Към съдържанието


Сайта е предназначен за публикуване на беседите на Учителя Петър Дънов в стар правопис.
Снимка

1924_11_16 Каква роль играятъ противорѣчията въ живота. Влияние на планетитѣ / Ролята на противорѣчията. Влияние на планетитѣ

Младежки Окултен Клас

  • Влезте в профила си за да пишете
1 отговор на тази тема

#1 Ани

Ани

    Advanced Member

  • Moderators
  • 2277 Мнения:

Публикувано 21 ноември 2015 - 04:05

От книгата "Новитѣ схващания на ученика". Специаленъ (младежки) окултенъ класъ.

Година IV (1924–1925 г.). Първо издание. София,

Издателска къща „Жануа-98“, 2005.
Книгата за теглене - PDF

Съдържание

 

КАКВА РОЛЬ ИГРАЯТЪ ПРОТИВОРѢЧИЯТА ВЪ ЖИВОТА

 

 ВЛИЯНИЕ НА ПЛАНЕТИТѢ

 

 

Любовьта ражда Доброто.

Доброто внася въ насъ Животъ, Свѣтлина и Свобода.

 

Размишление.

 

Прочетоха се темитѣ “Основнитѣ мисли отъ I лекция тази година”.

 

Какъ бихте означили противорѣчията съ единъ математически знакъ? (-Отъ знака на опозицията може да си послужимъ: l699_f1.jpg или l699_f4.jpg.) А какъ бихте изразили съгласието математически? l699_f3.jpg или l699_f4.jpg)

 

Каква роль играятъ противорѣчията въ природата? Защото всѣко противорѣчие си има извѣстна роль. Дѣ се раждатъ противорѣчията? Нали при сили, които сѫ еднакви? Двѣ положителни сили сѫ въ противорѣчие. Защо? (-Положително и положително се отблъскватъ.) Има двѣ течения на електричеството: Едно положително течение на електричеството отъ центъра на Слънцето; и друго положително електричество - отъ центъра на Земята. Когато тѣ се срѣщатъ, се отблъскватъ, понеже електричеството, което иде отъ Слънцето, иска да проникне центъра на Земята, да направи единъ цѣлъ крѫгъ; и елекричеството, което иде отъ центъра на Земята и то иска да направи единъ крѫгъ, и като се срѣщатъ, тѣ се спиратъ въ своите дѣйствия. Защо? Има противорѣчие. Тогава на помощь на това противорѣчие идатъ двѣ други течения: едно магнетическо течение отъ Слънцето и друго магнетическо течение отъ Земята. Тѣ идатъ и отклоняватъ еченията на електричеството. Едното отклонява електрическото течение на Слънцето въ дѣсно, а другото отклонява електрическото течение на Земята въ лѣво. И ние казваме: Положително съ отрицателно се съединяватъ. Схващате ли идеята каква е? Сега туй обяснение ще го вземете като една математическа вѣроятность. Вие сами ще мислите върху тия течения. Азъ ги турямъ въ закона на математическитѣ вѣроятности. Ето защо трѣбва да работите, защото въ окултната наука никога не може да се приеме нѣщо, което не е доказано. А всѣко нѣщо вие можете да го провѣрите въ себе си.

 

 

l699_f5.jpg

 

 

Сега тия течения, които идатъ отъ Слънцето, проникватъ въ цѣлата слънчева система. Отъ Слънцето минава единъ крѫгъ, който минава прѣзъ центъра на Меркурий. Послѣ другъ крѫгъ, който минава прѣзъ центъра на Венера и т.н. прѣзъ всичкитѣ центрове на планетитѣ. Това сѫ все електрически течения, които правятъ тия крѫгове. Но такова едно съчетание: всички планети да бѫдатъ на една права линия се случва много рѣдко. Но прѣдставете си, че тѣ сѫ въ разни положения, както е обикновено, разбирате ли тогава какъ се влияе на Земята? Това сѫ течения отъ Слънцето, които отиватъ къмъ всичкитѣ планети.

 

 

l699_f6.jpg

 

А има и други течения отъ разнитѣ планети къмъ Земята. Да допуснемъ, че нѣкой отъ васъ е подъ влиянието на Юпитеръ, значи 482 милиона мили е далечъ отъ Слънцето, той нѣма да бѫде жежъкъ темпераментъ, нѣма да има темперамента на Венера, т.е. тия електрически течения се различаватъ, за-щото тия токове, които излизатъ отъ Слънцето, не сѫ едни и сѫщи. Това сѫ течения, които идатъ отъ други сфери, от други свѣтове. Трѣбва да се начертае и друга една картина, да видите какъ Слънцето съставлява часть на друго едно слънце и около него има такива течения, но тия течения сѫ по-интензивни, по-силни въ своитѣ трептения. А тия течения на Слънцето тѣ сѫ вторични, тѣ сѫ които влияятъ на хората.

 

Ако нѣкой човѣкъ е накрая на слънчевата система, питамъ: за колко врѣме ще дойде свѣтлината до него? Свѣтлината иде на Земята за 8 минути, нали? Тогава до Юпитеръ за колко минути ще иде? - Приблизително за 40 минути. До Стаурнъ? Тъй че до послѣдната планета ще вземе около 5 часа, докато стигне. Ако вие се намирате подъ влиянието на Юпитеръ, Слънцето или тази интелигентна свѣтлина ще ви повлияе другояче, отчасти ще повлияе тя на вашето развитие, само на нѣкои части на вашия мозъкъ ще повлияе. А какъ ще ви повлияе Юпитеръ? Ще повлияе на личнитѣ ви чувства, послѣ ще повлияе донѣкѫдѣ на милосердието. Но неговото влияние нѣма да подигне всички чувства у васъ, нѣма да повлияе на цѣлото развитие на вашия организъмъ. Затова трѣбва всички планети да влияятъ върху васъ.

 

И такива влияния има отъ всичкитѣ планети. Това сѫ слънчеви течения и вие сте единъ фокусъ, дѣто всичкитѣ тия течения по цѣлия космосъ се събиратъ въ васъ и ако нѣкой, който може да види, ви погледне, ще види колко много крѫгове има около васъ, това сѫ все различни влияния, различни течения. И вие мязате като омотанъ въ една паяжина съ хиляди нишки отъ главата до петитѣ, така ще бѫдете опасани. И това сѫ все влияния, които даватъ потикъ на вашитѣ чувства, на вашето тѣло. И всичкитѣ тия нишки трѣбва да ги пазите. Ако нѣкой пѫть скѫсате една нишка - има сѫщества, които ще ви спратъ. Има такова спиране въ еволюцията, докато дойдатъ други сѫщества, да я съединятъ, всички нишки се спиратъ. Когато нѣкой скѫса нѣкоя нишка той се спи ра и цѣлата раса спира, всичко около него е въ застой, а другитѣ, които не сѫ спрени, се развиватъ.

 

Като ви рекохъ, че трѣбва да живѣете добрѣ, подразбирамъ, понеже не знаете тази дълбока наука, да не скѫсате тия нишки, защото щомъ скѫсате, ще се спре развитието ви. Нѣкои казватъ: “Азъ мога да скѫсамъ една нишка.” Лѣсно се кѫса нишката, но мѫчно се вързва. И въ този смисълъ може да се каже, че човѣкъ е изтъканъ. Цѣлия космосъ тъче. Всички тия течения тъкатъ човѣка.

 

Сега азъ ви давамъ тази идея, за да бѫдете въ живота си сериозни - туй, което ви е дадено, да го пазите. Ще си кажешъ въ себе си: “Туй нѣма да го изгубя азъ!” Тази е мисъльта, която искамъ да ви дамъ за сериозностьта въ вашето развитие. Човѣкъ постоянно се мѣни. Всѣки день вие ще бѫдете подъ влиянието на разнитѣ планети. Човѣкъ постоянно се движи и попада подъ разнитѣ влияния. Всички хора се движатъ въ разни посоки: едни отиватъ къмъ Слънцето, други се връщатъ отъ тамъ. И тъй постоянно движение има въ разнитѣ посоки. Да кажемъ сутринъ сте подъ влиянието на Меркурий. Слѣдъ туй може да попаднете подъ влиянието на Венера или на Юпитеръ и т.н. Но прѣзъ цѣлия день влиянията на всичкитѣ планети ще минатъ прѣзъ вашия организъмъ и вечерно врѣме, като заспите и тогава вашия астраленъ двойникъ ще бѫде пакъ подъ влияние на тия течения, само че въ друга форма. Тъй щото и когато сте буденъ и когато спите, цѣлата природа работи върху васъ.

 

Законътъ на развитието поставя човѣка въ хармония отъ тия влияния въ слънчевата система. Щомъ се скѫсатъ нѣкои от тия нишки, тогава става подпушване и у човѣка се явяватъ извѣстни кармически послѣдствия. Запримѣръ, ако влиянията на Марсъ станатъ господствующи въ живота на нѣкой човѣкъ, той ще стане воененъ, ще мисли само за войни, какъ да се бие. И тогава, за да го изцѣримъ, какво трѣбва да направимъ? Трѣбва да го туримъ въ влиянието на друга планета. Като дойдатъ влиянията на Юпитеръ върху него до извѣстно врѣме той ще бѫде благоразуменъ, ще се самовла да, но щомъ тия влияния взематъ надмощие, той става горделивъ и се счита като главния богъ Юпитеръ - заповѣдва и др. А, за да го излѣкуваме, трѣбва да измѣнимъ влиянията. Нѣкои отъ тия планети дѣйствуватъ религиозно върху човѣка, но ако дълго врѣме прѣкара тамъ, неговиятъ умъ съвсѣмъ може да се разшири, той ще се зарази съ нѣкои егоцентрични религиозни вѣрвания. Затуй и отъ тамъ ще го измѣстимъ. Човѣкъ трѣбва постоянно да отива къмъ Слънцето и да се връща до нѣкоя планета, но винаги ще трѣбва да прави едно движение къмъ Слънцето. Изискватъ се строги правила, защото който не знае тѣзи правила може за влѣзе въ нѣкой тренъ и да го закара тамъ, дѣто не трѣбва. Значи, трѣбва да знаешъ тарифата, тукъ-тамъ нѣма. Като влѣзнешь въ тия течения, трѣбва да бѫдешь много точенъ, защото другояче можешъ да влезнешъ въ нѣкое течение и да отидешъ тамъ, дѣто не трѣбва.

 

Та влиянията на всичкитѣ тия планети образуватъ Слънчевата система. Нѣкои влияятъ положително, други - отрицателно и тъй съграждатъ темперамента на човѣка. Всѣки единъ темперментъ е лошъ, когато не е съграденъ добрѣ. Когато сангвиническиятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво отъ това нѣма. Когато нервниятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво отъ това нѣма. Когато холерическиятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво отъ това нѣма. Когато флегматическиятъ темпераментъ е доброкачественъ, по-хубаво отъ това нѣма. Слѣдователно тѣ се балансиратъ, двата отиватъ съ положителнитѣ течения и другитѣ два отиватъ съ отрицателнитѣ течения и между тѣхъ има едно преплитане, ставатъ силови обмѣни. Всѣки единъ темпераментъ си има извѣстенъ органъ, който е най-силно развитъ. А тия органи сѫ центъра на тия сили, които функциониратъ въ живата природа. И всички вие сте подъ тѣхно влияние.

 

Сега вие можете да кажете: “Менъ не ми трѣбва астрология, азъ не се занимавамъ съ това.” Ти можешъ да не се занимавашъ, но небето се занимава съ тебе. Ще каже една топка на дѣтето: “Азъ нищо не искамъ да зная за тебе.” Но дѣтето казва: “Азъ искамъ да се занимавамъ съ тебе.” Топкитѣ трѣбва да разбиратъ туй свойство: магнетическото влияние на цвѣтовете. Ако една топка е червена, за да се избави отъ дѣцата, тя трѣбва да измѣни цвѣта си, тогава тѣ ще я захвърлятъ и тя ще е свободна. Слѣдователно вие трѣбва да разбирате влиянието на тия планети, понеже тѣ, като ви взематъ въ своя крѫгъ, вие като една топка ще скачате и послѣ ще се научите дѣйствително, че трѣбва да разбирате астрологията.

 

Астрологията се занимава съ физиологическия процесъ на човѣшкото развитие. А тия процеси вие трѣбва да ги знаете. Това е едно основно знание вѫтрѣ въ окултната наука. И всѣки единъ, който иска да има единъ нормаленъ умъ, едно нормално сърдце, трѣбва да разбира тия влияния на планетитѣ. Знаете ли какво нѣщо е нормаленъ умъ? Нормаленъ умъ наричамъ азъ, който не се стрѣска отъ мѫчнитѣ задачи въ живота. А нормално сърдце наричамъ, което не се дразни отъ малкитѣ работи. Сърдцето трѣбва да чувствува. Можешъ да чувствувашъ болка, можешъ да страдашъ, то е въ реда на нѣщата, но да се стрѣскашъ, това не е позволено. Въ природата нѣма стрѣскане. Стрѣскането произвеждаме ние. Въ природата има страдания, интензивни страдания, но стрѣскане тамъ нѣма. Стрѣскането, това е единъ опасенъ процесъ на отскачане, на прѣкѫсване, а туй прѣкѫсване е много ужасно. Седи нѣкой, стрѣсне се: “Какво ще стане съ менъ?” Че като се стрѣска, стрѣска, най-после отъ него нищо не остава. Сътрѣсенията, стрѣсканията, тѣ сѫ за човѣка удари. Затуй ще избѣгнете стрѣсканията. А за да се избѣгнатъ тѣ, човѣкъ трѣбва да има вѣра въ великия законъ, който работи въ Божествения свѣтъ. Понеже всичко туй прѣдставлява една разумна система, тия планети сѫ ги образували разумни сѫщества и тия течения сѫ подъ строгия контролъ на тѣзи сѫщества и чрѣзъ тѣхъ тѣ влияятъ прѣзъ пространството на хората. Когато единъ възвишенъ духъ иска да ви повлияе въ една насока, ще бутне извѣстенъ бутонъ и ще изпрати тия течения, ще ти помогне. А когато иска да те спре, пакъ ще бутне единъ бутонъ, противоположно дѣйствие ще прати. Тъй щото тѣ ще си служатъ съ тѣзи течения или да ви подтикнатъ къмъ добро или да спратъ направлението на вашата мисъль или вашето желание.

 

Та ще се съобразявате съ онзи великъ законъ на космоса, който дѣйствува хармонично въ всички направления. Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всички трѣбва да знаете кой отъ коя планета повече се влияе. Тогава съобразно тази система нареждайте се по мѣстата си. Ще се научите отъ астрологията кой съ кого се допълня, кои си противодѣйствуватъ и кой трѣбва да влѣзне помежду, за да се примирятъ. Тъй искамъ да бѫдете наредени въ класа. Ще туримъ тази система на нареждане.

 

Сега една задача ще ви дамъ: Астрологически да се наредите. Колко души отъ васъ разбирате астрологията, сега ще ви дамъ работа. Горѣ-долу всѣки да знае подъ какво влияние пада. Венера съ кого върви? - Съ Марсъ. Меркурий? - Съ Юпитеръ. Слънцето? - Съ Меркурий и Луната. Сатурнъ - съ Юпитеръ и т.н., ще ги хармонираме. Да видимъ нѣма ли да тръгне. Ще направимъ единъ опитъ. Тогава до слѣдующия пѫть ще може ли всѣки единъ отъ васъ да знае подъ чие влияние пада. Само точно да се опрѣдѣлятъ типоветѣ. Помежду васъ може и по другъ начинъ да се постигне хармония. Ако всѣки седне съ когото обича приблизително пакъ може да си хармонирате. Но понеже вашата обичь се мѣни, постоянно ще си мѣните мѣстата. Нѣкои ученици отъ първитѣ чинове, слѣдъ извѣстно врѣме, ще ги намѣрите най-накрая. А други, отъ послѣднитѣ чинове, гледашъ ги, дошли до най-прѣдния редъ. И тогава този ученикъ ще го нарекатъ малко ексцентриченъ. А то е едно желание у него да намѣри нѣкого съ когото да си хармонира. Това е единъ вѫтрѣшенъ стремежъ. Ние ще направимъ единъ опитъ, за да се избѣгне това натегнато състояние, което се заражда у васъ сега въ класа. Натегнатото състояние седи въ това: извѣстни стари идеи, които имате отъ свѣта, носите ги съ себе си, и сега новитѣ идеи влизатъ въ сблъскване съ вашия умъ. А ние не искаме да има никакво сблъскване, затова въ вашия умъ трѣбва да има мѣсто за всѣка идея, за да не става никакво сблъскване. Щомъ идеитѣ се сблъскатъ, тѣ не могатъ да произведатъ този хармониченъ резултатъ, който се очаква при новитѣ идеи. Този начинъ на разсѫждение ще ви повлияе да се образува едно хубаво настроение на духа ви.

 

Често онѣзи, които слѣдватъ окултната наука, но не сѫ запознати много добрѣ съ тия клонове на науката (астрология, хиромантия, френология и др.), та когато въ живота ви нападне една меланхолия или обезсърчение, едно рѣзко промѣняване отъ едно състояние въ друго, не могатъ да си помогнатъ. Напримѣръ ако нѣкой мине отъ едно религиозно състояние въ негативно състояние къмъ Сатурнъ, веднага той ще се обезвѣри и трѣбва да дѣйствуватъ върху него тия магнетични влияния на Слънцето, да му се отклони ума отъ тѣзи отрицателни мисли и той ще се хармонира. Казва нѣкой: “Не вѣрвамъ въ нищо.” Но утрѣ, щомъ го извадите отъ това течение, ще каже: “Азъ съмъ се заблуждавалъ.” Защото въ свѣта има едно перспективно отклонение: може да видимъ нѣщата, които никакъ не сѫществуватъ и да считаме упражненията за реалность. Там е опасностьта. А когато виждаме и самитѣ реалности, нѣма опасность.

 

Та, понеже вие сте млади, крѣхки сте още, вашиятъ организъмъ е крехъкъ, вие не може да издържате, вашитѣ мозъци не сѫ тъй гъвкави, за да могатъ да издържатъ ония силни движения, които нѣкой пѫть се намиратъ въ природата. Постоянно трѣбва да се калите, но да се калите правилно. Мозъкътъ ви да се кали, да стане гъвкавъ, еластиченъ, издръжливъ, за да можете да използвате теченията и като влѣзете въ живота, да бѫдете приготвени за всичкитѣ противорѣчия, които може да срѣщнете и да може да побѣждавате, не да бѫдете побѣдени. Като влѣзете въ свѣта нѣма да ви посрѣщнатъ съ финикови вѣйки и много пѫти ще ви посрѣщнатъ много недружелюбно и тогава трѣбва да разбирате какъ трѣбва да постѫпвате.

 

Нѣкои казватъ: “Да се изолирамъ.” Какъ ще се изолирате? Казвате: “Азъ постникъ ще стана.” При майка си и при баща си да се изолирашъ, но влѣзнете въ нѣкое село, гладенъ сте, имате нужда, какъ ще се изолирашъ тогава? Нѣмате срѣдства, не сте свикнали и да просите, какъ ще посѫпите? Да кажемъ, най-послѣ сте заставенъ да влѣзнете въ нѣкой дворъ. Хубаво, сега начина: какъ ще си поискате хлѣба? Ако сте единъ цигуларъ, ще си извадите гъдулката и ще свирите, или ако знаете едно изкуство, може да работите, ще влѣзете въ двора, ще видите отъ какво има нужда този човѣкъ, ще му свършите работата и той ще ви помогне. Пъкъ, ако нѣмате никакво изкуство, ще постѫпите прѣмо, да кажете, че имате нужда, нищо повече. Но все таки едно изкуство трѣбва да знаете.

 

Изкуствата произтичатъ отъ планетите. Меркурий ще ви научи да бѫдете търговецъ. Какво може да ви научи Юпитеръ, кое изкуство поддържа той? (-Висшата търговия, финансиитѣ, дипломация.) Сатурн? (-Той го бива за началникъ на отдѣлението, послѣ и дребнитѣ занаяти, обущарь…) А Слънцето има отношение къмъ изкуството, около държавницитѣ, около двора завзема все по-блѣстящи служби, а между ученитѣ има отношение къмъ изкуствата. Първичната идея, която сѫществува въ космоса, разбира: къмъ Божествения дворъ, къмъ Божествената държава трѣбва да се движимъ. А понеже хората сѫ забравили тази Божествена държава, тѣ гледатъ на тази държава, която хората сѫ създали. А първичното чувство е къмъ Божествената държава, къмъ Бога. Трѣбва да знаете, че всичко въ космоса има съвсѣмъ друго прѣдназначение, отколкото тукъ на земята.

 

Сега може да направите този чертежъ съ краски да се различаватъ тия крѫгове, може да употрѣбите 7-тѣхъ цвѣта на дѫгата. Може вмѣсто на крѫговетѣ да турите тѣзи цвѣтове на планетитѣ.

 

Сега да дойдемъ до противорѣчията. Противорѣчията въ свѣта, това сѫ възможноститѣ, въ които вие можете да се развивате. Междинитѣ, това сѫ мѣстата, дѣто човѣшкиятъ умъ, човѣшкото сърдце може да се развива и расте. Всѣко противорѣчие дава една възможность на човѣка. Запримѣръ роди се едно противорѣчие въ живота, но туй противорѣчие ще ти даде една нова мисъль. Значи, дава една нова възможность. Противорѣчията сѫществуватъ и въ науката, но това сѫ възможности за ученитѣ хора да се родятъ нови идеи. Противорѣчия въ науката, това е една възможность за нови изслѣдвания. Противорѣчия сѫществуватъ и въ духовния свѣтъ. Тѣ сѫществуватъ и въ невидимия свѣтъ и тѣ даватъ възможность за истини, които намъ сѫ потрѣбни. Та тия естествени противорѣчия вие ще ги считате като възможности, нѣма да се оплаквате. Най-първо ще разгледате обективно туй противоречие и ако то не може да ви донесе никаква полза, то не е противорѣчие. Защото естественитѣ противорѣчия, въ природата всѣкога носятъ полза. Използвайте тия противорѣчия, тѣ даватъ възможность за растене.

 

А тамъ дѣто сѫществува хармония, тамъ вече човѣкъ може да се прояви. При хармонията и при радостьта човѣкъ е свободенъ, тамъ може да прояви своята воля. А противорѣчията му даватъ само възможность да може да прояви една идея. А при хармоничнитѣ съвпадения астрологически тия противорѣчия ни даватъ възможность да се проявимъ като разумни сѫщества, като сѫщества, които сме свободни. Тѣ сѫ моменти само, защото трѣбва да знаете въ този законъ свободата нѣма врѣме и пространство. Духовниятъ и физическиятъ свѣтъ се отличаватъ по двѣ нѣща: врѣмето и пространството въ духовния свѣтъ е несъизмѣримо, а врѣмето и пространството въ физическия свѣтъ е съизмѣримо. Слѣдователно нашето врѣме и пространство въ духовния свѣтъ не сѫществува, понеже е съизмѣримо, а въ духовния свѣтъ съизмѣрими нѣща не сѫществуватъ. Тѣ сѫ отражения.

 

Какви сѫ възможноститѣ на едно сѫщество отъ духовния свѣтъ? Всѣки единъ отъ васъ си прѣдставя сега Георги Марковъ. Но има още единъ Георги Марковъ. Този Георги Марковъ тукъ на физическото поле не може да посѣти тия планети, той може само да ги гледа и да си мисли за тѣхъ; а онзи Георги Марковъ въ духовния свѣтъ ще му вземе наймного два часа да иде при всичкитѣ планети да ги разгледа и да се върне. Тъй щото въ възможноститѣ на този Георги Марковъ и на онзи Георги Марковъ има разлика. Това се отнася до всинца ви. Не е само за Георги Марковъ. Та когато се върне онзи Георги Марковъ разправя на този Георги Марковъ какво има по планетитѣ. А този Георги Марковъ долу слуша и казва: “Не те разбирамъ.” А онзи казва: “Нѣма нищо, ще се разберемъ по-нататъкъ.” Всѣки день иде той и по единъ или другъ начинъ се старае по малко да разкрие отъ това, което е видѣлъ. А понеже разполага съ едно несъизмѣримо врѣме и пространство, той е търпеливъ. А, че ти си разбиралъ малко, той е доволенъ и на това. Постоянно идва при този Георги Марковъ на земята, разправя му и пакъ се връща на планетитѣ. Най-послѣ този Георги Марковъ почва да се радва и казва: “Нѣкаква идея ми дойде.” Той се вдъхновява, това е поетическиятъ гений.

 

Всѣки има по единъ гений, само трѣбва да го долавя. Това не е нѣщо фиктивно, това е една дѣйствителна истина. Тѣ го наричатъ ангелъ хранитель. Той е толкова интелигентенъ, толкова свѣтло лице има, такъвъ гласъ, такива трептения има около него и отъ него диша животъ. И когато иде, всѣкога се усѣщашъ радостенъ, всичко ти е свѣтло; пъкъ като си заминава, си неразположенъ духомъ. Той като идва си радостенъ, като си заминава - скърбенъ си, усѣщашъ се стѣсненъ въ сърдцето. Той все ходи по планетитѣ, не само по планетитѣ, но и още по-далече ходи той и се връща. Нѣкой пѫть и той ще те пита: “Я, ми кажи ти нѣщо сега изъ твоя животъ.” И ти почнешъ да му разправяшъ тѫгитѣ си и скърбитѣ, а той седне и те слуша и почне да смѣта, смѣта. Послѣ бутне едно бутонче и веднага се измѣнятъ теченията, тебе ти свѣтне. Но дълго врѣме ще му разправяшъ и нѣма да го лъжешъ. Той казва: “Право казва.” И записва всичко каквото му кажешъ. Понеже, ако право казвашъ - и резултатътъ ще бѫде правъ. Ако криво казвашъ - и резултатътъ ще бѫде кривъ.

 

Та невидимиятъ свѣтъ или духовниятъ свѣтъ взема живо участие за разумнитѣ хора на земята, които разбиратъ, всѣки день ги посѣщаватъ. Затуй ние искаме да приготвимъ условия да разбирате вече небесния езикъ. А той, ангелътъ говори отлично на твоя езикъ, той много добрѣ те разбира и отлично говори на езика ти. Той, като дойде при тебе, нѣма да те кара да учишъ неговия езикъ, ти, като идешъ горѣ, тогава ще учишъ неговия езикъ, но щомъ дойде Духътъ, той говори отлично на твоя езикъ.

 

Сега да направимъ едно малко упражнение: Сега прѣдставете си, че рѫцѣтѣ ви сѫ въ Слънцето. Ще направите единъ малъкъ крѫгъ да обхванете първата система - Меркурий. Като се прави този крѫгъ съ рѫцѣтѣ произнася се: “Меркурий”; вториятъ крѫгъ - малко по-голѣмъ: “Венера”; третиятъ крѫгъ - още по-голѣмъ: “Земята” и т.н. Крѫговетѣ ставатъ все по-голѣми: “Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ, Нептунъ.” (Рѫцѣтѣ сѫ напрѣдъ.) Сега ще кажете тъй: “Всичко каквото Богъ е вложилъ въ Вселената, благото, което е определилъ за насъ, да дойде и да се реализира въ нашата душа.”

 

Съ крѫгове на рѫцѣтѣ ще кажете: “Аминъ, тъй да бъде!”

 

Аминъ, то значи: Всичко тъй да бъде. Всичко тъй, както е написано, тъй да бѫде. Аминъ е дума, която не може да се прѣведе, тя е свещена дума, която включва всичко хубаво и Божествено въ насъ.

 

IV година

5 школна лекция на I-ви Окултенъ Младежки Класъ

16.XI.1924 год. 8 часа вечерьта,

София

 

 

--------------------------------------------------------------------------

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕКЦИЯТА:

 

Каква роль играятъ противорѣчията въ природата?

Четиритѣ течения въ вселената.

Чертежъ I. Течение отъ Слънцето къмъ планетитѣ.

Влияние на планетитѣ.

Слънцето съставлява часть на друго едно слънце, невидимо за насъ.

Хиляди нишки около нашето тѣло.

Причини на подпушване. Законъ на равновѣсието.

Постоянно трѣбва да се пази връзка съ Слънцето.

Нужно ли е изучаването на астрологията?

Що е нормаленъ умъ и нормално сърдце?

Какъ помагатъ възвишенитѣ сѫщества чрѣзъ теченията?

Система за нареждане въ връзка съ планетитѣ.

Можемъ ли да се изолираме?

Що прѣдставляватъ за насъ противорѣчията?

Врѣмето и пространството въ духовния и физическия свѣтъ.

Какви сѫ възможноститѣ на едно сѫщество отъ духовния свѣтъ.

Невидимиятъ свѣтъ взема ли живо участие за живота на разумнитѣ?

Упражнения съ планетитѣ.

Думитѣ: “ … “

Що значи “Аминъ”?#2 Ани

Ани

    Advanced Member

  • Moderators
  • 2277 Мнения:

Публикувано 26 февруари 2017 - 10:00

От книгата "Лекции на младежкия окултенъ класъ ".

Специаленъ (младежки) окултенъ класъ, (петъ книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.
Издание на просвѣтния комитетъ, София, 1927 - 1928 г.
Книгата за теглене - PDF
Съдържание

 

Ролята на противорѣчията. Влияние на планетитѣ

 

(текстът на беседата ще бъде добавен допълнително)Теми съдържащи: Младежки Окултен Клас

0 потребител(и) четат тази тема

https://tyxo.bg/d/134014/cnt