 2.

            Горнитѣ три точки се повтарятъ до края на мелодията.III. фигура.


            Безъ прекѫсване рѫцетѣ се поставятъ на кръста.

            Четири крачки напредъ, като се почва съ дѣсния кракъ. Презъ това време рѫцетѣ сѫ на кръста.

            1. Стѫпка въ страни съ дѣсния кракъ. Едновременно рѫцетѣ хоризонтално въ страни.

            2. Дѣсниятъ кракъ се прибира при лѣвия. Рѫцетѣ обратно на кръста.

            3. Както точка 1.

            4. Както точка 2.

            5. Стѫпка напредъ съ дѣсния кракъ. Едновременно рѫцетѣ напредъ успоредни една на друга.

            6. Дѣсниятъ кракъ се прибира обратно при лѣвия. Рѫцетѣ на кръста.

            7. Както 5.

            8. Както 6.

            9. Стѫпка напредъ съ дѣсния кракъ. Едновременно рѫцетѣ напредъ успоредни една на друга.

            10. Стѫпка напредъ съ лѣвия кракъ. Едновременно рѫцетѣ обратно на кръста.

            11. Както 9.

            12. Лѣвиятъ кракъ се прибира при дѣсния. Рѫцетѣ на кръста.     Повтаряме горнитѣ 12 точки съ лѣвия кракъ а именно:

            13 Стѫпка въ страни съ лѣвия кракъ. Едновременно рѫцетѣ хоризонтално въ страни.

            14. Лѣвиятъ кракъ се прибира при дѣсния. Рѫцетѣ обратно на кръста.

            15. Както 13.

            16 Както 14.

            17. Стѫпка напредъ съ лѣвия кракъ. Едновременно рѫцетѣ напредъ успоредни една на друга.

            18. Лѣвиятъ кракъ се прибира обратно при дѣсния. Рѫцетѣ на кръста.

            19. Както 17.

            20. Както 18.

            21. Стѫпка напредъ съ лѣвия кракъ. Едновременно дветѣ рѫце напредъ успоредни една на друга.

            22. Стѫпка напредъ съ дѣсния кракъ. Рѫцетѣ обратно на кръста.

            23. Както 21.

            24. Дѣсниятъ кракъ се прибира при лѣвия. Рѫцетѣ на кръста.

            Тия 24 точки се повтарятъ, додето се изсвири цѣлата мелодия два пѫти.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

27. Дишане.


МУЗИКА: Упражнение за правилно дишане и пѣние.


Изходно положение.


            Обърнати къмъ центъра на крѫга. Рѫцетѣ предъ гърдитѣ. Нозетѣ прибрани.Ходъ на движенията.


            1. При първия продължителенъ тонъ поемане дъхъ; едновременно разтваряне рѫцетѣ хоризонтално въ страни.

            2. При следващитѣ тонове до края на музикалната фраза издишване съ пѣние на гласната „а“ по даденитѣ тонове. Едновременно рѫцетѣ се прибиратъ обратно предъ гърдитѣ.

№ 1. и 2. се повтарятъ три пѫти.

            Горното се прави по три пѫти за всѣка отъ следващитѣ две музикални фрази.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

28. Промисъль.


ФОРМУЛА:


            „ Да пребѫде Божиятъ миръ и да изгрѣе Божията радость и Божието веселие въ нашитѣ сърдца“.Изходно положение.


            Всички обърнати къмъ центъра. Рѫцетѣ надолу. Нозетѣ прибрани. Съсрѣдоточена мисъль.Ходъ на движенията.

            При изговаряне формулата рѫцетѣ постепенно се издигатъ хоризонтално въ страни и нагоре, додето се съединятъ надъ главата въ остъръ ѫгълъ. Следъ това обливане съ бавно спущане на рѫцетѣ отъ дветѣ страни на тѣлото, додето дойдатъ въ първоначалното положение.

            Горното повтаряме три пѫти.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ПРИБАВКА.


Пентаграмъ.


МУЗИКА: ПЕНТАГРАМЪ (БАРХАНЪ БЕРУ).


Изходно положение.


            Всички се раздѣлятъ на групи отъ по 10 души. Всѣка група играе самостоятелно, като образува две успоредни редици отъ по 5 души. Дветѣ редици на групата сѫ обърнати къмъ една и сѫща посока (фигура I), съ рѫце предъ гърдитѣ, длани надолу и лакти хоризонтално въ страни.
Panevritmia_1938_kartinki_26.jpg


            Срѣднитѣ две числа (3 и 8) сѫ глава.

            А 2 и 7, както 4 и 9, сѫ нозе.

            Крайнитѣ числа 1 и 6, както 5 и 10, сѫ рѫце.

            Главата (3 и 8) и рѫцетѣ (1 и 6; 5 и 10) общо се наричатъ тройка.
Ходъ на движенията.


            1. Всички тръгватъ заедно напредъ 8 стѫпки (Въ единъ тактъ се правятъ 2 стѫпки). При всѣка стѫпка съ дѣсния кракъ рѫцетѣ се разтварятъ хоризонтално въ страни, а при стѫпка съ лѣвия се връщатъ обратно предъ гърдитѣ.

            2. Следъ това тройката (1 и 6; 3 и 8; 5 и 10) продължава още 8 стѫпки съ горнитѣ движения на рѫцетѣ, а нозетѣ (2 и 7; 4 и 9,) стоятъ на мѣсто, като едновременно движатъ рѫцетѣ си съ тройката.

            3. Главата (3 и 8) продължава да върви още 8 стѫпки напредъ съ горнитѣ движения на рѫцетѣ. Нозетѣ (2 и 7; 4 и 9), сѫщо и рѫцетѣ (1 и 6; 5 и 10) оставатъ на мѣсто само съ движения на рѫцетѣ.

            Следъ горнитѣ движения играчитѣ иматъ следното положение (фигура II):
Panevritmia_1938_kartinki_27.jpg            4. За 8 стѫпки на мѣсто става изравняване и образуване на пентаграма (фигура III), презъ което време рѫцетѣ продължаватъ сѫщитѣ движения въ страни и предъ гърдитѣ. Презъ време на изравняването членоветѣ на всѣка двойка сѫ единъ задъ другъ, съ лице къмъ центъра на пентаграма.
Panevritmia_1938_kartinki_28.jpg

            5. При тъй сформираниятъ пентаграмъ вѫтрешнитѣ лица се движатъ въ лѣво напредъ и заематъ мѣстото на външния членъ въ групата презъ една въ лѣво. Едновременно външнитѣ лица на всички групи правятъ две стѫпки напредъ и заематъ свободнитѣ вече мѣста на вѫтрешнитѣ. Всичко това заема 16 стѫпки, като едновременно рѫцетѣ на всички продължаватъ сѫщитѣ движения въ страни и предъ гърдитѣ. Напримѣръ:
1 отива на мѣстото на 10


4 отива на мѣстото на  6


2 отива на мѣстото на  3


5 отива на мѣстото на  7


8 отива на мѣстото на  9


            Това е изразено съ стрелкитѣ на фиг. III.

            Въ сѫщото време
10  отива на мѣстото на 5.


9 отива на мѣстото на 4.


7 отива на мѣстото на 2.


6 отива на мѣстото на 1.


3 отива на мѣстото на 8.


            6. Сѫщото се повтаря още веднажъ съ новитѣ външни и вѫтрешни, тъй че членоветѣ на първоначалнитѣ двойки сѫ пакъ заедно. Това трае още 16 стѫпки. При завършване на точка шеста играчитѣ иматъ следното положение (Фигура IV):
Panevritmia_1938_kartinki_29.jpg            При тъй смѣненитѣ двойки пентаграмътъ има за глава 2 и 7, за рѫце 4 и 9; сѫщо и 1 и 6. За нозе има 5 и 10; сѫщо и 8 и 3.

            7. Става изправяне на пентаграма и то по следния начинъ:

            Нозетѣ (5 и 10; 8 и 3) се движатъ напредъ и съ 8 стѫпки се изравняватъ съ двойкитѣ рѫце, т. е. заставатъ между 4 и 9; 1 и 6. Едновременно двойкитѣ на рѫцетѣ и главата се обръщатъ съ лице напредъ. Презъ цѣлото време рѫцетѣ на всички се движатъ въ страни и предъ гърдитѣ.

            Четиритѣ двойки образуватъ две успоредни редици: вѫтрешнитѣ сѫ на първа редица, а външнитѣ на втора редица.

            8. Следъ това четиритѣ двойки тръгватъ съ движение на рѫцетѣ и за 8 стѫпки стигатъ до главата. Последната прави движение съ рѫцетѣ на мѣсто.

            Петьтѣ двойки образуватъ следнитѣ две редици:Panevritmia_1938_kartinki_30.jpg            Всички почватъ маршъ напредъ, който трае 32 стѫпки.

            Следъ завършването на марша можемъ да почнемъ упражнението отново въ сѫщата посока или въ обратна посока чрезъ обръщане въ крѫгомъ.            Забележка: Описанието на тия упражнения не е достатъчно, за да даде пълна идея за движенията при тѣхъ, тъй като тѣ сѫ по естество непрекѫснати и плавни.

            Ето защо, желателно е, оня, който ще прави упражненията, преди всичко да ги види и направи, следъ което настоящиятъ текстъ ще му служи за припомняне.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ПАНЕВРИТМИЯ


МУЗИКА.


(за две цигулки)


PANEURYTHMIE


MUSIQUE.


(pour deux violons)


ВСИЧКИ ДВИЖЕНИЯ ВЪ


ПРИРОДАТА, КОИТО ИМАТЪ


РАЗУМЕНЪ ПОТИКЪ СѪ


МУЗИКАЛНИ.


Panevritmia_1938_kartinki_01.jpg


Panevritmia_1938_kartinki_02.jpg


Panevritmia_1938_kartinki_03.jpg


Panevritmia_1938_kartinki_04.jpg


Panevritmia_1938_kartinki_05.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове